Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelenDovnload 11.81 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte11.81 Kb.
Fiche 4: Mededeling inzake Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis

Titel:

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen
Datum Raadsdocument: 22 oktober 2004

Nr Raadsdocument: 13802/04

Nr. Commissiedocument: COM (2004) 651 final

Eerstverantwoordelijk ministerie: Justitie in nauwe samenwerking met Economische Zaken i.o.m FIN, BZ, DEF
Behandelingstraject in Brussel: Behandeling in Network of Member State Experts.

De mededeling wordt daarnaast gepresenteerd in de Raadswerkgroep consumentenbescherming en in het Comité Burgerlijk Recht. De onder 8a genoemde herziening van het consumentenacquis zal worden behandeld in de Raadswerkgroep consumentenbescherming.


Achtergrond, korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

In februari 2003 heeft de Commissie de mededeling “Een coherenter Europees Verbintenissenrecht, een actieplan” gepresenteerd. In deze mededeling is de noodzaak geschetst van het bevorderen en bewaken van een coherent Europees contractenrecht. Het gebruik van gemeenschappelijke principes en een gemeenschappelijke terminologie voor Europese regelgeving op het terrein van het verbintenissenrecht zou de rechtszekerheid en rechtseenheid bevorderen. Daardoor zou het grensoverschrijdende verkeer van goederen en diensten en de bescherming van de consument kunnen worden bevorderd. Het gaat daarbij in de visie van de Commissie niet om een dwingend Europees contractenrecht in de plaats van de nationale rechtenstelsels (geen Europees Burgerlijk Wetboek), maar om het ontwikkelen een Gemeenschappelijk Referentiekader bestaande uit bijvoorbeeld (a) fundamentele principes, zoals contractvrijheid, (b) definities van bepaalde sleutelbegrippen, zoals schade, wanprestatie of ontbinding, (c) modelbepalingen, zoals over de voorwaarden voor geldigheid van bepaalde contracten, meerpartijenovereenkomsten of de overdracht van vorderingen. De nieuwe mededeling geeft weer hoe het Gemeenschappelijk Referentiekader voor het contractenrecht (Common Frame of Reference) zal worden ontwikkeld. Het beschrijft voorts de activiteiten om EU-brede algemene voorwaarden te ontwikkelen die door het bedrijfsleven in grensoverschrijdende business to business transacties kunnen worden gebruikt. Tenslotte wordt ingegaan op de opportuniteit van een Europees contractenrecht als “optioneel instrument”. De vorm van dit “optionele instrument” is nog niet duidelijk. Het kan gaan om algemene principes die door partijen van toepassing kunnen worden verklaard op hun overeenkomsten (opt in), het kan ook gaan om algemene regels die gelden tenzij partijen ze buiten toepassing verklaren (opt out).

Als voorbeeld van toepassing van het (ontwerp) Gemeenschappelijk Referentiekader wordt genoemd de herziening van het consumentenacquis. De Commissie zal de acht bestaande consumentenrichtlijnen heroverwegen, mede in het licht van de vraag of het bestaande beschermingsniveau voldoende is om het vertrouwen van de consument te verdienen. Het onderzoek dat tot een revisie van het consumentenacquis kan leiden, moet blijkens de mededeling eind 2006 zijn voltooid.

In de mededeling wordt de werkwijze geschetst voor de ontwikkeling van de verschillende maatregelen. De Commissie zal wetenschappelijk onderzoek aanbesteden dat de bouwstenen voor een Gemeenschappelijk Referentiekader moet aandragen (eindrapport in 2007). Voorts zullen een netwerk en werkgroepen van stakeholders (bedrijfsleven, consumentenorganisaties, juridische beroepsgroepen) worden ingesteld ten einde bij te dragen aan het onderzoek en praktijkervaring in te brengen. Tevens zal een bijzondere werkgroep van nationale deskundigen (een netwerk van nationale ambtelijke deskundigen) worden ingesteld om de voortgang en de richting te bewaken. Aan het Europees Parlement zal regelmatig over de voortgang worden gerapporteerd.


Rechtsbasis van het voorstel: n.v.t., betreft een mededeling.

Besluitvormingsprocedure en rol Europees Parlement: n.v.t.

Instelling nieuw Comitologie-comité: n.v.t.

Subsidiariteit en proportionaliteit: n.v.t.

Consequenties voor de EU-begroting: Geen.

Financiële, personele en administratieve consequenties voor de rijksoverheid, decentrale overheden en/of bedrijfsleven en burger:

Strikt genomen niet van toepassing, betreft een mededeling.

De werkzaamheden aan de verschillende onderwerpen is er op gericht om door het bevorderen van rechtszekerheid transactiekosten te verminderen, zowel bij de omzetting van Europese regelgeving in nationaal recht als in grensoverschrijdende handels- en consumenten transacties. Eventuele financiële consequenties voor lidstaten, bedrijfsleven en consument zullen in kaart worden gebracht indien de werkzaamheden tot concrete voorstellen voor regelgeving leiden.Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving/beleid, (informatie over het inschakelen van nationale agentschappen / zelfstandige bestuursorganen e.d., implementatie en uitvoering, notificatie en handhaving en/of sanctionering): Strikt genomen niet van toepassing want het betreft een mededeling. De in de mededeling genoemde heroverweging van acht Europese consumentenrichtlijnen zou gevolgen kunnen hebben, omdat ze in de toekomst door de nieuwe op te richten consumenten toezichthouder toegepast moeten worden.
Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen) dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: n.v.t.
Consequenties voor ontwikkelingslanden: Geen.

Nederlandse belangen en eerste algemene standpuntbepaling:

De Europese Raad heeft 5 november jl in het JBZ-meerjarenprogramma de volgende doelen onderschreven:

- op het gebied van het contractenrecht verbetering van de kwaliteit van bestaande en toekomstige EU-regelgeving door consolidatie, codificatie en rationalisatie van bestaande instrumenten;

- het ontwikkelen van een Gemeenschappelijke Referentiekader (c) onderzoek naar de mogelijkheid van EU-brede standaard voorwaarden van contractenrecht voor bedrijven;Nederland staat derhalve positief tegenover deze voorstellen. Noodzakelijk is - in de mededeling wordt dat ook benadrukt - dat het project van praktische betekenis is voor bedrijfsleven en burger. Actieve betrokkenheid van bedrijfsleven, juridische beroepsgroepen en consumentenorganisaties zal bevorderd worden. Voorts onderschrijft Nederland de in de mededeling aangekondigde herziening van het consumenten acquis die van belang zal zijn met het oog op het juiste niveau van consumentenbescherming in de EU en de verwezenlijking door de consument van zijn rechten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina