M. P. J. [Rien] van den Brand, AubadestDovnload 0.6 Mb.
Pagina10/15
Datum22.07.2016
Grootte0.6 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Item geboirt van Rut Hoellen van der Brugpoirten II Ryns guld

Item geboirt uyt Jan Coeberchs huse II capp[uin]

Item van Jan van Hynden van den huse bij Portteners wyle III cappoen

Item die voirscr. drie cappoen gelt Willem Kemerlincx oick voir Jan van Hynden.


Summa lateris XXV lib. XIIII s. payment II rynssch gul V cappuyn II hoenre
Summa summarum van den ponde beloipt te samen VII c LVIII lib payment XVIII s II Rynssch gul valent I c LI Rynss gulk XIIII st. IIIJ oirtken st.
Fol. 68 ro.

Op sunte Peters dach ad Cathedram van den ramen geboirt, den Vleemsschen gerekent voir II kr., ende XIII Vlemssch voir enen gul(den).


Item dit syn die Ramen aen diemueren, soe Johan van den Broick die verpacht heft XII jair lanck:

Item Volpen IJ vlemsschen gulden 1 oirt

Item Peter Sauwels I gul

Item Herman van Wamel I gul

Item Jacop Loeykens IJ gul 1 oirt

Item Jacop van den Hout III oirt

Item Velpken III werff geh(oecht), elck hoechsel 1 oirt vlemss gul

Item Herman van Wamel III werff gehoecht

Item Jacop Loeykens XII werff, soe comt der stadt III gul
Summa van den ramen mette hoechselen beloipt te samen IX vlemss gul 1 oirt valent IIII ryns gulden XIIIIJ kr.
Item geboirt op Kerssmis van den hoeffd dat ick Derick Schoel ende Jan Seelkens verpacht heb VI jair lanck voir IIIJ rynss. Gul.

Item Goessen van der Hege VI vaet rogge tsiaers dat malder ad XXVII stuver valet 1 rynss gul V oirt stuver.

Item van Jan Coeberch enen blaeuwen gul uyter den hoff beneven synen huse valet XII st.

Item Detick van der Meer uyter den thaern in der Mueren enen blaeuwen gul valet XII st.

Item vanVI vleisbenken van elken VI Gelresschen meuwen valet XVIII st.

Item geboirt van XII beckeren van elken III Gelressche meeuwen valet XVIII st.

Item geboirt van Frederick Steenbecker van den leemcuylen mitten wech IJ lib. Payment valet V st. IIJ oirtken

Item geboirt van den schoelmeister 1 rh. Gul.

Item den slach van den wyn assys Derick van der Meer ad XXVII voeder, die selve gehoecht II werff, elck voeder gerekent ad III rynss gulö ende elck hoechsel III rynss gul, soe comt der stadt LXXXV rynss gul

Summa lateris XCVIII rynssche gul XIIIIJ st.


Fol. 68 vo.

Dis syn die in desen jair (1457) poirter worden syn.

Item Huge Michiels soen ende Derick syn soen

Item Willem van Daernen

Gaert die Haen

Jan van Triest.

Van elken geboirt II Reynaldus gulden, den gul ad XV stuver facit VI gul VVI st.
Die syn die broeken der Stadt aengaende van vechtliken saken, elck dusent steens gerekent voir enen Rynss gulden.

Item Claess Spaen II M Steens

Item Jacop Ven I M “

Willem van Assel II M “

Jonge Geerlick Schoers I M “

Jan Heyns Wilden swager I M van dess neploeken doe die glaze ontwee geworpen worden

Derick van Hollant I M steens

Derick Knapens sn IIII M “

Jan Kocken voir synen scippman I M “

Derick Tripmeker voir synen knaep II M “

Snavel II M “

Summa XVII M steens valent XVII rynss gulden.

Item Jacop Vennen soen II M steens ende VI libra dat hy nyet voir comen was dair hy op gewesen wairt, die nyet betailt en syn.
Item van den tolbrieven in desen jair.

Item Jan Wouter Boenkens soen XI stuver

Jan Dericx soen XI stuver

Willem Kat dat gescenkt Derick van der Horst by bevel dess ghemeinen Rait voir soe heeft Jan van Berze bourgemeister verliet aen den selven gelage op die dertich ponde van Derick Knapensn, dair die uytsprak aff gegaen was, want hy op te rait gesproken had.

Jan Glasemaker 1 gul ende XXXII quart wyns tot Roloff bij Snavels verteert mitte ghemeyne rait by bevel.

Rutger van Eesden / Eefden (?) XXIII st.

Summa III Rynss gul VVII stuver

Summa lateris XXVI rynss gul XIII st.


Fol. 69 ro.

Item in desen jair (1457) gebacken drie oven steens.

Den yrsten ovens steens heeft in gehadt LXXJ M (57.500) steens, gegeven tot vormen XXVII gul XV st. III oirtken dat I M gerekent ad VIIJ stuver te vormen.

Item tot barnen gegeven XXVI gul valet similiter LIII gul XV st. III oirtken, soe comt der stadt XVI gul XII st. III oirtken, elck dusent tseens gerekent ad 1 gul.


Item den anderen oven heeft gehadt LXX M (70.000), dair aff te vormen gegeven van elken dusent VIIJ stuver valent XXVII gul XII st., dair van te barnen gegeven XXV rynss gul valet similiter LII gul XII st.

Soe comt der stadt van desen oven XVII gulden VII stuver.


Item den derden oven heeft in gehadt LXIIII M (64.000), want hij nyet vol en was.

Item te vormen gegeven XXV rynss gul V stuver.

Item te barnen gegeven XXIIII gulden valent XLIX gulden V stuver.

Soe comt der stadt XIIII gul XIIII st.


Te weten dat die bleken steen ende den deck steens al met verwracht is onder den anderen steen.

Soe beloipt der stadt steen in desen jair tweehondert dusent IIIIJ M Steens (204.500 stenen). Item gecoft tegen Jan Wacker stroe, dair men den steen mededeckten XXIIII st.

Item tegen Peter Koekelair gecoft om XII stuver, noch tot Assel om XII stuver.

Item van den stroe te halen gegeven III stuver.

Item van desen steen buten vercoft IX M dat dusent ad XXI stuver, noch bynnen der stadt vercoft XXXVIII M, dat dusent ad 1 Rynss gul valent XLVII gul XVIII st.

Soe is dat opboeren tegen dat uytgeven aff geslagen ende die baet van den IX M steens ende den onrait van stroe ende anderen onraet, soe comt der stadt noch van den III oeven steens valent similiter XLVI gul XVIII st. III oirtken st.


Summa lateris XLVI gul XVIII st. III oirtken st.
Fol. 69 vo.

Item geboirt van Herman Smoellers huys mitte hoechselen valent XCII Rynss gulden ad XX stuver valent similiter XCVI gulden XVI st. ad XIX st.

Item van den lant XX Rynss gulden ad XX st. valent XXI gulden 1 st. ad XIX st.

Item van enen scepel Ruybsaets VI Rynss gul ad XIX st. valent VI gul VI st. ad XIX st.

Item geboirt noch van Herman 1 malder eerffrogges ende dair is 1 malder roggen mit geloesr dat die stadt den gasthuys galt.

Item geboirt van den huysraet XXXIX gul ad XIX st. dess heeft die gastmeister twee verkens specx, runtvleiss ende een queern ende noch V gul aen anderen huysraet valet similiter XII gul, die daer van den XXXIX gulden korten sullen, soe blyft die somme van den huysraet voorscr. van den hoff XXVII gul ad XIX st.

Summa dair aff I c LI gul IIII st.


Item geboirt van den gasthuysmeister I c gul ad XX stuver I c gul ende V gul V st.

Item geboirt van Sweder van der Zande scholtz I c gul ad XX st, dair die stadt jairlicx aff gilt VIII malder r. valent I c ende V ende V st.

Item aen Jan van den Hout I C gulden, rentmeister dess lands van Kuyck.

Item geboirt van vyff mudde kalcx, die wy vercoft hebben, van elken mudde VII stuver van der stadt kalck valent similiter I gul XVI st.

Summa lateris IIII c rynss gul LXIII ende XI st.

Summa summarum van allen opboeren in desen jair beloipt tsamen VII c LXXXVII rynss gul XV stuver J oirtken st(uver).


Fol. 70 vo.

Uytgeven der boirgermeisteren voirscr., den Rynssche gulden gerekent ad XIX st.

Item doe men den Raet versat, verteert tot Johans van den Broick LXIIII quarten (wijns) ad IIII kr. valent V gul 1 st.

Item doen die Boirgermeisteren rekende, verteert in den selven huys LVI quart wyns ad IIII kr., die quart facit IIII gulden VIII st.

Item doe die Raet die rekenscap sach, verteert in den selven huys XLII quart wyns, die quart ad IIII kr. valent III gul VI st.

Item gegeven van den brief van der jairmerkten, die onse genedige heere onss verlent heeft, den scryver dair aff XXIIII stuver valent I gulden V st.

Item der Cancelrije geschenckt XVI quarten wijns, die quart ad IIII kr., , XXIIII st. valent 1 gul.

Item die Raet verteert in Jans van den Donck kraem LXIX quart wijns ad IIII kr. die quart valent V gul IX st.

Item die van Uden gegeven van den Scutgelt V gul VII st.

Item die Borgermeisteren, scepenen ende geswoeren gewest op Ravensberch verteert XII st.

Item die gansse rait gewest op Ravensberch verteert tot Jan Bocken valent I gul II st.Item Borgermeisteren, Scepenen ende geswoeren gewest op Zelant, elcx twee verteert Xv st. en de vueren gegeven V st.
Item soe bleven die alde Borgermeisteren Jan van den Broick ende Derick Roloffs t jair tachter I c ende XII gul ende IX stuver, die wij betailt hebben.
Summa lateris I c XLII gul VIIJ stuver.
Fol. 70 vo.

Item Reynken die Bade gesant tot Arnhem mit enen brieff in den ijsganck als van den gebot dat in Brabant geboden was, dair van gegeven VI stuver.

Item noch Reynken gesant tot Gelre (=Geldern) as van onssen brieven ende om salpeter, dair van oick gegeven VI stuver.

Noch Reynken tot Uden gesant, den gegeven II stuver.

Item noch Reynken gesant tot Arnhem om onss sceplude, die tot Gorinchem waeren gegaen IIII stuver.

Noch eens gesant denselven, oick gegeven IIII st.Noch Reynken gesant tot Gelre onder selver saken, gegeven VI stuver.

Noch eens den selven gesant tot Gelre om der selver saken, hem gegeven VI stuver.

Noch Reynken gesant over die Maeze mitte meerktbrieven oen gegeven Vi stuver.

Item Peter Hanen gesant in Brabant, gegeven IX st.

Item Arnt van der Stegen gesant in den Lande van Kuyck den gegeven VIIJ st.

Item Jan Rosknecht gesant van onser sciplude om den toelner te vervolgen tot Gorinchem, tot Scoenhaven, tot Dordrecht tweder omme tot Gorinchem ende Dordrecht den gegeven 1 gul ad XIX st.Item noch Reynken gesant twee reysen tot onser Vrouwen Gnade van Gelre ende eens totter Stadt van Nymegen, den gegeven tot elker reysen II stuver, valet similiter IIII gul VI stuver.
Item Heyn van Kuyck gedyket II dage op ten Maesdyke, den gegeven V kr. sdages.

Item Derick van der Hege oick gedyket II dage, sdagens oick ad V kr.

Noch Heyn van Kuyck ende Arnt Voss gedijket ende cribben gemaict, elck VII dagen, dess dages ad V kr..

Noch Arnt Voss ende Heyn van Kuijck ellic enen dach die brugge gevegget, sdages ad V kr..

Noch Arnt Voss noch enen dach die tuijnen gelapt buten die Brugpoirt ende Hampoirte valent II gul I st. II oirtken.

Item Reynken enen dach die muer toegestaket achter Derick van der Meer dair van gegeven V kr., Heyn van Kuijck gegeven IIII stuver van den dyke in den leygrave te halden ende enen dach dair over gearbeit ad V kr.

Item dat Jeff van der Hautert gegeven J gulden om plancken om taitzen (?) aff te maken ende voir maeckloen gegeven Iij st. valent 1 gul III oirtken st.

Ietm den Cuper gegeven van der pleyen te maken aen den putten ende kuipen te bynden ende scepelen te vermaken ende ijken ende twe putte eymer te maken valent similiter XIIJ st.

Item buten der Hampoirte heeft Arnt Voss op ten graeff getuynt VI dage dess dages ad V kr.. Herman Coppen oick VI dage, elck sdages ad V kr.

Item Jacop Kyevoet om rijs gegeven IX st, noch van Jacop gehadt XXVIII willigen ad II kr. valent XXI st.

Item voirt van der stadt willigen rijss gehouwen ende van der rijss tsamen te vueren, gegeven IX st.

Item Arnt Voss noch II dage getuynt aen dat heymelicheit ende paeter geset II dage. Item gecoft J c paeter voir VIJ stuver valent similiter IIII gulden V stuver III oirtken.


Summa lateris XII gul XI st. IIIJ ortken.
Fol. 71 ro.

Item gehadt XXIII koper houter om 1 ryns gul ende een bokken om enen braspenninck ende een boss latten om 1 oirt ende verbesingt aen den lynde.

Item een balixken aen die hammen aen der Hampoirte om VI st. ende om een barkoen enen 1 bolcken om III braspenninck aen dat staket.

Item totten boegen XIIII hout, dat stuck om 1 stuver, ende II baltken dat stuck 1 braspennincen X keper hout, stuck J st(uver) ende III belxken om enen Rynss gul ende X latken om V kr ende drie houten van dertigen, dat stuck II braspenninckItem totter steigeren aen die Hampoirt V stuck vyerkant hout om Iij gul ende een balxken om VI stuver ende V houten van dertigen, dat stuck om II brasspenninck ende VI middelhout dat stuck om IJ stuver ende III beltken dat stuck om 1 braspenninck ende IIII keper houter tstuck om 1 vleemss ende II eyken stalen dat stuck om II stuver onder die straten (?) ende IIII houteren van dertigen, dat stuck om II braspenninck, ende VI keperhouteren, dat stuck enen vleems ende IIII keper houteren, dat stuck J stuver ende II gesneden houteren, dat stuck 1 vleems. Item een halff gesneden balkoen (=balk) om enen braspenninck aen die veerpont aen dat staket. Ende IIII keper houteren, dat stuck enen vlemss in die haven geslagen ende III stalen in die haven om IIII stuver. Ende II keperhouten, dat stuck enen vleems, doe men dat heymelicheit affbrack.

Item totten stenen te halen XI boltken, dat stuck 1 braspenninck ende II keper houteren, dat stuck enen vleems ende een terton (=teerton) om 1 branspenninck, ende enen wan om V vleems ende II keper houten, dat stuck J stuver aen dat nye heymelickheit.

Item aen den Tygeloven XLIII keperhouten, die XXVI om einen gulden.

Summa van den hout beloipt XIII rynss gul ende IIIIJ st.
Van den Straeten

Item bij Lenarts van Eesden, Herman Sproncx, Jans van der Voirt, Willems van der Voirt, Jacop Gruyters in die Weersstraten doen straten XVI roeyen, elke roey ad IIIIJ st. valent III gul XV st.

Item Reynken en Willem van voegen opgebroken, die straten elcks dage dess dages V kr. elck valent XVIII st III oirtken.

Item gegeven voir vyer manden, dair men keyen in droech IIJ st.

Item Rut Huybkens gevoirt I c karren sands ende XVII, die karre ad 1 kr.., noch Heynken Wellens gevoirt XXV karre sands dicken ad 1 kr.. Item gekoft VIII tonne keyen, die ton ad IJ st. valent similiter III gul XIJ st.

Item noch nae in der Hampoirte gevuert LXXXV karre sands Rut Huybkens die kar ad 1 kr. valent XXXI st IIIJ oirtken stuver.

Item den gastmeister geleent VIIJ ton keyen.

Item noch onder der Hampoirten VI roeyen straten, elck roey ad IIIIJ st. valent 1 gul VIII st.

Summa lateris XXIIII gul XIII st IIJ oirtken.
Fol. 71 vo.

Van den kalck

Item tegen Syben gecoft XCVIIJ (97,5) mudde kalcx, dat hondert ad XXJ gouwen rynssche gulden ende VI st. tot wyncoep ende van den mudde te beslaan gegeven 1 vlemss valent similiter XXV gul III st. IIIJ oirtken st.

Item gecoft tegen Hermen Gelis I c mudde kalcx voir XXIX gouwen rynss gul daer van te beslaen gegeven dat mud ad enen vlemsschen valent XXXIIII gul IX st.

Item gecoft tegen Heyn Sproncx XXIX mudde kalcx, noch van den selven XXXIX mud, dat i C ad XXJ gouwen gul, voir van te beslaen gegeven van elken mud enen vlemsschen valent similiter XVII gul VI st. 1 oirtken.

Item gecoft van Willem Plorae van Weser drievierdel kalcx, dat hondert ad XXV gouwen rynss gul, daer op gegeven te wyncoip X st dair die stadt kalck voir hadde ende drie st. te maen (?) want overlenssche maet was, ende dair van elken mud te beslaen gegeven 1 vlemssche valent XXIIII gul III st 1 oirtken.

Item gecoft van Henrick van Nederbroick XX mud beslagen kalcx, dat hondert ad XXI gouwen rynss gul ende want Henrick had doen beslaen soe betaelden die boirgermeisteren Henrick dat beslach gelt van elken mudde enen vlems, dair to XXXV karren sands oick Henrick betailt, elke kar ad 1 kr. valent V gul XV st. 1 oirtken.

Item gecoft van Jan van Esden XXV mudde kalcx dat mud ad VII st. Item vanLuyken Voedermeister IIII mud, van Darick van der Voirt IJ mud ad VII st. en dat kalck was beslagen valent similiter XI gul IIIIJ st.

Item van alle desen kalck te assys gegeven XXVIII st. valent 1 gul IX st.

Summa van den kalck I c ende XIX gul XIII st. J oirtken.


Item tot desen kalck verbesingt te beslaen ende te maeken in de yrste Frederick Steenbecker gevoert II c ende XLVIII (148) karren sands, elke kair ad 1 kr.

Item Heyn Wellens gevuert II c ende LVII karren sands.

Item Henrick van der Bruggen gevuert XLIX (49) karren sands.

Item Rut Huybkens gevuert LXXXIX (89) karren sands.

Item noch Heyn Wellens gevuert LXIX (69) karren sands.

Summa van den sant VII c sands ende XII valent XIIII gul 1 st.


Item dit voirscr. kalck ende sant verbesingt aen de Hampoirte in den Grave ende aen den utersten thaern ende aen der nyder mueren.

Item noch van Heyn Sproncx gehadt II mud beslagen kalcx, dat mud ad VII stuver ende IJ stuver gegeven van den putte op ter markt te vegeren valent XVJ st.

Item noch van henrick van Nederbroick IIJ mud beslagen kalcx, dat mud ad VI st. ende van Goessen Moel IIII mud ad VI st. valent II gul1 st.

Summa lateris I c XXXVI gul XI st III oirtken.
Fol. 72 ro.

Aen der Hampoirten.

Item in den yrsten Jan Canen ghearbeit aen der Hampoirt IIIJ dach, doe hij VII el (?), elken dach ad X kr.. Heyn Canen oick IIIJ dach ad X kr. den dach. Noch Claess Canen gearbeit IIJ dach, elken dach ad III st., Reynken gearbeit IIII dage, elken dach ad III vleems, Willem van Boegen IIII dage oick ad III vleems valent similiter II gul XVI st. III oritken.

Item noch aen der Hampoirte gearbeit buten en bynnen onder die bruggen ende aen den thaern in den graeff gemetst Heyn Canen XVII dage, Wouter Koenen XVII dage, elke ad X kr., Claess XVII dage, elken dach ad III st., Fierken XVIII dage, elken dach ad III sdt., Willem van Boegen XVIII dag elkes dages III vleems, Reynken oick XVIII dage, elken dacg ad III vleems, Maess die Wrijter (?) XIIII dag, Jan die Kort VII dage valent similiter XVIII gul XVIII st. III oirtken.

Item van der haven aen der Hampoirten gevuert LXIIII karren kalcx, elck kar ad 1 kr.

Item dair toe verbesingt XXXV karren sands elck kar ad I kr.

Item gecoft van Lenart van Esden drie graen steen voir II gouwen rynss gul ende die sijn verwracht aen die laetgaeten ende te vueren gegeven IJ st. Item om leyen gegeven die verdect syn boven die laetgaeten IIIIJ st.

Item Jacop Doepper gegeven IJ gouwen rynss gul om drie graensteen ende die syn gewracht beneden in der ponten ende van den stenen te vueren gegeven IIII st.

Item Wemmer die Maelre van den maelen gegeven X stuver ende van gruyss te vueren gegeven XV stuver dat van der poirten gebroken was valent similiet VIII gul Iij oirtken st.

Summa lateris XXIX gul XVII st. J oirtken.


Fol. 72 vo

Aen der mueren van der Brugpoirten.

Item gemetst Heynken Stémetseler XLI dage, leken dach ad X kr., Wouter Conen XLI dage, Heyn Conen XLI dage, elken dah ad X kr. Fierken gemetst XLI dage ad III st. elken dach, Claess Conen oick XLI dage, elken dach ad III st. valent similiter XXXVII gul IIII st. I oirtken.

Item Reynken gearbeit XLII dage, elken dach ad III vleems,Willem van Boegen geoepert ende gegraven XLV dage, noch Henrick die Wild dess geliken XLV, Jan die Kort toe ende in dat grontwerck gegraven ende geopeert tsamen LXI dage elke dach ad III vlems, Baeken van Keent geoepert XLI dage, Willem Janssoen IX dach, Jan Rossknecht VIII dage valent similiter XXXIIII gul XVII st III oirtken.

Item gecoft van Jacop Doepper XXVI grauwen steen (=Naamse steen?), elken ad VIII st. valent X gul XVIII st.

Item van den goeten te vueren, die onss genedige heer onss gegeven had van den huse op ten Blyenberch gegeven IX st.

Item vort aen den thaern te vueren gegeven IIII stuver.Item Frederick Steenbecker gevuert van der haven op ten Blyenberch XVIII karren, elke kar ad VIIJ gr.

Noch HHHeynken Wellens gevuert XCVIII (98) karren, elck ad VIIJ gr., Rut huybkens gevuert XLII karren valent similiter III gul VIIJ st.Item gecoft III peeckcommen dair van kalckcupen gemaict, elck ad IJ st.

Noch II tonnen dair men water mede droech, elck ad II st..

Item gecoft een kalckcupe mit yseren ad II stuiver 1 oirtken

Item VI oest (?) verloeren ende gebroeken, dat stuck ad II stuver.

Item tot Dericks van der Voirt gehaelt selen (=zeilen?) ende coppelen ad IIII st., noch tot Ywaen van Wamels VI stuver aen selen ende coppelen.

Item doe men dat grontwerck wan Henric Vyer geoest V nacht, elck ad 1 st. dess nachts van den deyne/deyven/cleynen (??) te maken gegeven IJ st.

Item noch Lambert den Poirter gegeven voir manden dair men die eerde meede droech IX st.

Item Jan van der Meyen enen dach dat staket aff gebroeken dat voir die muer stont, gegeven dair van III stuver. Item betailt voir VIII boenren (?), dair men steen ende erde mede droech dat stuck voir IJ stuver.

Item Jacop Reuwe gegeven VIJ st. van XIII tresen (?).

Item gecoft XXXIIII boerde dair men mede steigerden ende dyckten tsamen vyer gouwen gulden, dair van te vueren gegeven IX st. ende 1 st tot veergelt, die sijn vertymmert aen dat waekhuys aen der Vyspoerten ende gebroeken ende voirt in den graeff gebleven.

Item Jan die Kort ende Willem van Boegen die muers ende den thaern gevult met eerden ende die houteren in den thaern gedragen ende die straet onder der Hampoirte opgebroeken, elck IIII dage, den dach ad V kr.

Item doe men dat grondwerck was, doe geschenckt ende voirt verteert XXXIII st..

Item tot mette peperkoecks twee reysen verteert IX st valent XII gul IIIJ st I oirtken.


Summa lateris XCVIII gul XIII st 1 oirtken.
Fol. 73 ro.

Item dit is den steen in desen jair verbesingt is in den yrsten heeft Rutte Huybkens dess gevoert XVI M Jan onss Steenbecker, XII M Henrick van der Bruggen, XXXII M Frederick Steenbecker, XXXIII M Heyn Peperkoeck, X M Arnt Koenen, XIX M Heynken Wellens, XXIIIIJ Mgelis Coppen, IIIIJ M Goessen van der Hege, IIIJ M Stout, II M Gaert Conen, I M facl (?) valent IJ C dusent ende VIIJ M, elck dusent gerekent ad 1 rynss gulden valent I C en LVIIJ gul

Item hyer van te voirloen gegeven van elken dusent VI st. valent XLIX gul XIIII st.

Item van Jan van Aken gecoft VI C steens van Marcelis die Vriese VI c steens; van Rut Huybkens VII C, van Jan Barbier, II M van Jacop Gruyter, IJ M van Jan van Beerze, die Boirgermeister XXI C altz steens, van Aleit Thijs VI c beloipt te samen VII M I c steens valent VII gul II st.

Item noch X karren koeten aen den tseenoven te vueren gegeven VI st. bij een te lesenn II vlems

Item van den gecoften steen als van VII M ende I c, dat I M ad III st. te voirloen.

Item Fierken die gaeten gestopt aen den steenovern ende bij der Vyspoirten IJ dach te samen den dach ad III st. ende dair verbesingt I c en LX steen, dair voir gegeven III st.

Item Ude van Heeck gedeckt buter der Hampoirten aen dat huyken enen dach ad III st., dair toe gebesingt drie karren leems, die kar ad 1 kr. ende I vierdel scoeff III kr., voir teen ende bantgerden 1 vlemsschen.

Item den Ackers haern (?) te vermaken IIII st.

Item den Steenbecker gegeven 1 malder r(ogge) voir syn kroenen, want hij nyet meer backen en dorst dan twe oeven steens dfat malder ad XXVIII st.

Item op te steenovens huysken verdeckt vyff vierdel scoeff ad V st ende te decken III st.beloipt te samen IIII gul V st. I oirtken.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina