Lokale Politie Denderleeuw Haaltert pz 5439 Steenweg 441Dovnload 0.61 Mb.
Pagina1/11
Datum19.08.2016
Grootte0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Zonaal Veiligheidsplan

2009-2012

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert PZ 5439


Steenweg 441

9470 DENDERLEEUW

Tel : 053/840.800

Fax : 053/68.29.62

Email : pz5439-beleid@telenet.be

Teamware : _pzdenderleuw/.../management (intern politie)

Colofon


De Zonale Veiligheidsraad van de politiezone Denderleeuw/Haaltert.

(Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 7 DECEMBER 1998, afdeling 3)

In de politiezone is er een zonale veiligheidsraad waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeester van Haaltert Roger Coppens Voorzitter van de zonale veiligheidsraad, de burgemeester van Denderleeuw Georges Couck, de procureur des Konings van Dendermonde Christian Du Four, de korpschef van de lokale politie Rudy Blom en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie van Dendermonde Rudi Vervaet. (Art 35 WGP)

De zonale veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan zijn werkzaamheden. De gerechtelijk directeur van de federale politie van Dendermonde Luc Boterberg neemt deel aan de vergaderingen van de zonale Veiligheidsraad.

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende :


  1. het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;

  2. het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;

  3. het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Het (vierjaarlijkse) zonaal veiligheidsplan omvat (Art 36):

1 de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt;

2 de capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze opdrachten te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten;

3 de bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard bedoeld in artikel 61 als gehypothekeerde capaciteit;

4 de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeenkomstig artikel 40, derde lid, overeengekomen dotatie overschrijdt zoals voetbal in eerste klasse.

Het zonaal veiligheidsplan wordt, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan, voorbereid door de zonale veiligheidsraad. De gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de politieraad (middelen en mensen), worden voor akkoord voorgelegd aan de politieraad (Art 37 WGP).

Na goedkeuring door de burgemeesters en de procureur des Konings, wordt het voor goedkeuring voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie door de dienst voor Algemene Directie veiligheid en preventiebeleid ADVPB Directie Publieke veiligheid, die er zich over moeten uitspreken binnen de twee maanden vanaf de ontvangst van het plan. Na dit termijn wordt hun goedkeuring als gegeven geacht. Indien de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie het plan niet goedkeuren, wordt hen een nieuwe versie ervan voorgelegd. In dit geval wordt de termijn voor goedkeuring teruggebracht tot één maand.

De politieraad wordt ingelicht over het goedgekeurde plan, met uitzondering van de gedeelten of gegevens die door de zonale Veiligheidsraad als vertrouwelijk worden beschouwd.

Wanneer, in de loop van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan blijkt dat de overeenkomstig artikel 36, 2°, geplande capaciteit, ontoereikend is om die opdrachten uit te voeren, wordt dit verholpen door de zonale Veiligheidsraad.

De Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen Andre Denys ontvangt een afschrift van alle stukken die door de zonale Veiligheidsraad worden opgesteld om de werking van de lokale politie op te volgen en de afstemming te verzekeren met andere politiezones.

Het zonaal veiligheidsplan werd voorbereid door het directiecomité van de lokale politie Denderleeuw/Haaltert.

De verwerking gebeurde door de beleidsmedewerker van de politiezone Didier Demelin.


INHOUDSTAFEL


INHOUDSTAFEL 4

inleiding 6

Voorwoord 7

Leeswijzer 8

HOOFDSTUK 1.
MISSIE – VISIE - WAARDEN 9

1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 10

1.2. Onze belanghebbenden & hun verwachtingen 10

1.3. Missie – Visie - Waarden 10

hOOFDSTUK 2.
Scanning & Analyse 12

2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 13

2.2. Socio-economische en demografische beschrijving van de zone 14

2.3. Beeld van veiligheid en leefbaarheid 16

2.4. Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere belanghebbenden 22

2.5. Inrichting van het korps 27

2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking 29

2.7. Samenwerking 45

2.8. Synthese van de bestede capaciteit 47

Totale beschikbare zonale capaciteit 48

HOOFDSTUK 3.
DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 49

3.1. De vorige strategische doelstellingen – evaluatie en te trekken lessen 50

3.2. De strategische doelstellingen 2009-2012 63

HOOFDSTUK 4.


HET COMMUNICATIEBELEID 68

4.1. Externe communicatie 69

4.2. Interne communicatie 69

HOOFDSTUK 5.


GOEDKEURING VAN HET PLAN 70

5.1. Verbeteren en vernieuwen 71

5.2. Goedkeuring 72

HOOFDSTUK 6.


ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN 73

6.1. Actieplannen en projecten 74

VERSPREIDINGSLIJST 75

BIJLAGEN 77


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina