M. P. J. [Rien] van den Brand, AubadestDovnload 0.6 Mb.
Pagina2/15
Datum22.07.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Summa lateris X ryns gulden XXXIX kr. 1 ortken.
Fol. 7 v.

Dit is alsulck holt als aen den stacket vertummert is.


Item die stadt gevest Jan van Gael VI malder rogge voir LXXV ryns gulden, dis was die stat tafter (=ten achter!) twe oven als van Willem Monnic ende Jan Hollen, elke oven ad XXV ryns gulden, soe oevert der stadt XXV rh. gulen
Item van Jan van Haezen gehaidt LXXI boltken valet similer III ryns gulden XXXII kr.

Item van Jan Maessoen IJ C holts ad X ryns gulden valet similer XIIII ryns gulden 1 ort

Item noch XX balkoen valet similer II ryns gulden
Summa lateris XIX ryns gulden XLIIII kr. I ortken.
Fol. 8 r.

Item dit syn die gheen die myt leyen gedeckt hebben in desen jair.


Item in den irsten Jan van Wansem XII roeden

Item Jan van Dairnen/Dannen (?) 1 roede myn 1 sesdendeel

Item Sweer VIIJ roey

Item God(ert) van Aken IJ roey

Item Coman Henric III roede III verdel

Item Geler Luwe II roede III verdel

Item Jan Abensn IIJ roede

Item Jan van Aken V roede myn 1 sesten deel

Item Jan Maessn VJ roede

Item Jan Hol II roede III verdel

Item Jan van Cranenvelt VII roede

Item Heyn Buricx I roede III verdel

Item Jan Robberts sn IJ roede ende 1 sesten deel

Item Aelbert van Triest IIIJ roey

Item Rutger van Dairnen I roey

Item die Bagynen III roede

Item Rut die Smyt IJ roey

Item Ude die Rentmeyster IIJ roey

Item Jan van Twyll scoltet VIII roed XXX voet
Emil. LXXIIII roeden leydaecker XXX voet myn 1 sesten deel valet similer LV ryns gulden XXIIIIJ kr.

Summa lateris LV ryns gulden XXIIIIJ kr.


Fol. 8 v.

Dit is den onrait die die Stat jairlix gilt:

Item in den irsten op Paesschen den scoltet, de scepenen, den burgermeysteren ende den klerck elc gegeven 1 pair hansen ad IIII kr. ende der elc pair IIII qrt. ad III kr. ende den bay een pair hanzen ende II qrt ende den weker 1 qrt valet similer III ryns gulden XLII kr.

Item die gelicx oic gegeven op Kersmis den scholtet, den scepenen, den burgermeysteren ende den klerc elc 1 pair hanzen ad IIII kr. ende d’elc pair IIII qrt ad III kr. ende den bay 1 pair hanzen ad IIII kr. ende II qrt ende den weker 1 qrt valet similer III ryns gulden XLII kr.

Item den scoltet voir sijnen tabbert op Paesschen III ryns gulden

Item den klerc voir sijnen tabbert op Paesschen II ‘

Item den bay voir sijnen tabbert op Paesschen II ‘

Item den boeghmeker voir sijnen tabbert II ‘

Item Jan Maessn op Kersmis jairlix II ‘

Item den capittel IIJ libra alds gelds ende sunte Barbaeren altair X s a gelds valet similer I ryns gulden XLI kr.

Item den heer voir synen banwyn XL lib payment valet VIII ryns gulden VIII kr.

Item Gysbert die Wrey I C lib. payment valet similer XX ryns gulden XX kr.

Item den alden scutten, doe sy schoeten IIII rh. ‘

Item den selven gescinckt doe sy int harnis gingen I ryns gulden, 1 ort ryns guldens

Item Sunte Barbaeren scutten, doe sy schoeten III ryns gulden

Item den selven gescinckt doe sy int haernis gingen I ryns gulden 1 ort ryns guldens

Item verbarnt op ter poirten in desen jair XC lib. keersen ad IIJ kr. valet IIII ryns gulden XXIX kr.

Item den gastmeyster gegeven 1 malder roggen valet XXXIII kr.

Item Jacop Ven gegeven VI malder 1 scepel roggen uyter tygelryen ad XXXIII kr. valet similer IIII ryns gulden X kr. I ortken

Item Gerit Sloitmeker van den uyrklock te stellen V ryns gulden

Item den poirter aen die Hampoirt gegeven II lib payment valet XX kr.

Item den poirter aen die Brugpoirt I lib payment valet X kr.

Item den Coster I libra payment valet X kr.

Item omme die rekeninge te maken mitten klerck verteert IJ ryns gulden

Item den klerc gegeven voir inckt ende pappier J ryns gulden

Item gegeven Lenyss die Volre van den schoelen jairlix 1 malder roggen valet XXXIII kr.

Item gegeven den canoniken van der schoelen II malder rogge jairlix ad XXXIII kr. valet similer I ryns gulden XVII kr.

Item noch den selven gegeven van der schoelen IIJ libra payment valet XXV kr.

Summa lateris LXXVIII ryns gulden XXI kr. III ortken.
Fol. 8 vv.

Item men is sculdich Henrick Ottensn V ynkel rynsche gulden schairs (?) op sunte Andries dach te betalen na wisynge eens schepenbrieff, den ick dair af heb en tou gelaten by burgermeister schepen ende ratsvrynde der stat van de Grave gemeynlick my dair tonbaden, dat ick dat gelt verleggen wolde als tot den dachvarden dair myt te treken dat ick om beden vurscr. gerne gedain heb en beloipr C IX gulden XX st. Den gulden mer myr C gul XX st, den gulden mach me my vernogen (?) alz men my dij weder gift en sal ick dain geyn pacht mer buren alst reden is. Item dij IX gulden dij over dij C gulden syn, heb ick de staet gerne te line verlacht, so lange om dat belift.


Item bay in den Peel I M steens

Item tot Copken huyss meyster Alof gescinckt XVIII qrten, dair die Raitshus elc hoir gelaech gegolden.

Item doe men int harnus ginck tot Copkens herberg verteert XXX qrt ad III kr. te nemen van den broeken.

Item bewyss te doen van den ponden ende steen van Jan van Wansem.

Herman Meuwes ende Gairt Goessens voir broeken

Item den scepenen bewys te doen van den burgeren ende van den broeken.

Item gebreck van den hout, dat Jan Hol over gelevert had.
Fol. 9 r.

Item dat leydaeck hir na bescreven is vergeten te rekenen

Item Loeff Arntsn IX roeden leydaecks myn 1 verdel

Item Jordan Lambrechts III roeden leydaexs myn 1 verdel

Item Jan van Aken IJ veerdel leydaexs

Item Gysbertz Maess J roede similer XII roeden IJ verdel leydaecx valet an gelde XVIII ryns gulden XIII alb. XV gr.


Item oick hieft Arnt van Loinen, doe hy mit Pauwels van Zintsinckt {=Sinzig] tot Ruermundt geschickt wart van der stat wegen om dat privilegien ende andere brieven te werven voir de uytgelacht dan hy gebort heeft XVI st. valet XIX alb. VI gr.

Similer XIX ryns gulden VIII alb. XXI gr.


Fol. 9rr.

Summa summarum van allen uytgeven van desen jair V C LV ryns gulden XXXI kr. I ortken

Aldus blyven wy burgermeysteren vurscr. tafter aen der stadt dat opboeren aff geslagen C LXXVII ryns gulden XXVI kr. III ortken.
Fol. 9 v.

Item dit syn der stadt maten, als VIII scepel, III vaet, J vaet


Item die syn die gewichten in der wage: III stuck elc hondert libra ende twe stuck elc vyftich libra. Een stuck XXIIII libra. Een stuck XX libra. Een stuck VIII libra. Een stuck IIII libra. Een stuck III libra. Een stuck II libra, Een stuck I libra. Een stuck J (½) libra. Een stuck 1 verdel libra.
Item dit syn der stadt bussen: In den irsten XV loitbusssen ende V steenbussen ende IIII camerbussen, elc mit twe cameren ende 1 camerbusch, die ons heren genade der stadt gegeven heeft sonder camer, ende 1 buss op raeder in die Hampoirt ende 1 buss op raeder in de Brugpoirt.
Item soe hedd Jan Hol ende Coman Henric ons over gescreven C LXVII holter liggende in den plaitsen in der gasthuys, dair had Jan van Hout wat aff gehaelt, gelyc die burgermeysters screvenen, soe en hebb wijs mer LXXXI vonder, dat self vertymmert aen der Louven ende aen den stacket.
Item soe was jong Geerlic Scheers broick stich gewes by Jan Hollen tyden burgermeyster, des hi op hem niet genomen en had, soe is hy noch in onser tyt gewess ob dobbel broick ende dair mit gaen loepen.

Item soe ligt op ter haven den jkalc tsamen op XVI karren nae.


Fol. 10 r + v: blanco
Fol. 11 r.

Anno LI (1451/1452)

Jan van Aken )

Willem Monnics ) burgermeisteren


Fol. 11 v: blanco
Fol. 12 r.

Opboeren Jans van Aken ende Willem Monnicx in der tyt burgermeysteren te Grave aengaende in den jair een ende vyftigen op ten jairsdach, uytgaende in den jair van tweeenvyftigen op ten jairsdach. Dat libra (=pont) gerekent voir VIIJ Gelresche meuwen ende die Gelressche meuwe voir XVII gr. en den Ryns gulden gerekent voir XLIX kr.


Item in den irsten van allen assisen van den hoelen jair in desen jair verpacht:

Item den broede ass., den slach dair aff XVII lib

Item den wijn ass sullen wy mitten hoechselen nae bewysen.

Item den Caren ass LX lib.

Item den bier ass IIIC XXV lib

Item den Verwer ass LXI lib

Item den wever ass LX lib

Item den kremer ass XL lib

Item den holten ass XXXV lib

Item den scomeker ass XXI lib

Item den vyssch ass XX lib

Item den vleyshouwer ass XIII lib

Item den wage ass XLV lib

Item den steenpacht ass XXIX lib

Item den keze ende lynen laken ass X lib

Item den farmentoyt ass XXXV lib

Summa lateris VII C LXXI lib payment.
Fol. 12 v.

Dit syn die hoechselen die der stadt geboiren van den voirscr. assijzen.

Item in den irsten van den broide ass. die self niet gehoicht.

Item den Caren ass. in hoechsel ad XXX s. valet III lib

Item den bier ass. XII h ad III lib. valet XXIIII lib.

Item den verwer ass. XII h. ad XXX s valet XII lib.

Item den wever assy. IIII h ad III lib. valet VI lib.

Item den cremer ass. X h ad XXX s. valet X lib.

Item den holten ass. IX h ad IX s valet II lib. XIIII s.

Item den schomeker assy XIIII h ad IX s valet IIII lib IIII s.

Item den vysscher ass. VI h ad XVIII s valet III lib XII s.

Item den vleyshouwer ass. 1 h ad XVIII s. valet XII s.

Item den wage ass. V h ad XXX s valet V s

Item den steenpacht ass. X h ad XII s. valet IIII lib.

Item den keze ende lyne laeken assy III h ad XII s valet I lib. IIII s.

Item den farmentoyt assy VII h. ad XII s. valet II lib. XVI s.
Item geboirt van Rut Hollen van den welleken by der watermoelen V lib.

Item geboirt van Jan Coeberch uyter Jan Roefs huyss was II cap(puynen)

Item van Jan van Lynden geboirt van Heyn Feessen huyss was bi der pottener III “
Summa lateris LXXXIIII lib. II s payment V cappuynen.
Fol. 13 r.

Op Paesschen ende op sunte Merten geboirt:

Item op Paesschen geboirt van Bormans hoff I lib. XIIII s

Item van enen hoff in den Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d.

Item Bertolt Yegers thorn V s.

Item van den hoff aen den Thorn II s.

Item Willem Snavels huysinge op Merten IIII lib. V s.

Item van den Schoemekers spuel buten der Brugpoirt II lib.

Item Jacop Spaenrebeen van Heyn Ansems raemstat I lib.

Item van Henricx Thorn van der Hatert III s aen geltz valet X s.

Item Rut Hollen huys aen die Brugpoirt I lib.

Item van der alder thyghelrijen I lib. XII s.

Item van Jan Quaypapen hof X s.

Item van Lemken die Moller van synen hoff buten die Hampoirt II s.

Item van den thorn after Deric Wautems valet II s IIII d.

Item van Jacop Kyevoet van der Gruenre Stegen II lib.

Item Peter van Wychen van enen Camp by sunte Judocus berch X s.

Item Coman Henric van Schaepkens hoff III s.

Item van den straitken beneven Deric Wautems enen groten payment I s IIII d.

Item van der Hampoirten I lib.

Item van den stegen buten die Hampoirt I lib.

Item Peter Scherre mit synen gesellen van den utersten thorn van der Hampoirt I lib.

Summa lateris XIX lib. XV s payment
Summa summarum van den ponden beloipt te samen: VIII C LXXIIII lib XVII s payment valet similer C LXXVIII ryns gulden XXVIJ kr.
Fol. 13 v.

Op Sunte Petersdach ad Cathedram van den ramen geboirt ende den Vleemsche gerekent van II kr. ende XIII vleems voir enen gulden.


Item dit syn die ramen aen die mueren:

Item Deric van der Meer III ort guldens

Item Herman van Wamel III vlems gulden III ort

Item Wolter van Wamel IIJ “

Item Godert van Aken II “

Item Jacop van der Hout IIJ “


Summa van den ramen beloipt tsamen XIJ vlems gulden valet similer aen rynsche gulden VI rh. guld V kr.
Item den slach van den wynass. XL voeder ad II rh. guld VI werff gehoicht, elc H een voeder, soe coemt der stadt I C XXXII rh. gul.

Item op Paesschen van den hoefd geboirt IIII rh. guld III ort

Item Goessen van der Hege VI vait roggen t siaers dat malder XXXII kr. valet XXIIII kr.

Item Jan Coeberch enen blauwen gulden uyter den hoff beneven syn huyss valet XXX kr.

Item Deric van der Meer uyter den thorn in der mueren enen blauwen gul valet XXX kr.

Item van acht vleysbenck elc ad VI Gelressche meuwen valet similer 1 rh. gul XV kr.

Item geboirt van XIII beckeren van elken III Gelressche meuwen valet I rh. gul. III kr.

Item geboirt van den schoelmeyster I rh. gul.

Summa lateris I C XLVII rh. gul XLV kr. III ortken.
Fol. 14 r.

Dit syn die in desen jair poirters worden syn ende van elken geboirt II Reynaldus gulden ad XXXVI kr.

Item Arnt van Broekem

Item Deric van Gestel

Item Hanric Vaecht

Item Arnt die Haen

Item Roloff die Cuper

Item Jan van Myllingen

Elken gegeven II Reynaldus gulden valet similer X rh. gul XIII kr.


Dit syn die broeken der stat aengaende van vechtliken sayken, elken dusent steens gerekent voir XLIX kr.

Item Jan Lemmens I M

Item Aelbert Sceelkensoen I M

Item Jacop Reuwen wyff I M

Item Ot van Ast I M

Item Jan Snavel I M

Item Jan die Leydecker I M

Item Jan Lemmens weder saick II M

Item noch Aelbert Sceelkenssoen I M

Similer IX M steens valet similer IX ryns gulden.


Item gebacken: In desen jair enen oven steens die helt LXIIII M steens IIJ C(64.250), des is blyven staen tot decksteen II M ende IIJ M st., die dair noch steet die verbarnt was ende elc dusent van den anderen gerekent voir XLIX kr., dair aff den steenbecker gehadt van elken dusent te vormen XXVI kr. ende II rh. gul ten vollusten honnen weyen, noch gebesingt aen stroe I rh. gul, dair van te vueren gegeven VI kr., noch III vymmen schoeff gebesingt aen den hagen, die vym VIII kr., dair van te vueren gegeven III kr., den selven oven gecost te barnen XXXII rh. gul. Soe is van desen voirs. steen vercoft buyten der stadt XII M steens ad Voirt ryns guldens, noch in desen jair gebacken XXX M steens, als men meynt, elc dusent gerekent voir XLIX kr., dair aff den steenbecker gegeven van elken dusent te barnen XXVI kr., den selven oven gecost te barnen XVJ ryns gulden. Soe is dat opboeren tegen dat uytgeven aff geslagen van desen voirscr. IJ oven. Soe syn wy burgermeysteren voirscr. tafter aen der Stadt van desen IJ oven VIII ryns gulden XXI kr. een oirtken, die wy int uytgeven rekenen sullen, dess blyfft desen halvn oven steens onss burgermeysteren voirscr.

Summa lateris XIX ryns gulden XIIII kr.


Fol. 14 v.

Summa summarum van allen opboeren in desen jair beloipt te samen CCC XLV ryns gulden XXXVII kr. 1 ortken.


Fol. 15 r.

Uytgeven der Burgermeysteren voirgen., den Ryns gulden gerekent ad XLIX kr.

Item soe waeren die burgermeysteren Janne van Beerss ende Wolter vanWamel tafter aen die Stadt, den selven betailt I C LXXVII rh. gul XXVI kr. III ortken.

Item doe men die Rait versat, verteert tot Lysbeths van Bel LXXX quarten wyns ad IIJ kr. valet similer IIII rh. IIII kr.

Item doe die burgermeysteren rekenden, verteert tot Willem Monicx huyss LXII quarten ad III kr. valet similer IIII rh.gulden XX kr.

Item doe men die rekeningen besach, doe gedroncken tot Willem Monicx huyss LXVII quarten wyns ad III kr. valet similer IIII rh. V kr.

Item die Rait mit myns Jonckeren genade geteert opt huys, die selff geschinckt LXVI qrt wyns ad III kr., noch enen hamel costen 1 rh. gulde, noch een lam J rh. gul valet similer V ryns gulden XXVIJ kr.

Item die Stadt geschinckt myns genedige heren Rait op ten Vastelavont myt consent des gemeynen Raits LXXIX quarten wyns ad III kr. valet IIII ryns gulden XLI kr.

Item die Raet geschinckt mynen heren Van Egmont XLII quarten wyns ad III kr. valet similer II rh. gul XXVIII kr.

Item gecoft tegen enen man van Namen III M kloet tot onsen bussen der meester V C, der mynster XV C ende der middelster X C, die XIII voir twee stuver, dair op verleet X quarten wyns ad III kr., die die meyster korten sal valet similer XXX kr.

Item opt Raithuys verbarnt IIJ vym ryss, diet is verbarnt J vym aen den steen oven, die vym J rh. gul valet similer I ryns gulden XII kr. 1 ortken.

Item enen bade gesant tot Haeps in den groten water om gebrecken wyll des ovens te barnen aen Scheelberch den gegeven VII kr.

Item den bade van Antwerpen tot Pinxten ende tot Bamis, elken mael gegeven een oirt ryns gulden valet J rh. gul.

Item doe men tharnis setten op ten Raethuyss doen haelen aen broit ende aen bier tsamen VI kr.

Item doe die sluys brack dat meeste deel van den Raide dair aen gearbeyt hadden, die selff verdroncken tot Jns van den Broick VIII quarten wyns ad III kr. valet XXIIII kr.

Item noch te selven mael Jan van der Hege, Gerit Rutkens ende meer ander dair toe geholpen die selff aen bier gedroncken VII kr.

Item Jan van Lynden ende Gerit Rutkens die Paell weder opgevyscht mit hoeren gesellen, die self verdroncken tot Jan Kocken VI quarten Hamburger biers ad 1 kr. valet VI kr.

Item die Burgermeysteren ende som van den scepenen tot Nymegen geweest om dat kraengelt twe werff ende aldair gevoert valet similer I ryns gulden XXXVII kr.

Summa lateris II C VIII ryns gulden XI kr.
Fol. 15 v.

Item Deric van der Horst ende meyster Philips geschinckt, doe sy onss tijdinge brochten van onss heren genade by consent des Raids XLIIII quarten wyns ad III kr. valet similer II rh. gul XXXVII kr.


Dit is van den waeckhuys op die haven:

Item Jan van Lynden daer aen getimmert VIII dage ad VIII kr., noch dair toe gebesingt VIII keper holter ad III kr. noch dair van gegeven te decken V rh. guld.

Noch een trap aen dat waeckhuyss VIII kr., noch II C voet ley daecken, dat hondert XXVII kr., noch die stemetseler dair aen gemetselt enen dach den gegeven III braspenningen ende den oeperknecht VJ kr. valet similer VIII rh. gul XIX kr. 1 ortken.

Item Claes die Decker gestopt op dat waeckhuyss op ten thorn ende op die Sebrechsche poirt V dage ad VIII kr. valet similer XL kr.

Item dair toe gebesingt aen nagel V kr.
Onrait aent Haech huyss

Item aen posten dair toe gebesingt XXVIII kr. noch dair toe gebesingt aen keperholter tot sparren I C en XL keperholter ad II kr., noch XX holter van dertigen ad twee braspenningen, noch V middelholter ad enen braspenningen, noch IIJ C latten ad XL kr. valet similer XI ryns gulden XVI kr. I ortken.

Item dair toe gecoft XXXIX vymmen schoeff ad VIII kr. valet similer VI ryns gulden XVIII kr.

Item Ude van Heck dat gedeckt, den gegeven mitten oeperknecht IIJ rh. gul.

Item noch aen teen ende bantgeerden tsamen XV kr.

Item noch gegeven Gelis Coppen van desen hout aen den steen oven te vueren XXXVIII kr.

Item Jan van Lynden mit synen knapen dair aen getimmert XIIII dage ad VIII kr. valet II rh.gul XIIII kr.
Onrait van den Hoefd

Item In den irsten dair toe gebesingt III vymmen weert ryss, die bornde J stuver, noch I vym van den vysscheren 1 ryns gulden, noch van Jacop Ven IIIJ virdel ryss, die bornden J stuver, noch J vym weert ryss ad 1 rh. die vym, noch die weert ryss doen vueren van Keent tot Grave, costen tsamen te vueren 1 ryns gulden V similer XII rh. gul XXXVJ kr.

Item noch dair toe gecoft hondrt wilgen ad II kr. 1 ortken van den selven doen setten IJ c pater ende die ander ryss aen dat hoeft gebesingt valet similer IIII ryns gulden XXIX kr.

Item Jan van den Hege aen dat hoefft gearbeijt X dage, Heyn van Kuyck X dage, Arnt Coppen V dage, Arnt van der Hege VIII dage, Jacop over die Maess IX dage, elc sdage V kr. valet similer IIII ryns gulden XIIII kr.

Item Arnt Konen gekart VII dage aen thoeft ad XII kr. valet similer I rh. gul XXXV kr.

Item gecoft tegen Arnt V virdel paeter, dat hondert XXXVI kr. ende die selff doe paten valet similer XLV kr.

Item die selff gevoirt V voeren tuynryss uyter merschen buten der Brugpoirten, die voir ad III kr., die selff te Langel gevoert den rait XII kr., noch III karren myst opt hoeft gevoirt ende een voir ryss int groit water valet VI kr. valet similer XXXIII kr.

Item gegeven Heynken Wellens myst gecoft IIII kr.


Fol. 16 r.

Item noch gecoft tegen Willem in den Oss ryss, die selff aen thoeft getuynt, costen V kr.,

noch van Jan Kocken ryss gecoft, die selff vertuynt aen Claesken Canens dyck, costen XXXVII kr., die selff doen vueren, dair van gegeven VI kr.,

noch gecoft tegen Marcelis die Cremer XXV wilgen ad II kr. valet similer II ryns gulden 1 kr.

Item Gelis Coppen van den selven rysen gegeven van vueren VI kr., soe syn dese ryss tsamen vertuynt by Claesken Kanens ende aen der hammeyen, dair aen getuynt ende gheknoet Heyn van Kuyck IX dage Reynken IX dage ad V kr.,

noch soe hebben Heyn van Kuyck ende Jan van der Hege die hondert wilgen geknoet die aen thoeft gebesingt woirden ende dair aff geset IJ C paeter elck VII dage ad V kr.,

noch die selff gedyckt ende getuynt aen die sluyss ende oick by Jacop Kyevoets elc V dage ad V kr.

noch gegeven Heyn Peperkoick van den selven rysen te vueren V oirt rh. gulens,

noch Stout aen der sluysen gekart III dage ad X kr. valet similer VI rh. gul XIIII kr. I ortken

Item Jan van den Hout gemetselt ende gelapt aen der mueren tusschen der Veerpoirten ende der haven IIII dage ad III braspenninge; noch gecoft een hout emde dair een cribbe af doen maken bij heer Henricx Hanen, costen J rh. guld, dair aen Jan van Weert getimmert enen dach ad VII kr., noch een krib doen maken bij Wauter Snijer, een holt dair toe gecoft, costen J rh. gul, noch Jan van Weert dat selff getimmer enen dach ad VII kr., soe heeft Jan van den Hout dair aen gearbeijt twe dage ad III braspenninge ende Jan die Cort twe dage geoepert ad VJ kr., noch Jennisken Poirters geoepert Jan van den Hout tusschen der Veerpoirten ende der haven IIII dage ad VJ kr. Noch Jan die Cort gearbeyt aen bussen ende steen gedragen IJ dach ad VJ kr. valet similer III rh. gul XV kr. III ortken.

Item Wolter Koenkens gemetselt aen der mueren bij der watermoelen twe dage ad III braspenningh. Willem van Boegen geoepert twee dage ad VJ kr., die self steen geveecht bij der watermoelen twee dage ad VJ kr., noch die self kalck op een geslagen J dach, noch Hermen Beynoms gemetselt aen der Brugpoirten twe dage ad III braspenninge. Willem van Boegen twe dage ad VJ kr. valet similer I rh. gul XXV kr. III ortken.

Item dat stacket tussen Gijsberts thorn ende Henricx thorn van der Hautert op doen breken. Jan van Weert IIII dage ad VII kr.. Jaepken Reuwen ende Triestken dat holt opgedragen.ende geladen op ten wagen, elck twe dage ad VI kr.. Heyn Peperkoic dat holt in den thorn gevoirt, den gegeven XX kr.. Noch die Cuper gemackt III vormen XII kr.. Noch om darne gegeven die men om die paeter bant VI kr. valet similet 1 rh. gul XLI kr.

Item III weker gewaeckt op ten Hamdijc int groit water, elken gegeven enen vleems valet VI kr.

Item dat Raithuys gedeckt, dair toe gecoft VIII vymmen schoeff ad VIII kr.. Ode van Heck gedeckt VIJ dach ad VIII kr., den oeperknecht VIJ dach ad VI kr. valet similer II rh. gul V kr..

Item noch gehadt van den scoltz ende van Jacop Dopper IIJ vym schoeff ad VIII kr. valet XX kr.

Item Jan Tenegieter van gewichten te maken gegeven VI kr.

Summa lateris XVII rh. gul XXXVI kr. III ortken.
Fol. 16 v.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina