M. P. J. [Rien] van den Brand, AubadestDovnload 0.6 Mb.
Pagina15/15
Datum22.07.2016
Grootte0.6 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Item gebesicht IX boltken aent staket aen der Brugpoirten, dat stuck I brasp. Aen der Hampoirten gebesicht aen der bruggen III keper houteren dat stuck I st. ende II middelhouter dat stuck II vlemss.

Item gebesicht II balkoen ende I boltken by Willem die Haeze simul V brasp., ende dair een eyken schael Ii brasp. Ende gebeicht Ii lange trysen voir der Hampoirten aen den dyke staken off te maken daer men aver die strip gaet, dat stuck 1 vlemss,

Voir Derick van Ryn q1 middelhouter dat stuck II vlemss, een schael verlapt op ter bruggen, ende noch een shcael elck ad II brasp., een eyndt houtz ad I st gebesicht aen den staken tot eenre sweepen,

Noch VIII latten verbesicht aen der loedsen voir der Hampoirten ad 1 brasp.,

Noch 1 kort balcxken totter brantbacken voir VII st.

Noch II eyken schaelen totten backen, dat stuck II brasp., van Gerit Raeymaker gecoft voir VI st. dicker plancken tot kribben aen der bruggen.

Summa lateris Vi gul VII st.
Frol. 117 ro

Dits van der tymmeringen.


In den yrsten Jan van der Meyen gearbeit IJ dach after Gysberts thaern sdages IIII vlemss.

Jan van der Meyen gegeven VIIJ st ende Jan Buelen VI vlemss van der spillen aen der Brugpoirten yn te leggen, die brugge vermaicten.

Jan van der Meyen J dach gearbeit aen den steenoeven te ondersetten,

Noch Jan van der Meyen J dach getymmert aen den staket op sunte Marien Magdalen avont.Jan van der Meyen 1 doir gemaict van den vleishuys ende die ander doir vermaict, dair tsamen aff gegeven VI vlemss.

Jan van der Meyen 1 planck gedain gebesicht opt privaet aen der Hampoirten, soe men dat decken sold voir gegeven III vlemss.

Jan van der Meyen heeft onss geleent IJ C voet plancken dair men mede steigerden aen der Hampoirten aen den thaern, die schanden gemaict worden hoen voir synen schaede gegeven III st ende van hoen een boery gecoft, baven geplenct eerde mede te dragen ende I pair boem van eenre alder boery gemaict ende daer te samen van gegeven III st.

Jan van der Meyen gegeven tot twee reysen van lappen op ter bruggen tot elken mael 1 vlemss,Noch Jan eenen dach gearbeit aen der kribben voir Willem die Heze ad III st.

Noch een doir gemaict voir der Hampoirten aen die loeds van syns selsfs stoff IIII st. ende eenen dach gearbeit aent staket voir der Brugpoirten ende dat gelapt III st.

Noch J dach aen den staeken aen Gysbertz thaern Ij st.,

Noch gegeven van een hout te snyden ende dat staket mede gesweept I st.

Jan van der Meyen gearbeit III daigen aen den staket by Gysberts thaern ende Geerlich hoen helpen richten ende die kuylen te graven hoen gegeven sdaigh III stuver ende Geerlich V kr.

Noch Geerlich ende Jan van der Meyen elck J dach, die gaete gestopt doe die schouwe gedain was, dair men die erde doir gedraigen had. Jan gegeven Ij st ende Geerlich IIJ kr.

Jan van der Meyen ende Willem van Boegen gedyckt op Sunte MarienMagdalenen dach ende elck dair van gegeven I vlemss valet III gul VIII st.

Item meister Derick getymmert der stadt twee water backen, gegeven van elken 1 nyden gul,

noch meister Derick gelapt op ter bruggen ende een schair geset onder der bruggen, dair van gegeven VI vlemss,

noch soe hebben wy gehadt van meister Derick totten backen V c sintelen dair voir gegeven I oirt Rynss gul, gebesicht totten backen VJ quart terren, die quart 1 vlemss ende XXI libra poecks dat libra J vlemss.

Van Hermen Saeynemeker gecoft hout tot VIII raderen, elck rat II st.,

Item gecoft tegen Jacop Doepper I C en LXXV voet plancken daer die water backen aff gemaict syn, dat I C ad II gul, den gul ad XXVIII vlemss, noch van den selven gehadt LX voet solreplancken dat I C nyden gul, noch gehadt eenen dorpel totter vleishuys doeren ad IIJ st.

Item gecoft tot Deventer drye telgen ende van Herman van Wamel een telch scepel aff te maken dat stuck IIII st. valet IX gul V st.

Summa lateris XII gul XIII st.


Fol 117 vo.

Dits van den thaern te decken.

In den yrsten gecoft van Willem Monnicks IIII M leyen ende J C elck I M gecoft voir XLVII gueder valet simul X gul VII st.

Item gehadt tot Teuken van Gaill VI M leynagel ad I gul ende XII C plancnagel elck I c I st. ende III haeck 1 vlemss ende 1 C latnagel ad J st. tot Jan Hoeffsmit II M leynagel ende II C leynagel gecoft as voirscr. is ende I C stopnagel,

Noch gehadt tot Jacop Smit III M leynagel gecoft I C libra ende XXII lib. loets, elck lib. J gueden st ende dits gebesicht op ten thaern aen die Hasen ende voirt anders dair men dat behoefden ende totten knoepen gecoft tegen Willem Glaesmeker valet VI gul III oirt st.

Item gegeven van den voirs. thaern ende van den privaet te decken ende die plancken te vernagelen, want se vertagen ende geschoirt waeren ende die nye kanten the vermaken alle omme den thaern, dattet averdaeckten, want he te bynnen ende the enge gemaict was ende van den tabernaculen ende knoepen te maeken ende voir den hasen op ten thaern ende wat te stoppen op ter poirten aen dat aude leydack ende dess voirs. leydaecks is te samen geweest gemeten voor Jan van Hynden VII roeden myn XXXII voet van allen dit voirs. ende van den decken te samen gegeven VII ryder Gelresscher gul ende III vlemss ende soe syn die dachhueren eer hy began te decken hyer mede yn gerekent valet VI gul XIIII st I oirtken

Item op ter schoelen gestopt ende gevorst die leydecker mit synen knaep Iij dach, den meister gegeven sdages IIII st. ende den knaep II st., gecoft van den leydecker stop leyen om IIJ st

Noch gecoft ende op ter schoelen gebesicht IJ C leyen ad VI st. III oirtken

Item gecoft LII vorstpannen ende die verbesicht op ter schoelen opt pryvaet ende opt thaernken baven den vensteren ende op ter poirten, elke IIII ad I st. ende op ter schoelen gebesicht II C leynagel ende II C stopnagel ad I st. III oirtken gegeven om sondiet (?) ende verbesicht aen den knoepen ende den hasen van denthaern III st. gegeven van der vanen ende knoep te vermaken ende die hasen ende op ten Raithuys 1 nye glass te maken ende twee glaezen te vermaken tsamen 1 gul valet III gul IIII st.
Van den stroe decken

Item op ten steenoeven gedeckt gedain drye vymmen stroe, steen mede te decken, die vym II st. dair aff te vueren gegeven 1 vlemss.Item op ten steenoeven gedeckt III vymmen stroe dat Haechuys mede te decken, die vyms V vlemss, voirder Hampoirten IJ vreedel schoeff liggende op ten vyerdel, die men noch besigen sall I oirtken myn dan IIII kr.

Item die decker gedeckt opt Haechuys IIIJ dach, ende voir der Hampoirten VII vierdel daiges, sdaiges III st.

Goedken Briefs geoepert II daigen

Willem Janssoin IJ dach

Merten die Schutter geoepert voir der Hampoirten VII vierdel daiges, elck daiges V kr.

Heynken Wellems gevuert een kar leems voir der Hampoirten ad I vlemss valet II gul XIII st.


Summa lateris XXIX gul I st.
Fol. 118 ro.

Dits alsulck yserenwerck as wy hebben gehadt van Jan Dericx

In den yrsten gegeven van een eynd nyder veteren op ter merckt aen den putte ende te verwellen XII st.

Noch van den eymeren IJ st

Item verbesicht aen den waterbacken I C lasnagel ad X kr. verbesigt totten ringen aen den waterbacken XXXIIII lib, dat lib. I aut butken,

Noch J c dobbel lasnagel ad V kr.

Noch II C doirnagel ad V kr. dat I c

Noch gehadt XIIII libaen banden dat lib 1 aut butken

Noch IIJ C sintelen dat I c II vlemsch

Item verbesicht aen den steenoeven I c lasnagel ad I st.

J c doirnagel ad IIJ k br gehadt 1 vierdel vensternagel aen die scepel ad I oirtken st.

Aen den steenoeven 1 vierdel lasnagel ad IIJ kr.

Item gebonden III vormen dair van gegeven 1 postlaets gul.

Item aen der Hampoirten gehadt eenen haeck van VIII lib. dat lib 1 out butken, noch van hacken ende van krammen II vlemss

Noch XIII scerpeling ad Iij kr.

XIII lasnagel ad XVI gr

Item II vlemss van den vaenen op ten thaern te vermaken, noch XIII scerpeling IIJ kr.

Item IIJ vierdel doirnagel III kr. IIII gr.

Item gegeven van drye scepel te bynden van elken scepel XXI vlemss.

Item aen der Brugpoirten J vierdel scerpeling IIJ kr., IJ vierdel lasnagel III kr. X geg. I C scerpeling ad XX kr., noch J vierdel lasnagel XVI gr. gegeven XXVII gueder st. van der spillen aen der bruggen dat wy alsoe verdingden te maken, ende dair toe aen yser behalven die aude spill aen yser geoft I C ende VII lib dair van den hondert gegeven 1 gouwen rynss gul ende I butken simul XXII gueder st.

Noch IJ vierdel scerpeling gehadt ad VIIJ kr.

Item aen der Veerpoirten gehadt XXXVI scerpeling VII kr., noch XI lasnagel I kr., noch IJ vierdel scerpeling voir VIIJ kr.Item aen der Zebertscher poirt IJ vierdel scerpeling VIIJ kr., noch gehadt aen der Hampoirt I c scerpeling X kr. valet simul X gul XV st I oirtken

Item gehaelt nagelen tot Teukens vanGaell endeaen die Brugpoirt verbsicht voir II vlemss, noch Teuken gegeven van der veteren aen den put by her Hendrick die Haen te vermaken IIIJ vlemss, I c lasnagel J st. valet IIIIJ st J oirtken

Item meister Jan twee alde scepel vermaict ad VI st.

Voirt I nyde scepel van der Boemelscher sautmaten gebonden IX st., een nyde hengsel die brugge mede te sluyten aen den thaern V vlemss,

Ende een bout op ten knuester aen der selver bruggen gemaict II vlemss, ende IIII nyde anckeren gebesicht aen der kisten van der bruggen, dat stuck II vlemss, ende V banden aen der selver bruggen liggende aen der kisten benden dat stuck IIII vlemss, gericht I C scerpeling ende XXXV dat I C III vlemss, vermaect dat slot voirt raithuys mit eenen nyden sloetel III vleemss, ende een slot vermaect op ter Veerpoirten mit eenen naden sloeten III vlemss, vermaect den weß icaen en dat der stadt geschenct.

Item een slot vermaict op ter spuel aen die Hampoirt II vlemss valet II gul XII st. I oirtken.
Summa lateris XIII gul XIII st I oirtken st.
Foll, 118 ro

Item gedyckt op sunte Marien Magdalenen dach op ter schouwen

In den yrsten Lam eyns soin tot Velp IJ dach eerde gevuert / gedragen met sich an der op ten dyck by den thaern, Sandermit sich ander eenen dach eerde gedragen.

Goedken IIII daigen gedyckt ende den thuyn ende kribben helpen maken,

Goeddens swager 1 dach noch Goedken gedyckt IIII dagen aen den Hogen thaern

Noch Wreynssen soin eerde gevuert II daige, elke voirsc. dach huer V kr. ende elke kar sdaiges VIJ vlemsschen ende dits geschiet voir sunte Marien Magdalenen dach, noch Wreynssen soein J dach valet I gul XIII st. III oirtken.

Dits geschiet op ter lester schouwen

Item Wreynsen soin gearbeit aen der sluysen ende aen den staken, die dyck helpen te maken VI daige ende Ermbolt II dage.

Heyn van Kuyck VI daigen

Noch Merten VJ dachWolter Kost IJ dach ende dese arbeider arbeiden doe men onss geboet tusschen die aude kribben nyde kribben te maken

Van Heinken Stouten gecoft XVI willigen, die men besichden staken aff te maken, elke wulge I vlemss, ende die ryss dair men die kribben mede thuynen gehaelt op ter stadt wulgen op ter sluysen 1 nyden thuyn gemaict, dair toe gehadt V wulgen, elke wulge I vlemss.

Wreynssen soin vyer dage eerde uyter spuelen geschoten.

Item II geever (?) aen der Hampoirten die eerde uyter bruggen schoeten Bruystens soin ende Wreynssen soin elck IJ vlemss.Item Stouten Knaep gegeven III kr. van den rysen te vueren uytere Wyten aen Jan van Beerss Camp, Frederick ende Heynken Wellens gevuert III voeder aen der nyder kribben van der stadt wulgen, elck voeder 1 vlemss valet IIII gul II st. I oirtken st.

Item doe die van Velp die eerde vuerden in der stegen den wech te hoegen hoen geschenct by beveel dess Raitz aen byer ende broet VIII vlemss, die van uyter stoeven een dach eerde geschoeten uyter gonst by den wech gedient voir ghemeyn werck.

Item haire vyer gegraven in den selven gecost Jacops Waelen soen twee Merten ende noch uyter Stoeven een man, elck IJ dach

Noch Wreynssen soin II dagen ende Merten 1 dach elck V kr. sdagh

Item Gairt van der Woeylen gewaict IIII nachte op ten dyke in den grote water elken nacht 1 vlemss by den pottener in den yrsten water, herman Schutter der stadt dyke gewaickt op ter sluysen V nacht snachts 1 vlemss, Goedken Briefs ynden ander water op ten dyke by der sluysen gewaickt III nacht ende Merten III nacht snachs 1 vlemss valet I gul XV st.
Fol. 119 ro

Item op thoeft 1 dach gekart mit V karren, elke kar VII vlemss Heynken Wellens 1 dachRut Huybkens, Frederick Henrick van der Bruggen, Stouten knaep op ter dyke by der Capellen gekart Gairt Koenen 1 dach, dien der stadt geschenct voir ghemeyn werck.

1) Op fol. 92 vo is een kwitantie hierover in het rekenboek genaaid met de inhoud: Ich Arnt Wevel van Deventer kenne myt deser tzedelen dat ick verkoft heb der stat van den Grave eyn vat Salpeters koipmans guet te leveren by gude koiplude en weir dat alzo nytdat gelave, ich Arnt voirs. der stat van den Grave voirscr. by de kopilude op te richten die hem deß verstaen. Oirkonde dese tzedel geschr. myt myns selves hant. In den jair (!4)LX (1460) op sent Katherinen dach.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina