Lokaal overlegplatform secundair onderwijs antwerpen algemene vergaderingDovnload 26.05 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte26.05 Kb.
LOKAAL OVERLEGPLATFORM SECUNDAIR ONDERWIJS - ANTWERPEN

ALGEMENE VERGADERING

WOENSDAG 05 DECEMBER 2007

De lijst van de 83 aanwezigen en van 19 verontschuldigden (op 151) is ter inzage bij de deskundige.Voorzitter AV: Mevr. Bea Cantillon


VERSLAG: 1. 9u-9u30: Aanmelding en koffie

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en houdt een korte toespraak over de doorstroming van leerlingen en over de verticale samenwerking BaO-SO-hoger onderwijs; er zijn hoopvolle perspectieven voor de LOP-werking.


 1. 9u30: Formele beslissingen die door de AV moeten genomen worden

  • Het verslag van de AV van 12/05/2006 wordt goedgekeurd.

  • Het inschrijvingsdocument is goedgekeurd op de stuurgroep van 22 november 2006; er kwamen geen opmerkingen meer binnen: het document wordt definitief aanvaard.

  • Schets van LOP werkzaamheden september 2006 – tot eind 2007 (zie bijlage)

  • Vraag mbt niet realistische overgangen ivm richting Handel: kunnen er vanuit de overheid beperkingen opgelegd worden? Hierover is er géén akkoord vanuit de Vlaamse partijen. Toch blijft de minister ermee bezig; er zou binnen afzienbare tijd een oplossing komen.

  • Het voorstel van begroting 2008 wordt goedgekeurd (zie bijlage)

  • De aandachtspunten voor 2008 worden aanvaard (zie bijlage) 1. 10u15 – 12u30: Informatieve ronde: ‘Kosten op School’

1. Introductie

 1. Marijke Cassiers (OCMW) over (kans)armoede:

  • Bedragen die het OCMW aan gezinnen / alleenstaanden uitkeert zitten onder de armoedegrens!

  • Armoede aan de buitenkant: effect op huisvesting, kledij, inkomen, …

  • Armoede aan de binnenkant: gebrek aan mondigheid, assertiviteit, moeilijke verbindingen met maatschappij en school, ruwe(re) en gebrekkige woorden-schat, (on)geletterdheid, struggle for life (élke dag opnieuw), leggen van prioriteiten, innerlijke gekwetstheid (o.a. door mislukte schoolcarrière)

 2. Diane Moras (APGA = Antwerps Platform Generatie Armen):

  • Spreekt vandaag mee in naam van Marc Laquière (van FMV= Federatie van Marokkaanse Verenigingen)

  • Probleemstelling door kansarme ouders: armoede is onzichtbaar op school!

  • Knelpunten: details maken het moeilijk: communicatie over (af)betaling van schoolrekeningen; wisselen van school en van materiaal; schoolgerelateerde kosten (vervoer, pc, internet, …); géén materiaal betekent niet deelnemen aan de lessen; kosten voor uitstappen; timing van de schoolrekeningen (ook t.o.v. het moment van het verkrijgen van de maandelijkse uitkering); controleerbaarheid van wat er moet aangeschaft worden; …

  • Gevolgen: uitsluiting, pesterijen, school- en studiekeuze in functie van de kostprijs; wegblijven van oudercontacten (men wordt aangesproken op de schoolrekening); ouderparticipatie: meestal niet door kansarmen (beslissingen worden bijgevolg boven hun hoofden genomen)2. Situatieschets: Pat Kussé (AOBA)

- Opdracht = werken rond onderwijs en kansarmoede; ondersteuning van scholen

- Voorbeelden, ook van (alleenstaande) ouders mét gemiddeld inkomen, die

betalingsproblemen hebben  • Studie: hoe staan ouders tegenover schoolkosten? In 2001 was 80% van de ouders BaO akkoord met de schoolrekening, in het SO vond 50% van de ouders de kosten hoog tot zéér hoog; de studiekosten variëren niet naargelang het inkomen; heel wat studiebeurzen worden niet opgenomen (meestal pas vanaf 3de – 4de jaar SO)

  • Scholen kunnen hierin helpen, bv. via voldoende info ivm studiebeurzen!

  • Februari / maart 2008: studiedag om nieuwe regelgeving ivm studietoelagen / studiefinanciering uit te leggen aan schoolpersoneel

  • Er bestaat in Antwerpen een consensustekst als referentiekader voor schoolrekeningen: onderscheid maken tussen niet kunnen en niet willen betalen; voeren van sociaal financieel beleid t.o.v. lln en ouders; beperken van schoolrekeningen; schoolcode wordt geëxpliciteerd (jaarlijks herbekijken van schoolrekeningen; lln kunnen nooit verantw. gesteld worden voor de schoolrekeningen; vermelding in het schoolreglement ivm procedures); sociaal – economische context vh gezin (afspraken met ouders: afbetalen, kwijtschelden, sociaal fonds vd school, sociaal fonds vd stad Antwerpen = € 130.000,00, enz); doorprikken van uiterlijkheden en kennis vanuit de school ivm (sociale) situatie van de gezinnen; maximumfactuur in BaO; géén (ministeriële) mogelijkheden om het SO gratis te maken betekent niet dat er geen andere initiatieven mogelijk zouden zijn…3. Werkgroepen: dezelfde insteekvragen:

- Hoge schoolkosten werken uitsluiting in de hand!

- Is er in uw school een kostenbeleid? (communicatie met ouders,

mogelijkheid tot afbetaling, good practices,…)- Zijn er hefbomen die je hierbij kan hanteren?

4. Verslag in plenum : pijnpunten, voorstellen

  • Uitsluiting door hoge schoolkosten zeker linken aan de studiekeuze

  • Sommige studierichtingen brengen nu eenmaal hogere kosten mee, maar toch kunnen scholen daaraan werken

  • Materialenpakketten gestructureerd uitwerken

  • Staat een hoge schoolkost garant voor een kwaliteitslabel?

  • Goed kostenbeleid heeft aanzuigeffect (oa dr de netwerking binnen vereni-gingen waar armen het woord nemen)

  • Illegalenbeleid: aangepast kostenbeleid, bruggen bouwen, contactpersonen, …

  • Voorbeelden van uitsluiting: 1A is niet gelijk aan 1B; 5 Auto-TSO is niet gelijk aan 5 Auto- BSO: vergelijkende studie op touw zetten ???

  • Welke criteria worden gehanteerd om initiatieven te nemen vanuit scholen; wie bepaalt die criteria (wie beslist over de gebruikte handboeken?)

  • Gebruik van didactisch materiaal door leerkrachten: niet alles is even goedkoop, (hoge) prijzen van uitgeverijen (prijsvergelijkingen!), maximumfactuur,…

  • Zijn ouders (voldoende) geïnformeerd over de schoolkosten bij de inschrijving?

  • Informatie mbt kosten en betalingsmodaliteiten: zoveel mogelijk via schoolreglement

  • (Gepubliceerde) Maximumfactuur schept duidelijkheid

  • Toenemende armoede: levensduurte stijgt en veroorzaakt problemen voor steeds grotere groepen mensen

  • Méér communicatie met ouders verlaagt drempels

  • Plaats van het gesprek met ouders is belangrijk

  • Werken met vertrouwenspersonen als contact tussen school en gezinnen

  • Afbetalingsplannen (ineens spreiding voor alle ouders?), sociaal fonds, boekenfonds, ritme van aanbieden vd schoolrekeningen: hoe wordt dit aangepakt?

  • Alarmsignalen: gezinnen met betalingsproblemen in kaart brengen van bij de aanvang van de inschrijving (bv. via ouderavonden, huisbezoeken, informele overdrachten van informatie, bij de eerste rekeningen, …)

  • Zicht krijgen op volledige situatie van “inkomens” van gezinnen: er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden

  • Nood aan vorming en sensibilisering van leerkrachten rond problematiek ivm armoede en sociale uitsluiting

  • Bewuste linken tussen algemene schoolwerking en armoedebeleid van de school

  • De gemiddelde factuur: € 75,00/maand is hoog, maar toch zouden veel (dixit de aanwezige directies) hieronder zitten!

  • Terugbetaling van niet gebruikte gelden

  • GOK – indicatoren geven reductie op maximumfactuur in een school (bv.: vrijstelling van huur van boeken)

  • Minister: € 15 miljoen extra vr Antwerpen: hoe aanwenden??? Bv. dr maximumfactuur op € 200,00 te zetten voor alle scholen, implementatie van gebruik van de GOK – indicatoren ivm schoolrekeningen, …

  • Sommige gelden vanuit departement gaan eerst via inrichtende machten

  • Vervoer, sport, uitstappen zijn belangrijk en mogen niet afgeschaft worden; maar hoe kan daaraan verbeterd worden?

  • Dure extra – muros: samenwerkingsverbanden tussen scholen uitwerken

  • Stad Antwerpen biedt héél wat (waardoor bv. verplaatsingen kunnen beperkt worden)

  • Bij verhuis: “Buzzypas” (BuSo) om toch naar dezelfde school te kunnen blijven gaan

  • Vele mogelijkheden zijn reeds algemeen in zwang

  • Soms dragen leerlingen zélf bij door te gaan werken (jobstudenten)

  • Kind centraal stellen! Kind mag géén “kind van de rekening” zijn!

5) Afronding : de scholen kunnen een beroep doen op ondersteuning:

a) ‘SOS Schulden op School’ (Etienne Loots) (zie bijlage)

  • Netwerking met andere partners: OCMW’s, Verenigingen waar armen het woord nemen, ouderkoepels, …

  • Pilootproject: kostenbeheersing, sensibiliseren van scholen, communicatie tussen school en kansarme ouders aanpakken, …

  • 2005-2006: de minister stelde voor om de opgebouwde expertise en deskundigheid ruimer ter beschikking te stellen via de LOP’s

  • Nieuw boek: “ 7 stappen verder” => 7 stapstenen om doelgerichter te werken ivm kansarmoede en onderwijs

  • Hoe kan je een beroep doen op ‘SOS Schulden op School’: (zie bijlage) ; LOP’s zowel als scholen kunnen een beroep doen op SOS voor kosteloze begeleiding op vraag en op maat


b) Welzijnszorg (Fons Corten)

  • Campagnekrant Welzijnszorg rond Onderwijs werd uitgedeeld

  • Steun van projecten via collectes

  • Concrete solidariteit met mensen in (kans)armoede – welzijnsschakel

  • Ook kansarme kinderen moeten alle kansen krijgen!

  • Biedt ondersteuning naar scholen toe

  • Véél didactisch materiaal ter beschikking (ook voor leerkrachten/scholen)

  • In hoeverre willen we binnen onze scholen ruimte maken voor “kansarmoede en onderwijs”? Alle onderwijsnetten ondersteunen de actie

c) VSKO (Gust De Preter)  • VSKO heeft didactisch nascholingsproject uitgewerkt (teamgerichte ondersteuning op maat), als bijkomende ondersteuning van de Campagne Welzijnszorg

  • Informatie richt zich ook naar de andere netten dan VSKO

  • Zie mapje, uitgedeeld aan alle leden vd AV: folder (zie bijlage) + blaadje met “beeld van de aanpak” naar scholen toe


d) OCMW (Marijke Cassiers)

  • Oproep minister: samenwerking tussen Welzijnssector en Onderwijs

  • Meerjarenplan met uitgewerkte doelstellingen

  • In élke levensfase van kinderen (kleuters, BaO, SO, …) moeten acties ondernomen worden via huisbezoeken en gerichte ondersteuningsacties

  • Begin 2008: OCMW zal via wijkonderzoeken peilen naar problematiek van taal, leerachterstand, spijbelen, schoolkosten bij kinderen; hieraan zullen acties gekoppeld worden

D) Slotwoord :Voorzitter Bea Cantillon  • Input wordt meegenomen naar de stuurgroep

  • LOP-werking is voldoende gegroeid om op basis van vertrouwen verder te werken: uitgebreide samenwerkingsverbanden

  • Dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng!

  • Agenda volgende AV:

   1. Omgevingsanalyse: hoe die optimaal gebruiken als beleidsinstrument?

   2. Charter / gedragcode ivm schoolkosten

CONTACTGEGEVENS:Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (AOBA)

Onderwijs en (kans-)armoede

Pat Kussé

Lange Gasthuisstraat 29 te 2000 Antwerpen

Tel: 0474/94.33.62pat.kusse@stad.antwerpen.be

CONTACTGEGEVENS:OCMW – informatiepunt

Tel: 03/223.56.21info@ocmw.antwerpen.be

www.ocmw.antwerpen.be

marijke.cassiers@ocmw.antwerpen.be

Tel Marijke Cassiers: 03/223.58.05


Nicole Deryckere (met dank aan Dirk Meyvis voor het verslag!)18/12/2007
: lop -> files -> uploaded
uploaded -> Lop antwerpen Basisonderwijs Aanwezigheidslijst AV lop antwerpen Basis av van 7-6-2011
uploaded -> Verslag Algemene Vergadering lop tienen basisonderwijs 7 juni 2012 Verontschuldigd
uploaded -> Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Onderwijs Gelijke Onderwijskansen
uploaded -> Inhoudstafel Demografische analyse
uploaded -> Heb jij recht op een studietoelage?
uploaded -> Aanbod: casusoverleg binnen onderwijs Ben jij een geschikte kandidaat(e) om de casussen van je collegae structureel te bespreken op het casusoverleg tussen scholen en clb’s (over de netten heen) ? Coo: Casus Overleg Onderwijs
uploaded -> Aanwezigheidslijst av lop antwerpen Basis av van 21. 09. 2010
uploaded -> Lop antwerpen Basis – Algemene vergadering 15. 01. 2008
uploaded -> Afwezig met kennisgeving afwezig zonder kennisgeving organisatie
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina