Matrilineaire of maternale genealogieDovnload 275.08 Kb.
Pagina1/3
Datum23.08.2016
Grootte275.08 Kb.
  1   2   3
MATRILINEAIRE OF MATERNALE GENEALOGIE

Het is gebruikelijk, genealogieën op te bouwen langs paternale lijnen, gebaseerd op de geslachtsnaam. Op zich is dat zeer begrijpelijk, omdat die een vast ijkpunt vormt. Hoewel de logica daarvan eeuwen­lang voor de hand leek te liggen, is het maar de vraag of dit terecht is. Zo moet worden aangenomen, dat van een aantal van ons en/of onze voorouders de wettige en de biologische vader niet dezelfde zijn. Verder, maar dat zal vooral voor latere generaties genealogen spelen, zijn er de laatste decennia toenemende aantallen kinderen verwekt door kunstmatige (donor-)inseminatie, waardoor in vele gevallen de donor en dus biologische vader onbekend blijft. Daartegenover staat het aloude principe ‘moeder maakt geen bastaard’: vrijwel altijd zal de moeder bekend zijn, de waarschijn­lijk zeer geringe aantallen onderge­schoven, verwissel­de en te vonde­ling gelegde kinderen daargelaten. Er is dus zeker wat voor te zeggen, dat de achternaam van de moeder in feite het ijkpunt zou moeten zijn. Maar als men dit genealogisch dóórdenkt, komt men voor een groot probleem te staan. Immers, onze moeder had ook een moeder, onze oma namelijk, en zij zou dus eigenlijk naar oma moeten heten. Maar oma had toch ook weer een moeder, waardoor onze eigen moeder dus naar haar grootmoeder moet heten, enz. Kortom, de zoektocht naar het ultieme maternale ijkpunt is vruchteloos en eindeloos.


In de laatste decennia van de vorige eeuw is ontdekt, dat een zeer bepaald stukje zgn. mitochondriaal DNA uitsluitend via de vrouwelijke lijn overerft. Over honderden eeuwen heeft dit een aantal veranderingen, mutaties, ondergaan, die goed te traceren zijn. Zodoende is het mogelijk gebleken de Europese mens, en zelfs de soort Homo Sapiens in zijn totaliteit, onder te brengen in een te overzien aantal ‘clans’, met elk een eigen ‘voor­moe­der’ uit een zeer ver verleden. Zo behoort 95 % van de autochtone Europese bevolking tot slechts 7 ‘clans’ met voormoeders die tussen 10.000 en 45.000 jaar geleden leefden. Tot goed begrip: dit betekent niet, dat elk van deze voormoeders in haar tijd de enige vrouw was, alleen was zij de enige vrouw met een tot in onze tijd doorlopende lijn van dochters, dochters van dochters, enz. Wie meer wil weten over dit fascineren­de onder­werp, verwijs ik naar het boek ‘De zeven dochters van Eva’(Uitg. De Kern, 2002, ISBN 90 325 0862 8), waarin prof. Bryan Sykes e.e.a. op meeslepende wijze uit de doeken doet. Ook legt hij op een voor leken begrijpelijke manier de wetenschappelijke basis uit, die een uitgebreider behandeling verdient dan in het bestek van dit artikel mogelijk is. Ook met ‘googlen’ op Internet (zoekwoorden bijv. mitochondrial + DNA, of mitochondrial + Sykes) is veel relevante informatie te vinden (wel over het algemeen in het Engels, en veelal moeilijker dan het boek). In zijn boek oppert Sykes, dat een op moederlijke afstammingslijnen gebaseerde genealogie eigenlijk veel logischer is dan de gebruikelijke paternale versie, omdat zij op een onbetwistbare genetische basis berust. Uitgaande van deze principes heb ik (tot nu toe vier matrilineaire genealogieën opgesteld. De eerste gaat via mijn moeder, Christina Wilhelmina van den Wijngaard, de tweede via de echtgenote van mijn zoon, Jacqueline Sluimer, de derde via mijn grootmoeder van vaderszijde Johanna Rebecca van Heijningen, en de vierde via mijn schoonmoeder Johanna Paape. Ik ben in ons taalgebied overigens niet de eerste met een dergelijke benadering. Op internet vond ik home.wanadoo.nl/leokoenen/mperik.htm, de ‘site’ van Leo Koenen, waarin hij de vaderlijke en moederlijke stamlijnen van zijn zoon en hemzelf geeft. Hij noemt de vaderlijke stamlijn overigens foutief ‘parenteel’ en gebruikt dan voor de moederlijke lijn de term ‘marenteel’.
Bij de onderzoeken ben ik teruggegaan tot de vroegste met zekerheid ­bekende moeder van de moeder van de moeder, enz., om van daaruit de genealogie op te bouwen. Daarbij vermeld ik van zonen wel de huwelijken, maar hun nageslacht negeer ik verder, ook als dat meisjes betreft: die erfden hun mitochon­driaal DNA immers van hun moeder, die van buiten déze maternale genealogie kwam. Uiteraard is het zeer wel mogelijk, dat zo’n ‘buitenmoeder’ hetzelfde mitochondriaal DNA had, d.i. tot dezelfde ‘clan’ behoorde, maar dat is verder niet na te gaan. Het principe van de maternale genealogie vereist voorts, dat de vrouw in de (relevante) huwelijken steeds als eerste wordt genoemd.
I MATRILINEAIRE GENEALOGIE UITGAANDE VAN JANNEKE JOOSTEN (BURCHGRAEFF),

geb. Leiden (?) ca. 1620
Indien niet anders vermeld, hebben alle gebeurtenissen plaatsgevonden in Leiden. Waar misverstand mogelijk is, wordt Leiden wel vermeld. Dopen, voor zover niet anders vermeld, geschiedden volgens de NG ritus. Omdat we beginnen in de overgangsperiode tussen gebruik van patroniemen en van achternamen, vinden we de in de eerste drie generaties figurerende personen in de bronnen soms onder uitsluitend patroniem, patroniem + geslachtsnaam of uitsluitend geslachtsnaam. In de schrijfwijze van namen, beroepen etc. heb ik zoveel mogelijk de in het gebruikte archiefstuk aangetroffen spelling overgenomen, ook als die duidelijk ‘fout’ was, of verschillend van die op andere plaatsen. In Leiden werd in de periode voor de invoering van de Burgerlijke Stand de kalenderweek vermeld, waarin de begrafenis van overledenen plaatsvond. De overlijdensdatum is dan slechts bij uitzondering bekend.  I Janneke JOOSTEN (BURCHGRAEFF1), geb. Leiden ca 1620, overl. eind 1669/begin 16702, wnd. Volderssteeg, otr. 13-7-1640 Jan (Philipsz) PROP (Proop, Propst), geb. ‘Lieuwerden’, volder, begr. 13/19-5-1673, wednr. Lysbeth Goodtschalck (geb. Colchester, otr. 6-5-1632; uit dit huwelijk een kind Janneke).

Uit het huwelijk:

 1. Pieter, ged. 7-12-1642, overl. voor 8-2-1672

 2. Jan, ged. 8-11-1643, overl. voor 8-2-1672

 3. Philips, ged. 11-6-1645, overl. voor 8-2-1672

 4. Elisabeth, ged. 5-1-1648, overl. voor 8-2-1672

 5. Susanna, ged. 15-5-1650, volgt IIa

 6. Sara, ged. 4-6-1652, volgt IIb

 7. Elisabeth, ged. 29-8-1655, volgt IIc

 8. Johannes Prop, ged. 18-11-1657, lakenwerker, overl. niet gev., otr. 1)

12-10-1680 als Jan Jansz Prop met Geertje Dircksdr (van Dort), doop niet gev., begr. 28-8/4-9-1688, otr. 2) 22-9-1703 Jannetge Maartens, wed. Jan Cleys, geen doop gev., mog. begr. 25-11/2-12-1713 (Jannetge Martijn otr. 17-5-1680 Jan Kleys).

Uiteraard had ook Janneke een moeder. In Leiden zijn helaas de NG doopboeken pas vanaf 1621 bewaard. Er bestaat dus ook geen zekerheid, dat zij in Leiden was geboren, al zegt de ondertrouwinschrijving dit wel (haar broer Pieter Joosten woonde in Valkenburg (Z-H)). Jan Prop, wednr. Jannetgen Joosten, otr. 8-2-1672 met Barbara Matthijs, daarbij geassisteerd door zijn ‘zwager’ (lees: schoonzoon) Philips Andriesz. Hij woonde toen in de Volderssteeg en had alleen nog Sara, de tweede Elisabeth, en de tweede Johannes tot zijn last. Susanna was inmiddels getrouwd. Zijn vrouw Janneke Joosten Burchgraeff was toen ‘omtrent twee jaeren geleden overleden’, dus eind 1669/begin 1670. Toen hij kort na zijn derde huwelijk zelf overleed, werd de boedel gedeeld door de 4 overlevende kinderen uit zijn tweede echt, wat betekent dat het kind uit zijn eerste huwelijk inmiddels ook overleden was. Aan de creditzijde stond daarbij een totale waarde van f. 945, w.o. drie huisjes, twee daarvan gelegen in de Westvollersteeg aan de Langegracht, het derde, ‘van ouds bekend als ’t pennemakershuisje’, lag in Oegstgeest en werd verhuurd. Aan de debetzijde stond een last op de huisjes van f. 150, zijnde het moederlijk erfdeel van de kinderen. Na Jans dood werden de huisjes verkocht voor nagenoeg dit laatste bedrag2 .
IIa Susanna JANSDR (PROP), ged. 15-5-1650, begr. niet gev., otr.1) 18-4-1670 Philips ANDRIESZ (VAN WEESEL), lakenwerker van Den Briel, begr. 21/27-7-1680, otr. 2) 30-1-1681 Isaack DANIELS (KARRET), wednr. Geertie Everts, zn van Daniel Lambers, otr. 3) 7-12-1684 Daniel PRIJS, passementwerker, doop en ouders niet gev., begr. 5/12-2-1729, wednr. Mary Jans.

Uit het eerste huwelijk: 1. Cornelia, ged. 6-2-1671, volgt IIIa

 2. Jannetie, ged. 5-1-1672

 3. Andries van Wesel, ged. 22-10-1673, lakenwerker, begr. 20/27-11-1728,

otr. 14-4-1696 Debora Verdieffstadt (Deborah Verdiestadt), ged. 27-1-1675, begr. 19/26-3-1768, dr van Hendrik Verdiestadt en Marytje Hens.

 1. Johannes van Wesel, ged. 17-3-1675, lakenwerker, begr. 21/28-7-1736,

otr. 1) 17-4-1697 Jannetje Michiels, 2) 22-11-1710 Hester de Pair, ged. 22-2-1682, begr. 13/20-3-1728, dr van Jan Lapaar en Susanna de Klerck, 3) 27-8-1728 Maartje Buytendijck, ged. 5-6-1701, begr. 3/10-9-1768 als weduwe van Josua Teeri, dr van Joost Cornelisz Buytendyck en Trijntje Willems van Spierenburg.

 1. Jannetge, ged. 8-12-1676

 2. Susanna, ged. 30-8-1678

 3. Philips van Wesel, ged. 20-9-1679, lakenwerker, begr. 31-8/7-9-1743,

otr. 13-9-1704 Maria Heynst, ged. 29-11-1684, overl. na 7-9-1743 (mog. begr. 22/29-7-1747), dr van Jan Hens en Neeltgen Gillis.

Uit het tweede huwelijk: 1. Abraham Koret, ged. 3-11-1683, lakenwerker, begr. 9/16-11-1737 als man

van Hendrikje van der Staat, otr. 1-7-1702 Hendrickge Jans (van der Staat ?; de trouwinschrijving noemt de bruid Hendrickge Harmens. Blijkens de dopen van al haar kinderen heette ze echter Hendrickge Jans, en onder die naam treedt zij ook regelmatig op als doopgetuige.), doop niet gev., begr. 23/30-7-1740 als wed. van Pieter Gelton, met wie zij op 23-5-1738 was ondertrouwd als wed. van Abraham Caret.

Uit het derde huwelijk:

9. Lysbeth, ged. 24-2-1686

10. Daniel, ged. 18-5-1688

11. Daniel, ged. 3-6-1689

12. Isaak, ged. 19-3-1692

13. Susanna, ged. 9-8-1695.

Van geen van de kinderen uit het derde huwelijk zijn verdere gegevens gevonden.
IIb Sara JANSDR, ged. 4-2-1652, otr.1)4-11-1678 Claes SYMONSZ, wednr. Annetge Jans, otr. 2) 31-7-1682 Pieter Jansz KARRE, ged. 6-10-1655, molenaersknegt in de Narmstraet, begr. 27-9/4-10-1687, zn van Jan Karre en Geertje Theunis. Uit het eerste huwelijk geen kinderen.

Uit het tweede huwelijk:

Geertje, ged. 10-10-1683, verder lot van de boreling onbekend. In de periodes 13/20-10-1696 en 4/11-8-1703 werd een kind van Pieter (de) (K,C)arre begraven. Onduidelijk is of een van deze kinderen Geertje was.
IIc Lysbeth JANSDR, ged. 29-8-1655, begr. 16/23-12-1690, otr. 15-5-1683 Abraham DE TOMBE, Waals ged. 6-4-1659, lakenwerker, begr. 21/28-5-1707, zn van Pierre de le Tombe en Jacquemine Rousselle.

Uit dit huwelijk:

1. Ariaentje, ged. 25-5-1684, volgt IIIb

2. Jannetje, ged. 17-1-1686, overl. voor 20-10-1691 1. Pieter de Tombe, ged. 4-1-1688, begr. 21/28-4-1753, otr. 9-1-1711

Jannetje Jans. In de klapper is Pieters begrafenis, kennelijk door een bezoeker, onterecht en ongeautoriseerd doorgehaald en in een andere periode geplaatst. Door mij gecontroleerd aan het origineel en juist bevonden.

4. Elisabeth, ged. 17-12-1690, overl. voor 20-10-1691

Op 20-10-1691 sluit Abraham een tweede ondertrouw met Catarijn Tomas. Hij had toen alleen Ariaentje en Pieter nog tot zijn last.
IIIa Cornelia PHILIPSDR (WESEL), ged. 6-2-1671, begr. 16/23-7-1740, otr. 7-6-1692 Isack Jacobsz HOORINTVELT (Horensvelt  Cornuel), ged. 15-5-1667, begr. 14/21-2-1728, zn van Jacob Gerritsen (Cornuwel) en Mary Morel.

Uit dit huwelijk: 1. Jacobus, ged. 16-7-1693

 2. Isaak Hoornveldt, ged. 12-8-1694, lakenwerker, begr. 24-2/3-3-1753, otr.

1) 3-4-1716 Geertruydt Romeyn (Been), ged. 14-7-1675 (!), begr. niet gev., dr van Jan Romein en Willemtge Pieters, 2) 18-8-1742 Hendrina van den Bergh, doop niet gev., begr. 24/31-7-1745, wed. Frans van den Bergh, dr van Jacob van den Berg en Maria Thomas, 3) 8-11-1748 Hendrikie Davids, die hem overleeft.

 1. Susanna, ged. 23-6-1697, volgt IVa

 2. Jacobus Hoorintveld, ged.21-9-1700, lakenwerker, begr. niet gev., otr.

1) 28-8-1723 Jannetje la Noy, ged. 22-11-1699, begr. 5/12-7-1727, dr van Jillis Lanoy en Jannetje Jacobs van Wouw, 2) 13-3-1728 Jannetje Stoute, doop en begr. niet gev., dr van Lambert Stoute en Maria Arendse (de Ridder).

5. Mary, ged. 24-12-1702, volgt IVb

6. Philippus, ged. 28-8-1708, begr. 10/17-11-1708,

7. Lysbeth, ged. 16-9-1710

8. Lysbeth, ged. 21-2-1712, volgt IVc

9. Kornelia, ged. 24-3-1715, volgt IVd


IIIb Ariaentje DE TOMBE, ged. 25-5-1684, begr. 7/14-11-1750, otr. 1) 25-9-1722 Johannes QUAATGRAS, geb. Rotterdam, echter in de Dig. Stamboom niet gevonden, lakenwever, begr. 14/21-12-1726, wednr. Elisabeth Spies (otr. 4-5-1686), eerder wednr. Marya Verdiestadt (otr. 1-5-1683), vermoedelijk (zie de namen van zijn kinderen) zn van Jillis Malerbe en Maria Pouwels, van wie op 16-4-1660 in Rotterdam een kind Elisabeth werd gedoopt 2) 18-12-1732 Pieter van Tongeren, wednr. Catharina de Puet.

Uit het eerste huwelijk:

1. Abraham, ged. 14-9-1724 (tweel.)

2. Gillis, ged. 14-9-1724 (tweel.)

3. Maria, ged. 4-6-1726, begr. 8/15-5-1728
IVa Susanna HOORENSVELT, ged. 23-6-1697, begr. 31-10/7-11-1778 (als

Jannetje, huisvrouw van Casper Pilanen ! Casper was al overleden), otr. 27-5-1717 Casper PILANEN (Polanen), ged. 7-12-1692, lakenwerker, begr. 18/25-2-1747, zn van Daniel Willemsz van Polanen en Catrina Mulders.

Uit dit huwelijk:


 1. Daniel, ged. 6-2-1718

 2. Daniel, ged. 8-2-1719,

 3. Jacobus, ged. 8-4-1721

 4. Johannes Pilanen, ged. 16-3-1724, jager, begr. niet gev., otr. 17-11-

1747 Dyna Robbers, ged. 3-11-1726 (zuster van Adolph Robbers, zie onder), begr. 9/16-8-1800 als wed. Johannes Pilanen. In de periode 13/20-3-1790 is een Johannes Pilano begraven. Hoewel de originele inschrijving niet anders is te lezen, vermoed ik toch dat het hier om deze Johannes Pilanen gaat.

 1. Lysbeth, ged. 6-11-1726, volgt Va

 2. Maria, ged. 16-10-1729

 3. Daniel van Polanen, ged. 21-2-1731,lakenwerker, begr. 1/8-4-1797, otr.

17-9-1756 Marytje Maartense, ged. 29-6-1732, begr. 20/27-4-1799, dr van Isaak Maartensz en Ariaantje van der Hakke.

 1. Cornelia, ged. 13-5-1733, volgt Vb

 2. Catrina, ged. 28-6-1736

IVb Maria HOORENSVELT, ged. 24-12-1702, begr. 31-12-1756/8-1-1757, otr. 8-5-1723 Willem VAN OUD (van Hout(en)!), doop niet gev. (ook niet als du Bois of Dubois), spinner, begr. 30-5/6-6-1761, laatst wednr. van Geertje Salenbergh, zn van Jan van Houten en ?

Uit dit huwelijk:


 1. Marytie, ged. 7-5-1724

 2. Willem, ged. 20-2-1726, begr. 12/19-4-1727

 3. Jozua (in de begrafenisklapper abusievelijk opgenomen als Josyn), ged.

1-2-1728, begr. 13/20-11-1728

 1. Willem, ged. 9-10-1729, begr. 24-4/1-5-1734

 2. Pieter, ged. 7-1-1733

 3. Antonet, ged. 9-2-1735

 4. Jan, ged. 10-6-1736

 5. Jan, ged. 12-10-1738

9. Marytje, ged. 8-2-1741, begr. 22/29-7-1741

10. Kornelia van Houten, ged. 22-6-1744, overl. 17-9-1821, otr. 23-10-1783 Martinus van Weere, ged. 27-1-1743, overl./begr. 9/10-8-1813, wednr. Marytje Dozie, zn van Willem van Weere en Anna Koemans. Zij werd bij haar ondertrouw geassisteerd door haar nicht Marytje van Houte (ged. 13-5-1738, dr van Willem van Ouds broer Jan van Outen en Maria Foppe). Geen kinderen gevonden. Willem en Jan kregen beiden in verloop van ongeveer 5 jaar dochters Marytje en Kornelia. Omdat de begrafenis van Marytje als dochter van Willem geboekstaafd is, staat vast dat de huwende Kornelia de dochter van Willem was. Van Jans dochters trouwde alleen Marytje, van zijn dochter Kornelia is verder geen spoor gevonden.


IVc Lysbeth HOORNVELT, ged. 21-2-1712, begr. 21/28-1-1758, otr. 24-7-1733 Dirk HARTRING, geb. Utrecht (daar echter niet gev.), kleermakersknecht, overl. vóór zijn vrouw.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, ged. 20-5-1734

2. Dirk Hartering, ged. 8-5-1735, lakenwerker, overl. niet gev., otr. 30-5-1755 Antje van Eyck, dr van Hendrick van Eyck en ?. Zij was óf Annetje, ged. 13-4-1725, dr van Hendrik van Eiken en zijn eerste vrouw Suzanna Spies, óf Jannetje, ged. 17-5-1736, dr van Hendrik van Eyken en zijn tweede vrouw Jannetje Kleys. De tweede mogelijkheid ligt gezien het geboortejaar het meest voor de hand. Vernoemingen en doopgetuigen van kinderen geven geen aanknopingspunt.

3. Jannetie, ged. 1-8-1737, volgt Vc

4. Cornelia, ged. 28-10-1739

5. Isaak, ged. 15-1-1741

6. Martyntje, ged. 15-12-1743, volgt Vd

7. Hermanus Hartering, ged. 23-11-1746, looiersknecht, overl. 25-5-1815,

otr. 1)12-5-1769 Grietje Wijnants, ged. 5-7-1752, begr. 7/14-9-1776, dr van Daniel Wijnands en Susanna van Schagen 2) 3-1-1777 Catharina van Belle, ged. 18-11-1759, begr. 2/9-6-1792, dr van Klaas van Bellen en Sara van der Post, 3) 9-8-1792 Gerritje Nieuwdorp, ged. 23-2-1747, overl. 13-4-1828, dr van Huybert Nieudorp en Abyger Starkenbrug.


IVd Kornelia HOORNVELT, ged. 24-3-1715, begr. 12/19-5-1781, otr. 1) 18-5-1737 Pieter Nidorp, ged. 4-10-1714, droogscheerder, begr. 14/21-6-1738, zn van Huybert Nieuwdorp en Anna van der Waert, otr. 2) 17-9-1740 Johannes DRIBBELORUM, geb. Mastrigt, koperslagersknecht, begr. 29-3/5-4-1788.

Uit het eerste huwelijk geen kinderen. De volledige voornamen van Johannes Dribbelorum waren Johannes Caspar. Zijn naam Dribbelorum verschijnt alleen in bovengenoemde ondertrouwinschrijving en wordt verder altijd zwaar verbasterd tot o.a. Trippelhoorn, Dribbelhoorn, Triebelhoorn. Of was juist Dribbelorum een verfraaiing ?

Uit het tweede huwelijk:

1. Kristina, ged. 17-12-1741, begr. 14/21-9-1776

2. Johannes, ged. 28-4-1744, begr. 23/30-5-1744

3. Johannes Trippelhoorn, ged. 5-1-1746, begr. als jongman 5/12-4-1783, had relatie met Maria Wijngaerden, waaruit een kind.

4. Maria, ged. 24-1-1751, begr. 1/8-4-1752

5. Bartholomeus, ged. 27-5-1753, begr. 16/23-6-1753

6. Maria, ged. 25-9-1759, volgt Ve


Va Elisabeth PILANEN (Polanen), ged. 6-11-1726, begr. 11/18-1-1800, otr. 18-11-1747 Adolph ROBBERS, ged. 28-10-1723, lakenwerker, begr. 2/9-12-1780, zn van Robbert Adolphs en Pieternella Lodewijk.

Uit dit huwelijk: 1. Robert, ged. 6-10-1748

 2. Pieternelle, ged. 29-3-1750

 3. Dyna, ged. 15-12-1752, begr. 6/13-1-1753

 4. Cornelis Robberse, ged. 20-12-1753, warmoeziersknecht, begr. 10/17-1802,

otr. 23-5-1777 Marytje Sebol, ged. 6-4-1751, begr. 9/16-2-1793, dr van Hendrik Sebol en Alida van der Tulp.

 1. Susanna, ged. 18-1-1756, volgt VIa

 2. Daniel Robbers, ged. 2-11-1760, lakenwerker, overl. 30-3-1832, otr. 7-8-

1783 Magdalena Koet, ged. 26-10-1757, overl. 21-1-1840, dr van Jan Koet en Jacomijntje van Leeuwen,

7. Joannes Robberse, ged. 1-4-1764, droogscheerder, overl. 2-5-1840, otr. 1) 12-9-1788 Lena Montagne, ged. 27-3-1765, overl. 3-4-1813, dr van Hendrik Montagne en Maria Korsse, 2) Maria Gijzeling, ged. 6-2-1776, overl. 9-6-1854, wed. Timotheus Sommeling, dr. van Pieter Gijzeling en Anna Gijzen. 1. Catrina, ged. 2-2-1766, volgt VIb

Vb Cornelia POLANEN, ged. 13-5-1733, begr. niet gev., otr. 8-3-1760

Wijnand DE VOOYS, ged. 10-10-1714, begr. niet gev., lakenwerker, wedr. Lysbet Cattoir, zn van Jacob de Voogt (!) en Jannetje Tulp.

Uit dit huwelijk: 1. Jacobus, ged. 13-8-1760, begr. 4/11-10-1760

 2. Sara, ged. 21-9-1764

 3. Marytje, ged. 5-1-1766, begr. 23/30-8-1783

 4. Jannetje, ged. 2-2-1768

 5. Johanna, ged. 17-3-1771, volgt VIc

Vc Jannetje HARTERING, ged. 1-8-1737, begr. 12/19-3-1796, otr. 1-10-1762 Jacobus KARREE, ged. Warmond 8-3-1739, warmoeziersknecht, overl./begr. 20/27-1-1814, zn van Daniel Caree en Magtel Waardenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Daniel Karré, ged. 22-3-1763, metselaarsknecht, overl. 11-7-1843, otr. 1) 22-1-1790 Johanna Sjacleu, ged. 5-3-1741 (als Johanna Susanna), begr. 4/11-4-1801 (als Jannetje), wed. Jan Loffeld, dr van Frans Sakkeleu en Anna Elfis, tr. 2) 21-5-1808 Maria van der Pop, ged. 8-10-1775, overl. 4-5-1836, wed. Lucas van der Zee, dr van Dirk van der Pop en Jacomijntje Monkoert.

2. Dirk Corree, ged. 3-3-1765, carsaaywerker, lakenwever, overl. 11-4-1817, tr. 13-10-1798 Magdalena Landa, ged. 17-1-1775, overl. 26-1-1855, dr van Stephanus Landa en Elisabet van der Linde.

3. Jacobus, ged. 29-3-1767,

4. Hermanus, ged. 12-11-1769

5. Elisabet, ged. 8-2-1774

6. Jacobus, ged. 18-7-1776
Vd Martyntje HARTERING, ged. 15-12-1743, begr. 6/13-1-1776, otr. 24-8-1764 Willem VAN EYK, ged. 27-11-1737, lakenwerker, begr. (?) 29-1/5-2-1803, zn van Willem van Eyk en Maria de Jonker.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, ged. 21-8-1765, begr. 7/14-9-1765

2. Elisabeth, ged. 6-1-1767, volgt VId


Ve Maria DRIBBELHOORN, ged. 25-9-1759, overl. 30-1-1838, otr./tr. 24-11/9-12-1797 Johannes CARTIJN, ged. 22-5-1764, warmoeziersknecht, overl./begr. 5/8-5-1813, zn van Laurens Kartijn en Marytje Goeddorp.

Uit dit huwelijk:

Maria, ged. 8-2-1801, begr. 5/12-12-1801.
VIa Susanna ROBBERTSE, ged. 18-1-1756, overl. 2-10-1822, otr. 16-1-1784 Gerrit DE WOLF, geb. 'Nieuw Calven in Spanje' ca. 1755, lakenwer­ker, schrobbe­laar, overl. Leiden 17-12-1819, zn van Jillis de Wolf en Margaretha Hanmaken. (Het benaderde geboortejaar van Gerrit de Wolf is afgeleid uit zijn leeftijd bij overlijden.)

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth, ged. 20-7-1785, volgt VIIa

2. Jillis de Wolf, ged. 26-12-1787, lakenwerker, overl. 10-2-1856, otr./tr. 17-9/1-10-1808 Clasina Broelet, geb. Delft, doop echter niet gev., overl. 28-9-1848, dr van Nicolaas Broelet en Jannetje Boom. Wel zijn in Delft twee zoons Nicolaas van dit paar gevonden, geb. 1782 en 1788.

3. Adolph de Wolf, ged. 2-8-1789, schrobbelaar, opperman, overl. 22-11-1848, otr./tr. 27-6/10-7-1811 Maria Peper, ged. 12-6-1791, overl. 13-11-1872, dr. van Pieter Peper en Maria de Bink.

4. Gerrit de Wolf, ged. 4-12-1791, spinder, overl. 15-12-1866, tr. 1) 12-12-1816 Maria Jacoba Sterkeman, ged. 5-3-1796, overl. 10-11-1832, dr van Maljaart Sterkeman en Geertrui Batteljé, tr. 2) 29-6-1837 Christina Chrispijn, ged. 18-12-1796, steenbikster, overl. 15-3-1861, wed. Zegel de Fey, dr van Hendrik Christpijn en Catharina van Haarlem.

5. Margareta, ged. 24-11-1793, volgt VIIb

6. Susanna, ged. 17-1-1796

7. Pieternelle, ged. 7-1-1798, begr. 25-5-/1-6-1798

8. Pieternella, ged. 1-2-1799, volgt VIIc


VIb Catrina ROBBERSE, ged. 2-2-1766, overl. 17-2-1844, otr. 15-2-1788 Jan OVERMEER, ged. 16-2-1766, overl. 20-7-1844, zn van Jan Overmeer en Petronella Decker.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, ged. 22-5-1788

2. Elizabeth, ged. 24-10-1790, volgt VIId

3. Pietertje Overmeer, ged. 10-1-1793, ongeh. overl. 9-8-1859

4. Catharina, geb./ged. 1/3-9-1797

5. Maria, geb./ged. 16/16-9-1802, volgt VIIe

6. Daniel Overmeer, geb./ged. 29/29-5-1808, wever, overl. 5-6-1866, tr. 25-8-1836 Trijntje Gressie, geb. 1-1-1809, spinster, overl. 14-9-1870, dr van Jan Gressie en Doortje Henpes.


VIc Johanna DE VOOYS, ged. 17-3-1771, begr. 10/17-11-1798, otr. 12-4-1792 Daniel COLLET, ged. 20-10-1762, droogscheerder, overl. 27-7-1830, wedr. Marytje van Duuren, zn van Daniel Colet en Marytje Heymans.

Uit dit huwelijk: 1. Maria, ged. 31-10-1792, begr. 19/26-1-1793

 2. Wijnand Collet, ged. 10-11-1793, schoenmaker, ongeh. overl. 14-2-1817

als verlofganger van het bataillon Infanterie Nationale Militie no. 10. Het overlijden werd aangegeven door zijn (half-?)broer Daniel. De overlijdensakte vermeldt onjuist, dat hij de zoon was van Daniel Colet en Christina Groen. Zij was een bekende van de familie, en na de dood van zijn vrouw ging Daniel Colet met haar een relatie aan. Zij schonk hem ook nog een zoon (ged. 28-8-1800), die weer Daniel heette. Mogelijk was hij het, die het overlijden van Wijnand Collet aangaf.

 1. Maria, ged. 7-1-1796, begr. 23/30-1-1796

 2. Daniel, ged. 22-2-1797, begr. 4/11/8-1798

 3. Daniel, ged. 14-6-1798

VId Elisabeth VAN EYCK, ged. 6-1-1767, overl. 25-1-1823 in het Minnehuis, otr. 29-4-1791 Christiaan DRINHUYZEN (in de akte: Ringhuyzen), ged. 3-3-1768, boekbindersknecht, overl. Semarang (Ned.-Indië) 30-8-1837, zn van Jacobus Drinhuyzen en Maria Zalm.

Uit dit huwelijk:


 1. Jacobus, ged. 29-1-1793, begr. 8/15-3-1794

 2. Maria, ged. 8-6-1795, begr. 15/22-8-1795

 3. Willem, ged. 19-6-1796, begr. 13/20-1-1798

4. Willem Frederik, ged. 3-8-1800, begr. 20/27-6-1801.

5. een zoon, geb. Leiden (?)6-3-1802. Deze doop is in Leiden niet gevonden.

6. een zoon, naam onbekend, geb. Ned.-Indië 11-3-1816

7. een zoon, naam onbekend, geb. Ned.Indië 31-7-1817Volgens mijn onderzoek naar het geslacht Drinhausen/Drinhuyzen is Christiaan Drinhuyzen in 1804 in Indië aangekomen (met vrouw ?). In 1817 is zijn vrouw weer in Leiden met drie zoons die geboren zouden zijn op de hierboven aangegeven data, en van wie er een dus nog in Leiden moet zijn geboren. Zij overleed in Leiden in 1823 als ‘weduwe’, wat dus kennelijk onjuist is. In 1826 hertrouwde Christiaan Drinhuyzen. Twee van zijn zoons zetten het geslacht Drinhuyzen voort in Indië3. De in Nederland gebleven tak van het geslacht Drinhuyzen stierf in 1979 uit. Thans leven weer Drinhuyzens in ons land. Zij stammen af van de ‘Indische’ tak. Na de souvereiniteitsoverdracht is deze tak (vrijwel geheel ?) naar ons land teruggekeerd.
VIIa Elisabeth DE WOLF, ged. 20-7-1785, schrobbelaarster, overl. 8-2-1861, otr./tr. 28-3/10-4-1811 Abraham PLAISIER, ged. 29-6-1785, schrobbelaar, overl. 2-5-1836, zn van Johannis Plijzier en Lena Leget.

Uit dit huwelijk: 1. Johannes, geb. 13-11-1812, overl. 25-1-1813

2. Gerrit Plaizier, geb. 15-3-1814, spinner, tr. 7-11-1839 Maria Jacoba Wijnands, geb. Utrecht 26-4-1815, dr van Jan Wijnands en Maria de Winter. De overlijdens van het paar Plaizier/Wijnands zijn niet gevonden, maar moeten hebben plaatsgevonden (niet in Leiden) voor 8-9-1868, toen hun zoon Gerrit overleed als wees.

 1. Johannes, geb. 9-5-1816, overl. 9-12-1820

 2. Abraham Plaisier, geb. 7-12-1819, spinner, overl. 25-6-1865, tr. 28-10-

1841 Susanna Wilhelmina Bijnen, geb. 6-10-1808, overl. 3-3-1878, dr van Cornelis Benning en Willemina Starkenburg.

 1. Susanna, geb. 30-10-1825, volgt VIIIa

 2. Lena Plaisier, geb. 11-9-1822, overl. 18-4-1861.

Natuurlijke kinderen:

 1. a. Abraham, geb. 19-4-1846, overl. 27-4-1862

b. Isaac, geb. 5-10-1855, overl. 15-11-1859

 1. Johannes, geb./overl. 28-11/4-12-1828

8. Benjamin Plaizier, geb. 4-5-1831, fabriekwerker, overl. 17-10-1900, tr. 1) 23-7-1856 Theodora Gressi, geb. 7-2-1828, lakennopster, overl. 23-2-1870, dr van Johannes Gressie en Catharina Ramak, tr. 2) 26-11-1873 Maria van der Laaken, geb. 29-2-1836, overl. 30-4-1891, dr van Frans van der Laaken en Maria Hanselaar.

Bij de volkstelling van 1829 was de zestienjarige zoon Gerrit werkzaam als ‘machine-geëmployeerde’ en de kinderen Abraham (10 j.), Lena (7 j. !) en Susanna (4 j. !) als dubbelaars !
VIIb Margaretha DE WOLF, ged. 24-11-1793, dienstbode, dubbelaarster, overl. 30-12-1871, tr. 1) 23-12-1819 Louwerens NIEUWENBURG, ged. 25-8-1793, turfwerker, overl. 25-7-1833, zn van Louwerens Nieuwenburg en Jannetje Wakaart, tr. 2) 23-3-1837 Jan VUISTING, geb. 1-10-1815 (!), sjouwer, overl. 11-8-1849, zn van Jacobus Vuisting en Rebecca Bonnet.

Uit het eerste huwelijk: 1. Jannetje, geb. 1-5-1820, volgt VIIIb

 2. Gerrit Nieuwenburg, geb. 25-11-1821, schoenmaker, overl. 28-3-1899, tr.

4-12-1845 Catharina Susanna Maria Molenaar, geb. 27-11-1822, overl. 22-2-1902, dr van Jan Molenaar en Elisabeth van Klaveren.

 1. Susanna, geb. 28-5-1823, overl. 28-11-1825

 2. Laurens, geb. 28-11-1824, overl. niet gevonden.

 3. Johannes Nieuwenburg, geb. 10-7-1826, spinner, later koopman, overl.

1-1-1882, tr. 29-8-1849 Maria Smit, geb. 25-4-1824, overl. niet gev., dr van Samuel Smit en Maria Erades.

 1. Pieter, geb. 3-2-1828, overl. 4-6-1834

 2. Susanna Margaretha, geb. 10-2-1829, volgt VIIIc

Uit het tweede huwelijk:

8. Jacobus, geb./overl. 12-4/16-10-1837

VIIc Pieternella DE WOLF, ged. 1-2-1799, overl. 12-12-1879, tr. 23-6-1831 Willem VAN DER REEK, ged. 22-6-1806, schrobbelaar, overl. 14-6-1866, zn van Willem van der Reek en Elisabeth Stiva.

Uit dit huwelijk:

1. Christina, geb. 13-4-1831, volgt VIIId


 1. Susanna van der Reek, geb. 30-1-1834, overl. 24-8-1907, tr. 18-10-1882

Andries Zaalberg, geb. 23-9-1836, overl. 16-4-1917, wednr. Johanna Maria van Hooidonk, zn van Andries Zaalberg en Susanna Catharina Wassenburg. Uit dit huwelijk geen kinderen. Hoewel Andries Zaalberg na het overlijden van zijn eerste vrouw wettig getrouwd was met Susanna van der Reek, wordt zij in Andries’ overlijdensakte niet genoemd. Hij is daarin weduwnaar van Johanna Maria van Hooidonk.

Natuurlijk kind van S.v.d.R. : Willem Paulus, geb./overl. 16-2/6-3-1859 1. Willem Paulus van der Reek, geb. 7-5-1836, groentenkoopman, ongeh.

overl. 27-1-1901.

 1. Gerrit van der Reek, geb. 1-6-1838, sjouwer, overl. 3-5-1920, tr. 30-8-

1865 Geertruida van Gent, geb. 20-9-1834, overl. 1-8-1881, dr van Johanna van Gent.
VIId Elisabeth OVERMEER, ged. 24-10-1790, overl. 2-12-1827, tr. 29-12-1815 Daniel FRANKHUYZEN, ged. 18-10-1795, wever, overl. 26-8-1846, zn van Andries Frankhuyzen en Maria Carlié.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina, geb. 4-11-1816, volgt VIIIe

2. Daniel, geb./overl. 1/18-8-1819

3. Maria Elisabeth, geb. 7-8-1820, overl. 7-3-1827

4. Johannes Frankhuyzen, geb. 1-10-1822, schoenmaker, overl. 13-6-1866, tr. 1) 23-7-1842 Jansje van der Klein, geb. 2-5-1822, overl. 26-9-1848, dr van Casper Klein en Catharina Adamse, 2) 12-3-1851 Susanna Regeer, geb. 30-11-1828, overl. 11-11-1855, dr van Hendrik Regeer en Maria Hoorn, 3) 13-8-1856 Catharina de la Rie, geb. 18-8-1823, overl. 7-1-1860, dr van Jacobus de la Rie en Catharina Martijn, 4) Christina den Oude, geb. 2-6-1825, dr van Pieter den Oude en Alida Beij. Zij overleeft haar man.

5. Alida, geb./overl. 4/21-9-1825.
VIIe Maria OVERMEER, geb./ged. 16/16-9-1802, overl. 17-11-1863, tr. 11-10-1832 Johannes METS, ged. 16-12-1804, schoenmaker, overl. op onbek. pl. na 17-11-1863, zn van Carel Mets en Jannetje van der Leek.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, geb. 26-3-1827

2. Daniël, geb. 29-11-1832, overl. 28-11-1848

3. Karel, geb. 26-11-1834, overl. 26-11-1848

4. Catharina, geb. 10-10-1837

5. Johanna, geb. 29-2-1840

6. Catharina Elisabeth, geb. 22-8-1842Op 26-3-1846 erkende Johannes Mets de vader te zijn van Johannes Overmeer, geb. 26-3-1827. Bij de volkstelling van 1846 woont het gezin nog compleet, met een inwonende tante Pietertje Overmeer (VIb-3) op de Langegracht. In het Bevolkingsregister 1854/1861 woont Jan Mes, sjouwer, met Maria Overmeer en de drie jongste kinderen in het huis Breepoort 251a, samen met een zestal niet-verwanten. In het Bevolkingsregister 1861/1871 komt niemand van het gezin meer voor.
VIIIa Susanna PLAISIER, geb. 30-10-1825, fabriekwerkster, overl. 21-11-1908, tr. 1) 21-10-1857 Hendrik REINHARDT, geb. 10-12-1830, zeemtouwer, overl. 22-7-1881, zn van Hendrik Reinhart en Johanna Hulst, tr. 2) 21-9-1887 Anthonie Tefy, geb. 2-4-1833, koopman, wednr. Cornelia Verlind, zn van Thomas Tefy en Maria Selier.

Voorechtelijke dochter van S.P.: 1. Johanna, geb./overl. 20-6/15-8-1857

Uit het huwelijk:

 1. Abraham, geb. 15-8-1858, overl. 21-11-1859

 2. Susanna, geb. 18-9-1859, overl. 10-9-1860

 3. Catharina, geb./overl. 31-1/14-6-1861

5. Maria, geb. 17-3-1863, overl. 12-6-1866

6. Catharina, geb. 31-7-1868, overl. 11-10-1868

7. Hendrik, geb. 31-7-1868, overl. 29-10-1868
VIIIb Jannetje NIEUWENBURG, geb. 1-5-1820, overl. 23-1-1892, tr. 21-9-1843 Pieter MIEREMET, geb. 19-2-1822, wolkammer, stoker, overl. 15-8-1868, zn van Pieter Mieremet en Elisabeth Hennebiek. Na het overlijden van haar man heeft Jannetje Nieuwenburg als broodslijtster in het onderhoud van het gezin voorzien.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, geb. 30-9-1843, overl. 19-6-1847

2. Gerrit Mieremet, geb. 4-2-1846, smid, tr. 23-8-1871 Anna Klein, geb. 22-5-1844, dr van Jan Klein en Lena Kerkhoven. Blijkens het Bevolkingsregister is Gerrit Mieremet als enige in het gezin Rooms-Katholiek geworden. Aangezien hij toch met de Nederlands-Hervormde Anna Klein trouwde, is het mogelijk dat hij een eerdere katholieke ‘verkering’ heeft gehad. Gerrit vertrok op 29-8-1868 naar Den Haag, keerde terug en ging op 22-1-1869 naar Venlo, keerde opnieuw terug en vertrok op 2-10-1869 weer naar Den Haag. Uiteindelijk vertrok hij met zijn gezin op 4-3-1872 naar Rotterdam.

3. Elisabeth, geb. 31-8-1848, overl. 25-11-1853

4. Margaretha, geb. 12-10-1850, overl. 23-6-1851

5. Pieter, geb. 18-5-1852, overl. 27-3-1854

6. Pieter, geb. 27-1-1855, overl. 1-9-1862

7. Laurens Mieremet, geb. 5-3-1857, sigarenmaker, ongeh. overl. 22-2-1881

8. Johannes Mieremet, geb. 13-4-1861, sjouwer, ongeh. overl. 14-7-1893.

9. Elizabeth, geb. 12-2-1864, volgt IXa.
VIIIc Susanna Margaretha NIEUWENBURG, geb. 10-2-1829, overl. 17-7-1905, tr. 1-7-1863 Jilles DE WOLF, geb. 4-6-1830, fabriekwerker, graveur, overl. 22-9-1908, zn van Gerrit de Wolf (VI-4) en Maria Sterkeman.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Margaretha, geb. 17-8-1863, overl. 3-11-1863

2. Susanna Margaretha, geb. 5-5-1866, overl. 14-1-1868

3. Gerrit de Wolf, geb. 21-4-1870, steendrukker, overl. op onbek. plaats

vóór 21-1-1938 (overlijden van zijn zoon Gerrit), tr. 26-11-1890 (sch. 10-2-1898) Maria Elisabeth Ligtvoet, geb. 14-12-1868, dr van Johannes Ligtvoet en Sientje Dokter.


VIIId Christina VAN DER REEK, geb. 13-4-1831, dekenwerkster, overl. 9-3-1910, tr. 3-10-1860 Jacobus Johannes KOLDERMAN, geb. 20-6-1832, sjouwer, koopman, overl. 16-11-1904, zn van Willem Kolderman en Willemijntje van Kampen.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, geb. 26-11-1860, overl. 23-2-1861

2. Willem Pieter, geb. 11-1-1861, overl. 13-2-1862

3. Pieter, geb. 11-5-1866, overl. 7-9-1866

4. Christina, geb. 28-6-1867, overl. 13-1-1868

5. Jacobus Kolderman, geb. 19-11-1868, stucadoor, overl. 3-4-1953, tr. 10-5-1893 Maria van der Hoek, geb. 17-12-1871, overl. 8-4-1958, d.v. Jan Pieter van der Hoek en Catharina Sasburg.

6. Wilhelmina, geb. 11-2-1873, volgt IXb 1. Pieternella Suzanna Kolderman, geb. 16-6-1879, overl. gesticht

Wagenborgen (Groningen) 30-12-1918.
VIIIe Catharina FRANKHUYZEN, geb. 4-11-1816, dubbelaarster, overl. 21-12-1900, tr. 29-5-1835 Isaac Theodorus CORNET, geb. 11-5-1817, wolkammers-knecht, overl. 1-7-1900, zn van Elisabeth Cornet.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Catharina, geb./overl. 15/29-8-1836

2. Daniel Cornet, geb. 23-9-1837, huisschilder, overl. 1-9-1907, tr. 20-7-1859 Catharina de Jong, geb. 25-11-1837, dr van Adrianus de Jong en Alida Angenieta Ruitenbeek. Na de dood van haar man verhuisde Catharina de Jong op 4-11-1907 naar Amsterdam.

3. Maria Elisabeth, geb. 22-11-1839, volgt IXc

4. Isaac, geb./overl. 3-2/1-3-1842

5. Izaak Cornet, geb. 9-3-1843, sjouwer, overl. 10-8-1914, tr. 23-12-1874

Sijtje Bekooy, geb. 30-4-1838, overl. 24-12-1913, dr van Johannes Bekooy en Grietje van Tongeren.

6. Johannes Cornet, geb. 26-11-1845, huisverver, overl. 16-2-1919, tr. 12-7-1871 (later sch.) Maria van Leeuwen, geb. 13-10-1844, dr van Johannes van Leeuwen en Hendrica Questroo.

7. Catharina, geb. 28-11-1849, volgt IXd

8. Elisabeth, geb. 12-4-1852, volgt IXe

9. Pieter Cornet, geb. 16-7-1854, huisverver, overl. op onbek. plaats na

8-11-1934, tr. 16-5-1877 Maria Baart, geb. 25-8-1860, fabriekwerkster, overl. 8-11-1934, dr van Isaac Baart en Wilhelmina Dool.

10. Dirk Cornet, geb. 11-6-1858, schoenmaker, overl. 2-11-1942, tr. 1) 4-5-1881 Antje van Duyvenbode, geb. Katwijk 26-9-1848, dienstbode, overl. Leiden 28-3-1916, dr van Cornelis van Duyvenbode en Antje Gravekamp, tr. 2) (niet in Leiden of Bodegraven) Hendrikje Pietertje Hoogendoorn, geb. Bodegraven 19-9-1873, overl. Leiden 22-5-1934, wed. Van Matthijs Warnaar, dr van Adam Hoogendoorn en Johanna van Oosterom.

11. Andries, geb. 17-8-1862, overl. 28-2-1879
IXa Elisabeth MIEREMET, geb. 12-2-1864, overl. 7-11-1898, tr. 7-5-1884 Berend ESDERTS, geb. 23-8-1862, fabriekwerker, overl. 20-10-1941 (als wednr. Van Maria Margaretha de Haas, met wie hij op 31-10-1900 hertrouwde)

Uit dit huwelijk:

1. Berend Esderts, geb. 1-2-1885, schoenmaker, ongeh. overl. 11-8-1907

2. Pieter Esderts, geb. 1-9-1887, koekbakker, tr. 23-8-1911 Catharina Verhoeven, geb. 16-5-1890, dr van Abraham Verhoeven en Maria Ribot.

3. Johannes, geb. 14-12-1888

4. Jannetje ESDERTS, geb. 17-8-1890, tr. 19-5-1915 Vincentius VAN ULDEN, geb. 19-8-1892, zn van Johannes van Ulden en Rachel van Tongeren. Mog. nakomelingen.

5. Gerrit, geb. 6-5-1892, overl. 5-2-1893

6. Laurens Esderts, geb. 4-10-1893, schoenmaker, ongeh. overl. 6-2-1920

7. Elisabeth Esderts, geb. 16-3-1898, overl. 13-4-1933.
IXb Wilhelmina KOLDERMAN, geb. 11-2-1873, overl. 27-11-1943, tr. 7-7-1897 Johannes Floris VAN DEN WIJNGAARD, geb. 30-8-1873, manufactuurverver, magazijn­bediende, overl. 26-2-1937, zn van Huibert van den Wijngaard en Clasina Bronsgeest.

Uit dit huwelijk:

1. Huibert van den Wijngaard, geb. 20-10-1897, tr. 16-7-1919 Maria Selier, geb. 24-6-1897, dr. van Arie Selier en Johanna Bavelaar.

2. Jacobus Johannes van den Wijngaard, geb. 8-12-1899, tr. 21-6-1922 Margaretha Petronella Bavelaar, geb. 28-1-1899, dr van Antonius Bavelaar en van Margar­etha Petronel­la Kerkhoven.

3. Christina, geb. 26-3-1903, overl. 7-4-1903

4. Clasina, geb. 4-4-1905, volgt Xa

5. Christina Wilhelmina, geb. 25-1-1907, volgt Xb

6. Johannes Floris, geb. 20-7-1911, overl. door verdrinking 12-9-1915

7. Willem van den Wijngaard, geb. 8-11-1912, tr. 1) 21-4-1937 Anthonia

Erades (sch.), 2) Lien Vos.


IXc Maria Elisabeth CORNET, geb. 22-11-1839, overl. niet gev. maar na 3-3-1908, tr. 1) 6-9-1865 Willem Bartholomeus WAAGE, geb. 20-6-1841, sjouwer, schoenmaker, overl. 7-5-1873, zn van Klaas Waage en Bartha Wilhelmina van Hekke, tr. 2) 30-4-1884 Pieter Smit, geb. 20-2-1834, vachtenbloter, overl. 3-3-1908, wednr. Johanna Arkeveld, zn van Izak Smit en Willemina Erades.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willem Bartholomeus, geb. 15-3-1866, overl. 15-9-1866

2. Catharina, geb. 7-8-1867 volgt Xc

3. Bartha Wilhelmina, geb. 23-12-1869, volgt Xd

4. Willem Bartholomeus, geb. 9-2-1872, overl. 17-5-1880


IXd Catharina CORNET, geb. 28-11-1849, overl. 13-6-1928, tr. 23-7-1873 Jacobus ELKERBOUT, geb. 13-8-1849, ijzergieter, brugwachter, overl. 3-1-1933, zn van Jacobus Elkerbout en Maria Onderwater.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Elkerbout, geb. 8-11-1875, schoenmaker, tr. 20-5-1903 Adriana Catharina Wilhelmina Arnoldus, geb. 3-8-1875, dr van Pieter Arnoldus en Adriana Catharina Wilhelmina Labordus.

2. Catharina, geb. 14-3-1877

3. Nicolaas, geb. 10-10-1879

4. Isaac Elkerbout, geb. 2-3-1882, stucadoor, tr. 15-8-1906 Johanna

Berendina van Enk, 29 j., geb. Wijhe, dr van Adrianus Jacobus van Enk en Hermina Gerrits.

5. Zacharias, geb. 31-8-1884

6. Maria, geb. 10-3-1887

7. Geertrui ELKERBOUT geb. 7-7-1889, tr. 14-11-1917 Douwe ZIJLSTRA, geb.

Amsterdam 31-12-1889, wnd. Schoten, zn van Albert Zijlstra en Hindrikje Clermonts. Mogelijk nakomelingen.

8. Daniel Elkerbout, geb. 30-11-1892, stucadoor, tr. 13-10-1915 Johanna

Maria Verver, geb. Leiderdorp 3-9-1894, dr van Jan Verver en Maria Johanna Duijverman.
IXe Elisabeth CORNET, geb. 12-4-1852, overl. 23-11-1923, tr. 21-8-1878 Adrianus OUDSHOORN, geb. 3-1-1854, koopman, sjouwer, overl. 15-5-1909, zn van Adrianus Oudshoorn en Jannetje Regeer.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Oudshoorn, geb. 10-1-1881, schoenmaker, tr. 19-4-1905 Elisabeth Maria van der Reyden, geb. 2-4-1880, dr van Gilles van der Reyden en Jansje Dirkzwager.

2. Catharina OUDSHOORN, geb. 21-6-1885, tr. 25-11-1908 Jacobus VANEVELD, geb. Zoeterwoude 23-9-1884, broodbakker, zn van Hendrik Jan Vaneveld en Maria van der Reiden. Mogelijk nakomelingen.

3. Elisabeth, geb. 9-2-1889

4. Johannes, geb. 14-6-1895


Xa Clasina VAN DEN WIJNGAARD, geb. 4-4-1905, overl. 11-6-1981, tr. 29-5-1929 Klement SWANENBURG, geb. 3-6-1904, groentenverkoper, overl. sept.

1985,zn van Klement Swanenburg en van Abigail Wilhelmina Wijling.

Uit dit huwelijk:

1. Abigael Wilhelmina, geb. 27-10-1929, volgt XIa

2. Johannes Floris Swanenburg, geb. 28-12-1944, gehuwd met Pia Meyer.
Xb Christina Wilhelmina VAN DEN WIJNGAARD, geb. 25-1-1907, overl.

Veenen­daal 11-2-1981, tr. Leiden 4-6-1930 Abraham Johannes VAN DER ZEEUW, geb. 7-12-1908, kantoorbediende, bedrijfsleider, personeelchef, overl. Leiden 10-12-1973, zn van Abraham Johannes van der Zeeuw en van Johanna Rebecca van Heijningen.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham Johannes van der Zeeuw, geb. Schiedam 16-11-1936, gepens. scheikundig ingenieur (opsteller van deze genealogie), tr. Den Haag 12-7-1962 Johanna van der Lem, geb. ald. 17-2-1939, kleuterleidster, dr van Leenderd Bernardus van der Lem en Johanna Paape.

2. Johannes Floris van der Zeeuw, geb. Schiedam 19-2-1941, gepens. directeur groothandel, tr. Den Haag 26-4-1963 Corrie Houtman, geb. ald. 27-10-1941, dr van Cornelis Houtman en Geertruida Brons.
Xc Catharina WAAGE, geb. 7-8-1867, overl. 15-3-1916, tr. 14-5-1890 Hendrik CORPEL, geb. 22-7-1866, overl. 27-7-1948, zn van Abraham Corpel en Hendrika Stadelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham Corpel, geb. 18-10-1890, behanger, tr. 10-5-1916 Dirkje Laman, geb. 6-7-1892, dr van Willem Fredrik Laman en Jannetje Delmeer.

2. Maria Elisabeth CORPEL, geb. 16-11-1892, tr. 17-9-1913 Wilhelm Cornelis George FRIEDHOFF, geb. Leiderdorp 19-10-1889, modelmaker, zn van Georg Wilhelm Friedhoff en Gerardina Martina de Haay. Mogelijk nakomelingen.

3. Hendrik, geb. 20-8-1895, overl. 23-2-1896

4. Willem Bartholomeus, geb. 12-3-1897

5. Frederik Wilhelm, geb. 16-6-1898
Xd Bartha Wilhelmina WAAGE, geb. 23-12-1869, tr. 6-9-1893 Fredrik Wilhelm RIJKE, geb. Rotterdam 1868/9, zn van Fredrik Wilhelm Rijke en Johanna Wilhelmina Jacoba Hoogenboom.

Uit dit huwelijk, in Leiden geboren:

1. Frederik Wilhelm (Waage), geb. 2-4-1891, overl. 25-6-1891

2. Willem Bartholomeus, bij huw. erkend, geb. 7-8-1892

Het gezin Rijke vertrok op 10-5-1894 naar Rotterdam.
XIa Abigael Wilhelmina SWANENBURG, geb. 27-10-1929, tr. 22-5-1958 Geerlof

Roelof TEN WOLDE, geb. 5-1-1927, overl. 28-4-1997.

uit dit huwelijk:

1. Carmen, geb. Leidschendam 30-12-1958, volgt XIIa

2. Rea Sylvia, geb. Leidschendam 28-10-1962, volgt XIIb
XIIa Carmen TEN WOLDE, geb. Leidschendam 30-12-1958, gehuwd geweest (gesch.) met Martinus Aloysius Maria VAN ’t WALDERVEEN.

Uit dit huwelijk:

1. Natascha, geb. 5-1-1980

2. Esther Miriam, geb. 23-9-1986


XIIb Rea Sylvia TEN WOLDE, geb. Leidschendam 28-10-1962, gehuwd geweest (gesch.) met Theodorus Jacobus David KLOOSTERMAN.

Uit dit huwelijk:

1. Björn, geb. 22-11-1983

2. Wendy, geb. 27-11-1985

REFERENTIES
1. Regionaal Archief Leiden, Vgdb. H67

2. Regionaal Archief Leiden, Inv. Weeskamer no. 3323

3. Veel gegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig uit de Indische Fiches en de Collectie Blois van Treslong Prins in het CBG.  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina