Maandbericht voor het vak godsdienst november 2010Dovnload 83.86 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte83.86 Kb.
Maandbericht voor het vak godsdienst november 2010


Psalm 71

  

[1]

Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande,

 

[2]

red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp.

 

[3]

Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.


 

[4]

Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers.


 

[5]

U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u.

 

[6]

Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg,*
u wil ik altijd loven.


 

[7]

Voor velen ben ik een teken, u bent mijn veilige schuilplaats.

 

[8]

Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.

 

[9]

Verstoot mij niet nu ik oud word, verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.

 

[10]

Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen,

 

[11]

ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten, jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’


 

[12]

God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp,

 

[13]

laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken, wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt.

 

[14]

Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer.

 

[15]

Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen.

 

[16]

Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van u alleen.

 

[17]

God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen.

 

[18]

Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.


 

[19]

Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, u hebt grootse daden verricht.
God, wie is aan u gelijk? 

[20]

U hebt mij doen zien veel ellende en nood – laat mij nu herleven, laat mij herrijzen
uit de diepten van de aarde.


 

[21]

Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost.

 

[22]

Dan zal ik u loven bij het spel op de harp, u en uw trouw, mijn God.
Ik zal voor u zingen bij de lier, Heilige van Israël.


 

[23]

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing, ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.

 

[24]

Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken: wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.

In het oog van de storm…. ?! bij de actualiteit (2)

Voor duiding van de ‘immanente gerechtigheid’, verwijzen we naar de veelvuldige reacties in de pers: o.a. vrije tribune door Didier Pollefeyt en Raymund Bieringer in ‘de Standaard’, decaan Lieven Boeve in Knack, het editoriaal van ‘Kerk en Leven’ en ‘Tertio’. Ook de blog van Jacques Haers s.j. ‘zijn wij een belegerde Kerk? (Engelstalig) verdient alle aandacht http://jacqueshaers.wordpress.com/2010/10/23/are-we-a-beleaguered-church ; http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/actualiteit/mededelingen/view/1946Ondersteuning in de begeleiding

Graag brengen we de leraars op de hoogte dat Renilde Vos, leraar in SUI O.L.V. Waver opnieuw een taak zal opnemen in de begeleiding van godsdienstleraren.

In de huidige inspectiepraktijk ervaren we dat klasbezoek en aanwezigheid op klassenraden en regionale ontmoetingen vaak geïsoleerde gebeurtenissen blijven. Graag zouden we een iets intensere opvolging aan deze activiteiten verbinden.

Renilde kan op vraag van de inspecteurs - maar ook op vraag van leraren zelf die met specifieke problemen worstelen - even meestappen in de praktijk van enkele godsdienstleraren. Het is de bedoeling een korte meer intense begeleiding aan te bieden. (contactgegevens achteraan dit maandbericht.) De inzet van Renilde is vergelijkbaar met die van de mentor in de school, van haar wordt helemaal geen beoordeling, maar wel enkel ondersteunende zorg ten bate van de leraar verwacht.

Wij danken Renilde van harte dat zij zo de werking van de inspectie/begeleiding wil ondersteunen.

Nascholing

Diocesaan navormingsaanbod


 1. regionale ontmoetingen rond evaluatie

Dit ontmoetingsmoment is eerst en vooral bedoeld om het nieuwe instrument: 'kijkwijzer evaluatie' voor te stellen. We willen deze kijkwijzer even aan de eigen evaluatie-ervaringen toetsen. Het is belangrijk dat de deelnemers vragen, opdrachten ifv evaluatie en het jaar- of vorderingsplan meebrengen.

Verder staat het ontmoeten centraal : te dikwijls horen we op studiedagen dat de kans hiertoe te klein was... Met onze steeds kleiner wordende groep is het belangrijk ideeën met elkaar te delen en aan te sterken.

Wat hebben we elkaar te vertellen over het omgaan met de recente ontwikkelingen in de Kerk? Wat zindert er nog na over de meningen over het vak in de pers (uitspraken aartsbisschop, … ,minister ...)

 

Wij hopen dat vele leraren zich aangesproken weten om deze ontmoetingen mee te maken. Graag een vertegenwoordiging uit elke vakvergadering. Inschrijven via de school op www.nascholing.be
Ontmoetingen in Aarschot, Heverlee, Zaventem en Brussel zijn voorbij.

Opwijk 1° graad               

62 (AMO) – 63 (NW Brabant) – 72 (Puurs-Bornem) -73 (Liedekerke)

Di 23/11  17.00 – 19.00 uur 

VKO Opwijk Karenveldstraat

Opwijk 2° en 3° graad       

62 (AMO) – 63 (NW Brabant) – 72 (Puurs-Bornem) -73 (Liedekerke)

Wo 24/11 13.00 - 15.00 uur


VKO Opwijk Karenveldstraat
Mechelen 1° graad

71 Mechelen

Di 14/12   09.00 – 12.00 uur

Ursulinen Hoogstraat Mechelen

Mechelen 2° graad

71 Mechelen

Wo 15/12 09.00 - 12.00 uur

Ursulinen Hoogstraat Mechelen

Mechelen 3° graad           

71 Mechelen

Do 16/12 09.00 – 12.00 uur

Ursulinen Hoogstraat Mechelen

Toelichting i.v.m. gebruik nascholingswebsite voor individuele leerkrachten in het maandbericht van augustus/september. Zie http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/ in de marge DPBSO - maandberichtenAndere nascholingen

Godsdienstleraren en Islamleraren ontmoeten elkaar in Brussel
De Brusselse godsdienstleraren worden uitgenodigd deel te nemen aan een dialoog tussen leerkrachten Islam en Rooms-Katholieke Godsdienst op 22 november 2010 .

Programma:

Vanaf 12.30 Onthaal en broodjesmaaltijd

13.30 Verwelkoming door Jan Van Eycken

13.40 Inleiding door Claude Hermans en Myriam Haelvoet, leraren van Regina Pacis Instituut te Laken ‘De grote feesten in Islam en Katholieke godsdienst: De geboorte van Mohammed, het Suikerfeest, het Offerfeest / Kerstmis, Pasen, Pinksteren.’ Accenten van deze feesten en hoe ze in de klas (met focus op eerste graad) ter sprake brengen

Aansluitend gedachtewisseling tussen de deelnemers

15.30 Einde en mogelijkheid tot informeel napraten en formuleren van wensen en verwachtingen bij mogelijke verdere ontmoetingen.
Plaats: Derde verdieping van het H-Hartcollege, Landsroemlaan 126 1083 Ganshoren

Deelname: gratis

Gelieve in te schrijven via mail te sturen naar Gorik.codi@vgc.be vóór 8 november of per post naar Scholengemeenschap Sint-Gorik, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren.
Leraren in het buitengewoon onderwijs

GEWELDIGE GODSDIENSTLESSEN MET GEDRAGSMOEILIJKE JONGEREN

Het vak r.-k. godsdienst bij gedragsmoeilijke jongeren in BuSO

Een studiedag ingericht door inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst en VVKBuO


op dinsdag 30 november 2010 in de lokalen van het VSKO, Guimardstraat 1 – Brussel
Wie r.-k. godsdienst geeft aan jongeren met  gedragsproblemen staat in vele spanningsvelden: dader – slachtoffer, barmhartig – rechtvaardig, belofte – vergeving, schuld – eindigheid.

Moraliseren is uit den boze. Thematiseren van problemen ook.

Kunnen inzichten en objectiviteit ons ondersteunen? Kunnen passende godsbeelden, levensechte Bijbelverhalen

en symbolische handelingen onze nieuwe werkinstrumenten worden?Doelgroep

Leerkrachten rooms-katholieke godsdienst die les geven aan jongeren met gedragsmoeilijkheden met rand-normale begaafdheid. De studiedag is niet gericht op de ASS-problematiek noch op leerlingen met weinig verbale mogelijkheden.Doelstelling

Uitgedaagd worden tot nadenken over het vak godsdienst aan deze jongeren. Aan de hand van een stevige en op de praktijk geënte theologische insteek, denken we na over wat ons vak voor deze jongeren kan betekenen. Hierbij worden we geholpen door panelleden die reageren vanuit hun dagelijkse klaspraktijk of vanuit hun psychiatrische of pedagogisch-didactische expertise.Werkvormen

Plenum vergadering met mini-referaten, panelgesprek en vraagstelling vanuit de zaal.Programma

09u00

onthaal

09u30

verwelkoming, bezinningsmoment en duiding van de dag

09u45

Inhoudelijke aanzetten, panelgesprek en tijd voor reflectie en vertaling naar de praktijk

13u00

Broodjeslunch en uitwisseling tot 15u

Sprekers

Roger Burggraeve

professor emeritus moraaltheologie van de faculteit theologie (KU Leuven),  salesiaan van Don Bosco en mede-oprichter  van het Centrum voor Vredesethiek.

Op de studiedag geeft hij belangrijke theologische aanzetten van waaruit we in de lessen kunnen werken.xxx

deskundige uit de psychiatrie en de kinderpsychologie

Willy Claes

pedagogisch coördinator van het VVKBuO

Marianne Lootens

leerkracht godsdienst Vibso Leieland BVL

Ghislaine Marechal

leerkracht godsdienst BuSO Sint-Ferdinand BVL

Ingrid Vandeputte

leerkracht godsdienst BuSO Kristus-Koning BVL

Inschrijvingen

- zonder boek  15 EURO / met boek 25 EURO[1] Je kunt bij de inschrijving het boek bestellen met uitleg over de Bijbelverhalen die prof. Burggraeve gebruikt: Burggraeve-Vanhalst, Gedreven tussen goed en kwaad. Inspiratie om recht in het leven te staan., Lannoo, 2010.

Gesignaleerd:

 1. vakoverschrijdend aanbod van de diocesane nascholings- en ondersteuningsdienst


A. Vakoverschrijdend, module MBA-4 : Studiedag Kansarmoede en kansenbeleid

Doelstellingen:

 • Visieonderzoek rond kansarmoede en kansenbeleid

 • Kennismaking met de buiten- en binnenkant van kansarmoede

 • Kennismaking met kaders om met kansarmoede om te gaan

 • Reflectie op praktijkvoorbeelden en casussen rond kansarmoede en kansenbeleid

 • Reflectie op bestaande initiatieven en het zoeken naar nieuwe initiatieven en de eigen rol daarbij

 • Ervaringsuitwisseling


Doelgroep: leraars, directies, zorgcoördinatoren

Inhoud: 2010 is het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Onderwijs wordt als één van de buffers tegen armoede beschouwd. Toch merken we dat onderwijs vaak de sociale ongelijkheid versterkt in plaats van ze opheft.

Tijdens de studiedag onderzoeken we eerst onze visie t.o.v. kansarmoede. Dit is een voorwaarde om een duurzaam kansenbeleid te kunnen voeren en dit ook in de aanpak van de leerkracht zichtbaar te maken.

Om duidelijk te maken wat kansarmoede inhoudt, getuigt een aanwezige ervaringsdeskundige op een beklijvende wijze.

Op de studiedag worden verschillende kaders aangereikt om met kansarmoede en kansenbeleid om te gaan.


We zoeken naar initiatieven met perspectief en naar onze rol als leraar of directie bij dit alles. We wisselen ervaringen uit en staan ook stil bij aandachtspunten.

Lesgever: medewerker van CEGO (Leen Pil)

Datum: vrijdag 26.11.2010 van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle

Prijs: € 75 (syllabus en broodjesmaaltijd inbegrepen)

Inschrijven met de schoolcode: www.nascholing.be. Kies onderaan voor DPB-OND Mechelen-Brussel en vervolgens links bij DPB-OND voor Aanbod, Secundair Onderwijs, Vakoverschrijdend, module MBA-4
B. Vakoverschrijdend, module MVO-6 Actief met activerende werkvormen (2 halve dagen)

Doelstellingen:

 • Kennismaken met wat leerlingen motiveert

 • Inzicht krijgen in leer- en onderwijsstijlen en deze inzichten toepassen in je eigen lessen

Doelgroep: Leraars SO uit alle graden en alle studierichtingen

Inhoud:

 • Je krijgt inspiratie voor nieuwe werkvormen en frisse ideeën voor een les

 • Je maakt kennis met nieuwe werkvormen om leerlingen te motiveren en meer afwisseling in je lessen te brengen en je hebt de gelegenheid om ter plaatse in overleg met collega’s en lesgever de theorie toe te passen op je eigen lesmateriaal.

Voorwaarde: eigen lesmateriaal meebrengen!

Lesgever: An Luyten, psychologe, leraar in TSO en BSO en mentor-coach voor startende leraren bij Ursulinen Mechelen.

Data: woe. 19.01.2011 (9.00-12.00 uur) en woe. 09.02.2011 (9.00-12.00 uur)

Locatie: DPB Mechelen-Brussel, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Prijs: € 65

Inschrijven met de schoolcode: www.nascholing.be. Kies onderaan voor DPB-OND Mechelen-Brussel en vervolgens links bij DPB-OND voor Aanbod, Secundair Onderwijs, Vakoverschrijdend, module MVO-6
 1. KBS – Vlaanderen : Bijbelreeksen de twee volgende maanden

Het eeuwig leven? Amen! Over doodgaan en weer levend worden


De Bijbel vertelt ons dat er er leven na de dood is dat eeuwig duurt. Leven dat niet kan sterven en uitstijgt boven elke menselijke ervaring: goddelijk en hemels. De hoop op dit eeuwig leven is verbonden met geloof in God. Mensen geloven in God en hopen daardoor voor altijd te zullen leven.
De verrijzenis van Jezus heeft de voorwaarde geschapen dat ook zijn volgelingen uit de dood zullen opstaan. Zoals bij Jezus zal de dood ook over hen geen vat hebben.
In deze reeks lezen we de evangeliegeschriften.

Plaats: Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
Data: Dinsdagen 16 en 30 november 2010 en 15 februari, 1 maart, 3 en 17 mei 2011 (20:00-22:15)
Deelnameprijs: € 7,00 per avond (drankje en syllabus inbegrepen)
Begeleiding: Luc Devisscher, KBS Vlaanderen

Geen gat in je cultuur? Over bijbelverhalen die je toch één keer gelezen moet hebben

Samenwerking tussen KBS Vlaanderen en Oude Abdij Kortenberg


De Bijbel is een schatkamer vol verhalen. Allemaal hebben ze hun stempel gezet op de ontwikkeling van de joods-christelijke traditie. Sporen daarvan zijn tot op vandaag terug te vinden in diverse uitingen van de Westerse cultuur. Denken we bijvoorbeeld maar aan de talloze kunstwerken in onze kerken en musea. Soms slagen we er niet (meer) in om de band te leggen met het oorspronkelijke verhaal zoals het in de Bijbel verteld wordt. Er ontstaat, zoals men zegt, een gat in de cultuur.
Deze bijbelreeks vult deze leemte op door een aantal bekende en minder bekende bijbelverhalen centraal te stellen die iedereen toch minstens één keer in zijn leven gelezen zouden moeten hebben. Lees mee en ontdek waar het in de Bijbel om gaat. De selectie van de bijbelverhalen wordt later bekend gemaakt.

Plaats: Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Data: maandagen 17, 24 en 31 januari en 14 en 21 februari 2011 (20:00-22:15)
Deelnameprijs: € 7,00 per avond (drankje en syllabus inbegrepen)
Begeleiding: Luc Devisscher, KBS Vlaanderen


 1. De Wereldjongerendagen augustus Madrid

De jeugddienst van Vlaams Brabant wil graag op jullie school een animatie verzorgen rond de wereldjongerendagen die in 2011 in Madrid zullen plaatsvinden. Door middel van een kort filmpje, en getuigenissen (met in de rand animatie met een rodeo-stier) kunnen zij mogelijk jongeren enthousiasmeren om dit evenement mee te maken. Iets om eens samen met de werkgroep schoolpastoraal te bekijken.

http://www.madrid2011.be/verslag/rodeostier


 1. De bijbel van Anjou

Tentoonstelling in Leuven over dit bijzonder middeleeuws kunstwerk : http://www.bijbelvananjou.be

De diocesane inspectie – begeleiding

Rony Timmermans rony.timmermans.mb@kerknet.be

Jos Van Rompay jos.vanrompay.mb@kerknet.be

Renilde Vos renilde.vos@hotmail.com

Marleen Willems marleen.willems.mb@kerknet.beMaandbericht godsdienst november 2010De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina