Maatregel: Dovnload 53.04 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte53.04 Kb.

Datum ontvangst :      

Maatregel:      


Paraaf ontvangst:      

Dossiernummer:     
Niet door aanvrager in te vullen

Dit document is zowel een voortgangsverslag als een eindverslag. Dit dient u in te vullen bij de opmaak van uw laatste declaratiedossier.

Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking?

 1 januari – 30 juni 1 juli – 31 december

Jaar …      …

NB. Dit eindverslag dient te worden ingediend uiterlijk 14 dagen na afloop van de betreffende periode. (resp. 15 juli en 15 januari).

A GEGEVENS AANVRAGER/PROJECT


 1. Naam project

       

  Looptijd project

       

  Projectcode

        1. Naam organisatie

       

  Naam contactpersoon

       

  Telefoon/GSM:

  00/000 00 00 of 0000/000 000

  E-mail:

       @     

Besteed aandacht aan de volgende aspecten:


B. VOORTGANG

 1. Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten na indienen van de laatste voortgangsrapportage (voortgang t.o.v. vorige rapportering tot aan einde project)

     C. EINDRAPPORTAGE

C1. Projectafsluiting

 1. Eventuele gemotiveerde afwijkingen ten opzichte van het projectplan en hoe hiermee is omgegaan en aangeven of deze afwijkingen reeds eerder bij een voortgangsrapportage zijn gemeld.

     

 1. Gerealiseerde indicatoren

     

 1. Gerealiseerde einddatum

     

 1. Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit

     

 1. Voortzetting van het project na afloop van de subsidie

     

C2. Financiële eindsituatie


Toelichting op tabel B2 Financiering

Hieronder staat aangeven welke gegevens in tabel B2 per kolom (a t/m d) ingevuld dienen te worden.

a. Neem de kostenposten en omschrijving projectkosten over uit het 'detail kostenopgave' van uw goedgekeurde projectfiche

b. Neem de begrote kosten over

c. Wat is gedeclareerd op het einde van het project? Kruis ja, nee of continu aan.

d. Geef kort een toelichting.


(a)

(b)

(c)

(d)

Kostenposten en projectkosten

Begrote kosten (bedragen in euro’s)


Gedeclareerd


Toelichting
JA

NEE

Continu
Harde investeringen:

               Zachte investering:

     


          

Personeelskosten:

     

     …     

Werkingskosten:

     

          

Overheadkosten:

     

          

Externe prestaties:

     

          

Promotie en publiciteit:

     

          


Bijdrage in natura:

     

     
     

Inkomsten:

     

          D Ondertekening door aanvrager of daartoe gemachtigde

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
      (plaats)

      (datum)


                (handtekening)

      (naam)
      (functie)EindverslagDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina