M. P. J. [Rien] van den Brand, AubadestDovnload 0.6 Mb.
Pagina13/15
Datum22.07.2016
Grootte0.6 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Summa lateris I C ende LXIII gul VI st 1 oirtken.
Fol. 104 ro

Dits van der tymmeringen


Item in desen jair vermetselt aen thaern aen der Hampoirten, aen Lambertz gevel aent Geckhuys, aen dat sitten in der Hampoirt onter dair die wekeren op liggen totten wulfsel van den groten thaern aen der Brugpoirten ende den selven thaern gheetrickt die vensteren op ten selven thaern een deels mitten nii den steen toegeset aen den Maesganck ende aen der mueren aen der Maezen after Jan Maessoen tsamen VI M II c stens

Valent VI gul IIII st.Item Floerys die snijder van eenre groeten haecksteeen die verbesigt is aen den geckhuys gegeven 1 st.

Dair toe gebesigt ael loet J st.

Item van Rut den Brouwer gecoft, beslagen kalck voir I gul XVIII st.

Item van Gaert Goessens 1 mudde beslagens kalck ad VIII st.

Item van Jan Gelenberch 1 mud beslagens kalck ad VII st.

Item van Willem van Boegen gecoft VIII tonnen keyen, elke ton ad 1 braspenninck valent X st.

Ende der een deel verstraet aen die Brugpoirten ende aen die Hampoirten ende die ander doen dragen in den groten thaern.

Item Peter Sadelmeker betailt voir twee haecksteen mitten haeken, want se sijn waeren aen den geckhuys gebesigt valent III st.
Van den metzelen

Item Ansem gemetzelt aen dat geckhuys IJ dach,

Wouter Koenkens geyckt ander halff dach aver II steens, dair men steenkalen mede wegen solde, dair toe gebesigt aen loet, die ringe mede yn te ghieten III oirt st.

Noch Wolter Koenkens ende Heyn Kanens gemetzelt aen der Hampoirten ende den thaern gehoecht ende dat sitten gemaict in der Hampoirten, den hogen thaern gewulft, den Maezeganck gemaict ende after Jans Maessoens gemetzelt ende voirt tot anderen eynden gelapt, elck IX daige.

Noch Wolter Koenkens ende Heyn Kanen den hogen thaern gheestrick ende gestraet voir der bruggen aen der Brugpoirten ende voir beyde bruggen aen der Hampoirten, elck III daegen, elken dach gerekent ad III st. valent IIII gul V st III oirtken.

Summa lateris XIIII gul 1 oirtken st.


Fol. 104 vo

Van den Oeperloen


Item Aelbert van der Hege, Ansem geoepert aen dat geckhuys IJ dach ad V kr. sdaiges.

Noch Jennisken Poirter geoepert Heyn Kanen ende Wouter IX daige, Koenken sdaiges ad III vlemss, Wouter want hij allen oeperden, dair men der twee solde hebben gehadt. Aelbert van der Hege den metseleren 1 dach helpen steigeren ende holt aff ende aen gedragen, dair van gegeven V kr. Willem Janssoin geoepert, Wolterken Kanen ende Heyn Kanen doe sy straeten ende den thaern metzelden III daigen, sdaiges V kr.

Willem van Boegen gegeven III kr. van den kalck te beslaen, dat in den thaern stont.

Item Jan die Steenbecker, Wolter Koenkens ende Heyn mede geoepert ende die keyen uytgebraken enden den steen opgedragen, daer die vensteren mede toe gesat syn III daigen, sdaiges V kr..

Item Jennisken Poirters noch J dach voir gesteygert eer die metzelair quamen ad III kr. valet simul II gul J st.
Van den holt in desen jair gebesigt.
Item after Claess Spaens gemaict een nyde staket tegen den thaern buyten der mueren in den graft streckende, dair toe gebesigt XI balkoen dat stuck II braspenninck, noch dair van 1 holt van i st.

Item in den spuelen dat staket gericht ende die gaten myt nyden holt gevullet, dene toe gebesigt XVII houteren van der tuyen (?), dat stuck II braspenninck noch X middel houteren, dair men dat staket weder omme mede gesweept heeft, dat stuck IJ st. ende van den stuck gegeven 1 kr. te snyden simul X kr.

Item IIII houteren van der tigen after die brugge aen die Brugpoirten gelacht, dat stuck ad II braspenninck, noch een boltker after der selver bruggen 1 br., noch II holteren voir dertigen aen der Hampoirten, dat stuck II braspenninck.

Item een balkoen gelacht voir Dericx van Rijn op ter straten II brasp. Ende dair aff gegeven te snijden J st.

Item noch an Willems Haezon 1 balkoen op ter straten dair voir gegeven II brasp., dair van te snijden gegeven J st., noch II middelhouteren after der bruggen aen der Hampoirten dat Stuck IJ st., noch II houteren van dertigen aen der selver bruggen, dat stuck II brasp.

Item aen der uyterste bruggen aen der Hampoirten II middelhouteren, dat stuck ad IJ st. simul VI gul IX st.


Summa lateris VIII gul X st.
Fol. 105 ro

Item noch aen der Hampoirten II houteren van dertigen, dat stuck II brasp., noch 1 groff middelhout verbesigt aen dat geckhuys, dair eenen dorpel aff gemacit ende die spylen in geset syn ad IJ st.

Item totter lynden aen der Brugpoirten VII boltken dat stuck 1 br. Ende der is III gesneden dair van gegeven van elken1 br.

Noch totter lynden 1 holt van 1 st., noch J gesneden balkoen ad IJ st.,

Item II boss latten, dair men die lynden mede breyden ad X st.

Item III bolcken totter doeren aen den staket aen der Brugpoirten, elck ad 1 br.Item van Willem Monnick 1 balck voir XXI st., dair aff gegeven VIIJ st. te snyden tot brugplanken ende dair mede IJ bruggen nyde verplenckt.

Item van Jacop Doepper gecoft 1 C ende LX voet dicker brugplancken, dat I C II gul ende dair die brugge aen die Brugpoirt nyde mede verplanct.

Item valent simul VI gul VIII st.
Tottem thaern aen de Hampoirten
Item van Willem Monnick III balck dat stuck ad XIIII st. simul II gul IIII st.

Doer elken balck een snede gesneden ende van de schaelen die muerplaten gemaict, dair aff gegeven IIIIJ st.

Item van Jan Heysen III grote balkoen, dat stuck II brasp., dair aff gegeven te snyden van den stuck J st..

Item VIII houteren van dertigen dat stuck II br.

Item VIII middelhouteren, dat stuck IJ st..

Item noch VIII houteren, dat stuck 1 st.

Item IIII grote boelcken tot bande gesneden, dat stuck ad 1 br. Dair aff gegeven te snyden II st..

Item noch 1 balck van Jan Heysen van X st..

Item II keperhouteren, dat stuck ad 1 vlemss van Claess van den Dyke IIII c voet leydaecks ende XXV dat I c X st.

Item van Jacop Doepper IIII c leydacks ende XIII voet, dat 1 C X st.

Item van desen holt gegeven te vueren V kr. valent simul X gul IX st III oirtken
Item noch 1 groet balkoen voir II kr. dair aff gegeven te snyden J st ende dair aff gemaict trappen bij Hoelliken.

Item van Jan Heyse ghadt IIII keperhouter ende die verkort tottten wulfsel in den thaern, dat stuck ad 1 vl. Dair to noch 1 middelhout ad IJ s. simul VIIJ st.


Summa lateris XVII gul VI st 1 oirtken.
Fol. 105 vo

Item van Jan Heysen gehadt IIIIJ balkoen ende van der bruggen aen der Brugpoirten in den straten gestraet tot bende, dat stuck II brasp., ende noch eenen balck van XXIIII voet gecoft voir X st., dair aff gemaict eenen dorpel voir der Hampoirten van der naester bruggen.Jan Boenefaes gemaict 1 doer buyten den Zebertze poirt van syns selves plancken, dair aff gegeven XVIII st., noch Jan Boenefaes gegeven van eenre doeren te maken van syns selves plancken aen dat geckhuys XV st.

Noch den selven gegeven van II tessen ende die aen te slaen II st. gegeven voir 1 schael Herman Screynemeker gegeven 1 st. ende die op ter bruggen van der Hampoirten verlapt.Item Peter Sadelmeker gegeven voir elzenhout VI vlemss ende dair palen aff gemaict, daer die vrouwe van der Heyen doir was gekropen aent geckhuys III gul IIII st III oirtken
Item Gerit Cup gegeven II vlemss om 1 ton te bynden, dair men keyen mede meten sall,

noch gegeven van II eymmeren aen den putte op ter merckt IIII st.Item om II tonnen van deennen hout, dair men den salpeter in doen sall, dat stuck VI vlemss gegeven II kr. van den eymer op ter merckt mitter ketten II werffs uyt te wynnen, gecoft van Heyn Paeus 1 hernick ton tot II kalckcupen V kr. XII st. III oirtken st.

Summa lateris III guld XVIJ st.


Fol. 106 ro

Dits van den yserenwerck.


Item van eenre rollen op ter merckt ende van der ketten te maken gegeven VIII st., noch J C lasnagel gebesigt totten bruggen in den straten ende aen der Brugpoirten ad V kr.

Noch gegeven III st. van den eymeren te verbynden op ter merckt aen den staket after Claess Spaen 1 vyerdel scerpelinc ad V vless.Item totter doeren aen der Zebertscher poirter, die op ter wal dient 1 C nagel ad VII st.

Item totten staket in der Spuelen te vermaken II C dobbel scerpelingen ad I c XX vlemss, noch totter selve II C scerpeling dat I c X vlemss.

Item aen der Brugpoirten gehadt totter bruggen eenen yseren poeln, een yseren peen ende eenen yseren bolt XIX libra ad 1 butken, dair toe gebesigt XXXII dobbel scerpelinck totten holte after die brug ad V st.

Item totten boeryen op ter Spuelen gebesigt 1 vyerdel doirnagel ad 1 butlen.

Item totter bruggen aen der Hampoirten gebesigt X voet bants aen der kisten die voet 1 butken.

Item totter kisten banden ende IJ brugge nyde te verplenken gebesigt IJ C scerpeling ende XXV dat I c X vlemss.

Noch J C lasnagel ad IIJ vlemss 1 vyerdel doirnagel 1 butken.

Item II gehenge aen der Hampoirten aen elker bruggen een simul X lib. facit V st simul V gul XIIII st.

Item aen den thaern aen der Hampoirten verbesigt in den yrsten IIII yseren ankeren ad XXIIII libra, dat libra ad I butken.

Item III C lasnagel dat I C ad V vlemss, noch J C scerpelinc dat I c ad V vlemss, noch IIJ C doirnagel, dat I c ad IIJ vlemss.

Item II M plancknagel ende III C, dat I M XI st., noch totten thaern IIII gehnge totten II daeckvensteren ad X libra, dat Libra ad 1 butken simul III gul VI st.

Item totter lynden I C lasnagel, dat I c V vlemss, noch I C doirnagel ad IIJ vlems, I C latnagel II vlemss, Item I butken van een yseren kram aen die Brugpoirt.

Item IIII yseren ringe gesat in den wulfsel aen den groten thaern ad XLV libra, elck libra ad 1 butken.

Item totten hooft aen treyckheye gemaict IIII yseren bande, dat stuck ad 1 vlemss.

Item I vyerdel lasnagel ad IIJ kr.,

Item drye yseren beytelen dair den haecksteen mede gesloten, want aen der Brugpoirten die uytgevallen was ad V libra., elck libra ad 1 butken.

Noch II gehenge op ter bruggen van der Brugpoirten XII libra, elck libra ad 1 butken, tot III yseren spylen int geckhuys XVI libra.

Item een oge dair die grendel in steet IIJ libra ad I butlken libra.

Item totter bruggen aen den Brugpoirten verbesigt II C en XXV scerpelinck ad X vl., dat I C valet simul III gul XVI st. I oirtken.

Summa lateris XII gul XVII st. I oirtken.


Fol. 106 vo

Item van een knuester aen der Hampoirteb V vlemss, van den slot aen den Wal buyten der Zebertsche poirten te verstellen ende eenen sloetel te maken vlemss, dat slot aent geckhuys VI st., noch een cleyn slot mit II gehenge IIIIJ st.

Van den brant gegeven dairomme die byer vaet mede brant 1 st.

Item II sloetel op ter Veerpoirten, aen elken slot een dat stuck ad J vlemss.

Item Meister Jan Busmeyster heeft den wekers haern gesondert van II saicken ende dat der stat geschenckt valet simul XVI st. III oirtken st.


Dits van den arbeidende luyden.

Item aen meister Derick verdingt te maken die Cap van den thaern aen der Hampoirten voir II nyde gul, ende hem geschenckt J rynss gulden, want onss dacht dat hy bedingt was ende maeckten een vensteren meer dan hy verdingt had.

Item Derick Keyser heeft meister Derick IIII daigen helpen richten ende dat holt op doen, want hij dat bescheiden had, als hy die koop richten, sdaiges V kr.

Jan van Lynden gemact 1 nye taket after Claess Spaen dair aen getymmert 1 dach ad III st..

Aelbert van der Hege dat holt aen gedragen ende hoen geholpen gegeven V kr.,

Item meister Derick Steven op gheen Hoon, Driess Roeloffs, Ruwels Haivre (?) VI gegeven III nyde gul van den graftte legen theynder spuelen dat liess ende den dreck uyt te dragen, den selven geschenct aen byer ende broet op ter werck VI vlemss.

Item van II boeryen gegeven die on twee gedragen worden IIII st.

Noch Meister Derick Steven, Roeloff Ruweels ende Dryess dat staket in den spuelre gericht ende die ghaten gestopt, want versonken was, elck dair aen ghaarbeyt III daigen on cister (?) Derick sdaige III st., die andere sdaighs V kr.

Item meister Derick ende Jan van Hynden, elck 1dach ghearbeyt aen der bruggen aen der Brugpoirten, want die spyl versonken was ende die brugge nyet op en wolde, elck sdaigh III st.

Item Aelbert hoen beyden gereitscap aff ende aen gedragen, gegeven V kr.

Item Steynken ende Willem van Boegen gegeven III kr. van den holt uyt te werpen aen der Veer poirten aen den bolwerck valet simul VIII gul III st I oirtken.

Summa lateris IX gul ende 1 st.
Fol. 107 ro

Item meister Derick ende Aelbert van der Hege, elck III daige ghearbeit aen der lynden. Meister Derick III st. sdaigh, den anderen V kr.

Noch meister Derick ghearbeit aen de bynnenster brugge van der Hampoirten, die een kist vermaickt ende aen den staket buyten der Brugpoirte II daigh, sdaigh III st..

Aelbert Hoen geholpen 1 dach V kr., meister Derick gearbeit IJ dach mit eenen knecht, dat hy die een brugge aen der Hampoirten verplencten ende die ander brugge halff verplencte.

Miester Derick III st., die knecht V kr. sdaighs.

Item Steven ende Derick van der Hege geknoet op die doelen ende die ryss aff gedragen ende geknoet die ionge willigen op den Hamdyck ende daer vertuijnt elck III daigen, sdaigs V kr.

Steven noch geknoet ende getuynt op ter haven IJ dach, sdaigd V kr., noch Steven getuynt theynde den Hamdyck dair sy dess wynters opvaeren 1 dach as V kr.

Jan van Scadick die brugge aen der Brugpoirten nye verplenct mit eenre knecht, elck 1 dach. Jan III st, die knecht V kr..

Meister Derick gemaict 1 doer aen den staket buyten der Brugpoirten 1 dach ad III st., noch aen den staket op ter Maezen eene halve dach valet II gul XVIJ st.

Item Derick van der Hege ende Herman Uden elck J dach gearbeit op ter Maesdijk ad V kr. sdaighs.

Noch meister Derick van alre hant cleyn werck die bruggen te lappen, te reben als sy nyet op en wolde ende die brugge in der straten te maken tsamen II daigen, sdaighs III st.,

Noch meister Derick die buytenste brugge van der Hampoirten halff nye geplenct ende eenen nyen dorpel geleget van der bynnenster bruggen aen der selver poirten gearbeit II daige ad III st. sdaighs.

Willem Janssoen Hoen die II daigen geholpen, sdaighs V kr.,

Item Schuerman endeNyel van eenen block gegeven te snyden tot brugplancken die after die grote bussche lach by Jan Maessoen Vi st. ende die plancken gelet op ter uyterste brugge.

Item soe syn die III bruggen heel nye verplenct.

Item voor de bussche mitten block voirs. uyter eerden te graven ende dat wederomme te vullen, gegeven III kr..

Item Jennisken Poirter 1 dach sant gedragen en den thaern geveget, gegeven V kr. valet simul 1 gul VIIJ st.


Summa lateris IIII gul V st.
Fol. 107 vo

Dit is dat badeloin.Item Jan Rosknecht geseynt II weerfs tot Nymegen om onser gnaden ende renthen ontsat te worden, die daer besat waeren van der beden van elke reysen III st. tot elker reysen, eenen nacht uytgeweest.

Jan Rosknecht gesant tot Groesbeke, Cranenborch ende tot Cleve op sunte Peters merckt om onsen borgeren geleide te werven gegeven V st.

Noch Jan Rosknecht gesant om een vistament (?) dat Willem Sasse mede te Luydick genomen solde hebben, hoen gegeven II st.

Noch gesant II werffs tot Nystelrade tot her Symon dat hij tot Oss comen solde op ten dach dat die Rait dair was, tot elke reyse II vlemss,

Noch Jan Rosknecht gesant tot Arnhem tot mijns heren genaden ende III nacht uyt geweest oms yn antwordt hoen gegeven VIII st.,

Noch geweest tot Nymegen om onse boirgen hair schepen te richten, die voir die bade genomen waeren, daer aff gegeven II st.

Item Gerit Coppens gesant tot Boeningen om den Meyster van der Hoeft te halen, hoen gegeven VIII vlems.

Item den bade van Antwerpen gegeven op Pincxterenende Baemis gegeven X st. valet II gul IIII st.
Van den Voirloen.

Item die steenbecker ende Frederick gevuert VI M steens ende II c van den I M VIII vl., den steenbecker gegeven IJ rynsschen gul van den zande te vueren ende op te dragen, daer men dat wulfsel van den thaern mede vulden, die steenbecker gevuert XXXII karren sands ende kalcx totten wulfsel te wulven totter Maesganck totten thaern aen der Hampoirte, elke kar ad 1 kr..

Frederick gevuert totter selver III karren sands, noch Jan XII karren santz aen der Brugpoirten ende aen der Hampoirten, dair yn gestraet is, gevuert II karren keyen aen die Hampoirt.

Item Heynken Wellens aen dat selve XII karren santz, Frederick gevuert II karren santz totten kalck te beslaen dat in den thaern stont.

Item Frederick gevuert XVIII karren gruys op te Hamdyk, dair aff gegeven III vlems tsamen.

Item Arnt Koenen mit eenre karren IJ dach gedijket aen den groten thaern ende op ter sluysen, sdaighs XII kr.

Item Dryes ende Herman Uden elck IJ dach die kar geladen sdaigh V kr.

Jacop van Triest gevoert XXIX karren eerden gevuert op ten Hamdyke tsamen III vlems.

Item Rut Huybkens gegeven II vlems van den keyen op te vueren.

Item Heynken Wellems van X karren gruys gegeven op ten Hamdyke te vueren, gegeven II vlemss.

Noch Heynken gegeven van der busschen mitten II kameren te vueren van Jan Maess int gasthuys 1 vlemss simul VJ gul III st III oirtken.

Summa lateris VII gul XVII st I oirtken.


Fol. 108 ro

Van den Leydack

Jaen Maessoen 1 roey

Frederick die Kock J roey

Henrick Moerkens 1 roey III vierdel, elke roede ad XV t valent simil II gul X st III oirtken
Dits den kost van den hoeft.

Item gecoft tegen den veer van Katwick II stucken van weerds voir II Rynssche gul ende XVI st

Gecoft tegen Joffer Nelle Jegers II stucken weerts voir VIII Rynssche gul

Item gecoft tegen Neze Roeloffs II stucken weerds in gheen Wiste voir II Rynssche gul ende III st.

Noch van Ude vanHeck wat ryss voir I gul ende VI st. valent simul XIIII Rynss gul VI st.

Item van Jan vanGael LIIII wulgen, dat stuck ad III kr.,

Van Derick van der Voirt LV wulgen, dat stuck III kr.

Noch van Jan vanWansem XXVIII wulgen dat stuck III kr.

Van Gerit van Lent XIX wulgen, dat stuck ad I st. valent simul IX gul II st I oirtken.

Item van Maess Symons tot Velp gecoft elzenhout voor XXV st., dat Arnt Koenentot twee maelen gehailt voor elken voeder VI vlemss.

Item van Jan Pulsken op Schaedick gecoft elzenhout voir II Rynssche gul ende III st., dair aff gegeven V vlemss neder te houwen, dair toe gebeden drye wagen tot Velp, die dat brochten, den wagenlude mit eenen anderen man die hoen dat halp laden geschenct op gheen lucht, elck eenre vlemss simul IIII gul V st III oirtken

Item van Jan Hyen gehadt totten hooefft XII houteren van dertigen, dat stuck II braspenninck, noch XXIIII boltken, dat stuck 1 braspenninck, noch XVIII balkoen, elck stuck ad II brasp. Dair tsamen palen aff gemaict.

Item een bueken schael, dair men dienss uyt ende in den sceep op droech ad II st. ende dair is voirt eenen mantel aff in dat steenbeckers huys aen den steenoeven.

Noch III haem reep dat stuck 1 kr.,

Item van vyer grote holten hameren, dair men die palen mit yn sloech ende van eenre treckheyen ende van eenren naeff, dair men palen op sceroten tsamen gegeven VI vlemss valent V gul XVIIJ st.

Summa lateris XXXVI gul IIII st I oirtken.


Fol. 108 vo

Van den voirloenItem dat scheep daer die ryss tot Katwick mede gehaelt worden, dair aff gegeven op te taigen den steenbecker IIII st.

Noch gegeven den steenbecker van den scheep op te tagen aen Joffer Nellen weert III reysen elke reysen 1 st.Derick op ter Ham van Neze Roeloffs ryss uyter Wyten III werffs op te tagen, elker reysen II st.

Item Arnt Koenen III voeder ryss gevoert uyter Dericks van der Voirts Camp opt hoeft, dat die stadt geschenct voir ghemeyn werck.Item Henrick van der Bruggen II voeder ryss gevuert uyter Wyte van Gerrits van Leents ryssen, dat der stadt geschenct voir ghemeyn werck

Item Gaert Koenen II voederen gevuert uyter Stegen ende geschenct voir ghemeyn werck

Item stont oick II voeder, gevuert uyter Stegen ende geschenct voir ghemeyn werck Jacop van Triest Ii voeder gevuert voir ghemeyn werck

Item Heyn Peperkoeck dach gekart ende der stadt geschenct

Gaert van der Weylen 1 voeder ryss by synen huys geknoet ende der stadt geschenct valent simul XIII st.
Item den meister van den hoeft XII daigen aent hoeft gewracht ende gearbeit, hoen sdaiges gegeven V vlemss ende voir synen kost sdaiges II vlemss.

Item soe heeft hij dair toe VII daige ledich geweest soe heilige daige ende daige dat men nyet werken en mocht, voir synen kost sdaiges II vlemss.

Item doe die meister comen was ende had

Item den meister geschenct, doe hy te huys toech VI vlemss tot roeyenberchs ende een ell swarts tot 1 pair hasen ad X kr. valet simul V gul V st.

Item Aelbert van der Hege gearbeit aent hoeft, soe voir ryss gesneden ende geknoet ende die ryss aent hoeft gevuert, eer die meister quam simul XVIII dagh.

Steven op ten Ham dess gelicks XVIII dage

Derick van der Hege XVIII dage,

Derick Baden XVIII daigen

Jan Paeuwe oick XVIII daige

Roeloff Ruweels XVII daigen,

Heyn van der Hege XVIII daigen,

Jan die Steenbecker VII dagen

Steenbeckers soen VII daige, Dryess XVI daigen,

Ermbolt ende Jan Bruyncoper van Gassel XVIII daigen

Gysken Schoellen ryss gevuert ende aen hoeft gearbeit XV daigen

Heynken van Eerden II daigen

Jennisken Poirter III dage

Roedenberch XII daigen

Henrick van Daelen XII daigen

Jacop Reuwe V daigen

Haedewich Kuyckmans soen III daigen, elck sdaiges V kr. valent simul XXIII gul XVJ st.


Summa lateris XXIX gul XVIIJ st.
Fol. 109 ro

Item meister Derick palen gescherpt totten hoeft V daige sdaiges III st.

Die Steenbecker XJ dach gevuert

Frederick XJ dach gekarret

Heynken Wellens IX daige

Rut Huybkens IX
Item die die karren hebben gelaeden Jan Stevens XIJ dach

Jan Reyners VJ daigh

Gelis Coepus VIII daigh

Jacop die Wael VIII daigh

Jacops soen VII daigen

Derick Keyser X daigh

Jan Keyser VIIJ daigh, elck sdaiges II vlemss simul IIII gul XI st.
Item voir eenen reep gegeven dair die meeste kloet aen hengt van de oyrgelwerck, tot Nymegen gecoft voir XI st.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina