Media en Cultuur in DubbelperspectiefDovnload 0.52 Mb.
Pagina9/25
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

2.3 Conclusie hoofdstuk 2


In dit onderzoek gaat het om jongeren uit verschillende culturen die moeten leren communiceren met elkaar. Mijn vraag is hoe media-educatie dit tot stand kan brengen. Ik heb eerst beschreven wat interculturele communicatie nu eigenlijk is en welke rol de media spelen in dit proces. Als tweede zijn drie theorieën besproken die ingaan op het aanleren van interculturele communicatieve vaardigheden.
Wat nu interessant is, is hoe de theorieën van toepassing zijn op de onderwijssituatie zoals deze in hoofdstuk 1 is besproken. Intercultureel onderwijs en mediaonderwijs zijn vormen van onderwijs die zich nog volop ontwikkelen, maar die allebei kunnen bijdragen aan de stimulering van interculturele communicatie. Intercultureel onderwijs probeert de dialoog tussen de aanwezige culturen te stimuleren, interculturele communicatie helpt hierbij. Er bestaan geen modellen voor hoe interculturele communicatieve vaardigheden kunnen worden aangeleerd, omdat de begrippen cultuur en communicatie te grillig zijn om gemakkelijk omkaderd te kunnen worden. Er is geen eenduidige manier om leerlingen over cultuur en communiceren te leren, omdat met zoveel factoren rekening gehouden moet worden. Net als in hoofdstuk 1 is aangegeven, is iedere school en iedere leerling anders en moet op andere (persoonlijke) punten de aandacht gelegd worden. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de ontwikkeling van de leerlingen zelf en in hoeverre baseren zij hun oordeel over elkaar op beelden of teksten uit de media. Hoe communicatief vaardig zijn de leerlingen? Met welke media gaan zij dagelijks om en hoe bewust zijn zij zich van de subjectiviteit van representaties?
Om te weten of de methodes die Hofstede, Pinto en Shadid aanreiken effectief kunnen zijn in de stimulering van communicatie tussen jongeren uit verschillende culturen zal ik eerst nagaan hoe de sociale ontwikkeling van jongeren te beschrijven is en in welke communicatieve situaties jongeren terechtkomen. Ook zal ik gedetailleerder ingaan op beeldvorming via de media, met welke media hebben jongeren veelal te maken en wat nemen zij daaruit over? Dit zijn punten van aandacht in hoofdstuk 3.

3 Jongerencultuur en zelfbeleving

In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de communicatie tussen jongeren in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, met verschillende culturele achtergronden. De vraag die gesteld wordt is hoe mediaonderwijs kan bijdragen aan de stimulering van die communicatie. In de voorgaande twee hoofdstukken is ingegaan op de onderwijssituatie in Nederland en op interculturele communicatie als begrip. Dit hoofdstuk zal gaan over de doelgroep.


Jongeren zitten in een belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven. De periode tussen 'kind zijn' en 'volwassen worden' begint vanaf tien jaar en duurt tot het achttiende levensjaar. Deze periode wordt ook wel vroege adolescentie genoemd. Welke ontwikkelingen zijn aan te wijzen? En welke van deze ontwikkelingen zijn van belang wanneer het gaat om interculturele communicatie?
Het SCP ontwikkelde de term 'ontwikkelingsstaat' om de relatie tussen vrijetijdsbesteding en de ontwikkeling van jongeren te beschrijven: "Daarbij zijn diverse ontwikkelingsterreinen onderscheiden: de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling".65 Het SCP doelt hier op verschillende factoren in de omgeving van jongeren die bijdragen aan de vier vormen van ontwikkeling. Factoren zijn bijvoorbeeld socialiserende instanties zoals de media, ouders of de school. Met socialiserende instantie wordt hier bedoeld dat deze instantie verantwoordelijk geacht wordt voor informatieverschaffing en het leren over normen en waarden. In dit hoofdstuk staan de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling centraal.
De socialiserende instanties die in het dagelijkse leven van jongeren aanwezig zijn, verschaffen hen informatie op basis waarvan zij situaties in het dagelijkse leven betekenis geven. Het gezin en het onderwijs, zijn van invloed op de sociale ontwikkeling van jongeren. Jongeren in de vroege adolescentie krijgen te maken met veranderingen waarin sociale contacten een grote rol spelen. In de eerste plaats hebben jongeren te maken met hun ouders en met de school. Daarnaast hebben jongeren ook met elkaar te maken. Leeftijdsgenoten gaan een grotere rol spelen naarmate kinderen ouder worden. De invloed die jongeren op elkaar uitoefenen is mede bepalend voor de beoordeling en daarmee de omgang met elkaar. In deel één van dit hoofdstuk worden deze drie factoren besproken.
Behalve sociaal, ontwikkelen jongeren zich ook psychisch. De psychologische ontwikkeling gaat samen met het zoeken van een identiteit. Zelfbeleving speelt een grote rol: wie ben ik en hoe wil ik beoordeeld worden? Het tweede deel van dit hoofdstuk zal de begrippen zelfbeleving en etnische identiteit bespreken. Verkuyten deed grootschalig onderzoek naar de zelfbeleving van jeugdige allochtonen ten opzichte van hun autochtone leeftijdsgenoten. Het construeren van een eigen identiteit kan een doel zijn van interculturele communicatie, maar het kan ook van invloed zijn op die communicatie.
Behalve de drie socialiserende instanties gezin, school en leeftijdsgenoten spelen de media ook een belangrijke rol in beeldvorming en constructie van identiteit. Op steeds jongere leeftijd hebben kinderen te maken met de media. Het derde deel van dit hoofdstuk behandelt het mediagebruik van jongeren, in en buiten school. De media zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de manier waarop jongeren de wereld om hen heen beoordelen. Cijfers tonen aan hoe en hoe vaak jongeren in hun vrije tijd in contact komen met de media. Daarna wordt de vraag gesteld hoe de media bijdragen aan (negatieve) beeldvorming van jongeren en culturen.
Net als hoofdstuk 1 over onderwijs en cultuur in Nederland geldt dit hoofdstuk als contexthoofdstuk. Het is de bedoeling dat duidelijk wordt welke doelgroep dit onderzoek voor ogen heeft. Waar zijn jongeren mee bezig, wat vinden zij belangrijk en welke ontwikkelingen maken zij door? Doel van het onderzoek is een media-educatief concept te ontwikkelen met als doel interculturele communicatie. De informatie in dit hoofdstuk geeft vorm aan de doelgroep: VMBO-jongeren uit verschillende culturen.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina