Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistikyDovnload 356.46 Kb.
Pagina1/12
Datum18.08.2016
Grootte356.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Masarykova univerzita

Filozofická fakulta
Ústav germanistiky, nordistiky a

nederlandistiky
Nizozemský jazyk a literatura

                         Klára KrejzlíkováDe straattaal in Nederland en de invloed ervan op de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig

Bakalářská diplomová práce


    

Vedoucí práce: Mgr. Marta Kostelecká


                         

2012

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala

samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.
Ik verklaar hiermee dat ik deze Bachelorscriptie zelfstandig heb geschreven. Alle

literatuur en bronnen die ik gebruikt heb, zijn in de literatuurlijst opgenomen.
Klára Krejzlíková

... ... ... ... ... ... ... ... ...


Dankbetuiging

Ik zou graag mijn begeleidster Mgr. Marta Kostelecká willen bedanken voor haar hulp en waardevolle opmerkingen tijdens het begeleiden van deze scriptie. Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd ben ik ook veel dank verschuldigd. Tijdens het schrijven van mijn scriptie heb ik veel gehad aan het advies van haar. Zij hebben mij allebei interessante literatuur aangeraden en ik heb dankzij er gebruik van gemaakt in deze scriptie. Daarna wil ik mijn familie, vrienden en namelijk mijn vriend Ondřej Myška bedanken voor hun steun en tijd die ze aan mij besteden.

Inhoudsopgave

Inleiding 6

1. Inleiding naar de taalvariatie 8


1.1 Taal en taalvariatie 8
1.2 Een taalsituatie in Nederland en de straattaal binnen het taalcontinuum .. 10
1.3 Taal en identiteit 12
1.4 Voorgangers van de straattaal in Nederland in de twintigste eeuw . 15

2. Wat is straattaal? 17


2.1 Definitie van de term ´straattaal´ en algemene kenmerken ervan........................................17
2.2 Algemene kenmerken van de straattaal 19

2.3 Morfologische, syntactische en lexicale en fonologische kenmerken van de straattaal in Nederland ...... . 21


2.3.1 Bewuste lexicale, morfologische en syntactische manipulaties 21

2.3.2 Dummy affixatie zonder truncatie 23


2.3.3 Manipulatie van syllaben 24
2.3.4. Nederlandse affixen aan Engels lexeem 24

2.3.5 Nederlandse affixen aan Surinaams lexeem 25


2.3.6 Morfo-syntactisch niveau 25

2.3.7 Fonologische en fonetische eigenschappen van de straattaal 26


2.4 Slechte beheersing van het Nederlands? 27

2.5 Wie praat straattaal 30

2.6 Huidige jongerentalen in de wereld 32


3.De Jeugd van Tegenwoordig en hun werk 33


3.1 De Jeugd van Tegenwoordig 33

3.2 Hanboek der Jeugd 35


3.3 Algemene thematiek in de gekozen liederen 36
3.4 Watskeburt?! 38
4. Analyse van de liedteksten 39
4.1 Methodologie 39

5. Lexicaal niveau 42


5.1 Letterlijke overgenomen woorden uit het Engels 42
5.2 Letterlijke overgenomen woorden uit het Sranantongo 47
5.3 Letterlijke overgenomen woorden uit het Spaans 49
5.4 Letterlijke overgenomen woorden uit het Marrokaans 50
5.5 Letterlijke overgenomen woorden uit het Duits 50
5.6 Letterlijke overgenomen woorden uit het Frans 50
5.7 Woorden uit het Amsterdams dialect . 51

6. Morfologisch niveau 53


6.1 Woorden met veranderde affix - Diminutieven..............................................................53

6.2 Veranderingen in de root van woorden....................................................................................56


6.3 Aanpassing van Engelse leenwoorden - Nederlandse affixen aan Engels lexeem.............59
6.4 Samenstellingen............................................................................................................................59
6.5 Geen cathegorie 59
6.6 “Fout” 60

7. Syntactisch niveau 62


7.1 Verkeerde syntaxis 62
Conclusie 64
Bibliografie 66
Bijlage 1: Liedteskt van Watskeburt?! 72
Bijlage 2: Liedtekst van Voorjekijkendoorlopen . 75
Bijlage 3: Liedtekst van Hohoho 77
Bijlage 4: Liedtekst van Shenkie 79
Bijlage 5: Liedtekst van Hollereer . 81
Bijlage 6: Liedtekst van Buma in me zak 84
Bijlage 7: Liedtekst van Sterrenstof 86
Bijlage 8: Liedtekst van Elektrotechnique . 88
Bijlage 9: Liedtekst van Get Spanish . 90

Inleiding
In het laatste decennium deed zich in Nederland een interessante ontwikkeling bij een jongerentaal voor. Met het begin van de grootste golf van immigranten naar Nederland in de jaren zestig en met daaropvolgend toenemend contact tussen autochtone en allochtone jongeren ontstond er een geheel nieuwe taalvariëteit, de straattaal. Dit fenomeen won in Nederland vooral in de laatste twintig jaren aan bekendheid en het werd voor het eerst door de taalkundige René Appel beschreven aan het eind van de jaren negentig (Nortier 2001:8). In deze scriptie wordt het fenomeen van de straattaal in Nederland bekeken.
          Straattaal wordt onder jongerentaal gerekend en daarom zijn de straattaal-sprekers in leeftijd begrensd. Er zijn meer elementen die de jeugdcultuur vormen en één van ze is muziek. Muziek, vooral hiphop en rap, en de jeugdcultuur zijn nauw met elkaar verbonden en de relatie tussen hen is zeer belangrijk (Kempen, 2000). De populariteit van hiphopmuziek in Nederland is scherp stijgend en heeft veel invloed op de jongeren.
Er is in het algemeen weinig onderzoek naar Nederlandse hip hop teksten gevoerd. Daarom wil ik een onderzoek doen naar de teksten van een hiphopgroep die tegenwoordig een belangrijk deel van de hiphop- en jeugdcultuur uitmaakt. Deze scriptie is gewijd aan een onderzoek naar elementen van de jongerenvariëteit die straattaal heet in de illustratieve teksten van de hiphopformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Verder onderzoek ik de minderheidstalen in Nederland die de grootste stempel op het werk van De Jeugd van Tegenwoordig hebben gedrukt. Ik zal mijn aandacht richten op deze groep omdat ik het interessant vind om te onderzoeken hoe zelfs de autochtone artiesten de veranderingen in de taal volgen, omdat de straattaal  oorspronkelijk vooral door allochtonen werd gecreëerd. De taal en muziek van deze groep zijn een uitstekende weerspiegeling van de tijd. Tevens worden de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig beschouwd als zeer taalvernieuwend (Pot, 2011).Voor het uitvoeren van dit onderzoek zal ik mij richten op de bepaalde liedteksten afkomstig van hun albums respectievelijk: Parels voor de Zwijnen (2005), De Machine (2008) en De Lachende Derde (2010) en de geautoriseerde tekstbundel Hanbdboek der Jeugd (2011).  Het tweede criterium voor de gekozen liederen is om alleen die nummers te analyseren die in de Nederlandse Top 40 verschenen. Ik zal mij richten op de aanwezigheid van de straattaal-elementen in deze teksten. Aan de hand van de theorie die ik in het eerste hoofdstuk ga behandelen, zal ik de straattaal-elementen uit de teksten destilleren en analyseren. De volgende onderzoeksvragen staan in dit onderzoek centraal:

“Welke minderheidstalen in Nederland hebben de grootste stempel op de teksten van De Jeugd van Tegenwoordig gedrukt?”

“Welke straattaal-elementen zijn er te vinden in mijn corpus van liedteksten? ”

Deze scriptie bestaat uit vijf hoofdstukken en is als volgt opgebouwd: in het eerste hoofdstuk, waarmee het theoretische gedeelte van de scriptie begint, wordt de huidige taalsituatie in Nederland beknopt vanuit het sociolingïstisch perspectief beschreven. De termen taal, taalvariatie worden in samenhang met identiteit uitgelegd omdat ze één van de manieren zijn hoe de groepsidentiteit te uiten. Straattaal wordt ook als een groepstaal aangeduid en daarom zal ik bondig laten zien hoe de geschiedenis van groepstalen in Nederland in de twintigste eeuw verliep. Ik zal slechts die groepstalen behandelen, die de straattaal hebben beïnvloed. Daarna wordt in hoofdstuk 2 de term straattaal zelf voorgesteld en gedefinieerd. Er worden zowel soorten hiervan zoals het Murks benoemd en er wordt ook beschreven door wie deze variëteit van de taal wordt gesproken. Verder worden opinies van de straattaal-sprekers zelf gegeven. Aan de hand van de onderzoeken van  Nortier (2001) en Coornips (2004) worden in dit hoofdstuk zowel morfologische, syntactische, semantische als fonologische kenmerken besproken. Dit hoofdstuk neemt ook de terminologie van Nortier en Coornips over. De kennis van deze basistermen wordt gebruikt bij de analyse van de songteksten.  


     Het praktische gedeelte van deze scriptie bestaat uit de analyse van negen songteksten van de hiphopgroep De Jeugd van Tegenwoordig. De songteksten komen uit het Handboek der Jeugd dat in het derde hoofdstuk wordt behandeld. Aan het begin van dat hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan De Jeugd van Tegenwoordig zelf en aan de thematiek die in de gekozen nummers centraal staat. Aan de hand van de theorie die ik in het eerste hoofdstuk behandel, zal ik daarna liedtekst voor liedtekst de straattaal-elementen, volgens de criteria beschreven in subhoofdstuk 4.1. “Methodologie”, uit de teksten destilleren en analyseren. Een woordenlijst met de geselecteerde woorden en uitdrukkingen vormt het laatste deel. Ten slotte worden de resultaten van de analyse samengevat en de conclusie van het onderzoek wordt gegeven. Ten slotte wordt een conclusie opgesteld waarbij de hoofdvragen van het onderzoek beantwoord worden.

1. Taalvariatie en de taal en cultuur van jongeren in Nederland

1.1 Taal en taalvariatie

 In dit hoofdstuk wordt kort de taalsituatie in Nederland beschreven en de straattaal wordt binnen het taalcontinuum geplaatst. Termen zoals Standaardnederlands  en taalvariatie komen allereerst aan bod. Daarvoor baseer ik me op het boek Taal en Taalwetenschap (2001). Tijdens de beschrijving maak ik gebruik van de definities van het artikel “Taal en taalvariatie” op taaluniversum.org dat gebaseerd is op het boek Vergeten woorden: Onze Taal Taalcahiers (1999) van Heestermans. Als laatste komt de straattaal als taalkundig fenomeen aan bod. 

In Nederland kennen we naast het Standaardnederlands andere variëteiten die ook deel van het Nederlands uitmaken. Voor alle duidelijkheid zal ik eerst met de term Standaardnederlands beginnen. Het Standaardnederlands vindt zijn oorsprong in het zeventiende-eeuws Amsterdams. Toen was Amsterdam na de val van Antwerpen een economische middelpunt van de nieuwe republiek en het dialect van deze stad vooral dankzij een bepaalde toonaangevende groep van de bevolking veel gezag had. Dit deel van het volk had dan invloed op de andere groepsleden van de Nederlandse taal vereniging. De invloed was zo sterk dat ze het dialect eindelijk als officieel hebben geaccepteerd en als de basis van een gestandaardiseerde variëteit moest dienen. Tegenwoordig staat het Standaardnederlands voor de vorm die omschreven en gecodificeerd in grammatica´s en  woordenboeken is (Muysken 2001: 313). Muysken ziet dus de standaardtaal als een model voor het correcte taalgebruik en als een taal die het meest prestigieus is.
In mijn beschrijving van het Standaardnederlands was er sprake van taalvariatie en daarom wordt deze term ook toegelicht. De definitie die Muysken (2001) voorstelt klinkt als volgt: “Als de talen binnen een taal verschillen, is er sprake van taalvariatie”(ibidem 309). Variatie weerspiegelen hun verschillen van de standaardtaal dan onder meer op het syntactische, morfologische, semantische en  fonologische niveau (ibidem 310).
 Taalvariatie komt in alle talen ter wereld voor en het heeft vaak veel te maken met de sociale posities van de mensen die ze gebruiken. Dat wil zeggen dat iemand uit de hogere sociale klasse meer van de standaardvorm van het Nederlands gebruik zou maken, terwijl een persoon uit de lagere sociale klasse eerder voor een taalvariant uit zijn omgeving zou kiezen. Ook hangt het van de situatie af waar de voorkeur aan ligt bij het gebruik van een bepaalde taalvariëteit (Appel & Muysken 2001: 319). Maar waar ligt de oorsprong van alle taalvariatie? Het antwoord komt  in het onderdeel taal en identiteit.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina