M. P. J. [Rien] van den Brand, AubadestDovnload 0.6 Mb.
Pagina8/15
Datum22.07.2016
Grootte0.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Jan van Hynden gegeven van der scoelen in te wynden enen postulait gulden ende noch heeft Hynder scoelen geymmert ende die sparren gelyckt VI dage, den dach ad III stuver.

Item Willem van Boegen heeft dat daeck aff gebroeken ende die plancken op gedragen IIIJ dach, den dach ad VJ kr. valet similer XVI ryns gulden XIII stuver II oirtken stuver.

Item op ter scoelen gedeect VJ roey martews [soort leyen!] ende een seestendeel een roey gerekent ad IIII gouwen ryns gulden ende IIIJ oert ryns gulden valet XXIX ryns gulden IJ stuver.

Item noch VJ roey roeyer leyen ende een seestendeel van elker oeyen III gouwen [gouden!] ryns gulden IIIJ oert valet XXIII gulden II stuver I oirtken stuver.

Summa van der schoelen LXXI ryns gulden XIIII stuver III oirtken stuver.
Fol. 52 r.

Item datr waeckhuys op ten hoegen thoern gedeect mit martews leyen IJ roey ende 1 vyerdel die roey ad IIII gouwen ryns gulden, IIIJ oirt,

Noch op ter hameyen buten der Brugpoirten 1 roey, 1 vyerdel martevoss [martews ?] valet similer XV gulden VIIJ stuver.

Item gestopt op die Veerpoert IIII C leyen, dat hondert ad VI stuverv ende III stuver aen nagel ende mit sich ander op geweest twee dage, enen dach ad V stuver valet similer II gulden IX stuver.
Leydaeck in desen jair

Item Jan van Hout die Rentmeister gedect XV roeyen

Item die koekenscryver [keukenschrijver] VIJ roey

Item Lysken Vredeick I roey III veerdel

Item Weerner van den Veeld 1 roey

Item heer Henrick die Haen VIII roeyen IIIJ veerdel

Item Teenken van Gael IIII roey IIIJ veerdel

Item Jacop Maess II roey

Item Lambert die Veer IIII roey XXXIII voet

Item Jan Robberts IIII roey

Item Peter die Snyer V roeyen ende een achten deel

ItemWillem in den Oss III vyerdel van eenre roeyen

ItamJan Heysen I roey ende een achten deel

Summa LV roeyen ende XXXIII voet leydaeck valet similer XLIII gulden XJ stuver.


Summa lateris LXI ryns gulden ende VIII stuver.
Fol. 52 v.

Dit is alsulke yserwerck als die burgermeisteren hebben gehadt van Jan Dericx in desen jair:Item in den iersten aen der Hampoirten XII lib. tot eenre veteren ad 1 vleemss, een halff veerdel lasnagel valet IIII meuwen, een kram 1 kr., enen nagel doir een weervelm een butken, een J veerdel anckernagel 1 butken, een J veerdel lasnagel IIII meuwen, een kram 1 kr., vyer lib. aen gehenge ad 1 butken, een veerdel doirnagel IIII meuwen, een half veerdel lasnagel IIII meuwen, x lasnagel ad 1 kr., X lib. aen haeken ende ogen ad 1 butken.

Item aen die Brugpoirt J veerdel doirnagel valet IIII meuwen, van enen emer IJ kr. aen den put IIII lasnagel, IIII veerdel scerpelinc ad XX kr., IJ veerdel doirnagel valet II kr., VIJ voet bants ad I butken valet VIIJ butken, van gehenge XI kr., van enen bout II kr., XL scerpelinc ad VIII kr. noch XLIII dobbel scerpelinc valet XVIIJ kr., van enen rynck II kr., II veerdel lasnagel V kr., van enen poelu onder die spyl XXIIII kr., IJ C doirnagel VIIJ kr., XVIII scerpelinck IIIJ kr., LVII lib. aen gehenge ad J braspenninck, XV lib. aen hacken ad 1 butke, IJ C lasnagel valet XX kr., 1 veerdel doirnagel IIII meuwen., IJ veerdel lasnagel valet III kr., III oirtken, X lib. aen krammen ende blincken ad 1 butken, III veerdel gehennagel valet X kr., J C gehengenagel valet V kr.,

Item aen der Scoelen gebesingt IIIJ M leydayc-nagel ende V veerdel dat dusent XXX kr valet I c kr. ende VIII kr. X gr., J veerdel lasnagel IIII meuwen, IIJ veerdel scerperlinck valet XIIJ kr., J C lasnagel valet V kr., IJ C doirnagel valet VIIJ kr., XVI lib. aen anckers ad I butken, XVI anckernagel valet IJ kr., een veerdel scerperlinck valet V kr., J C doirnagel valet IIJ kr., een veerdel lasnagel valet IIJ kr., een hondert doirnagel valet V kr., LIIII lib. aen der wagen ad 1 vleems, J veerdel lasnagel valet IIII meuwen, J C doirnagel valet IIJ kr., J veerdel scerperlinck IIJ kr., 1 veerdel doirnagel valet IIII meuwen, VI scerperlinck valet IIII meuwen, I C lasnagel valet X kr., J C doirnagel valet IIJ kr., IX lib. aen twee haeken ad 1 butken, item J C vensternagel IIII meuwen.

Summa summarum van yserwerck XIIJ ryns gulden ad L kr., XIII kr, IIIJ gr. IIII lasnagel valet similer XII gulden ad XIX stuver ende XXXI kr. IIII grotken.


Item van Teuken van Gael gehaelt VIIJ stuver gebesingt aen der hameyen, tot Rutten op die Maze IIII kr., noch van den Smit op ten Dyck gehadt III kr aen naegel.

Item van eenre cleynre wagen te maken gegeven IIII stuver.

Item noch meister Gerit Sloetmeker voir en slot X stunen aen de hameyen IX stuver van enen knoest dat aen der Hampoirten is, valet J rh. gulden

Summa lateris XIII rh. gulden XVIII kr. IIII gr.


Fol. 53 r.

Item soe bleven die Burgermeisteren Jan van Cranenvelt endeGerit die Kael tjair tafter LXIII ryns gulden XXV kr. ende I oirtken, dess heb ic heur aff geslagen want hoir gewraet, want XVIII ryns gulden XVI kr. III oirtken.Soe bleeff Gerit ende Jan vurscr. nocht tachter aen der stadt XL ryns gulden ende IX kr. die die burgermeisteren Wouter vanWamel heeft betaelt.


Item noch syn die Burgermeisteren tafter aen der silveren bussen die hem gewraet wairt XII kr., noch su\yn sy tafter eenen halven rynss, die Rut Hoellen verleet had, doe sy dat broet om ghingen wege, noch vergeten VI malder roggen ende 1 scepel, die Mercelis die Vriese uyter den steenoeven heeft, dat malder ad XXXVIII kr., Summa V rynss gulden ende VIII stuver.
Summa lateris XLV ryns gulden XI stuver J kr.
Fol. 53 v.

Dit is den onrait die die Stadt jairli gylt.Item in den iersten op Paesschen den Scholtets, den scepenen, den Burgermeisteren, ende den cleerck elck gegeven 1 pair hansen ad IIII kr., ende in elck pair IIII quart wyns ad IIII kr. ende den Baey 1 pair hansen ende II quarten wyns ende den weker 1 quart valet similer IIII ryns gulden XXXIIIJ kr.

Item deess gelixs den selven gegeven op Keerssmiss ende elck quart wyns V kr. valet similer V ryns gulden XXIX kr. III oirtken

Item den Scholtet op Paesschen voir synen tabbert III ryns gulden

Item den cleerck op Paesschen voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item Roeloff die baey op Paesschen voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item der Stadt weker voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item Gerit Sloetmeker voir sijnen tabbert II ryns gulden

Item der Stadt baey Reynken II ryns gulden

Item Peter die Leydecker voir synen tabbert II ryns gulden

Item Henric dieLeydecker voir synen tabbert II ryns gulden

Item die boegemeker voir synen tabbert II ryns gulden

Item Jan van de Lair enen covel X kr.

Item Jan Maessoen op Keersmis jairlix II gouwen ryns gulden valet II ryns gulden II stuver

[Item] Jan van Gael VI malder roggen jairlix, elck malder ad XIX stuver valet VI ryns gulden

Item Mercelis die Vriese VI malder roggen ende 1 scepel uyter tychelryen, dat malder ad XIII som [?] valet similer IIII gulden V stuver I oirtken stuver.

Item den gasthuys van den Graeff jarlix 1 malder ad XX stuver valet I gulden 1 stuver

Item den Capittel IIJ lib. altz geltz ende sunte Barbaeren altair X s altz geltz valet similer 1 ryns gulden XXXIX kr

Item den here van den lande voir synen banwyn XL lib. pay[ment] valet VII ryns gulden XVII stuver

Item den alden schutten doe sy schoeten IIII ryns gulden

Item den selven geschenct doe sy in dat harnis ghingen een vait Delfs byers valet 1 ryns gulden IIJ kr.

Item Sunte Barbaeren schutten doen sy schoeten III ryns gulden

Item denselven geschenct doe sy in dat harnis ghingen 1 vait Delfs byers valet 1 ryns gulden IIJ kr.

Item verbrant op ter poerten in desen jair X c VIII lib. [108 pond] kerssen elck Lib IIJ kr valet similer IIII ryns gulden XLII kr. I oirtken

Item soe had die Stadt tjair betaelt Swener van den Zande van wege Jans Joeden die en sal die Stadt nyet meer betaelen, want ick deir rogge nyet gerekent en heb.

Item Gerit die Sloetmeker van den klocken te stellen V ryns gulden

Item die poirter in die Hampoirt twee pont lib pay valet XX kr.

Item den poirter aen die Brugpoirt een lib. pay valet X kr.

Item den coster 1 lib. pay valet X kr.

Item over die rekeninge te maken mitten cleerck verteert IJ ryns gulden

Item den cleerck gegeven voir ynckt ende pappier in desen jair J ryns gulden

Item gegeven Loenys Dericxs van der schoelen 1 malder roggen ad XX stuver valet 1 gulden 1 stuver

Item noch den selven van der schoelen IIJ lib.pay valet XXV kr.

Summa lateris LXXVII rynss gulden XVII stuver I oirtken stuvers.
Fol. 54 r.

Summa summarum van den uytgeven in alle desen jair beloipt te samen V C gulden ende enen ryns gulden ende X stuver


Item dat opboeren ende dat uytgeven dat een tegen den anderen affgeslaegen soe blyft onss die stadt sculdich hondert LXXXIX rynss gulden IIII kr. I oirtken kr.

Item hij sal Jan van den Broeck korten van den lesten oven III ryns gulden ende XVIJ stuver.


Item dit syn der Stadt maeten als VIII scepel III vait J vait
Item dit syn die gewichten in der wagen III stucken, elck hondert lib. ende II stucken, elc L lib. ende IIII yseren stucken, elck omtrynt L lib., een stuck XXIIII lib., 1 stuck XX lib., I stuck VIII lib., 1 stuck IIII lib., 1 stuck III lib., 1 stuck II lib., 1 stuck I lib., 1 stuck J lib., 1 stuck 1 verdel lib.
Item dit syn der stadt bussen. Item in den irsten XV loitbussen ende V steenbussen ende IIII camerbussen, elc myt II cameren ende een camerbuss sonder camer ende 1 buss op raeder in die Hampoirt ende 1 buss op raeder in die Brugpoirt, noch VI metalen bussen ende V loitbussen ende II bussen op die kar ende VI houwelen.
Item soe heefft Rut Hoellen die Brugpoirt in enen pacht aen genomen voir II ryns gulden tsiaers dair die yrste taildach aff aen aen ghaen sal van nu Sunte Mertens dach neist comende soe voirt alle jair tot weder seggen altyt der Stadt off Rutten vurscr. ende synen erven beheltlich altyt die Stadt die poirt weder aen te vangen soe wat tyt sy der behoevende were in vede, oirloge off beleech off in anderen noitsayken.
Item verbesingt aen den nyen dyck die dair liggen beneven der straten aen beiden syden LVII houtenen, noch gedaen Jan Kocken X totten vonderen, noch gedaen weer III totten voirste vonderen, ende een deel gebesingt totter hameyen die sparren aff te maken ende dat hout dat dan gheoevert is leget in den thaern aen der bruggen, ende die keyen die dair gheovert syn, liggen in den thaern aen der Vissporten.
Fol. 54 v.

Blanco
Fol. 55 r.

In nomen Domini Amen. Anno Nativitate die

Anno LVI [1456]

Jan van den Broeke

Deric Rolofs soen, Burgermeisteren


Fol. 55 v.

Blanco
Fol. 56 r.

Opboeren van Johans van den Broick ende Derick Roeloffs soen burgermeisteren in der tyt tot Grave, aengaende in den jair van seessemdevyftich opten Jairsdach, uytgaende in den jair van souvenendevyftichgenm opten selven dach. Dat libra gerekent voir VIIJ Gelressche meuwen ende die Gelressche meuwe voir XVII gr. ende den Rynsschen gulden gerekent voir XIX stuver.
Item in den yrsten van allen acxysen van den helen jair in desen jair verpacht.
Item den broede assys, den slach dair aff Jan Kocken XV lib, die selve gehoecht dry werf, noch Derick Schoell eens, Comen Henric eens ende Gaert Goessens eens geh. ad XII scillinck, dat hoechsel soe coemt der stadt XVII lib. VIII s.

Item den Caren assys Jan Ekers den slach XXXVII lib., sie selff gehoecht IX werf, elck hoechsel ad XXX s., soe comt der stadt XLVI lib.

Item den Byeren assys den slach aff Jan Kocken ad III c, die selff gehoecht thyen werff, elck hoechsel ad III lib., soe comt der stat IIIc ende XX lib.

Item den Verweer assys den slach Willem die Haeze ad LXXXI lib., die selff gehoecht twee werff, elck hoechsel XXX s., soe comt der stadt LXXXIII lib.

Item den Wever assys Peter van Gelre ad vyftich lib., die selff geh[oecht] seess werff, elck hoechsel ad III lib., soe comt der stadt LXII lib.

Item den Cremer assys den slach Peter van Gelre ad XL lib., die selff geh[oecht] drye werf, elck hoechsel ad XXX s., soe comt der stadt XLIII lib.

Item den Houten assys den slach dair aff Jan Heysen ad XVIII lib, die selff geh[oecht] vyer werff, elck hoechsel IX s, soe comt der stat XIX lib. IIII st.

Item den Schoemeker assys den slach Jan van der Voirt ad XX lib, die selff geh[oecht] sesse werff, elck hoechsel IX s., soe comt der stadt XXI lib. XVI s.

Item den Vysscher assys Peter van Gelre den slach ad XXVI lib., die selve geh[oecht] seess werff, elcl hoechsel ad XVIII s., soe comt der stadt XXIX lib. ende XII s.

Item den Vleyshouwer assys den slach dair aff Jan Van Hollant ad XII lib., die selff geh[oecht] vyer werff, Jan Rossknecht drye werff, elck hoechsel XVIII s., soe comt der stadt valet XVI lib IIII s.

Item den Wage assys den slach Jacop Touweman ad XXXII s,, die selff geh(oecht) IIII werf, elck hoechsel XXX s., soe comt der stat XXXVI lib.

Item den Steenpacht Peter van Gelre den slach XXI lib, die selve geh[oecht] XII werff, Peter die Leijdecker sess werff, elck hoechsel XII scillinc, soe comt der stat XXVIII lib IIII s.

Item den Keze ende den lynen laken assys den slach Roloff Vyssenack ad III lib., die selve geh[oecht] seess werff, elck hoechsel ad XII s, soe comt der stat V lib. ende VIII st.

Item den Fermentoyt assys den slach Jan Ekers ad XLII lb, die selff geh[oecht] twelff werff, Jan van der Voirt acht werff, noch Teuken van Gaell negen werff, elck hoechsel XII s., soe comt der stat LVI lib.

Summa lateris VII C LXXXI lib. VIII scillinck pay[ment].
Fol. 56 v.

Op Paesschen ende Martini

Item op Paesschen geboirt van Bormans hoff 1 lib XIIII s.

Item van enen hoff in der Stoeven Arnt Hack XVIII s IIII d(enier)

Item Bertolt Jegers thorn V s

Item van den hoff aen den thorn II s

Item Willem Snavels huysinge op (Sint) Merten IIII lib V s

Item van den Schoemekers spuel buyten die Brugpoirt II lib.

Item van Henricx Thorn van den Hautert III s alts geltz valet X s

Item Rut Hoellen huys aen die Brugpoirt 1 lib

Item Jan Naeprincx uyter tygelryen 1 lib. XII s

Item Lemken die Moeller van synen hoff buyten die Hampoirt II s

Item van Jan Quaeypaepen hoff X s

Item van den thorn achter Deric Wautemssoen II s IIII d

Item van Jacop Kyevoet van der gruenre stegen II lib

Item Peter van Wychen van enen Camp by sunte Judoest berge X s

Item Seger van Merwick van Schaepkens hoff III s

Item van den straetken beneven Deric Wautems 1 grote payment valet 1 s IIII d

Item Jacop die Gruyter van der Hampoirten I lib

Item Rut Huybkens van den hoff buten die Hampoirt I lib

Item Peter Scheers mit sijnen gesellen van den utersten thaern van den Hampoirt 1 lib

Item die Baghynen van Heyn Ansems raimstat 1 lib. pay[ment]

Item geboirt van Rutt Hoellen van den welliken by der watermoelen V lib

Item Claes Spaen ende Mechtelt syn moeder van den thorn 1 lib

Item geboirt van Rut Hoellen van der Brugpoirten II Ryns guld

Item geboirt van Jan Coeberch uyter synen huze II capp[uin]

Item van Jan van Hynden van den huyze bij Porteners wyle bij den III capp.
Summa lateris XXV lib, XV s. payment V cappuyn ende II Rynss guld..

Summa summarum van den ponden beloipt te samen VIII c VII lib. III s. payment ende II Rynss guld valet simul I C LXI Rynsschen guld XVJ kr.Fol. 57 r.

Op sunte Peters dach ad Cathedram van den ramen geboirt ende den Vleemsschen gerekent voir II kr., ende XIII Vlemssch voir enen gul(den).


Item dit syn die Ramen aen diemueren:

Item Aleit Thys IJ gulden

Item Herman van Wamel III gulden III ort

Item Wouter van Wamel ende Peter van Wel IIJ vleems gulden

Item Goedde van Aken II vleems gulden

Item Jacop van den Hout IIJ vleems gulden

Summa van den ramen beloipt te samen XII vleemss gulden 1 oirt valent similer VI ryns gulden XIIIIJ kr.
Item op Paesschen van den hoeffd geboirt IIII ryns gulden XXXVII kr. III oirt

Item Goessen van der Hege VI vaet roggen tsiaers dat malder XXXII stuver valet similer XXIIII st.

Item van Jan Coeberch enen blaeuwen gulden uyter den hoff beneven syn huyss valet XXXII kr.

Item Deric van der Meer uyter den thaern in der mueren enen blauwen gulden valet XXXII kr.

Item van seess vleyssbencken, elc ad VI Gelressche meuwen valet similer XLVIIJ kr.

Item geboirt van XII beckeren van elken III Gelressche meuwen valet XLVIII kr

Item van Mertelis die Vriese van den Leemcuylen mitten wech IJ lib. payment
Item geboirt van den schoelmeyster I ryns gulden
Item den slach van den wyn Johan van den Broick ad XXV voeder, elck voeder ad III ryns gulden, die selve geh(oecht), noch Willem Monicx eens geh(oicht), elck hoechsel III rh. gul, soe coemt der stadt LXXIX [79] rynsscher gulden.

Item geboirt van Jan Dericxsoen van LXVJ ysers van den alden banden dair die grote bussche in gebonden was valet XVIII stuver.

Item geboirt van XIII C steens van der mueren op ten Blyenberch gebroeken. XXV st.

Summa lateris XII ryns gulden XXXVJ kr.


Fol. 57 v.

Dit syn die in desen jair poirters worden syn.

Jan Willemssoen

Henrick van den Hout

Jan Glazemeker. Van elken geboirt II reynaldus gulden, den gulden ad XV stuver valet VI rynss gulden ende XVI kr..


Dit syn die broeken der stadt aengaende van vechteliken zaken, elck dusent steens gerekent voir enen rynsschen gul.

Item Peter van Aken I M.

Item Ott van Ass IJ M.

Item Gerit Coppens IJ M.

Item Lemken Voss I M.

Item Elken Franken II M.

Item Jacop die Volre II M.

Item Grem (?) Wouterssoen IIII M.

Item Willem Murmen I M.

Item Willem van Gael II M.

Similer XVI M steens valket XVI rh. Gul.
Item Henrick van Loen II M. steens dat hy nyet voir die banck comen is en VI lib.

Item Derick Knapensoen die Jonge II M steens ende VI lib. Ende noch XXI lib. Ende een halff jair uyter stadt.


Item van den Tollenaer in desen jair.

Item Jorden Lamberts soen J rynsschen gul

Item Gheerlick Scheers XXII stuver

Item Arnt Knapensoen 1 postulaet gul

Item Derick van Lyr J rh. Gul

Item Willem van Aken 1 postulaet gul

Item Henrick Vaecht 1 postulaet gul

Item Jan van Gael enen nyen gul ad XVIII stuver ende enen nyen gul tot burgermeistershuyss verdroncken bij den ghemeynen rait in den Craem, soe comt der stadt XVIII stuiver.

Item Henrick die Haen J rh. Gul

Summa V Rynss gul XXXIII kr. I oirtken kr.

Summa lateris XXVII Rynsscher gul XLIX kr. ende I oirtken.
Fol. 58 r.

Item gebacken enen oven steens die heeft in gehadt LXIIII M [64.000] steens, noch soe heeft daer in geweest II M ende III C bleecksteens. Item soe vonden wy op ten oven enen IIJ M bleecksteens dess gelicx, soe hebben wy opten oven weder om gelaten, soe heeft die becker den bleken steen behalden voir syn loen, soe comt der stadt LXIIII M steens.

Item soe heeft den oven in gehadt LXVI M en III C steens [66.300].

Item dess vurscr. steens is vercoft V M, dat dusent ad XXIIIJ stuver, soe comt der stadt van den steen LXV Rynsscher gulden ende V stuver ende III oirtken stuver.

Item den vormer gegeven van elken dusent steens XX kr.. Noch Jan van Rull van twee vymmen stroe XII kr.. Item Reynken Gans van stroe X kr., dair die steen mit gedect was.

Item van desen oven te barnen gegeven Henrick van Nederbroick XXXJ Rynsschen gulden. Soe beloipt te samen den onraet van den steen oven LXII Rynsschen gul V kr.

Soe comt der stadt VIII Rynsschen gul ende X kr.
Item geboirt van Wouter van Wamel den alden burgermeister van den enen oven, die ongerekent bleeff in synre tyt gebacken IIII Rynsschen gul ende XVIJ stuver.
Summa lateris XIII Rynsschen gul ende IIIJ kr.
Summa summarum van alle den opboeren in desen jair beloipt te samen III C r. gul ende XVII kr.
Fol. 58 v.

blanco
Fol. 59 r.

Uytgeven der Burgermeisteren vurscr. den Rynsschen gul gerekent ad XIX stuver.
Item doe men den Eart versat, verteert tot Johans van den Broick LXV quart wyns ad V kr facit VI Rynsschen gul XXI kr.

Item doen die Burgermeisteren rekende verteert Jans van den Broick LX quart wyns ad V kr. facit V Rynss gul XLVII kr.

Item doe die Raet die rekenscap besach, verteert tot Jans van den Broick XXXVII quart wijns ad V kr. facit III Rynss gul XXXIII kr.

Item myns heren genade gescheynet op ten verswoenen (?) maendag dess avont tot Jans van den Broick overmids bevel dess ghemeyne Raits I c XVII (117) quart wyns ad V kr. valent XI Rynss gul XXVIIJ kr.

Item die Raet myns heren genaden gescheijnet doe hij der Eindt die Jair in carten belanden (?) LXXXVIII (88) quart wyns ad IIIIJ kr.: VII Rynssch gul XLIJ kr.

Item dess manendages op te Vastelavont is verteert tot Jans van den Broick hondert LXXXIII (184) quart ad V kr. dess sal gelden die drossart ynne die helft, die Stat ende Jan van Hout Rentmeister halff, soe geboirt die stat te gedel bij bevel dess ghemeijnen Raits XLVI (46) quart ad V kr. valent IIII Rynss guld XXVIIJ kr.

Summa lateris XXXIX Rynsschen gul XXLV kr.
Fol. 59 v.

Item Rynken die Bade gesant tot Nymegen om der ordinancien van den weiten broede (=tarwe brood) ende gemange broet (=gemengd korenbrood), soe heeft (hij) weyten broet ende gemangt broet mede gebracht, hem gegeven VIII kr.

Item ten selven mael in die Stat doen halen weyten broet ende gemang broet te besien off onse broet ende dat Nymeges broet gelyc swair was uytgegeven IJ kr.Item noch Reynken gesant tot myns heren genaden tot Nymegen mit eenre antworde , want myns heren gnade onss Stat gescreven had tot in eyn wick (Ewijk? een week ?) ter dachvaert te comen bij den Kuyckschen ende Reynken bleeff uytt enen nacht, hem gegeven VII kr.

Noch Reynken gesant tot sHertogenbosch mitter antworden van die Uden om dess Graspedels (Graspeel) wys, hem gegeven IIII stuver.

Noch Reynken gesant tot Gennipe (=Gennep) tot onsen steenbecker dat hy solde comen backen, hem gegeven II stuver.

Noch Reynken gesant tot Nymegen om een harnessveger (?) tegen dat men onss vrouwe droech, hem gegeven II stuver.Item Reynken gesant tot Arnhem tot myns heren gnaden om ter dachvarde te comen mit den van Uden om dess Graspedels wil ende want hij moste wahcten enen dach nae der antworden, hem gegeven VI stuver.

Noch Reynken gesant tot sHertogenbosch, want sy onss ter dachvaert gescreven hadde mit den van Uden op Zelant (=Zeeland bij Langenboom) te dage te comen, hem gegeven IIII stuver.

Item noch Reynken gesant tot Arnhem tot myns heren ganden dat myns heren gnaden scryven wolde aen den cloester van Marienweerde off sy enige brieve hadde onser stadt dienende van den Graspedel, hem gegeven IIII stuver.

Noch Reynken gesant sHertogenbosch doe hy weder om quam van Arnhem, want myns sheren gnaden selve gescreven wolden syn van den Canceliers ende van der stadt van Den Bossch mit den van Uden te dagen, hem gegeven IIII st.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina