Maag [ma x] v (m) magen stomok m -où, sac’h-boued m seier-b.; een lege maagDovnload 248.47 Kb.
Pagina1/7
Datum20.08.2016
Grootte248.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
M

ma v ’s mamm v -où , mammig v


maag
[ma.x] v (m) magen stomok m -où , sac’h-boued m seier-b. ; een lege maag
ur c’hof goullo ; het blijft op mijn maag liggen chomet eo war va stomok
maag
m/v magen den-kar m tud-gar ; hij heeft vriend noch maag n’en deus na
kar na par
maagd
[ma.xt] v -en gwerc’hez v -ed ; matezh v mitizhien , plac’h v -ed ; de
Maagd Maria
ar Werc’hez Vari (R.K.)
maagdelijk
[‘ma.xdclck] bn gwerc’h , gwerc’hezel ; maagdelijke wouden koadoù
gouez , koadoù divoulc’h
maagdelijkheid v in zijn maagdelijkheid kwijtspelen koll e hini glas (zijn
blauw/groen verliezen
)
maagdengoud o aour (m) glan ha digemmesk
maagdenvlies
o -vliezen himen m -où - ook hymen
maagkramp
v (m) -en kalon-wask v
maagslijmvlies o -vliezen mukusegenn (v -où) ar stomok
maagzuur o trenkenn (v) ar sac’h-boued
maaibinder
m -s falc’herez-endrammerez v -ioù-endr.
maaidorsmachine
v -s falc’herez-dornerez v -ioù-d.
maaien
ww falc’hat (met een zeis) , troc’hañ ; eostiñ , mediñ; het gras maaien
krennañ al letonenn , touzañ al letonenn
maaier
m -s falc’her m -ien , eoster m -en
maaitijd
m mare (m) ar foenn , foennerezh m
maak
m/v an ober ; kempenn m ; in de maak geven lakaat ober ; ik heb het in de
maak
emaon o labourat warnañ , emaon o labourat warni ; zijn schoenen in
de maak geven
reiñ e votoù-ler da gempenn
maakbaar
bn a c’hell bezañ graet
maakloon
o -lonen priz (m -ioù) an ober , priz (m -ioù) al labour
maaksel
o -s oberenn v -où , tra (m) c’hraet traoù graet
maal
[ma.l] v (m) en o malen gwech v -où , gwezh v -ioù ; voor de eerste maal
evit ar wech kentañ ; hoeveel maal? pet gwech? ; drie maal twee is zes teir
gwech daou a zo c’hwec’h
maal [ma.l] o malen pred m -où ; een maal aardappelen ur pred avaloù-douar
maal
o mare m (kementad laezh roet gant pep buoc’h) ; waartoe dient het een goeie
koe te hebben/als ze het maal omstoot met haar poot?
da betra ‘ tal kaout ur
vuoc’h vat/ma skuilh he mar’ gant un taol troad (spreekwoord)
maalderij v -en milin-vleud v -où-bleud
maalstroom
m -stromen poull-tro m -où-tro
maaltand
m -en kildant m kildent , dant-malañ m dent-malañ , dant (m dent)
chagellek
maalteken o -s arouez-lieskementiñ v -ioù-l.
maaltijd
[‘ma.ltEit] m -en pred m -où ; het ontbijt is de eerste maaltijd an dijuni
eo ar pred kentañ ; een lekkere maaltijd ur pred lipous ; feestelijke
maaltijd
friko m/v -ioù ; lichte koude maaltijd gortozenn v -où , pred
(m -où) bihan , merenn-vihan v -où-bihan
maan [ma.n] v (m) manen loar v -ioù , adplanedenn v -où ; schertsend : heol ar
bleizi ; volle maan loargann m , kann (m) al loar , loar gann , loar en he
c’hann ; het is volle maan emañ al loar war he c’hann , schertsend: emañ al
loar en he gloria mundi ; nieuwe maan loar nevez ; wassende maan kresk-
loar m ; afnemende maan digresk-loar m , diskar-loar m , ar c’hozh ; je
zaait beter bij afnemende maan dan bij wassende maan
gwelloc’h hadañ
war ar c’hozh eget war an nevez ; de maan schijnt emañ al loar o parañ ;
het is donkere maan n’eus ket a loar ; de kring om de maan ar c’helc’h ;
omloopstijd van de maan loariad v ; de maan wast emañ al loar war he
c’hresk ; de maan neemt af emañ al loar war he diskar/he digresk ; eerste
kwartier van de maan
loar (v) vihan war-lerc’h an nevez ; laatste kwartier
van de maan
loar (v) vihan araok an nevez ; begin van het eerste kwartier
van de maan
prim al loar ; loop naar de maan! - kerzh da sutal! ; als de
maan sikkelvormig is, is het slecht weer
pa vez al loar war e falz e vez
amzer fall
maand
[ma.nt] v (m) -en miz m -ioù ; mizvezh m -ioù (duur) ; ik heb deze kamer
voor zes maanden gehuurd
feurmet em eus ar gambr-mañ evit c’hwec’h
mizvezh ; hij kreeg zes maanden c’hwec’h mizvezh bac’h en deus tapet ; in
de maand januari
e miz Genver
maandag [‘ma.ndAx] m -en dilun , Lun m deizioù Lun ; ’s maandags da Lun
maandags bn/bw -lun , al Lun ; de maandagse krant kelaouenn al Lun
maandblad
o -en kelaouenn (v) viziek -où miziek
maandelijks
[‘ma.ndclcks] bn miziek ; bw bep miz
maandenlang
bn a bad meur a vizvezh
maandstond
m -en oferenn (v) viziek (-où miziek) evit un den marv (R.K.)
maandstonden
[‘ma.ndstOndc] mv amzerioù v mv , merkoù m mv
maaneclips v (m) -en eklipsenn (v eklipsoù) loar , fallaenn (v -où) war al loar ;
gwaskadenn (v -où) war al loar , marv-loar m - ook maansverduistering
maankop
m -pen rozenn-voc’h v roz-moc’h col (Papaver somniferum) - ook
slaapbol , zwarte heul
maanlicht o sklaerder (m) al loar ; gweledva (m) dindan sklaerder al loar
maansikkel
m -s loar (v) vras a-raok ar c’hann (voorafgaand aan volle maan) , loar
vihan a-raok an nevez (voorafgaand aan nieuwe maan) , prim al loar/loar vihan
war-lerc’h an nevez (na nieuwe maan)
maansverduistering v -en eklipsenn (v eklipsoù) loar , fallaenn (v -où) war al loar
; gwaskadenn (v -où) war al loar , marv-loar m - ook maaneclips ; er is
maansverduistering
ur fallaenn zo war al loar
maanziek bn loariek
maar
[ma:r] vw met , mes , avat , hogen ; hepken , nemet ; gant ma ; ook ne lâran ket
(aan het eind van de zin) ; zij hebben ogen maar zij zien niet daoulagad o
deus, met ne welont ket ; hij was een vriend van de Bretons, maar niet van
de bourgeois
mignon e oa d’ar Vretoned, d’ar vourc’hizien ne lâran ket ;
maar dat is toch niet mogelijk!
ma! n’eo ket posupl, memes tra! ; je hebt
maar één leven te verliezen
n’hoc’h eus nemet ur vuhez da goll ; maar één
boek
ul levr hepken ; als ik het maar kan zien gant ma c’hellin e welout ; als
hij maar komt
gant ma teuio ; zo is het maar net, wat doe je d’r aan e-giz-se
emañ, petra ‘ ri
maarschalk m -en marichal m -ed
maarschalksstaf
m -staven gwalenn-varichal v -où-m.
maart
[ma:rt] m geen mv Meurzh m , miz Meurzh m
Maarten mansnaam Marzhin
maarts
bn a viz Meurzh , evel e miz Meurzh ; o rudañ (van katten en hazen) ; een
maartse dag
un devezh miz Meurzh , un deiz miz Meurzh
maas
v (m) mazen mailh m -où (van een net)
maat
[ma.t] v (m) maten muzul m -ioù ; ment v -où , niver-ment m -où-ment (van
schoenen)
; onder de maat zijn bezañ re vihan da vont da soudard ; de maat is
vol
trawalc’h bremañ ; in welke mate ? pegeit ? penaos ? ; drink met mate
evit gant muzul ; op maat diouzh muzul , diwar vuzul
maat
m maten kamalad m -ed , keneil m -ed , kenseurt m -ed ; maten martoloded
maatje
o -s kamalad m ed , mignon m -ed , mous m -ed , deskard m -ed
maatje
o mammig v
maatje
o -s dekvedlitr m –où , dekvedlitrad m -où
maatkleding
v dilhad (m mv) diouzh muzul
maatregel
m -en darbar m -où ; maatregelen diarbennoù m mv ; maatregelen
nemen , maatregelen treffen
ober an difraeoù ; dringende maatregelen
darbaroù difrae
maatschappij [,ma.tsxA’pEi] v -en kevredigezh v -ioù
maatschappijleer v (m) kevredadouriezh v
maatstaf
m -staven skeul v -ioù , muzul m –ioù , live m -où , reol v -ioù , arouez-
varn v -ioù-barn
maatstok
m -ken muzul m -ioù , reolenn v -où , gwalenn v -où , metr-pleg m
­
-où-pleg
macaber
bn kañvus
macadam
m/o makadam m
macaroni m makaroni m
macereren
ww glec’hiañ
machinaal
bn dre vekanik ; amyoulek
machinatie
v -s irienn v -où
machine
[mA’Si.nc] v -s ardivink m -où , mekanik m -où , benveg m
-où/binvioù/binviji ; een helse machine un ijin-ifern
machinegeweer
o -geweren mindrailherez v -où , mitrailheuz v -où
machineschrift
o in in machineschrift skriverezet
machineschrijven
ww bizskrivañ
machineschrijver m -s bizskriver m -ien , skriverezer m -ed
macht
[mAxt] v (m) -en galloud m -où , beli v ; nerzh m -ioù/-où ; kementad
(m -où) bras ; engroez m -ioù ; in de derde macht diñset : alles doen wat in
zijn macht ligt
ober e c’halloud
machteloos bn dic’halloud , diveli , gwan ; tot machteloos toekijken gedwongen
zijn
bezañ er blotoù
machteloosheid v dic’halloud m , gwander m
machtig
bn galloudus , kreñv , gouest , barrek ; meurdezus ; bras ; diaes da c’hoiñ ,
pounner ; bw kalz , -tre , -bras , -mor ; machtige eiken dervenned meurdezus
; een machtig huis un ti bras ; een taal machtig zijn bezañ barrek war ur
yezh ; meerdere talen machtig barrek war meur a yezh ; hij is machtig rijk
pinvidik-mor eo
machtiging
[‘mAxtcxIN] v -en prokul m -où , aotre m -où , koñje m -où
maçon
m -s frañmason m -ed
made
v (m) -n , -s larvenn v -où ; maden lambrig col , lambrig m -ed (gebruikt
als aas)

Madeira
plaatsnaam o Madeira v
madelief
v (m) madelieven tommheolig m -où , boked (m -où/bokidi) an hañv
(Bellis perennis) - ook meizoentje , meizoetje
madeworm
m -en kestenn v kest col (Oxyuris vermicularis)
madig bn leun a larvennoù
madrigaal
o madrigalen madrigal m -où/-ioù
maf
m kousk m
maf bn diot , foll , iskis ; pounner (van het weer)
mafkees
m mafkezen den (m) gorrek tud c’horrek ; diod m -ed (alies :
anvadur faeüs hep ster resis)

mafketel m mafketels den (m) gorrek tud c’horrek ; diod m -ed (alies :
anvadur faeüs hep ster resis)

magazijn o -en ti-dastum m -ez-d./-er-d. , stal (v) vras -ioù bras , magazenn v
-où ; pourvezer m -ioù (van een geweer)
magazine
o -s dastumadenn v -où , magazin v -où
magenta
bn majenta
mager o bevin (m) en un tamm kig ; geef me wat mager ro din un tamm bevin
mager [‘ma.xcr] bn treut ; kastiz ; sec’h , krin ; ket druz ; dister ; een magere koe ur
vuoc’h dreut ; magere melk laezh diennet , laezh digoavennet ; magere Hein
an Ankoù ; een mager resultaat un dister a zisoc’h ; ze is zo mager dat je haar
ribben kunt tellen
honnezh a zo ‘vel ur vazh gwisket (ze is net een aangeklede
stok)
magerte v treuter m
magie v hud m
magirusladder
m -s skeul (v -ioù) astenn-diastenn
magisch
bn hudel , hudek , -hud
magistraat
m magistraten den (m tud) a lezenn , reizhaouer m -ien
magma
o magma m
magnaat m magnaten mestr-bras m mistri-vras , galloudeg m galloudeien
magneet
m magneten magnet m -où , maen-touch m mein-touch
magneetijzererts
o magnetit m - ook magnetiet
magnesia
v (m) magnezi m
magnesium
o magneziom m
magnetiet o magnetit m - ook magneetijzererts
magnetisch bn magnetek ; magnetisch veld park magnetek
magnetiseren ww magnetizañ
magnetron m -s magnetron m -où , skinforn v -ioù , forn (v -ioù)
mikrogwagennoù
magnetronoven m -s magnetron m -où , skinforn v -ioù , forn (v -ioù)
mikrogwagennoù - ook microgolfoven
magnifiek
bn pompadus , hollgaer
magnolia
v (m) ’s magnolia col
magot m -s , -ten makak (m -ed) golf (Macaca sylvana/sylvanus) - ook berberaap
mahomedaan
m mahomedanen mahomedad m mahomediz
mahoniehout
o akajou m
mail m -s lizher (m -où/lizhiri) elektronikel , postel m -où , elizher m --où/elizhiri
; een mail sturen ebostañ , kas un elizher
mailadres o -sen chomlec’h (m -ioù) postel , chomlec’h (m -ioù) ebost
mailen ww ebostañ
maïs [‘ma.i.s] m geen mv maiz col/m , ed-Turki col
maïsbrij m -en yod (m -où) ed-Turki
maïsbrood
o -broden bara (m -où) ed-Turki
maïskolf
v (m) -kolven tañvouezenn (v -où/tañvouezad) ed-Turki
maïsmeel
o bleud (m) ed-Turki
majesteit
v meurdez v , meurded v
majesteitelijk
bn meurdezus
majesteitsschennis
v torfed (m) enep roue
majestueus
bn meurdezus
majeur
v (m) mod (m) major - ook grote-tertstoonaard
majoor m majoren major m -ed
majoorschap
o majorelezh v
majoraan
v (m) marjol m
majoriteit
v oad-gour m ; niver-muiañ m
majuskel
m -s lizherenn (v) vras -où bras
mak
[mAk] bn doñv ; reizh , aes ober outañ ; een mak paard ul loen-kezeg reizh
makaak
m makaken makak m -ed (Macaca)
makelaar m -s , makelaren kourater m -ien ; bazhvalan m -ed
makelen
ww bazhvalaniñ ; kouratañ
maken
[‘ma.kc] ww ober ; kempenn , aozañ ; lakaat eürus/ maleürus/ lakaat da ;
bezañ ; sevel (huizen) ; krouiñ ; deze schoenen kunnen niet meer gemaakt
worden
ar botoù-ler-mañ ne c’hellont ket bezañ kempennet ken ; de oorlog
heeft hem arm gemaakt
ar brezel en deus rivinet anezhañ ; acht en tien
maakt achttien
eizh ha dek a zo triwec’h ; iemand tot koning maken lakaat
unan da roue ; God maakte de mens naar Zijn beeld Doue a grouas an den
hervez E skeudenn-Eñ ; groter maken kreskiñ ; hoe maakt u het? – heel
goed
penaos emañ ar bed ganeoc’h? – disteñget! ; hoe maak je het? - heel
goed
penaos emañ ar jeu? , penaos ar jeu? , penaos emañ kont? - disteñget
maker m -s krouer m -ien , oberiataer m -ien , aozer m -ien
makheid
v hesentidigezh v , kuñvelezh v
maki m ‘s lemureg m -ed ; ook vosaap (Lemuridae)
makkelijk bn aes , reizh , didorr ; zo makkelijk als wat ken aes a tra
makker m -s keneil m -ed , kamalad m -ed
makreel
[mA’kre.l] m makrelen brezhell v brizhilli (Scomber scombrus)
makreelboot
v (m) -boten bag-vrizhilliañ v -où-br./bigi-br.
makreelgeep
m -gepen balaou m -ed (Scombresox saurus)
mal m -len skouer v -ioù , patrom m –où ; gobari m
mal
bn foll , diot , sot ; re vat , gwan ; doanius ; ik ben niet mal genoeg om dat te
geloven
n’on ket sot a-walc’h da grediñ an dra-se ; zijn moeder is heel mal
met hem
e vamm a zo re wan gantañ
malachiet
o malakit m
malaga m malaga m
malaria
m malaria m , kleñved (m) paludek
malaxeur
m -s mezeller m -ioù
maledictie
v -s mallozh v -ioù , milligadenn v -où
malen
ww malañ ; chaokat , drailhañ , frikañ ; treiñ , mont en-dro ; koffie malen
malañ kafe ; met deze wind kan de molen niet malen gant an avel-se ne
c’hell ket ar vilin mont en-dro ; wie arm is moet fijn malen an hini zo paour
a rank malañ munut
malen ww in malen om ober fae ; hij maalt om eerbewijzen fae a ra war an
enorioù ; ik maal er niet om ne ran forzh
malen
ww rambreal
malentendu o ’s fazi m –ioù ; gwallintent m
malicieus
bn drougiezus , ravailhon
malie
v -s , maliën ailhedenn v –où ; mailh m -où
maliënkolder
m -s roched-houarn m/v -où-h.
maling
v in ik heb er maling aan ne ran forzh ; iemand in de maling nemen ober
goap ouzh unan bennak
malleabel
bn govelius
mallejan
m -s karr-mordok m kirri-mordok
mallemolen
m -s kezeg-koad m mv , roñseed-koad m mv
mallen
ww ober sotoni , ober diotachoù ; peuzfolliñ
mallepraat
m diotach m -où , sorc’hennoù v mv
malligheid
v malligheden sotoni v , diotach m -où , farsellerezh m
malloot
m/v malloten foll m -ed , follez v -ed ; + anvadur kunujennus
mals [mAls] bn gwak , tener (vlees) ; saurus (vrucht) ; druz (weide)
malthusianisme
o maltuzegezh v
maluwe
v (m) -n malvenn v malv col , kaolenn-valv v kaol-malv col - ook malve ,
heemst
malve
v (m) -n malvenn v malv col, kaolenn-valv v kaol-malv col ; witte malve
malvenn-wenn v malv-gwenn col (Althaea officinalis) - ook heemst , maluwe
malversatie v -s , malversatiën laeroñsi-e-karg v -où-e-karg
mam
v mammig v (kindertaal)
mam
v (m) -men bronn v -où , tezh m -ioù
mama
[‘mAma] v ‘s mamm v -où
mamma
v ’s gwagrenn (v -où) al laezh
mammacarcinoom
o krign-bev (m) ar vronn
mammoet
m -en , -s mammout m -ed (Elephas primigenius/Mamuthus primigenius)
mammografie
v -ën mammografiezh v (de techniek) ; mammografienn v -où (de foto)
mams v mammig v (kindertaal)
mamzel v -s dimezell v -ed (schertsend)
man
[mAn] m -nen den m tud , gwaz m –ed (volwassen man, echtgenoot) ; pried m
-où (echtgenoot) ; gour m , soudard m -ed ; mannen paotred (alleen in mv) ;
mannen, vrouwen en kinderen, allen werden gedood gwazed, merc’hed ha
bugale, holl e voent lazhet ; met man en muis vergaan bezañ kollet lestr hag
all ; ze sloeg haar man honnezh a bile he gwaz ; beter een ruwe man dan
een dooie man
gwelloc’h ur gwaz garv evit ur gwaz marv
man o mann m (bijbels) - ook manna
manbaar
bn en oad da zimeziñ ; dimezus
mand
v (m) -en bouteg m -i/-où , paner v -où/-ioù/paniri (ook van luchtballon) ,
kest v -où (voor kat of hond) ; door de mand vallen anzav (goude un
nac’hidigezh)
mandaat o mandaten kefridi v -où ; kemenn m -où ; een mandaat tot aanhouding
ur c’hemenn da gregiñ en unan bennak
mandenmaker
m -s kantenner m -ien
mandoline
v -s mandolinenn v -où
mandril
m -s mandril m -ed (Mandrillus sphinx) ; ook woudduivel
mandvol
v (m) manden vol boutegad m -où , panerad v -où , kestad v -où
manen
mv moue v -où
manen
mv anaon m mv (geesten der afgestorvenen)
manen
ww atizañ ; azgoulenn un dle , gourc’hemenn paeañ
maneschijn [‘ma.nc,sxEin] m geen mv sklaer (m) loar , heol-loar m , heol al loar ; het
is maneschijn
loar a zo
manga
m ’s mangezenn v mangez col – ook mango
mangaan
o manganez m
mangaboom
m -bomen mangezenn v -ed (Mangifera indica) - ook mangoboom
mangel
m -s lufrouer m -où (werktuig)
mangel
o diouer m , si m , namm m


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina