M. P. J. [Rien] van den Brand, AubadestDovnload 0.6 Mb.
Pagina6/15
Datum22.07.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Item twe Raitsheren geweest tot Goch tot myns heren genade aldair geweest II dage, verteert uyt en in XXVII stuver, die selff II perde, elc pert sdagh III stuver valet similer II ryns gulden IIJ kr.

Item Reynken geseyndt tArnhem aen myns heren genade by nacht in den groten water, den gegeven VI stuver ende den selven enen knecht myt gegeven tot Nymegen toe, den gegeven IIII kr., valet similer XX kr.

Item Reynken geseyndt tot Nymegen, gegeven II stuver, noch den selven geseyndt tot Arnhem om Cornelisken aldair gelegen 1 dach gegeven tsamen VI stuver.

Noch Reynken geweest tot Uden aen onsen burgeren aldair om egheen geloifft te doen, gegeven II stuver.

Noch den selven geseyndt tot Uden aen Goris om onsen burgeren de cost te doen, den gegeven II stuver.

Noch die selff geweest tot Herpen om des schutters wyll, gegeven 1 stuver.

Noch die self tot Henric Snavel tot Herpen ende voirt tot Uden. Aen Jan die Quay ende aen Goris gegeven III stuver.


Heynken Wellens gesant tot Uden, doe onss burger aldair gevangen waeren myt 1 pert II stuver.

Noch den selven gesendt tot Gelre [=Geldern] tot myns heren genade aldair gelegen Iidage als om der van Uden gegeven X st.

Noch Gerit Baex gesendt tot Arnhem om Gerit Bayen wyll aldair gelegen enen dach, gegeven VI stuver.

Noch Reynken geseynd tot Venloe ende voirt tot Gelre, aldair gelegen enen dach, gegeven VIII stuver.

Noch den selven geseynd tot Arnhem om Heinric Baten wyll, aldair gelegen twe dage, nae der antwert gegeven VIII stuver.

Noch die drossaet van Bueren gewacht om enen brieff ende den selven te brengen myns heren genade, den selven geschinckt II quarten malenazyen ad III stuver valet similer III ryns gulden IIJ kr.


Dit is van der karren

Item twe raider doen maken Arnt Proyt XXX st.

Noch dair toe gehadt van Willem Monick enen balck, costen XXV st., noch van Jan Maessoen enen balck Stan ssoen IX st.

Noch XXX voit sulreplancken ad J kr., noch L voet leydaex V stuver, noch van Gerit van Oesterwyck L voet plancken tot scheermen [schermen], noch van desen vurscr. hout gegeven te snyen XVIII kr., dat selff hout opt huyss ende weder om te vueren VI kr., noch van Jan Dericxs gehadt II c lib ysers ende XIII lib ad II kr. ende VIII c vensternagel ad IIJ kr. en II c dornagel ad V kr., den tymmerman mit synen knaepen verteert tot sweren XXXIIII maeltiden ende buyten V maeltyd ad i stuver, noch den selven voir oer loen gegeven IIIJ ryns gulden valet similer XIX ryns gulden XX kr.

Summa lateris XXXII ryns gulden XII kr III ortken.
Fol. 40 r.

Item tot Nymegen gesant XVIII C [1.800] pylyseren te schafften van elken dusent, gegeven IIII ryns gulden en een oirt ende om 1 ton gegeven X kr. ende om J [½] ton VI kr., noch dair van gegeven tot Nymegen te vueren ende wederom Xkr valet similer VIII ryns gulden XI kr.

Item gecofft IIII yseren stucken gewychten, wegen tsamen, dat 1 stuck XLVI lb ende dat ander XLVII lb, dat derde stuck XLVIIJ lb, dat vierde stuck XLVIII lb ende in dat een stuck geghoeten IIII lb loets ad 1 butken valet similer III ryns gulden XIX kr.

Item om een silveren busch gegeven, soe silver, soe maick gelt tsamen III ryns gulden V kr.

Item van enen man van Namen gehadt V c en LXXV [575] groter cloet, noch VI c ende XC [690] cleynre cloet, noch dair neist cleynre XII c en XV [1.215] cloet, dair neist cleynre V c ende LXX [570] cloet beloepende te samen XXXJ c cloet, elck hondert gecoft III Peter ad XIX stuver,

Noch Heynken Wellens van den cloeten gegeven op te vueren XII kr., noch Willem van Boghen en Reynken die cloet uyt den scheep ende voirt in den tharn te doen, gegeven XVI kr., valet similer LXXXIX rh.gulden XXXIIJ kr.

Item den bay van Andwerpen gegeven tot twe maelen X stuver valet XXVIJ kr.

Item in desen jair verbornt opt Raythuys II vymmen ryss ad XXVIII kr. valet similer 1 ryns gulden V kr. 1 ortken

Item die Rit verteert doe Willem Kemerlinc ende Copken van den Hout schyeden LII quarten wijns ad IIII kr. valet similer IIII ryns gulden V kr 1 ortken.

Item doe die Rait den dach hielt tot Velp tegen die van Uden, verteert tot Peter Schollen XXV kr.

Item tot Copkens huys geschinckt den scepenen van Uden XXXVIII quarten Homburger biers ad XI gr. valet XXXII kr.

Item doe die scepenen van Uden tot Grave waeren myt Heynric Snavel mitten scoltz ende mitten geswoeren, om der beesten wyll, die onss Amptman geschut had ten selven mael, die Rait verdronck tot Aleyt Thyssen herberg XXX quarten wyns, dair aff betailden die van Uden XV quart ende die stadt XV quarten wyns ad IIII kr. valet 1 ryns gulden IX 1 1 ortken.

Item van der Stadt Camp totter sluysen gegeven XXI stuver valet similer 1 ryns gulden Ixkr. I ortken.

Item gecofft hondert ende XXII tonnen keyen, die tonne IIII kr. valet similer IX ryns gulden XXXII kr.

Summa lateris C XXIII ryns gulden IIII kr. I ortken.
Fol. 40 v.

Item verstraet van de vurscr. keyen XCIIII tonnen tusschen de Brugpoirte ende buyten de Hampoirte ende voirt van de Sebrechscher poirte totten den trappen aen Gysberts tharn toe ende voirt al de stadt doir, soe bleeff van de vurscr. keyen XXVII tonnen, die selff gecost in den thoirn te vueren en de dragen dair yn tsamen XVI kr.

Item soe syn die vurscr. XXVII tonnen keyen de nabueren in de Rogstraite gegeven.

Item Peter Sadelmeker gegeven te vollusten sijner straite aen zant IX kr.

Item Herman Beynoms, Jan vanHout en Wolter Koenkens gestrait tussen de Brugpoirte en Hampoirt ende die straet van de Sebrechscher poirte tot Gysberts thorn toe ende voirt all die stadt doir, elck XIIII dage, elx sdagh X kr., noch Willem van Boegen ende Reynken elx XIIII dage geoepert ad VI kr., noch Heynken Wellens gevoirt 1 c ende XXIIII [124] karren sands, soe wair sij gestrait hebben, gelyc vurscr. steet ende XLIX [49] karren keyen ad 1 kr. facit similer XV ryns gulden 1 kr.

Item Jan van Hout ende Wouter Koenkens gelapt op ten hoegen tharn ende op ten Blyenberch, die trappen gemaict ende voirt alomme elck IIII dage ad X kr. ende Fyerken IIII dage geoepert ad VI kr. facit similer II ryns gulden II kr. III ortken.

Item dese vurscr. metselers verbesingt soe aen die trappen van den Blyenberch ende die goit aen die Sebrechsche poirt ende voirt alomme IIJ m [2.500] steens ad 1 ryns gulden dair toe verbesingt III mud kalx ad XVIII kr., dair van te vueren gegeven van elken dusent steens XVI kr. ende van den vurscr. kalck te vueren gegeven VII kr., noch om een schael aen die Ren geleget voir Jan Kocken costen VII kr., noch een schael aen die Hampoirt VI kr., noch aen den Eesscherschen dyck gebesingt ende ontwe gehouwen X trezen om noit des waters ad II kr. facit similer V ryns gulden V kr. 1 ortken.

Item die gantze Rait geteert tot Jacop Doppers in den Kraem dair verdroncken XXXVI quarten wijns ad IIII kr., dair tegen gevoirt van Aertken die Keymster 1 M steens facit similer XIX stuver ende II libra payment, geboirt van oir weedersayck ende van Arnt Muylrepas dochter I lib., dit aff getogen, soe blyfft dair noch XVI quarten wyns, die selff aff gesproken by beveel des Raids facit similer 1 ryns gulden XIIIJ kr.

Item vanGerit Sloitmeker gehadt XVIII lib. loets, dair aff gegoeten kloetken totten cleyne bussen, dat lib. 1 butken, noch die selff gemaict II hangende sloet aen der afflaetkysten in der kirken, myt twe slotelen costen XIII stuver, noch Arnt Tripmeker om hout ende die wryter die selff gewreten, costen tsamen als om I c proppen te maken XII kr. facit similer 1 ryns gulden XX kr.

Summa lateris XXV ryns gulden XVI kr. III ortken.


[Ingenaaid stukje met de volgende inhoud]:

Utgeven


Item tot elc Tys Verdroncken IIII ryns gulden

Item tot Deric van den Clusen LVII kr.

Item tot Aert Caelen 115 kr.

Item tot N. Lamberts LXX kr.

Item tot Jan Doppers XXVI kr.

Item tot Reijnkens XXXX kr.

Item die van Esscheren IJ [1½] vaet

Item tot Jan Doppers IJ vaet

Item tot Loenijs VI rooyken Delfs byers

Item Gaert Goessens VIII kr.

Summa uytgheven: XIX ryns gulden XLVII kr. I ortken, rest XIII kr. III ortken.
Fol. 41 r.

Item Heyn van Kuyc, Reynken ende Willem van Boghen aen dat hoefft aen den Eesscherschen dyck aen die sluys, aen den thorn by Jacop Kyevoer ende enen weert gesteken ende dair voir enen loeghen twyn ende tussen beyde den thornen getuynt datz te weten Heyn van Kuyck XIII dage, Reynken X daige, Willem van Boegen III dage, Gaert van Kerrick II dage, Jan Diepenbeeck II daige ad VJ [5,5] kr.. Hyer toegecofft ryss van scouten VIII kr., Jacop Dopper I c staicken XII kr., Jan van Kranevelt J vym ryss die borden 1 kr. hyer van te vueren gegeven XVI kr.

Noch Jan Reyleyer op die sluyss gekart 1 dach, Goessen Vrerix 1 dach, Heynkens Wellens 1 dach ad VIII kr.

Noch om een spaey, die verlaeren wairt op ten Graspeel X kr.

Noch gescincktt den gesellen aen die Maeze, die dat holt uyt broiken IIII kr. tot byer.

Noch Heyn Peperpkoick gegeven van hout in den thorn te vueren VIII kr.

Noch Reynken ende Willem van Bogen dat holt op ende aff helpen laden ende in den tharn te setten, elken IJ dach ad VI kr..

Noch Reynken die eerde van der Vyspoirt geschaeten enen dach VJ kr.

Noch die vysschers hem geholpen, geschinckt tot byer VII kr. ende Reynken 1 buss avn der Mazen int gasthuis gedragen ende die plancken van den Eesscherschen dyck weder gedragen, dair wy se geleent hadden VI kr..

Noch van twe key manden gegeven III kr. valet similer VI ryns gulden XXXIIJ kr.


Item Jan van Hynden myt enen knaep II getymmert aen die bruggen ende aen den swengel van de Maespoirten

Noch meyster Deric getymmert XXII dage soe aen die Sebrechsche poirt

Noch die sulre ende trappen opt Raythuys

Noch twe layen tot twe kleynen bussen van onss selffs hout

Noch dat gereemt int Gasthuys ende 1 wynd aess gemaict, dat leget in den hoegen thorn ende die vensteren op ten hoegen thorn gemaict ende voirt alomme dairt te doen was, sdagh VIII kr. valet similer IIII ryns gulden V kr. I ortken.
Item hyer toe gebesingt aen hout van der kirken gecofft om XII kr.

Noch van Jan Maess XXX keperholter gescherpt aen den Eesserschen dyck gebesingt in den groten water, die selff weder uyt getogen ende X holter aen dat hoefft gebesingt ende die ander liggen in den tharn ad IIJ kr.

Noch XX bolcken op der bruggen aen die Brugpoirt ende Hampoirt die XIIII 1 ryns gulden

Noch III balken van XV voeten, costen tsamen 1 ryns gulden III stuver

Noch J c plancken op ter bruggen ende onder aen die kist V stuver

Noch 1 c voet leydaex en XV voet, dair die vensteren aff gemaict syn, dat hondert X stuver

Noch III barkoen ad IIJ stuver

Noch aen die Zebrechsche poirt totter goite ende balck, costen VII stuver ende dair van te snyen gegeven IIII kr.

Noch IIII barkoen ad IIJ stuver ende 1 holt van dertigen int gasthuys gebesingt ad IIJ stuver, valet similer VI ryns gulden ende XXXV kr.

Summa lateris XVII ryns gulden XXII kr.


Fol. 41 v.

Item die sloitmeker 1 slot gemact aen die Sebrechsche poirt V kr, opt Raithuys enen rinck gemaict aen die Trydzoer IJ kr.

Noch der stadt wage vermaict costen enen postulaet gulden, noch 1 cleyn wage gemact, costen XIII stuver ende dese twe postulaet gulden die gheefft hij der stadt te hulpen voir synen tabbert.

Noch 1 slot aent rairhuys aen den sulre gemaict myt enen slotel VI kr.

Noch IIII slotel opt Raithuys, noch aen die Veerpoirt 1 slotel, noch II slotel ad IJ kr.

Noch aen der karren int gasthuys 1 slot gemaict myt enen slotel VIII kr. valet similer XXXI kr.


Die smyt

Item Jan Hoefsmyt enen yseren nagel buyten aen der Hampoirten 1 lib. ysers

Noch IIII schakelen, 1 kram, noch 1 kram IIII kr., een groite kram II kr., III beytelen II lib., twe gehengen III kr. 1 c lasnagel ende XXXV ad x kr. dat hondert.

Noch XXV dobbel scerpelinck dat 1 c XX kr.

Noch buyten der Brugpoirten aen der bruggen LXIII lasnagel, noch enen rinck ende enen haeck IJ kr.

Aen den tharn V c XXV vensternagel ad IIJ kr., 1 c donagel, IIIIJ lib aen gehengen op ten hermen [?], elc lib. 1 butken

Noch aen dat wynd aess IIII band ad III kr. ende XXXII vensternagel, die gehengen myt aen genegelt III c dornagel opt Raithuys die sulre mede genegelt, II gelaes spyll II kr.

Noch aen den put op die Merckt twe oren ende enen bant aen die emer IIII kr

Aen die Zebrechschepoirt 1 rinck IJ kr., aen die Veerpoirt XXV lasnagel, noch van III vormen te maken, gegeven XII kr., die selff te bynden van elken VIII kr.

Noch Jan Dericxsoen IIII gehengen int gasthuys, wegen XI lib., noch J c gehengen nagel IIJ kr. II c venster nagel V kr/ valet similer IIII rh.gulden 1 kr.


Item op ten steen oven in den groten water geseynt den arbeyers aldair 1 vair biers, costen XXXIJ kr.

Noch II kezen, woegen XXX lib ad J kr. ende II roggen broide ad VI meuwen, soe hebben dese hyer op gearbeyt ende gewaeckt als Peter Snyers knaep IIII kr., Philips swager van Gassel ende Willem Rutten elc IIII kr., Jan Scheers knaep IIII kr., een schijp knecht III kr., Arnt Steechsken IIII kr., Jan die Cort II dage II nacht XVI kr., Reynken IIII dage II nacht XXXII kr., Willem van Boeghen IIII daige, II nacht XXXII kr., Willem Jans 1 dach VI kr., Schuerman II dage 1 nacht XVI kr., Jans soen van Delfft IIIJ kr., noch 1 knecht op ten dyck II nacht II dage XIIII kr. valet similer III ryns gulden XLIJ kr.

Item Jan Dericxs 1 camerbuss vermaict, dair toe gedaen van synen yser 1 c ende LXXVIII lib ad 1 stuver, noch den selven gegeven van die band aff ende aen te slaen ende die ontwe waeren, wederom te maken 1 ryns gulden V stuver valet similer X ryns gulden XXXII kr.

Summa lateris XIX ryns gulden IIII kr.


Fol. 42 r.

Item Heyn Peperkoick gevoirt III holter aen die Sebrechsche poirt VI kr.

Noch verleet III ryns gulden aen den steenoven dat sal die becker den burgermeisteren richten aen den yrste oven.

Noch Wemmer die bussen roet gemaict [rood geschilderd?], gegeven IIJ gulden II stuver.

Noch een huyss gehuert van Marcelis die Vryeze van beveel des heelen raids tot behoeff meyster Gairts voir V ryns gulden,

Noch Wolter Koenkens twe gelaeze nij gemaict opt Raythuys ende ander gestopt XL kr.

Noch van den Cruys opt Raithuyss gegeven te maken II kr.

Noch van Jacop Dopper gehadt IIII c voit plancken ad X stuver, die selff die sulre aff gemaict opt Raithuys.

Noch II keperholter buyten der Brugpoirten onder die daern gesat ad 1 stuver

Noch soe die burgermeysteren tjair rekenden betailt J hamel Jan van Dairnen, costen XII stuver valet similer XIIII ryns gulden XLVI kr I ortken

Item tot Henric die Cael in den Craem geschinckt XIX quarten wyns by den scoltz ende Sweer Arnt van Tefelen, Deric van der Cluyten ende Jan van Dairnen op meyster Gerits broeken die nyet gericht en syn valet similer 1 ryns gulden XXV kr. 1 ortken.

Item Goris tot Uden betailt voir der gesellen attinge [?] VIJ ryns gulden.


Dits van den hoeffs

Item gecofft tegen Jacop Dopper IJ vym 1 virdel wyen rijss, die bornden V ortken kr.

Noch van Jacop Benen II vymmen ryss 1 virdel, die bornden 1 kr.

Noch van Jan van Gaell X willigen ad II kr. ende dair pael aff gemaict ende voirt gebesingt.

Noch Heyn van Kuyc ende Willem van Boegen, die ryss hebben helpen haelen ende op te doen ende voirt aent hoefft gearbeyt, elck VIIJ dach ad VJ kr.

Willem van Gael ende syn swager Jan die Cort, Lyskens swager van Tillenborch, Art Coppen, Goesen van der Hege elc III dage, Gairt van Korrick II dage, een knecht op ten dyck 1 dach valet similer XIII ryns gulden III kr.

Item noch op meyster Gerit verleyt by den Raide XIX quarten wyns valet similer I ryns gulden XXV kr I ortken.
Leydaeck in desen jair

Item Arnt van Tefelen VI roeden ende 1 sesten deel

Item Jan Holl III roeden

Item Rut Hollen II roeden III verdel

Item Kersten Kerstens sn IJ roede

Item Jan van Kranevelt II roeden ende 1 sesten deel

Item Rut van Bogen 1 sesten deel

Item Jacop Reyleyer IJ roede XL voit

Item Mercelis die Vrieze I roede ende 1 sesten deel

Item Copken van Hout J roede

Similer XIX roede ende IIII sesten van eenre roeyen leydaecx valet similer XIIII ryns gulden XIX kr. 1 ortken.

Summa lateris LI ryns gulden XLIII kr.


Fol. 42 v.

Dit is den Onrait die die stadt jairlix gilt.

Item in den irsten op Paesschen den scoltz, de scepenen, den burgermeysteren ende den klerck elc gegeven 1 pair hansen ad IIII kr. ende d elck pair IIII quarten wyns ad IIII kr. ende den bay een pair hanzen ende II quarten ende den weker 1 quart valet similer IIII ryns gulden XXXIIIJ kr.

Item desgelix den selven gegeven op Kersmyss ende elck quart wyns ad IIII kr. valet similer IIII ryns gulden XXXIIIJ kr.

Item den scholtz op Paesschen voir sijnen tabbert III ryns gulden

Item den klerc op Paesschen voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item den bay op Paesschen voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item der stadt weker voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item Jan van Hynden voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item Gerit Sloitmeker voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item Jan Maess op Kersmis jairlix II gouwen r. gulden valet II ryns gulden V kr I ortken

Item der Stadt bay enen tabbert II ryns gulden

Item Jan van Gael VI malder roggen jairlix, elck malder ad XXXVIII kr. valet similer IIII ryns gulden XXV kr. I ortken

Item den gasthuys jairlix 1 malder roggen valet XXXVIII kr.

Item den Capittel IIJ lib. altz geltz ende sunte Barbaren altair X s aen geltz valet similer 1 ryns gulden XXXIX kr

Item den heer van den lande voir synen banwyn XL lib. pay[ment] valet VIII ryns gulden

Item den alden schutten doe sy schoeten IIII ryns gulden

Item den selven geschinckt doe sy int harnis gingen 1 vait Delfs byers valet 1 ryns gulden IIJ kr.

Item Sunte Barbaren schutten doen sy schoeten IIII ryns gulden

Item denselven geschynckt doe sy int harnis gingen 1 vait Delfs byers valet 1 ryns gulden IIJ kr.

Item verbarnt op ter poirten in desen jair in desen jair I c IIII lib. kerssen ad VIIJ meuwe valet similer IIII ryns gulden XXXVIIJ kr.

Item Sweer van der Zande gegeven VIII malder roggen ad XXX kr. valet similer IIII ryns gulden XXXVIIJ kr. ende desen vurscr. rogge en sal die stadt niet meer betailen.

Item Gerit Sloitmeker van den uyrklocken te stellen V ryns gulden

Item die poirter aen die Hampoirt II lib. pay valet XX kr.

Item den poirter aen die Brugpoirt 1 lib. pay valet X kr.

Item den coster1 lib. pay valet X kr.

Item over die rekeninge te maken mitte klerc verteert J ryns gulden

Item den klerc gegeven voir inckt ende pappier in desen jair IJ ryns gulden

Item gegeven Lonys Dericxs van der schoelen 1 malder roggen valet XXXVIII kr.

Item gegeven den Canoniken van der schoelen jairlix II malder roggen ad XXXVIII kr. valet similer 1 ryns gulden XXV kr. I ortken

Item noch den selven gegeven van der schoelen IIJ lib pay[ment] valet XXV kr.


Summa lateris LXX ryns gulden XXVIII kr.
Fol. 43 r

Summa summarum van allen uytgeven in desen jair beloipt te samen CCC XCIIII [394] ryns gulden XXXIX kr.


Item dat opboeren ende dat uitgeven dat een tegen den anderen aff geslagen soe blyfft onss die stadt sculdich LVIII ryns gulden XXV kr. I ortken.
Item dit syn der stadt maten als VIII scepel III vait J vait

Item dit syn die gewychte in den wagen III stucken elc hondert lib. ende II stucken elc L lb ende IIII ny yseren stucken, elc omtrint L lib., een stuck XXIIII lib., 1 stuck XX lib., I stuck VIII lib., 1 stuck IIII lib., 1 stuck III lib., 1 stuck II lib., 1 stuck I lib., 1 stuck J lib., 1 stuck 1 verdel lib.

Item dit syn der stat bussen. Item in den irsten XV loitbussen ende V steenbussen ende IIII camerbussen, elc myt II cameren ende een camerbuss sonder camer ende 1 buss op raeder in die Hampoirt ende 1 buss op raeder in die Brugpoirt, noch VI metalen bussen ende V loitbussen ende II bussen op die kar ende VI houwelen.
Item soe heefft Rut Hollen die Brugpoirt in enen pacht aen genomen voir II ryns gulden tsiaers dair die yrste taildach aff aen aen ghaen sal van nu Sunte Martens dach neist toecomende aver een jair ende soe voirt alle jair tot weder aen te vangen soe wattyt sy der behuevende were hetzij weer in vede, oirloge off belech off in anderen noitsayken.
Fol. 43 v

Geen tekst: wel met tekening + kroon + belletjes, als bladvulling.


Fol. 44 r

Anno LV [1455]

Wouter van Wa[m]mel

Derick van den Cluyten, burgermeysteren


Fol. 44 v.

Blanco
Fol. 45 r.

Opboeren Wouter van Wamel ende Derick van den Cluyten, burgermeysteren in der tyt tot Grave. Aengaende in den jair van vyffenvyftich op ten Jairsdach uytgaende in den jair van seessendevyftigen op ten selven dach. Dat lib. gerekent voir VIIJ Gelressche meuwe ende die Gelresche meuwe voir XVII gr[oeten] enden den Rynss gulden gerekent voir XIX stuver.
Item in den iersten van allen axysen van den heelen jair verpacht.

Item den broede assys, den slach dair aff Jan Berbier XVII lib die seelff gehoecht VI werf Gaert Goessens, noch die werff gehoecht ad XII s, dat hoechsel soe coemt der stadt XX lib. XII s.

Item den Caren assys Jan Ekers XLV lib gehoecht VI werf Jan van der Voert twee werff Jan Ekers noch IIII werf, soe comt der stadt LVII lib.

Item den byeren assys den slach aff Gerit van Oesterwyck III c XXV lib geh[oecht] VI werff Gerit die Kaell VI werf ad III lib, soe comt der stat IIIc ende XLIX lib.

Item den verweer assys Werner van den Velde LXXX lib geh[oecht] 1 ad XXX s., soe comt der stadt LXXXI lib.

Item den wever assys Peter van Geelre LV lib geh[oecht] 1 noch die selff geh[oecht] II werff ad III lib, soe comt der stadt LXI lib.

Item den Cremer assys Peter van Gelre XLV lib geh[oecht] III werf ad XXX s., soe comt der stadt XLVIII lib.

Item den holten assys Henric die Caell voir XX lib geh[oecht] IX werff ad IX s, soe comt der stat XIIJ lib. ende IIII st.

Item den schoemeker assys Herman van der Waeyen XXIIII lib geh[oecht] III werff ad IX s., soecomt der stadt XXIIIJ lib. ende XVIII s.

Item den Visscher assys Peter Schoel XXXI lib geh[oecht] III werff Jan Scebken VI werff ad XVIII s., soe comt der stadt XXXVI lib. ende VIII s.

Item den Vleishouwer assys Heyn Deniss XV lib. geh[oecht] 1 ad XVIII s., soe comt der stadt XV lib XII s.

Item den wage assys Henrik Moer XL lib heh[oecht] 1 ad XXX s, soe comt der stat XLI lib.

Item den steenpacht assys Roloff Bysenack voir XVIII lib geh[oecht] VI werff die selff noch III werff, noch Henrick Sproncx geh[oecht] IX lib, Gysken Schoel III werff ad XII s, soe comt der stat XXVIII lib XVI s.

Item den keze ende lynen laken assys Henrick Moer voir VI lib. 1 geh[oecht] ad XII s, soe comt der stat VI lib. ende VIII st.

Item den fermentoyt assys Jan Ekeers voir XXXVI lb geh[oecht] XII werff Matheus van Gaell XII werff geh[oecht] Jan van der Voirt VIII weerff Teuken van Gael, noch Jan Ekeers VI werff, noch Matheus van Gael VI werff ad XII s, soe comt der stat LVI lib.

Summa lateris VIII C XLVIII lib. VIII s. pay[ment].


Fol. 45 v.

Op Paesschen ende Mertini

Item op Paesschen geboirt van Bormans hoff 1 lib XIIII s.

Item van enen hoff in der Stoven Arnt Hack XVIII s IIII d(enier)

Item Bertolt Jegers thorn V s

Item van den hoff aen den thorn II s

Item Willem Snavels huysinge op (Sint) Merten IIII lib V s1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina