Maatregel: Dovnload 63.8 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte63.8 Kb.

Datum ontvangst :      

Maatregel:      


Paraaf ontvangst:      

Dossiernummer:     
Niet door aanvrager in te vullen
Dit betreft een voortgangsverslag

Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking? 1 januari – 30 juni

1 juli – 31 december

Jaar …      …NB. Deze rapportage dient te worden ingediend uiterlijk 14 dagen na afloop van de betreffende periode. (resp. 15 juli en 15 januari)


A GEGEVENS AANVRAGER/PROJECT


 1. Naam project

       

  Projectcode

       


 1. Naam organisatie

       

  Naam contactpersoon

       

  Telefoon/GSM:

  00/000 00 00 of 0000/000 000

  E-mail:

       @     
B VOORTGANG

B1 Projectvoortgang


Besteed aandacht aan de volgende aspecten:


 1. Voortgang van het project ten opzichte van de planning
     

 1. Verwachte verdere doorlooptijd en de invloed van de knelpunten daarop

     

 1. Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten

     

 1. Tot nu toe gerealiseerde deel van de indicatoren (zoals in de projectfiche omschreven)

     

 1. Verwachte realisatie van de geplande einddatum

     

 1. Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit (Voeg als bewijs kopieën bij van persberichten, nieuwsbrieven et cetera)

     B2. Financiering 1. Hoe is de eigen inbreng samengesteld? Zijn er wijzigingen? (Europese en Vlaamse cofinanciering voor LEADER mag niet gecumuleerd worden met andere resp. Europese Vlaamse middelen)

     

Voortgang en prognose van te declareren bedragen. Ga de juistheid van uw 'detail kostenopgave' en 'financiële tabel' in de projectfiche na.Om een goede inschatting te kunnen maken van het totaalbedrag dat voor alle projecten gedeclareerd zal worden, is het van belang dat u onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk invult.


(a)

(b)

(c)

(d)

Kostenposten en projectkosten

Begrote kosten (bedragen in euro’s)


Reeds gedeclareerd


Toelichting

JA

NEE

Continu

Harde investeringen:

               
Zachte investering:

     


          


Personeelskosten:

     

          


Werkingskosten:

     

          


Overheadkosten:

     

          


Externe prestaties:

     

          


Promotie en publiciteit:

     

          Bijdrage in natura:

     

     
     


Inkomsten:

     

          Toelichting op tabel B2 Financiering

Hieronder staat aangeven welke gegevens in tabel B2 per kolom (a t/m d) ingevuld dienen te worden.

a. Neem de omschrijving van de projectkosten binnen de kostenposten over uit het 'detail kostenopgave' van uw goedgekeurde projectfiche

b. Neem de begrote kosten over

c. Wat is reeds gedeclareerd? Kruis ja of nee aan.

d. Geef kort een toelichting. Maak hierbij ook een inschatting van de bedragen die nog wel/niet verwacht te gaan declareren.

B3. Afwijkings- en/of wijzigingsverzoek

(voor zover nog niet eerder gedaan en goedgekeurd)De voortgangsrapportage kan ook worden gebruikt om voorziene afwijkingen te melden en wijzigingen in het project te laten goedkeuren. Daartoe dient blok B3 te worden ingevuld. Onvoorziene wijzigingen moeten onverwijld aan de coördinator worden doorgegeven. Indien geen sprake is van een wijzigingsverzoek, kan B3 worden overgeslagen!


Omschrijving afwijking en consequenties voor het projectIMPACT1

Tegenmaatregel

1. Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de projectbegroting zoals aangegeven in de financiële tabel van de goedgekeurde projectfiche? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden.

(Verhogen van projectbudget kan niet)


 N.v.t.
Afwijkingen:

Toelichting en reden:      
     

     

2. Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de financiële planning zoals aangegeven in de financiële tabel van de goedgekeurde projectfiche? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden en vraag een wijziging aan.Het gaat hier over de 10%-regel.


 N.v.t.
Afwijkingen:

Toelichting en reden:      
     

     

3. Is er sprake van andere afwijkingen van het projectplan, geef dan aan waaruit die bestaan (bijv. uitloop werkzaamheden, andere output etc.) en wat de reden is. Verlenging van het project dient u aan te vragen, andere wijzigingen kan u hier ook melden.


 N.v.t.
Afwijkingen:

Toelichting en reden:      
     

     

C Ondertekening door aanvrager of daartoe gemachtigde

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
      (plaats)

      (datum)


                (handtekening)

      (naam)
      (functie)
1 Wij vragen hier naar de ernst van de afwijking.

Groen: niks aan de hand, geen grote gevolgen, gewoon doorgaan

Oranje: opletten, vinger aan de pols, mag niet verder uit de hand lopen

Rood: helemaal mis, tegenmaatregelen nodig
VoortgangsverslagDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina