Media en Cultuur in DubbelperspectiefDovnload 0.52 Mb.
Pagina17/25
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

4.5 Conclusie hoofdstuk 4


Het onderzoek dat ik verricht heb in het zoeken naar benaderingen, doelstellingen en vormen van media-educatie heeft een beeld van media-educatie opgeleverd wat veelomvattend en niet structureel lijkt, maar waar een heleboel goede uitgangspunten in terug te vinden zijn. Juist omdat media-educatie veelomvattend is, kan het binnen verschillende contexten ingezet worden, voor verschillende doeleinden. Ik vraag mij af hoe media-educatie in Nederland vorm moet krijgen om als instrument binnen het VMBO ingezet kan worden om jongeren van verschillende etniciteiten met elkaars cultuur in aanraking te laten komen. In de inleiding heb ik een aantal specifieke vragen gesteld die ingaan op welke benaderingen, doelstellingen en werkvormen van media-educatie noodzakelijk zijn om mijn vraag te beantwoorden.
Ik heb daartoe eerst uiteengezet welke benaderingen van media-educatie mogelijk zijn, en welke benaderingen sinds de jaren ’90 dominant zijn. De communicatieve en sociale benadering, die beiden rekening houden met culturele en technologische veranderingen, zijn in de context van dit onderzoek het meest belangrijk. Omdat ik uitga van interculturele communicatie als doel, ben ik nagegaan wat nodig is om dit doel te bereiken. Dat is in de eerste instantie communicatieve vaardigheden, wat in dit digitale tijdperk ook mediavaardigheden omvat. Dit is onderdeel van de communicatieve benadering. In hoofdstuk 1 is de onderwijssituatie VMBO besproken. Vanuit het onderwijs worden communicatieve vaardigheden als basisvoorwaarde gezien voor het volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Als tweede wordt een kritische houding verwacht, niet alleen ten opzichte van media-uitingen, maar ook ten opzichte van andere socialiserende instanties. Jongeren zouden zich constant moeten afvragen welke informatie zij tot hun beschikking gesteld krijgen, en hoe die informatie hen iets kan leren over henzelf, maar ook over ‘de ander’. In de kerndoelen basisvorming wordt gepleit voor het leren om te gaan met de omgeving, cultureel divers of niet. Dit vraagt om een kritische kijk op alle wat om je heen gebeurt. Media-uitingen zijn vandaag de dag één van de grootste informatiebronnen waarmee jongeren te maken krijgen. Op deze manier zijn de media en cultuur erg nauw met elkaar verbonden.
Ik heb mij afgevraagd wat media-educatie kan zijn en wat het in de huidige maatschappij zou moeten zijn, wanneer het gaat om jongeren in een cultureel diverse omgeving waarin de omgang met de media een dagelijkse bezigheid is. Wat ik kan concluderen is dat een aanpassing van de 'oude' benaderingen noodzakelijk is geweest omdat de factoren techniek en cultuur een grote rol zijn gaan spelen in de sociale omgeving van jongeren. Zowel passieve, actieve als interactieve vormen van media-educatie, ontwikkeld vanuit de behoefte van jongeren zelf, hebben de meeste kans van slagen als het gaat om het aanleren van de mediacompetenties waaraan de doelstellingen van media-educatie ten grondslag liggen. De didactiek binnen het VMBO schept ruimte om op een creatieve en veelzijdige manier met de media in, maar ook buiten de klas, om te gaan. Er zijn in de loop van de jaren verschillende initiatieven ontstaan om leerlingen en docenten te prikkelen het onderwijs op een andere manier in te vullen.
In het volgende en tevens laatste hoofdstuk van dit onderzoek zal ik de 4 voorgaande hoofdstukken aan elkaar koppelen. Met behulp van de gewonnen informatie hoop ik een volledig antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag.

5 Eigen visie en conclusie

In dit hoofdstuk zal ik mijn eigen visie op media-educatie in de Nederlandse onderwijssituatie beschrijven en aansluitend een praktisch concept voor media-educatie geven. De hoofdvraag uit de inleiding geldt als uitgangspunt:


Hoe kan media-educatie in de onderbouw van het VMBO, de interculturele communicatie tussen jongeren van verschillende etniciteiten stimuleren?
Ik heb mij verdiept in drie verschillende domeinen waarbinnen cultuur en de media een rol spelen. In hoofdstuk 1 was dat de Nederlandse samenleving en de onderwijssituatie. In Hoofdstuk 2 het proces van communiceren en in het derde hoofdstuk was het de leefomgeving van jongeren in de leeftijd 12-14 jaar op het VMBO, waarbinnen de media een socialiserende instantie zijn. De aanwezigheid van cultuur als de media in het dagelijkse leven van jongeren en de consequenties die dit kan hebben voor de samenleving, mogen niet onopgemerkt blijven.
Omdat ik uitga van interculturele communicatie als doel, zal ik in het zoeken naar een antwoord op de hoofdvraag de verschillende vaardigheden, die noodzakelijk geacht worden in het bereiken van effectieve interculturele communicatie, benoemen en uitleggen. Zowel Pinto, Hofstede als Shadid geven aan dat zelfkennis een eerste vereiste is in een communicatieve situatie. Je moet je bewust zijn van je eigen gedragspatronen, normen en waarden. De tweede stap is het leren kennen van de ander, de gesprekspartner. In dit onderzoek bestaat 'de ander' uit leeftijdsgenoten met een andere etnische achtergrond. In de derde stap worden de eerste twee stappen gecombineerd. Iemand die voldoet aan de voorwaarden die aan de drie stappen verbonden zijn, is 'dubbel competent', wat een voorwaarde is voor interculturele communicatie.
In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende algemene theorieën over interculturele communicatie, media-educatie en interculturaliteit. In de beantwoording van de hoofdvraag zal ik deze theorieën specifiek toepassen op jongeren en hun context. Ik behandel de theorieën niet uitgebreid, in de reflectie zal ik ingaan op in hoeverre de verschillende algemene theorieën relevant zijn geweest.
De eerste twee stappen gaan in op bewustwording. Ik heb beschreven welke elementen binnen de jongerencultuur bijdragen aan de bewustwording van jongeren en op basis waarvan zij leeftijdsgenoten beoordelen. Wanneer ik spreek over jongeren, bedoel ik hier jongeren uit de doelgroep mee. De elementen zijn: school, ouders, leeftijdsgenoten en de media. Deze socialiserende instanties zijn verantwoordelijk voor informatievoorziening, oftewel, voor alles wat jongeren leren. 'Leren' gebeurt op verschillende manieren.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina