Locatie: stichtingsbrede nieuwsbriefDovnload 25.62 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte25.62 Kb.

, koepelorganisatie van:

Locatie: stichtingsbrede nieuwsbrief

Nieuwsbriefperiode:
Inleiding

Beste ouder(s), verzorger(s)

Het jaar lijkt voorbij te vliegen. Er worden veel activiteiten passend binnen de Uk&Puk thema’s gedaan, er wordt veel buiten gespeeld. Alle locaties hebben een locatiespecifieke nieuwsbrief waarmee u op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten van uw locatie. Hierbij ontvangt u de stichtingsbrede nieuwsbrief over overkoepelende zaken voor de Stichting.

Met vriendelijke groet,

Namens het MT

Peter-Paul Rijnkels, directeur


Flexibiliteit

De afgelopen jaren is de vraag van ouders naar flexibiliteit toegenomen. Als kinderopvang organisatie zijn we gaan aansluiten bij de wensen van ouders.

Zo is er binnen de reguliere opvang de mogelijkheid rondom de randen van de dag per kwartier breng- en haaltijden aan te geven.

Daarnaast hebben we op de grotere locaties als aparte opvangvariant naast de bestaande groep een flexgroep geopend waarbij afname per kwartier mogelijk is (m.u.v. het ontwikkelingsstimuleringsblok). Deze flexgroepen zijn gestart in Slagharen, Dedemsvaart (Dikkertje Dap) en Hardenberg (Kameleon, Matrix). Omdat we daarmee twee soorten opvangvarianten naast elkaar binnen hetzelfde gebouw kunnen aanbieden.

Onze vorm van flexibiliteit is zo vormgegeven dat de continuïteit voor kinderen gewaarborgd is. Dit is één van de items die wij voor kinderen erg belangrijk vinden. En zoals u weet, bieden wij kwaliteit. Kwaliteit die we ook in de flexibliteit terug willen zien.

Wilt u meer informatie over de flexgroep, neem dan contact op met de clustermanager van de betreffende locatie. Voor Hardenberg: Miranda Jager (m.jager@welluswijs.nl, 0643230755), voor Slagharen: Fera Harsevoort (f.harsevoort@welluswijs.nl, 0643229914), voor Dedemsvaart: Alice ten Brinke (atenbrinke@welluswijs.nl, 0643230031)

Wijzigingen ivm kinderopvangtoeslag

Reminder: Wanneer u een wijziging heeft in bijvoorbeeld uren kinderopvang of LRK nummer vergeet u dan niet om dit binnen 3 maanden door te geven aan de belastingdienst?

Belang dagritme

Flexibele breng- en haaltijden, betalen wat je aan opvang afneemt.

“Flexibele opvang is handig voor werkende ouders, maar niet altijd voor het kind.”

Het voordeel van flexibele opvang is dat ouders afhankelijk van hun opvangbehoefte hun kinderen altijd kunnen halen en brengen in aansluiting op hun werk. Helaas is dat niet altijd in het voordeel van het kind. Als je als kind weet dat je elk moment gehaald kan worden, dan ga je daar ook rekening mee houden. Gevolg is dat het kind niet de rust vindt om lekker te gaan spelen. Opeens gehaald worden betekent ook dat leidsters daar niet op kunnen anticiperen. Gevolg is dat kinderen vaak midden in hun spel of activiteit gestoord worden en niet meer de gelegenheid hebben dat af te maken. Ook de groepssamenstelling verandert constant door de dag, wat soms erg verwarrend kan zijn voor kinderen. Een nadeel voor de leidsters is dat ze op veel momenten in de dag bezig zijn met de overdracht aan ouders en niet direct bezig kunnen zijn met het begeleiden van het spel van de kinderen.

Voor (kleine) kinderen vergt het enorm veel energie zich steeds te moeten aanpassen aan andere omstandigheden. Energie die ze eigenlijk zouden moeten besteden aan intensief spelen wat zo belangrijk is voor hun ontwikkeling.


De kindcentra van Welluswijs kennen daarom vaste activiteitenblokken met daaromheen flexibele breng- en haaltijden.

Voor de dagopvang maken we gebruik van activiteiten blokken. Dit zijn blokken met een gericht activiteitenprogramma en waarin kinderen niet gehaald of gebracht kunnen worden. Er is een activiteitenblok in de ochtend van 9.00 – 11.30 uur en in de middag van 13.00 – 15.30 uur (tijden kunnen per locatie iets afwijken). Voor alle peuters bij Welluswijs ( 2- 4 jarige ) wordt het activiteitenblok ingevuld met het peuterprogramma( peuterspeelzaal) wat wordt uitgevoerd over twee vaste dagdelen per week.

Voor de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang kennen we ook vaste activiteiten blokken in de middag van 15.30 -17.00 uur ( tijden kunnen per locatie verschillen ). Ook in de vakantie periode kent de buitenschoolse opvang vaste activiteitenblokken afhankelijk van het programma.
Het is geen probleem om kinderen te halen en te brengen buiten de activiteitenblokken om. We vinden het wel belangrijk dat hierover een goede afstemming is met ouders, zodat kinderen de rust hebben om lekker te spelen en leidsters weten waar ze rekening mee moeten houden. Op deze manier kan de leidster haar tijd zo indelen dat ze gericht met de kinderen bezig kan zijn en het programma zo kan inrichten voor de kinderen dat het programma ook weer op tijd is afgerond op het moment dat de kinderen weer naar huis gaan. Voor de kinderen is het dan mogelijk om ook met trots te laten zien wat ze gedaan of gemaakt hebben. In plaats van met een half werkstuk naar huis toe te moeten, omdat er geen tijd meer was om het af te maken.
Jonge kinderen gaan nog helemaal op in de beleving van het moment en kennen nog niet de ordenende structuur van de tijd. Daarom maken we gebruik van dagritme kaarten. Een dagritme kaart geeft een activiteit aan, een gebeurtenis en maakt het mogelijk om een dag of een week op te delen in overzichtelijke stukken. Dagritme kaarten geven kinderen duidelijkheid over wat van ze verwacht wordt. Een dagritme kaart maakt gebruik van plaatjes zodat ook jongere kinderen begrijpen wat bedoeld wordt.

Stichting Welluswijs snapt heel goed dat opvang ook een prijskaartje heeft en dat het onnodig moeten afnemen van uren niet wenselijk is. Wij hebben er als kwalitatieve opvang voor gekozen om de opvang d.m.v. een inhoudelijk programma vorm te geven. Dat doen we door kinderen met gericht spel te ondersteunen in hun ontwikkeling. We willen de kinderen alle ruimte geven om te spelen en zich vrij te ontwikkelen. Om dat ook op een veilige, verantwoorde en vertrouwde manier te doen, vinden we het daarom heel belangrijk om steeds goed met u af te stemmen over uw behoefte aan flexibele breng- en haaltijden, met als doel te voorkomen dat onze mooie opvang enkel oppas wordt.

Facebookpagina

Heeft u de facebookpagina van Stichting Welluswijs al gezien? Op deze pagina delen wij algemene informatie met betrekking tot de ontwikkelingen in kinderopvangland en bij onze organisatie.

Daarnaast hebben diverse locaties een locatiespecifieke facebookpagina om per locatie verder in te kunnen zoomen op hetgeen relevant is voor die locatie, t.w.: kindcentrum De Kameleon (Marslanden, Hardenberg), bso De Matrix (Marslanden, Hardenberg), peuterspeelzaal Pippeloentje (Baalder, Hardenberg).

Belastingdienst

De belastingdienst gaat de papieren post stapsgewijs vervangen door digitale post. De bekende blauwe envelop gaat op termijn verdwijnen.

Om iedereen te laten wennen aan de digitale post, is er per bericht een gewenningsperiode van 2 jaar. Dan wordt een brief zowel per post als digitaal verstuurd. Maar omdat de afgelopen jaren sommige berichten al digitaal werden verstuurd, gaan sommige brieven nu al alleen digitaal. Hier vindt u een overzicht:


- December 2015 Voorschotbeschikking 2016 voor toeslagen alleen digitaal
- Februari 2016 Verzoek tot het doen van aangifte digitaal en per post
- Februari 2017 Verzoek tot het doen van aangifte alleen digitaal

Meer informatie vindt u op: www.belastingdienst.nl/digitalepost

Kinderapps

Kent u de website mijnkindonline.nl al? Hierop kunt u allerlei informatie vinden over mediawijsheid; hoe leert u uw kind wegwijs raken met internet en hier verstandig mee omgaan. Tevens zijn er leuke en leerzame apps vinden voor uw kinderen, zoals bijvoorbeeld de ‘lachspiegel’, ‘wetenschap’ of het ‘menselijk lichaam’.

Ga hiervoor naar http://mijnkindonline.nl, doorklikken op ‘onderwerp’, doorklikken op ‘apps’.
Even/oneven

Ouders die een contract voor opvang om de week hebben willen we via deze weg erop attenderen dat de overgang van 2015 naar 2016 twee oneven weken bevat, t.w. week 53 en week 1.

Wanneer uw ritme in 2016 verandert (van even naar oneven of andersom), dan verzoeken wij u dit zsm – in elk geval een maand vantevoren – aan ons door te geven.

Themaboxen

In samenwerking met de Speelotheek in Dedemsvaart zijn we bezig om themaboxen samen te stellen. Deze boxen kunnen via de Speelotheek aan ouder uitgeleend worden. Op dit moment is er reeds de ‘rouwbox’ die helpt bij de rouwverwerking rondom het overlijden van een dierbare. Daarnaast zijn we bezig themaboxen te ontwikkelen rondom kanker, brusjes (broertjes/zusjes van kinderen met een beperking), natuur, leeftijdsgericht ontwikkelingsmateriaal. Heeft u nog suggesties voor boxen, dan zijn deze van harte welkom (info@welluswijs.nl).
Uurprijzen 2016

In de laatste week van november heeft u van ons de nieuwe uurprijzen voor 2016 gekregen. We zijn er trots op dat we de prijzen van 2016 gelijk hebben weten te houden met de prijzen van 2015. Als bijlage in deze brief was de Toeslagtabel Kinderopvang 2016 bijgevoegd. Inmiddels hebben we een herziene versie ontvangen die we u middels deze Stichtingsbrede Nieuwsbrief meesturen (zie eind van de nieuwsbrief). In de herziene Toeslagtabel kinderopvang 2016 zijn de toeslagpercentages verder naar boven toe bijgesteld. Dat betekent dat de belastingdienst een nog groter percentage vergoed dan in de eerste versie en u netto minder hoeft te betalen aan de opvang. Wat dit voor u betekent hangt af van u verzamelinkomen welke u in de tabel kunt terugvinden.


Vacature Raad van Toezicht stichting Welluswijs

De raad van toezicht van Stichting Welluswijs is op zoek naar een nieuw lid ter versterking van haar rol als toezichthouder. Het betreft een onbezoldigde functie.Bedrijfsprofiel

Stichting Welluswijs heeft tot doel het uitvoeren van hoogwaardige kwalitatieve kinderopvang, peuterspeelzaal en gastouderopvang voor de regio Hardenberg. De stichting heeft een duidelijk maatschappelijk karakter en werkt nauw samen met de verschillende betrokken partijen in de regio Hardenberg rond het jonge kind.

Stichting Welluswijs heeft ongeveer 150 medewerkers en voert haar opvang uit op 17 locaties en verzorgt de diverse vormen van opvang voor ongeveer 1300 kinderen.
Profiel
De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Welluswijs is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van het bestuur van stichting Welluswijs en meer in het bijzonder op de wijze waarop de organisatie door het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig kinderopvang, publieke belangen dient en maatschappelijke waarde creëert. Om het intern toezicht goed te kunnen uitvoeren, vervult de RvT de volgende 5 rollen:


  1. hij is de werkgever van het bestuur;

  2. hij benoemt het bestuur van de organisatie;

  3. hij adviseert over beleid en uitvoering;

  4. hij keurt de budgetten goed en controleert het financiële proces;

  5. hij is een strategisch partner voor het bestuur.

Functie-eisen

Om de verschillende verantwoordelijkheden goed te kunnen dragen beschikken leden van de RvT van Welluswijs allen over de volgende algemene expertise:  • Strategisch en bestuurlijk inzicht, bij voorkeur met ervaring op het gebied van bestuur en/of

Toezicht.

  • Inzicht in maatschappelijke en sociaaleconomische processen, verhoudingen en ontwikkelingen.

  • Kennis van en affiniteit met de kinderopvang.

  • Kennis en inzicht met betrekking tot grootschalige en complexe organisaties.

  • Bezit een brede maatschappelijke betrokkenheid en een relevant bestuurlijk netwerk.


Geïnteresseerd in deze functie? 
Dan ontvangen wij graag uw brief met Curriculum Vitae. U kunt uw brief en C.V. sturen naar Stichting Welluswijs Blanckvoortallee 6, 7773 AH Hardenberg of mailen naar raadvantoezicht@welluswijs.nl t.a.v. de heer R. van de Klippe. Voor nadere informatie kunt u terecht op www.welluswijs.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina