Maitreya deDovnload 41.07 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte41.07 Kb.
Maitreya de Verrader

Mike Oppenheimer1, http://www.letusreason.org/

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)


Vertaling, plaatjes, links en voetnoten door M.V.

In elke tijd is er altijd wel iemand die beweert Christus te zijn. De geschiedenis leert echter dat niemand ooit beweerde Christus te zijn vóór Jezus’ tijd. Er waren wel krijgsmessiassen die het Joodse volk probeerden te bevrijden voordat Jezus door de Romeinen geëxecuteerd werd, maar niemand beweerde de Christus te zijn. Christus is een exclusieve Joodse term uit de Schriften, niet uit andere religies. Velen hebben deze term geadopteerd met voorbijzien van de exclusieve betekenis van “de slechts enig in zijn soort” zijnde Messias te zijn. Gods “eniggeboren Zoon” is de enige Christus, de Heer Jezus Christus.

Gamaliël brengt in Handelingen 5:34-40 Theudas in herinnering, die 400 mensen om zich heen verzamelde die hem aanhingen als de messias, en die gedood werd en zijn volgelingen verstrooid. In de tijd van de volkstelling, toen Jezus geboren werd, kende Judas van Galilea ongeveer hetzelfde resultaat als Theudas. In 130 n.C. was het Simon Bar Cochba die een revolte leidde tegen Rome, in de tijd van Hadrianus, en hij werd gedood. Rabbi Akiba werd de messias genoemd en zijn revolte was gevuld met bloed en faalde. Dan was daar Mozes van Kreta [448 n.C.], die zou de wateren scheiden zoals Mozes deed met de Rode Zee, maar hij en veel van zijn volgelingen verdronken. In 720 n.C. was daar Abu Isa van Bagdad, die beroemd werd als de enige messiaanse lafaard ooit geboekstaafd. De lijst wordt smeriger naarmate de geschiedenis voortschrijdt. In 1750 verkondigde Jacob Frank zijn messiasschap … enz., enz.

Al deze valse messiassen hadden één gemeenschappelijke houding tegenover de mensen: zij dupeerden en ruïneerden hun levens, fysiek en geestelijk.

Onze tijd heeft talloze mededingers voortgebracht die azen op de positie van een meester en geestelijke leider, als de Christus. Maar hij die de meeste impact verkrijgt is Benjamin Creme’s new age Christus Maitreya, die sinds de jaren (19)80 hier en daar van zich laat horen en zien. Maar hij wordt door new agers én spirituele globalisten aanzien als iemand die hoogstwaarschijnlijk zal slagen.

Volgens Benjamin Creme2 heeft een grote Amerikaanse televisiemaatschappij een interview gevraagd met Maitreya3, en hij heeft het aanbod geaccepteerd. Wat als hij opdaagt? Dit zullen we later moeten bekijken. Hij kan de Antichrist zijn als hij dat werkelijk wil zijn; wij leven tenslotte in Amerika!

Bejamin CremeMaitreya in 1988Wie is de Maitreya? Volgens Creme is hij degene die verwacht wordt door volgelingen van alle religies.

Hij werd generaties lang verwacht door alle grote religies. Christenen kennen hem als de Christus, en verwachten zijn imminente wederkomst. Joden verwachten hem als de Messias. Hindoes zien uit naar de komst van Krishna. Boeddhisten verwachten hem als Maitreya Boeddha. En Moslims zien uit naar de Imam Mahdi. Hij is alles voor iedereen.

Alleen met betrekking tot joden en christenen kunnen we spreken van de Messias, die in de Bijbel voorkomt, maar niet zo voor die andere religies die een nieuwe spirituele leraar verwachten. Creme zegt dat we verkeerd zijn met Jezus te verwachten, want de Maitreya is de meester van alle meesters. Hij zegt dit omdat Jezus, volgens Creme, het “Christusprincipe” in zich droeg en dat er velen zijn die Christus kunnen zijn.

Teilhard de Chardin, betiteld als de vader van de New Age beweging, zei:

“After what will soon be two thousand years, Christ must be born again, he must be reincarnated in a world that has become too different from that in which he lived. (Teilhard De Chardin Christianity and Evolution p. 95). “I believe that the Messiah whom we await, whom we all without any doubt await the universal Christ; that is to say, the Christ of evolution” (ibid. p. 96).

Met andere woorden: dit is degene die God werd, niet God die mens werd.

“A general convergence of religions upon a universal Christ who fundamentally satisfies them all: that seems to me the only possible conversion of the world, and the only form In which a religion of the future can be conceived” (Teilhard De Chardin Christianity and Evolution p. 130).

Dus, in plaats dat de wereld tot God komt door Christus, wil hij de weg veranderen, en de persoon aanpassen om iedereen tevreden te stellen. De geest van tolerantie ten koste van waarheid. Men maakt de poort breed opdat iedereen kan binnengaan, terwijl Jezus leerde: “de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Matt. 7: 14).HET TARA CENTER


De Tara Centers zijn hoofdzakelijk centra voor de verspreiding van informatie over Maitreya, de new age “Christus”, en hun hoofdkwartieren voor het opzetten van transmissiegroepen en een operatiebasis voor Benjamin Creme. Hun krant “the emergence” wordt gedistribueerd in meer dan 70 landen en is verkrijgbaar in talloze talen, waarvan de gegevens op het web kunnen gevonden worden. Het is geenszins een ondergrondse beweging.

Het Tara center stelt dezelfde doeleinden van de Maitreya: “Hij komt niet als een religieus leider, of om een nieuwe religie te stichten, maar als een leraar en leider voor mensen van elke religie en voor hen die geen religie hebben”. Een leider voor hen die geen religie hebben, lijkt op zijn minst verwarrend, in het bijzonder omdat hij zogezegd over God leert.

Zij trachten “de energie te verhogen die komt van Maitreya en andere Meesters” (“Help the Hierachy with Transmission Work” p.6). De Tara Centers hebben “transmissiegroepen” opgericht. Dit zijn samenkomsten met groepsmeditatie die de manifestatie uitlokt van de energieën van de “Hiërarchie”. Deze “hiërarchie” zijn geestelijk vervolmaakte wezens die de wereld besturen. Zij bereiden letterlijk het spirituele klimaat voor met het oog op het herverschijnen van “de Christus” (ibid. p.5). Het idee van transmissiegroepen die energie en mentale beelden ontvangen van deze “vervolmaakte mensen”, en deze energie te projecteren, is uiteraard occult in zijn natuur. Er zijn dus beslist geestelijke machten bij betrokken.

Zij stellen de reden van Maitreya’s programma als volgt:

“At this time of great political, economic and social crisis Maitreya will inspire humanity to see itself as one family, and create a civilization based on sharing, economic and social justice, and global cooperation”.

Het Tara Center wil het probleem van honger in de wereld verzachten door het promoten van het concept van samen delen, waarbij zij zich nauw verwikkelen met Share International. Share International werkt in coöperatie met The Hunger Project, gevestigd in San Francisco en gesticht in 1977 door Werner Erhard, de stichter van EST. (Tegengesteld aan wat velen denken is The Hunger Project geen charitatieve organisatie die de armen voedt. Het is een organisatie die werkt om het denken van mensen te beïnvloeden naar een herdistributie toe van de rijkdom). De goede intenties en werken van Creme en de volgelingen van Maitreya geven geloofwaardigheid aan de wereld voor hun valse leringen van dit Christus-vervangende plan of spiritueel communisme.

Benjamin Creme is door de “masters of wisdom” geroepen om hen te vertegenwoordigen en de weg voor te bereiden voor de ontsluiering. Dus vergelijken hij en anderen hem met Johannes de Doper, voor de nieuwe Christus. Ik zag recent een video, die ik in bezit heb, over zijn laatste interview dat hij deed op TV, en je kan echt wel zeggen dat hij gelooft wat hij zegt en doet. Maar oprechtheid staat niet gelijk aan waarheid, en evenmin goede werken of talloze volgelingen.

Peter Lemesurier, in zijn boek The Armageddon Script, zegt:

“The new Messiah should himself believe in his identity and mission sufficiently to inspire others with that same belief-just as Jesus and John the Baptist before him ... the leader must have the courage to step forward and play out his role to the full if the greater prophetic plan is to go forward”.

Dit is precies de rol die Creme heeft opgenomen en die in dit eindtijdse script moet gespeeld worden. Maar Creme is geen Johannes de Doper, heeft niets van doen met judaïsme, en hij gelooft niet in zonde. “Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte de doop van de bekering tot vergeving van zonden” (Markus 1:4).

Wie is Benjamin Creme? Hij is een Schot, geboren in 1922, een voormalige artiest. Sinds zijn kindertijd had hij interesse in de esoterie4, dit is de Tijdloze Wijsheid die door de eeuwen heen overgedragen werd door spirituele meesters aan occulte ingewijden.

Creme was in 1945 geen eerstejaarsstudent meer in het occulte en de Meesters van Wijsheid. Zoals Creme zegt, werd toen “... Maitreya’s beslissing om terug te keren met de Hiërarchie van Meesters” aangekondigd. Maar pas een aantal jaren later zou Creme persoonlijk bewust gemaakt worden van deze aankondiging.

In 1975, werd hem de opdracht gegeven om openbaar de komst van Maitreya aan te kondigen, op een tijdstip dat Creme nog niet precies wist wanneer dat zou gebeuren, en nog steeds niet, alhoewel hij weet dat het dichtbij komt.

Creme zegt dat Maitreya de laatste 2000 jaar heeft doorgebracht in een “lichaam van licht” op retraite in de Himalaya’s, maar dat hij nu is opgestaan in een “zelfgecreëerde” fysieke gedaante en dat hij leeft en werkt in Londen. Veel van Maitreya’s boodschappen zijn gebaseerd op het idee van “sharing and global cooperation”. (George Noory broadcast Guest interview: Benjamin Creme, 20 januari 2003).

Op 7 juli 1977, deelde Maitreya ons zelf mee dat zijn lichaam van de manifestatie - het “Mayavirupa” - geheel compleet was, dat hij het “aangedaan” heeft, en dat zijn lichaam van licht (zijn opgestane lichaam) nu rustte in zijn bergcentrum in de Himalaya’s. Op 8 juli werd ons gezegd dat de Afdaling was begonnen (The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, p.20).

De incarnatie van Maitreya was compleet. “Zijn centrum in de Himalaya’s verlatend, kwam hij per vliegtuig aan in zijn nieuwe woonplaats, Londen” (Network News, maart 1987, p. 2).

Ik vermoed dat hij geen beschikbare UFO had om in te reizen. Jezus zei dat Hij zou terugkomen zoals Hij was vertrokken, met de wolken, niet per vliegtuig.

Creme zegt dat Maitreya opkwam uit zijn centrum in de Himalaya’s wanneer dat juist helemaal niet verwacht werd, “als een dief in de nacht”. Hij nam zijn verblijf in de Indisch-Pakistaanse gemeenschap van Londen. Hij heeft daar geleefd en gewerkt als een ogenschijnlijk gewoon man, terwijl zijn ware status aan slechts relatief weinigen bekend was. Hij is gradueel in de publiciteit opgekomen om de menselijke vrije wil niet te schenden.

Nu hebben we enkele dingen te overwegen. Creme zegt dat zijn meester geen bepaalde religie onderschrijft; maar zijn meester komt uit het Himalayagebergte dat welbekend is voor zijn occulte wortels en het hindoeïsme. Hij verhuisde zogezegd naar een plaats waar hij het minst zou opvallen, in een Indische gemeenschap, welke andermaal een connectie vertoont met zijn afkomst en het hindoeïstische geloofssysteem. De taal en de praktijken, geleerd door deze Tibetaanse meester van het occulte, zijn duidelijk hindoeïstisch en dat is de enige religie in de wereld die een pantheïstisch systeem verbreidt, een geloof van God in alle dingen en dat wij goden zijn.

“Wanneer de Christus wederkomt zal hij niet allereerst zijn aanwezigheid onthullen, noch zullen de Meesters dat doen die hem voorgaan; maar gradueel, stap voor stap zal men aan de mensen onthullen dat er nu een man leeft onder hen met buitengewone capaciteit voor liefde en dienst, en met een brede kijk, ver boven het gewone. Mannen en vrouwen, over de hele wereld, zullen zich tot het bewustzijn getrokken weten van het punt in de moderne wereld waarin deze man zal leven, en vanuit dat centrum van kracht zal de Ware Geest van de Christus vloeien, welke gradueel aan mensen zal onthullen dat Hij bij ons is”. (The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom p.20).

Wat te zeggen over deze zogezegde trage wederkomst? Wel, de Bijbel heeft veel te zeggen over de Antichrist in 2 Thess. 2, waar we ook lezen dat de weerhouder (de Heilige Geest) het kwaad tegenhoudt, alsook de onthulling van de valse messias. Hoe valt dit te rijmen met de Schrift? Deze leer van de “God binnenin” verraad zijn oorsprong wanneer Maitreya spreekt van de “ervaring van het Zelf binnenin” en “...zonder karma is er geen redding”, (Share International, december 1988; Network News, nov./dec. 1988, p.1). Het is essentieel hindoeïsme. Hoe kan dit dan iets te maken hebben met de Christus van de Schriften?

“As awareness grows, it guides the Self which can then use the mind, spirit and body with intelligence. Balancing energy and environment is the key to salvation” (Network News, januari 1990, p.1).

Dit is in strijd met de ware Christus. Geen karma, detachement, of balancerende energie zijn wegen tot redding. De persoon van Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis wél. De apostel Petrus legde uit wat ware redding is: het is de persoon en het werk van Jezus (Hand. 4:10-12). Misschien is dat ouderwets in ons tijdperk van verlichting maar het is nog steeds de waarheid. De waarheid zal nooit veranderen, net zomin als God die ze gaf. In de new age is waarheid relatief; het kan zijn wat men maar wil.

Wie zijn “De Meesters van Wijsheid” die Benjamin Creme en de new age aanhangers dienen?

Creme schrijft in The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom p.71, zij zijn:

“men who, through thousands of years of evolutionary progress and numerous reincarnations, have advanced to a high degree of stewardship over the cosmos” … “There is Hierarchy throughout the system, in fact throughout Cosmos. Our Hierarchy was brought into this planet by the Lord of the World, about 17 million years ago, to oversee the development of early man, individualized about one million years earlier”.

Alle leringen van de Bijbel worden moedwillig genegeerd en de betekenissen worden in occulte termen vertaald. Alice Bailey5, een van Creme’s mentors, geeft haar interpretatie van “volgelingen van de Christus”: “het verwijst naar al degenen die hun naasten liefhebben, ongeacht geloofsbelijdenis of religie (Externalisation, p. 468). Alhoewel dit waar kan zijn, in een algemene zin, wil dat niet zeggen dat wij de leringen van en over Christus eruit gooien. Als dat de acceptatie van iedereen betekent, dan heeft Jezus tevergeefs gestreden met de Farizeeën en tevergeefs geleerd dat Hij alléén de weg was.

Alice BaileyVolgens esoterische betekenis manifesteerde Maitreya zich 2000 jaar geleden op aarde door het overschaduwen van zijn discipel Jezus - nu Meester Jezus. Deze keer zal Maitreya zélf komen.

De informatie over Maitreya’s opkomst is aan het publiek voorgesteld sinds 1974 door Benjamin Creme, die de hoofdredacteur is van het magazine Share International.

Het Tara Center bracht op 25 april 1982 een volle-pagina advertentie in 20 belangrijke kranten over de wereld, met inbegrip van New York City, Washington D.C., Londen, en Parijs. Deze volle-pagina advertentie verkondigde stoutmoedig dat de New Age Messias, geïdentificeerd als Lord Maitreya, nu klaarstond om zijn rechtmatige plaats in te nemen op de troon van wereldmacht. De advertentie voegde er botweg aan toe dat deze doelstelling de ware essentie was van Het Plan. Wat is Het Plan? Het omvat de installatie van een nieuwe wereldregering en een nieuwe wereldreligie onder Maitreya.

Bijna vijf jaar later, op 12 januari 1987, publiceerde het Tara Center een gelijkaardige volle-pagina advertentie in USA Today, en promootte daarin de leugen: “DE CHRISTUS IS IN DE WERELD”. De advertentie beschreef de Heer Maitreya als “Een groot Wereldleraar voor mensen uit elke religie en zonder religie”.

Verscheen Maitreya? Wel, bijna … 11 jaar later was Creme’s Maitreya’s tijd uiteindelijk gekomen om zichzelf openbaar te maken, opnieuw. Maitreya had gewacht op een belangrijke gebeurtenis die hij had aangekondigd in 1988: een internationale beurscrash die in Japan begint. Wel, er zijn al crashes geweest, en men moet geen economisch genie zijn om te weten dat dit nog zal gebeuren in de toekomst.

Volgens Creme heeft een belangrijke Amerikaanse televisiemaatschappij een interview gevraagd met Maitreya, en hij heeft het aanbod aanvaard. Het interview zal plaatsvinden op een tijdstip van Maitreya’s keuze. Dit is de ware reden waarom ik dit schrijf, als een van te voren gegeven waarschuwing voor het komende bedrog, als het uitkomt wat Creme stelt. Zeg ik nu dat de Maitreya de Antichrist IS? Nee, alhoewel hij reeds een antichrist is onder velen. KAN hij de Antichrist zijn? Het zou kunnen.

Creme schrijft:

“There is no doubt that there will be opposition... but the need for change will become so overwhelmingly obvious, that they will find themselves increasingly powerless to stop the momentum” (‘Reappearance of the Christ’ 1980).

De algehele houding van new agers wordt weergegeven in een populaire slogan: “My karma just ran over your dogma”.

“... I shall send My Disciples to You, and they will show you the way, but you must act and follow our plan” (Messages from Maitreya the Christ p.30 Tara center).

Er zit een onheilspellende toon in al zijn leringen:

“Already the leaders gather and seek to implement this Principle... My Teaching is, as ever, simple indeed. Men must share or die” (No. 135) “Once again, I repeat: without sharing and justice, my brothers and sisters, man will know no peace... Take, then, the only open course and trust in sharing to relieve the agony of the world... Know, then, the joys of brotherhood. The Principle of Sharing will lead you thereto. Commit yourselves to this cause and know the joy of service” (No. 133).

Dit is spiritueel communisme… Meedoen wordt dan je redding.

“When you see Us you will know that the New Time, the New Age, has begun, the time of sharing and justice, of love and brotherhood, the time of the Law of God” (No. 136).

Wie zijn deze “Us” of “Ons”? De Meesters van Wijsheid! We hebben niet te maken met één enkel individu maar een entourage van wezens die op het toneel zullen komen, die allemaal beweren Christussen te zijn, of zijn bewustzijn te hebben. De wet die zij willen implementeren is zeker niet die van de Schrift. In Georgia zijn er stenen, beschreven in acht talen, en die zijn hun nieuwe directieven. Hier een gedeelte uit wat gezien kan worden als de “10 geboden” van de new age:

1. Maintain humanity under 500 million in perpetuated balance with nature.

2. Unite humanity with a living new language.

3. Prize truth, beauty, love seeking harmony with the infinite

4. Be not a cancer on the earth, leave room for nature, leave room for nature.

Met andere woorden: bewaar een eenheid met de natuur, Gaia of “moeder aarde”, zal aanbeden worden, niet God de Vader.

Interessant is dat Maitreya beweert vrede te brengen en dat hij De Vredevorst is:

“I aim to evoke from you the love in your heart. I am the Prince of Peace... I am in your hearts as love... By pure love man will achieve... By my help all shall be achieved” (Mess. No. 100).

Hij is de liefde IN ieders hart! Maar Jezus zei dat het hart bedrieglijk en boos is en dat alle zonden daaruit voortkomen:

“Want uit het hart komen voort boosaardige overwegingen, alle moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen” (Mattheüs 15:19).

Het evangelie van Markus voegt nog enkele dingen toe over de activiteiten van het hart:

“Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overleggingen, alle overspel, hoererij, moord, diefstal, hebzucht, slechte dingen, bedrog, ontucht, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand; al deze verkeerde dingen komen voort van binnenuit en verontreinigen de mens” (Markus 7:21-23).

Dit wordt moedwillig verworpen door de new age, die zegt: WIJ ZIJN GOED EN ONS WERD DE LEUGEN VERKOCHT DAT WIJ DAT NIET ZIJN.

Jezus maakte duidelijk waarmee zij Hem het “Christusprincipe” toewijzen.

“Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?” (Jer. 17:9).

Het hart is bedrieglijk genoeg om iemand een valse spiritualiteit aan te smeren.

“Hoe lang? Is er dan een droom in het hart der profeten, die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van huns harten bedriegerij” (Jer. 23:26).

Door Maitreya’s eigen toelating is hij “de zoon van het verderf”, dat is “de mens van de wetteloosheid” (2 Thess. 2:3) waar Jezus voor waarschuwde. Deze komt in het hart van de mensen om hun gevallen natuur aan te spreken.

Ik weet het, wij kennen deze Schriftplaatsen wel, maar denk eens na over de timing. Jezus zei tot Zijn discipelen: “Let erop dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” … de misleiding, het bedrog is er!
De Dag van de Declaratie

Ons wordt gezegd dat zo spoedig mogelijk de Maitreya zijn ware identiteit zal demonstreren. Op de “Day of Declaration” zullen internationale televisienetwerken samen gelinkt worden, en de Maitreya zal uitgenodigd worden om tot de wereld te spreken.

We zullen zijn gelaat op televisie zien, maar ieder van ons zal zijn woorden ook telepathisch horen, in onze eigen taal, terwijl de Maitreya simultaan de geesten van de hele mensheid zal beïnvloeden. Zelfs zij die hem niet op TV zien zullen deze ervaring krijgen. Op deze Dag, zal de mensheid zijn volle liefde ervaren en dat zal honderden of duizenden tot spontane genezing brengen in de hele wereld.

“He has been invited by one of the major networks in this country, one of the big 4 and he will appear they have an arrangement that when he gives the time he can appear within a few days. And he has simply been waiting for an even the predicted in 1988 with a whole series of predictions one by one which have come true and this one is of a world stock market crash which he said would begin in Japan”.

“He is waiting for that same collapse in the east takes place in the west and when it obvious that its going to do so he will take the invitation to speak on this nature. (so he is involved in finances and commerce) Then first in this country then in Japan to come forward to help to mitigate the effects of this crises” (Art Bell July 10, 1998).

Een belangrijke Amerikaanse televisiemaatschappij heeft een interview gevraagd met Maitreya, en hij heeft dat aanbod aanvaard. Dit interview zal plaatsvinden op een tijdstip naar Maitreya’s keuze, zoals reeds aangekondigd. Het is tijd om erop voorbereid te zijn, want er kan van alles gebeuren nu wij in een grote tijd van misleiding en bedrog leven. Hij, de Ware Christus, staat aan de deur … kijk dan uit want onze redding is nabij. De Verdrukking komt voor hen die de ware boodschap van de Christus afwijzen, maar de hoop van de ware Jezus is er voor de ware christen.

Wees niet bevreesd - wees hoopvol

De tijd van de wederkomst van de ware Christus komt zeer nabij. Waakt, wees gereed, u weet niet precies wanneer uw Meester (de ware Jezus Christus) zal komen, maar Hij komt.Lees hierbij ook:

Maitreya Rising? (19-12-2008): http://www.newswithviews.com/PaulProctor/proctor169.htm

NL: Maytreya staat nu op? DOC of PDF

De New Age Beweging: DOC of PDF

Finale voorbereidingen om de New Age Christus te ontvangen: DOC of PDF

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 Lees het verhaal van Mike Oppenheimer bij dit artikel: http://www.letusreason.org/testim.htm.

2 Benjamin Creme: de profeet van Maitreya. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Creme.

3 Maitreya: zie het plaatje zoals hij verscheen in 1988 in Nairobi. Hij is de komende ‘messias van alle geloven’, volgens de New Age beweging. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Maitreya.

4 Esoterie: het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. esoterikos), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. geheim. (Van Dale).

5 Alice Bailey: Bailey, Alice Ann, geb. Le Trobe-Batemann (Manchester 1880 – New York 1949), aanvankelijk actief lid van de theosofische beweging. Zij beweerde paranormaal contact te hebben met een hogere meester onder wiens invloed zij vele boeken schreef. In 1920 trad zij na een conflict uit de theosofische beweging en stichtte een eigen organisatie, in 1923 omgedoopt tot Arcane School. De visies van Bailey zijn niet fundamenteel verschillend van die van de oudere theosofie. Opvallend is wel haar belangstelling voor de wederkomst van de Christus. Om deze nieuwe tijd voor te bereiden richtte ze in 1937 de Groep van Nieuwe Werelddienaren op. Na de Tweede Wereldoorlog stimuleerde ze in haar The reappearance of the Christ het denken hierover. Een van de werelddienaren is Benjamin Creme (geb. 1922), die aan het eind van de jaren zeventig aankondigde dat in 1982 Maitreya de Christus zou verschijnen (Encarta 2002).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina