M. P. J. [Rien] van den Brand, AubadestDovnload 0.6 Mb.
Pagina7/15
Datum22.07.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Item van den Schoemekers spuel buyten die Brugpoirt II lib.

Item van Henricx Thorn van den Hautert III s alts geltz valet X s

Item Rut Hollen huyss aen die Brugpoirt 1 lib

Item Jan Naeprynck uyter thyghelryen 1 lib. XII s

Item Lemken die Moeller van synen hoff buyten die Hampoirt II s

Item van Jan Quaypaepen hoff X s

Item van den thorn affter Deric Wautemssz. II s IIII d

Item van Jacop Kyevoet van den gruenre stegen II lib

Item Peter van Wychen van enen Camp by sunte Judoest berge X s

Item Seger van Merwyck van Schaepkens hoff III s

Item van den straetken beneven Deric Wautems 1 grote payment valet 1 s IIII d

Item Jacop die Gruyter van den Hampoirte I lib

Item Rut Hubkens van den hoff buyten die Hampoirt I lib

Item Peter Scheers mit synen gesellen van den utersten thorn van den Hampoirt 1 lib

Item Claes Spaen ende Mechtelt syn moeder van den thorn 1 lib

Item die baghynen van Heyn Ansems raemstat 1 lib. pay[ment]

Item geboirt van Rutt Hollen van den welliken by der watermoelen V lib


Item geboirt van Jan Coeberch uyter synen huyss II capp[uin]

Item van Jan van Hynden van den huys bij der wyel bij den pottener III capp.


Summa lateris XXV lib, XV s. payment V cappuyn.

Summa summarum van den ponden beloept te samen VIII c LXXIIII lib ende III s pm{/} valent similer 1 c LXXII ryns gulden ende X stuver.


Fol. 46 r.

Item dit syn die Ramen aen die mueren:

Item Aleyt Thyss IJ gulden

Item Herman van Wamel III gulden III ort

Item Wolter van Wamel ende Peter Bauwels IIJ vleems gulden

Item Goed(ert) van Aken II vleems gulden

Item Jacop van den Hout IIJ vleems gulden

Summa van den ramen beloipt te samen XII vleems gulden 1 ort valent similer VI ryns gulden XIIIIJ kr.


Item op Paesschen van den hoeffd geboirt IIII ryns gulden XXXVII kr. III oirt

Item Goessen van der Hege VI vait roggen tsiaers dat malder 1 postulaets gulden valet similer XXVI kr.

Item Jan Coeberch enen blauwen gulden uyter den hoff beneven syn huyss valet XXXII kr.

Item Deric van der Meer uyter den thoern in der mueren enen blauwen gulden valet XXXII kr.

Item van acht vleyssbenck, elc ad VI Gelressche meuwen valet similer I ryns gulden I rh. guld XIII kr. I ortken

Item geboirt van XII beckeren van eelken III Gelressche meuwen valet similer XLVIII kr


Item geboirt van den schoelmeyster I ryns gulden
Item den slach van den wyn Mercelis die Vriese XXX voeder ad III ryns gulden, gehoicht III werff, soe coemt der stat XCVI [96] ryns gulden

Summa lateris C XII ryns gulden III ortken ende enen k.


Fol. 46 v.

Dit syn die in desen jair poirters worden syn.

Item Derick van Ryn

Jan Lynken haerer man. Van elken geboirt II reynaldus gulden, den gulden ad XV stuver valet similer III ryns gulden VIII kr..
Dit syn die broeken der stadt aengaende van vechtlike zaken, elck dusent steens gerekent voir enen ryns gulden.

Item Ansem Baeyen II M

Item een gesel uyter den lande van Herpen II M

Item Toenys Bontwerker II M

Item Gaeyen van Eelzen II M

Item Jacop die Volre II M

Item Arnt Coppen I M

Item Philips tot Velp I M

Item Derick Schoel II M

Item Hennis die Leydecker I M

Similer XV M steens valet XV ryns gulden.
Item Jan Berbier III M steens, dat hy niet voir die banck gecomen is.

Item noch Wreyntken op ten Dyck, die en oick niet voir gewest II M steens ende is onss ontloepen.


Item Jan van Eesden [Eefden?] betailt voir enen tolbrieff III rh. gulden.
Item gebacken enen oven steens, die heeft in gehadt LXIII [63.000] steens ende noch soe heeft dair in geweest II M bleeck stens.

Item noch soe bleeff op ten oven staen IIJ M bleeck steens, soe heeft die becker den bleken steen behalden voir syn loen, der stat LXIII M steens.

Item soeheeft die oven in gehadt LXVIIJ [67.500] steens. Item dess vurscr. steens is vercoft II M ad XXIII stuver dat dusent, soe comt der stadt van den steen LXIII ryns gulden VIIJ stuver.

Item den vormer gegeven van elken dusent steens XX kr. ende twee vymmen scobben ende 1 vijm anders stroe tegen Jan van Gaell ende Jan Dericx tsamen XII stuver ende twee voeder torffs ad XXIIII kr. daer die steen mit gedeckt is.

Item van desen oven te bernen gegeven Derick van Hollant XXXI ryns gulden. Soe beloept te samen den vurscr. onrait LVI ryns gulden XIX stuver. Soe is dat opboeren tegen die uytgeven affgeslagen, soe overt der stadt VI ryns gulden ende IX stuver/

Summa lateris XXVII ryns gulden XXX kr. IX ortken.


Item van den anderen oeven en mach ick gheen rekenscap bewysen, want die steen noch nyet uyt geset dus{/} is mer wan die vurscr. steen uyt geset is, soe sal ic dair rekenscap af doen der stadt.
Fol. 47 r.

Summa summarum van allen opboeren in desen jair beloipt te samen CCC XII gulden II stuver ende III ortken van eenen stuver.


Item soe heb ick vergheten in mynen opboeren IJ lib. pay[ment] die Mercelis die Vriese jairlix sculdich is van den leemcuylen mitten wech die ick in mijnen uytgeven nae aff gekort heb.
Fol. 47 v.

Blanco
Fol. 48 r.

Uytgeven der Burgermeisteren vurscr., der rynsgulden gerekent ad XIX stuver.

Item doe men die Raet versat tot Jans van den Broick verteert LXXXVII quarten wyns ad IIII kr. valet similer VI ryns gulden XLIIII kr.

Item doe die burgermeisteren rekenden verteert tot Aleyt Tyss LI quarten wyns ad IIII kr., noch ten selven mael gegeven om groen vleyss XV vleems valet similer IIII gulden XXXI kr. III gr.

Item doe die Rayt die Rekenscap besach want tot Janss van den Broeck verteert L quarten wyns ad IIII kr. valet similer III ryns gulden XVIII stuver.

Item myns heren gnade myt onsen joncker [=Adolf] geschynckt by bevel des Rayds op ten Vastelavont gehadt aen wyn, broet ende byer, want myns heren gnade laet aff quam ende die burgers lange geseten hadden II c en II quarten wyns ad IIII kr. tot Jan van den Broeck valet similer XV ryns gulden ende XVIII stuver.

Item doe men den dach hielt met die van Uden ende mit joncker Hermans vrienden van Batenborch tot Jans van [den] Broeck II quarten wyns ad IIIIkr. Die men dwanck die reyse dat men na dat antwordt wachten van die van Uden, valet VIII kr.

Summa lateris XXXI gulden XXVII kr. IIII gr.
Fol. 48 v.

Item Reynken die Baey tot Ravensteyn geseynt aen den drossaet mit enen brieff 1 stuver, die seelff geweest om die van Heerpen ende die van Huyseling te haelen in den groten water twee warffs II stuver.

Item die van Herpen ende van Huyseling gescheynckt aen byer ende broet XVIII kr. valet similet XXVI kr.

Item noch Reynken der Stadt baey tot Arnhem geseynt dair aff gegven VI stuver, want hij nae dor antwerde wachten. Item noch Reynken tot Nymegen geseynt mitter knecht dye seyde dat hem sijn marss genomen war II stuver, noch om dess selven knechten wyll geseynt tot Ravensteyn aen den drossaet gegeven enen stuver.

Item noch Reynken geweest tot Ravensteynom dess tolls wyll van Gerit Kalen verken 1 stuver.

Item van Willem Kemerlinck gecoft III vymmen ryss, die op ten Raythuys gebort syn, die vymmen ad XXVIII kr. valet similer II ryns gulden IIIJ stuver.

Item twee Raitz heren hebben tot Kuyck geweest om dess Capittels wyl, verteert IX quarten wyns ad IIII kr. ende X kr Henrick van Oss van peerden te hueren valet similer XLII kr.

Item vyer Rayts heren hebben tot Nymegen geweest tot myns heren gnade mit enen knaep verteert V ryns gulden IIII stuver ende 1 ortken van enen stuver. Gegeven Derik Beerkens dat hij se dair voerden IX stuver.

Item den selven gegeven want hy enen dach wachten moste mit synen peerden XI stuver en J oirtken valet similer VI ryns gulden ende VJ stuver.

Item die van Velp ende die van der Heyen ende die van den Ham die geleden hebben en gedyckt twee dage aen den Ham dyck, gescheynckt ende gegeven aen broet tot Jan Beckers XIX kr. ende 1 ortken tot Jan Rossknecht IX kr. aen broet ende tot Henrick Baeten XLVI quarten byers tot Lamberts van Heezwyck XVI quarten byers,

Noch enen Philippus penninck aen byer gegeven XIIII kr. van twee nye scepelen ende die syn tot des cupers huys te yken

Van slyck te doen voeren dat bij der Hampoirten lach, Hermen Peperkoeck VIII kr.

Noch den steenbecker gedaen twee vymmen ryss die sy neven den steen setten om des regens wyll, die vymmen XXVIII kr.

Item Heyn van Kuyck dat hout te dragen van der Maezen an den thoern ende aff gebraken twee dage ende Arnt Voss twee dage, elken dach VJ kr. valet similer III gulden II kr en 1 ortken.

Summa lateris XII ryns gulden XVII stuver II kr J oirtken.
Fol. 49 r .

Item Reynken die Baey drie dage keyen uyten scepe gedragen. Jan Ekers oick drie dage.noch Wyllem van Boegen, Jan Poirters oick drie dage elck keyen gedragen. Willem Janssn IIJ dach een yegeliken dach ad VJ kr.

Herman Peperkoeck gevoert dat stroe van der scoelen

Op die nye straet III stuver, gegeven V kr. om manden dair in die keyen mit op droech valet similer 1 gulden XLII kr.

Item ontfangen van der Stadt wegen II C LXVII tonnen keyen, die ton III kr. III oirtken valet similer XIX gulden XIIIIJ stuver.

Item Heyn Canen [Cannen?] ende Jan Mond ende Jan Canen hebben gestraet op ten nyen dyck XXVI roeden ende een derdel van eenre roeden, die roede J oirt ryns gulden valer similer VI ryns gulden XXVIII kr. ende J oirtken.

Item die van Velp geschenckt op ten Nyen Dyck XII kr. aen byer ende broet, want sy dat sant gevoert hebben.

Item Henric van Oss XII dage keyen gevuert uyten taern op ten nyen dyck ende vyer dage dat sant aaf ende aen gevoert dair sy des behoefden, eelken dach ad X kr. valet similer III gulden XX kr.

Summa van den nyen dyck XXXI gulden XXVIIJ kr.
Dit is dat die hammey gecoft heeft buyten die Brugpoirt.

Item van den keerckmeisteren gehadt III macken [marken?], een mark ad XIII stuver totter hammeyen gesneden van Jan Heysoen twee marken ad XIII stuver ende een uytdreger van Jan Heysoen dair leydack affgesneden is ad XIX stuver valet similer V ryns gulden VIII stuver.

Item van den balken te snyden gegeven die aen der haemmeyen gebesingt syn die houwen in VIII c voet, een hondert ad IX kr., noch van den balken te snyden gegeven dat op ter hameyen leget dat leydack XXVII kr., van den balken gegeven te sleipen die aen der hameyen ende Brugpoirt gebesingt syn Heyn Peperpkoeck XVI kr. valet similer II gulden XIII kr. III oirtken kr.

Item Jan van Hynden mit syn anderen getymmert aen der hameyen X dage, Henric van Weert IIII dagen hem geholpen ende Jan van Weert III dage die spainren gemaect ende dat leydack op geslagen, een yegelike des dages gegeven VIII kr. valet similer IIII ryns gulden V stuver.

Item gegeven XIIII kr. om loet op ter hameyen van Comen Henric gegeven X kr. om pannen dair sy mit gevorst is.

Noch van Jan Heysen gehadt XXV voet leydack dat op ter hangender hameyen leget ad IIJ stuver valet similer XXX kr. VIII gr.

Summa van der hameyen XII ryns gulden XXIX kr.

Summa lateris XLIIII ryns gulden V kr IIII gr.


Fol. 49 v.

Dit is dat uytgeven van den hoeft.

Item Arnt Voss heeft willigen geknoet ende weertryss gesneden VIJ dach, die men op int hoeft heeft gebesingt ende twee dage ryss metten scip helpen haelen ende die selve VI dage op hoeft gearbeyt.

Goessen van der Hege oick VJ dach weert gesneden ende willigen geknoet.

Item die selve twe dage mitten scip ryss helpen haelen, noch die selve seess dage opt hoeft gearbeit.

Item Gerit die Veir VJ dach geknoet ende ryss gesneden ende die selve oick twe dage mitten scip ryss gehaelt.

Item Arnt Coppen oick op thoeft gearbeit III dage.

Item noch Gerit die Verre gearbeit op thoeft VI dage.

Item Jan Carper oick VI dage gearbeit.

Item noch Heyn van Kuyck VJ dach geknoet ende weert helpen snyden, die selve twe dage ryss mitten scip helpen haelen ende die selve VI dage opt hoeft gearbeyt een yegeliken gegeven elken dach VJ kr. valet similer VI gulden XLVIII kr.

Item Goessen van der Heege heeft aen thoft gevuert IX voeder ryss, die van der stadt wulligen comen syn, die selve twee voeder weert ryss die in der weert gehaelt syn, een yegelike voeder ad 1 stuver.

Item Heyn Peperkoeck heeft opt hoeft gekarret IIII dage, Henrick Baeyen oick gekarret IIII dage, Gheen Luyken oick IIII dage, Jacob Roeffen gekarret twee dage, Gaert Coemen IIII dage, Henrick van Oss enen dach, Jan Kerper IIII dage voir synen sten, die hij der stat had gebroeckt, een yegeliken dach ad X kr. valet similer IIII ryns gulden XVI kr. III oirtken.

Item noch gecost tegen Hilliken Zelen enen weert IIJ ryns gulden ende die ryss syn op dat hoeft gebesingt, noch van Aelken Brieffs gecoft XXV willigen, die willige ad II kr. ende dair syn dye paelen aff gemaect opt hoeft ende die ryss voirt opt hoeft gebesingt ende dair aff gegeven te voerloen XII kr valet similer III ryns guldeb XXXVI kr. III oirtken.

Summa van den uytgeven van den hoeft XV ryns gulden IIJ gr.
Fol. 50 r.

Item van Willen Monnick ende Lenart Rutkens gehadt III marken, een yegek\like ad XIII stuver ende die liggen aeb die Hampoirte aen beide bruggen.

Item die twee balken die aen de Veerpoirt sti\onden syn gesneden tot brugplancken ende syn gebesingt buten der Brugpoirten op ten bruggen ende voirt buten der Hampoirten van elken vurscr, balken te sniden gegeven XII kr. valet similer II ryns gulden XXVII kr. III oirtken.

Item Jan van Hynden mit sine knaep haeft getimmert aen de vurscr, bruggen ende die rollen gemaect, dair die veter doir gaen V dagen, enen dach ad VIII kr. valet similer IJ gulden IIII kr.

Item tot Claess Schoemeker gecoft om enen stuver keyen, Henric Canen IIII tonnen keynen, Derick Marssman, twee tonnen, Peter van Gelre IIIJ ton, een ton ad IIII kr., dese vurscr. keyen syn verstraet op die Meerct valet similer XL kr. J butken.

Item van den vurscr. keyen te vueren gegeven V stuver.

Item van den zande neven Jan Naeprinck ende beneven Loems ende op die Meerct Heynken Wellens VII karren, Henric van Oss XXXII karren, Herman Peperpkoeck XL karren, noch die sele X karren, noch die selve XIIII karren, Arnt Coenen XVII karren, die kar ad 1 kr., noch Herman Peperkoeck IX karren sands valet similer II ryns gulden XXXII kr IX gr.

Item Herman Beynem ende Wouter Coenkens, Jan van Hout hebben gestraet by Jan Naeprinck ende bij Loems ende op de Meerct elck X dach, noch Heinken Stemetselair III dage ende een veerdeel enen dach ad X kr. valet similer VI gul[den] XIIIJ kr.

Item Reynken heeft die straet op gebroken ende geoepert XVIJ dach; Willem van Boegen IIIJ dach, den dach ad VJ kr. valet similer II ryns gulden VIII kr. IX gr.

Item van beveel dess Raids gegeven Henrick van Steenhuys IIII quarten wyns ad IIII kr. dat hij die Zebertze poirt over gaff valet similer XVI kr.

Summa superior…….. XVI ryns gulden XIIJ kr.
Item den gastmeister gedaen L M steens ad dusent ad J ryns gulden valet L [vijftig] ryns gulden.
Fol. 50 v.

Item van Willem Monnick ende Lenart Rutkens gehadt III marken, een yegelike ad XIII st. ende die liggen aen die Hampoirten aen beide bruggen.

Item die twee balken die aen die Veerpoirt stonden syn gesneden tot brugplancken ende syn gebesingt buten der Brugporten op ten bruggen ende voirt buten der Hamporten, van elken vursc. balken te snyden gegeven XII kr. valet similer II ryns gulden XXVII kr. III ortken.

Item Jan van Hynden mit sine knaep heeft getimmert aen de vurscr. bruggen ende die rollen gemaect dair die veter doir gaen V dage, enen dach ad VIII kr. valet similer IJ gulden IIII kr.

Item tot Claess Schoemeker gecoft om enen stuver keyen, Henrich Canen IIII tonnen keyen, Derick Marssman twee tonnen, Peter van Gelre IIIJ ton, een ton ad IIII kr.. Dese vurscr. keyen syn verstraet op die Meerct valet similer XL kr. J butken.

Item van den vurscr. keyen te vueren gegeven V kr.. Item van den zande neven Jan Naeprinck ende beneven Loems ende op die Meerct, Heynken Wellens VII karren, Henric van Oss XXXII karren, Herman Peperkoeck XL karren, noch die selve X karren, noch die selve XIIII karren, Arnt Coenen XVII karren, dir kar ad I kr., noch Herman Peperkoeck Ixkarren sands valet similer II ryns gulden, XXXII kr, IX gr.

Item Hermen Beynem ende Wouter Coenkens, Jan van Hout hebben gestraet bij Jan Naeprinck ende bij Loems ende op die Meerct, elck X dach, noch Heinken Stemetselair III dage ende een veerdeel enen dach ad X kr. valet similer VI gulden XIIIJ kr.

Item Reynken heeft die straet op gebroken ende geoepert XVIJ dach, Willem van Boegen IIIJ dach, den dach ad VJ kr. valet similer II ryns gulden VIII kr. IX gr.

Item van beveel dess Ra[e]ds gegeven Henrick van Steenhuys IIII quarten wijns ad IIII kr., dat hij die Zebertze poirt over gaff valet similer XVI kr.

Summa superior XVI ryns gulden XVIJ kr.

Item den gastmeister gedaen L m steens, dat dusent ad 1 ryns gulden valet L ryns gulden

Summa lateris LXVI rynss gulden XVIJ kr.


Fol. 50 v.

Dit is dat uytgevan van den Maessdyck.

Item Arnt Voss gearbeit op ten Maessdyck IIII dage, Heyn van Kuyck IIII dage, Roloff Naveels [?] IIII dage, Herman Peperkoeck II dage op ter Sluysen gedyckt, den dach ad X kr. ende Arnt Koppen hem II dage geladen. Ende een yegeliken dach voirscr. gerekent ad VI kr., noch Heyn van Kuyck IJ dach heff getogen uytter stadt graven ende Reynken II dage, Arnt Voss ende Heyn van Kuyck op ter Sluysen getuynt ende gedyckt, alcken enen dach den dach ad VJ kr., noch Herman Peperkoeck die straet gemaect beneven der Stadt kamp II dage, den dach ad X kr., noch Arnt Coppens hem geladen II dage ad XJ kr..

Item van Aelken Brieffs gecoft XVII willegen, die Willege ad II kr., dair stont aff gegeven te vueren XII kr., dair aff syn gemaict die tuyn op die Maeze ende V cribben by Jacop Kyevoets valet similer IIII ryns gulden IJ kr.

Item noch heb ick geset op ter scutwall ende in der straten ende buten der Brugpoirten gehadt vanWouter van Wamel IIJ c paeters [jonge struikjes] ende noch van Sybert J c paeters, die staen op ten Hamdyck, een yegelick hondert ad XX stuver valet similer II ryns gulden XIIIIJ stuver.

Item gehadt vanWouter vanWamel XXXV willegen, die willige ad II kr. ende die syn vertuynt op ter Hamdyck, gegeven van den willigen te vueren geen luyken ende Derick Lemken ende van den paeteren ende rysen, die aen den Handyck gebesingt syn enen rynss gulden valet similer II ryns gulden XIX kr IIII gr.

Item Arnt Voss op ten Hamdyck getuynt ende paeters geset ende die willigen geknoet XIIII dage, noch Arnt Coppens XIIII dage, Roeloff Ruweels IX, dese hebben oick geseet IIIJ c paters [poters] ende den vurscr. tuyn op ten Ham gemaect, den dach ad VJ kr..Item Herman Peperkoeck gegeven dat hy dyckten op ten Ham in den groten water een scepel haveren ad IIII kr.

Jan die Kort gearbeit enen dach in den groten water op ten Hamdyck ad VJ kr. valet similer IIII ryns gulden X kr. IIII gr.

Item Arnt Voss ende Gerit die Var [veer?] ende Roloff Ruweels die hebben gemaect den tuyn buten der Brugpoirt by Claekan Canens ende den tuyn op ter haven ende den tuyn buten der Hampoirten aen den Stadt dyck ende die III tuynen hebben aen XCVII roeden ende van elker roede gegeven IJ kr., want sy die ryss mosten dragen van der scut wall ende mosten die vurscr. ryss op ter wagen helpen laeden.

Item Goessen van der Hege heeft gevuert V voeder aen den tuyn op ter haven ende de selve gevuert VII roeder ryss aen den tuyn by Claesken Canens, die selve gevuert 1 voeder paeter by Claesken Canens, noch die selve gevuert buten der Hamporten VI voeder ryss aen den tuyn by der stadt dyck, elck voeder ad I stuver valet similer III ryns gulden XLIIII kr. IIJ gr.


Summa lateris XVII ryns gulden XIIJ kr.
Fol. 51 r.

Item gecoft tegen Heyn Spronck XVI mudde kalcx,

noch twee mudde kalcx van Willem, die dat kalc besleet, dat mudde ad J postulaits gulden,

noch van den keerckmeisteren gehadt XVI stuver kalcx,

Noch van Heyn Sproncx 1 kar kalcx, die is gebesingt aen die Hampoirt, die balke mit ingeleet ad IIII stuiver, dair aff gegeven van beslaen XVIII vleemss, hier toe gehadt XXIII karren sands Heynken Wellens gevuert ad I kr. die karre valet similer VIII gulden VII stuver V gr.

Item Claesken Lubricht ende Heyn van Kuyck eelck enen dacg gegraven aen fundament ad VJ kr.

Item gemetselt aen der Hampoirten ende in de graeff ende aen der Brugpoirten vermetselt XVI M steens, dair heeft Peter Zadelmeker aff betaelt II rynsgulden, soe blyft dess vurscr. steens XIIII M, dat dusent ad 1 ryns gulden, ende van elken dusent gegeven te vueren van den XVI M, eelck dusent VI stuver.

Item Heynken Wellens g\heeft gevuert XXVIII karren kalcx ende XIX karren zands, 1 kar ad 1 kr..

Item Heynken Wellens gevuert een kar kalcx ende III karren zands aen die Hampoirt ende 1 kar keyen van der Hampoirte in den thorn gevuert, de kar ad 1 kr.

Hermen Peperkoeck heeft gehaelt van den oeven in den fundament te keggen VIII karren koten [?], die kar ad IJ kr., noch Hermen Peperkoeck gevuert aen der Brugpoirten en Hampoirten IX karren kalcx X karren zands valet similer XX gulden XLVI kr.

Item Wouter Coenkens gemetselt aen der Hampoirten ende Brugpoirten ende in den graeff XV dage, Heynken Stemetseler XIIII dage, Hermen Beynems X dage, den dach ad X kr.

Item Reynken geoepert XV dage, Fuerken IIII dage, Willem van Boegen IIIIJ dach, den dach ad VJ stuver valet similer X ryns gulden XIIJ kr.

Item den Rentmeister Jan van Hout te vollesten gegeven te metzelen aen der Stadtmuer aen dat sluysken J ryns gulden, aen den Steen oeven vermetzelt II M ongebacken steens, dat dusent ad VIII stuiver ende XII karren leems, die karre ad J kr., van Gremmen gecoft stroe om XXI stuver, dair is dat hoech huys mit gedeckt ende voirt op ten steen gebesingt XII kr. gegeven dat hoechuys te decken.

Heynken Stemetzeleer heeft aen den steen oeven gemetzelt IIJ dach, den dach ad X kr. ende Reynken heeft hen geoepert IIJ dach ad VJ kr., gegeven van den meetzel, holter ende steyger plancken te vueren ende weder te haelen VII kr. ende die kuoer heeft enen eymer gemaect, dair men dat kalck mit droeg ad IIIJ Kr. valet similer III ryns gulden XIIIIJ stuver J kr.

Sunna lateris XLIII gulden V stuver IIJ oirtken stuiver.


Fol. 51 v.

Dit is dat uytgeven van der schoelen.

Item gegeven Peter Leydecker II ryns gulden van den plancken op te slaen.

Heyn Canen gegeven VI stuver van den doeren ende vensten toe te metzelen

Item vier hondert steens vermetzelt aen der schoelen ad VII stuver III oirtken stuvers, dair aff te vueren gegeven IIJ stuver, J stuver van zand te vueren valet similer II ryns gulden XVI stuver III oirtken stuver.

Item van Jan Heysoen gehadt V uytdreger, een yegelic ad XIX stuver ende enen balck ad XII stuver en die vurscr. VI balken hebben in gehadt XVIII C voet leydaecks ende van elken hondert te snyden gegeven IX kr..

Noch van Jan Heysoen gehadt XXXI keperhouter tsamen adXVI stuver ende die syn gebesingt buten der Brugporten, dair paelen van gemaect ende voirt die sparren op ter stoelen dair mit gelyckt,

Noch VII middelhouter ad XI stuver van Jan van den Broeck gehadt een wynton die ock aen der scoelen gebesingt ende onder dat leydaeck ad XXX kr.

Item van den gastmeister gehadt VI C voet ende XXXVI voet leydaecks dat hondert ad XI stuver.

Item Heyn Peperkoeck gegeven van den plancken ende balken op te vueren VI stuver die aen der scoelen gebesingt syn.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina