Meerjarenplan 2011 -2015 van de Johannesgemeente te Eindhoven I. InleidingDovnload 146.55 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte146.55 Kb.

Eind versie sept 2010

Meerjarenplan 2011 -2015 van de Johannesgemeente te Eindhoven


I. Inleiding
De Johannesgemeente is per 1 september 2008 ontstaan door de vereniging van de twee bestaande wijkgemeenten in het Eindhovense stadsdeel Woensel (Eindhoven Noord). Tussen de beide wijkgemeenten bestonden al jaren vele vormen van samenwerking (o.a. catechese, en diaconaat). Door vergrijzing, afname van het ledental, de noodzaak tot kostenbesparingen en de al jaren uitgesproken wens tot vereniging is nu de daad bij het woord gevoegd. De afgelopen decennia hebben beide wijkgemeenten eigen tradities en gewoonten ontwikkeld en het is nu van belang om naar nieuwe gezamenlijke belevingen te komen, het verleden los te laten ( niet vergeten) en te werken aan vernieuwing en gemeenteopbouw.

Centraal staat de geloofsbeleving van de gemeenteleden. Wat inspireert ons om door te gaan, om de kerk in onze directe omgeving en in de stad een gezicht te geven, wat geloven we – wellicht soms tegen alle tegenwerking in – nog van die oude bijbelse verhalen, hoe kunnen we in deze tijd als Christen leven? Wat voor gemeente willen we dan zijn? En wat moet je daar zelf voor doen? Deze vragen nemen we mee als leidraad voor de komende jaren.


De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente en is daarop ook aanspreekbaar. De kerkenraad heeft als taak leiding te geven aan de gemeente. In het beleidsplan licht de kerkenraad toe welk beleid de komende jaren in de gemeente wordt gevoerd.
Deze eerste aanzet hiertoe is bedoeld om binnen kerkenraad en gemeente een discussie op gang te brengen over de vraag wat de belangrijkste aandachtspunten van onze wijkgemeente de komende jaren zullen zijn. Het is een groeidocument dat op basis van alle input steeds verder zal worden aangescherpt en uitgewerkt.

  1. Uitgangspunt

Het beeld dat wij van de Eeuwige hebben, is bepalend voor ons kerk-zijn. Dit beeld is niet helder en vastomlijnd zodat wij op zoek blijven naar Hem in alle voorlopigheid. Er zijn echter enkele noties waaraan wij willen vasthouden: Gods liefde en trouw zoals wij die ontmoeten in Christus en zoals die gestalte kan krijgen in mensen wanneer zijn Geest ons beweegt tot rechtvaardigheid en barmhartigheid. Dit beeld is nooit af en mag niet gestold worden in massieve uitspraken.

Wij vertrouwen er op dat de Geest ons de toekomst wijst: die Geest houdt ons nieuwsgierig en vervult ons met hoop.

Het gaat om de weg die gewezen wordt door het Evangelie; het gaat om recht, ontferming en trouw.

  1. Missie

We spannen ons in om een open, vitale en aantrekkelijke gemeente te zijn waarin: • de zondagse eredienst het hart van de gemeente is.

 • jong en oud volop kunnen participeren en er aandacht is voor de verschillende culturen die onze gemeente rijk is.

 • wij oog hebben voor elkaar als gemeente van Christus, met name voor de verscheidenheid in geloofsbeleving, elkaar aanvaardend zoals wij onszelf aanvaard mogen weten door God.

 • sprake is van een oecumenische instelling.

 • diaconie en missie centraal staan en met woord en daad getuigd wordt van het evangelie, dienend, barmhartig en opkomend voor gerechtigheid.  1. Centrale aandachtspunten

De Johannesgemeente is een jonge gemeente in die zin dat ze per 1 september 2008 is ontstaan door de vereniging van de twee al langer bestaande wijkgemeenten in het noorden van Eindhoven. Dit samengaan is verstandelijk goed te beredeneren, maar voor veel gemeenteleden toch ook wel heel erg een kwestie van wennen. Ook al werd er reeds veel samengedaan tussen vertegenwoordigers van de beide wijkgemeenten; er bleken toch ook wel veel cultuur- en sfeerverschillen. Het proces van vereniging zal de komende jaren met veel aandacht en zorgvuldigheid vervolgd moeten worden.

Onze 3 predikanten worden bijgestaan door een grote groep vrijwilligers die ieder op haar of zijn unieke wijze met hart en ziel een bijdrage leveren aan het functioneren van onze gemeente. Toch kampen steeds meer kerkelijke gremia met onderbezetting. Veel werk komt op steeds minder mensen neer. Dit is een punt van zorg.

De gemeente vergrijst en dat vraagt speciale aandacht voor deze groep gemeenteleden, met name op het gebied van pastoraat.

We slagen er steeds minder in om jongeren en jonge gezinnen te bereiken. De groep van 20-50 jarigen verdient extra aandacht omdat zij in de (nabije) toekomst de fakkel zullen moeten overnemen. Vorming, toerusting en pastoraat zijn hier kernbegrippen die op eigentijdse wijze moeten worden vorm gegeven.

Er is roep om kerkelijke vernieuwing, maar er zijn weinig mensen die zich willen inspannen dit werkelijk te bereiken. We lopen het risico geen aansluiting meer te hebben bij de jeugd.

Het enthousiasme voor kerkelijke activiteiten stimuleren vraagt veel inzet. Er is veel concurrentie voor de zondagse eredienst (sporten, uitslapen, familiebezoek etc.).
Met dit meerjarenplan wordt gepoogd de sfeer in de gemeente te bevorderen en de mogelijkheden van kerk zijn op verschillende manieren te vergroten. Een stapje in de richting van de gemeente als huis en als werkplaats.


II. Vier kernbegrippen
Gemeente-zijn draait om vier kerkbegrippen: gemeenschap, vieren, leren, dienen. Deze begrippen komen hieronder beleidsmatig en puntsgewijs aan de orde. Bij elk begrip worden onze uitgangspunten aangegeven en vervolgens de beleidsvoornemens vermeld. De dik gedrukte teksten krijgen in 2011 - 2015 prioriteit.

2.1 Gemeenschap
Uitgangspunten
* open gemeenschap:

We willen een open gemeenschap zijn, gastvrij en uitnodigend. Dit uitnodigende karakter geldt zowel voor de leden, van wie velen zijdelings of zo nu en dan betrokken raken bij kerk en geloof, maar ook voor de bredere Eindhovense samenleving. Oecumene staat voorop. We streven ernaar dat de Johannesgemeente van betekenis is in Eindhoven


* Één gemeente in alle verscheidenheid

Er is één gemeente, waarin verschillende stromingen en geloofsbelevingen kerkelijk onderdak moeten kunnen vinden. We hebben hieromtrent een principiële keuze gemaakt en stemmen van harte in met een veelkleurigheid waarin we in alle verscheidenheid en wellicht soms in verwarring één gemeente vormen.


* Pastoraat

Omzien naar elkaar staat centraal. Pastoraat is een opdracht naar de hele gemeente De predikanten hebben hierbij hun taak en verantwoordelijkheid, maar hiermee houdt het niet op. Pastoraat is de gezamenlijke zorg voor elkaar/de ander. Het is niet gebonden aan kerkmuren.


Beleidsvoornemens
* open gemeenschap:

We willen als wijkgemeente meer werk maken van de betrokkenheid van onze wijkgemeente met elkaar en met de wereld. In plaats van een naar binnen gerichte, vergrijzende gemeente willen we een open gemeenschap van creatieve ouderen en zelfbewuste jongeren zijn. We willen met activiteiten gericht rand- en buitenkerkelijken bereiken, maar ook reeds actieve kerkleden motiveren en vasthouden. Overigens is de scheidslijn tussen binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap niet duidelijk te trekken. Velen binnen de kerk zijn in feite rand- of buitenkerkelijk, terwijl velen buiten de kerk traditionele kerkelijke opvattingen hebben.

De diaconie draagt bij aan het open karakter van de kerk. De inspanningen van gemeenteleden voor de voedselbank, het inloophuis in de Sint Catharine en het diaconaal centrum aan de Hemelrijken worden van harte ondersteund.

Pastoraat gebeurt in de wijken/secties, waar kerkleden en anderen naast elkaar leven, ook al lijkt dat soms versleten en is het moeilijk te bemensen. Andere doorsneden zullen moeten worden onderzocht en vorm gegeven (leeftijd, school, koor, doopouders, etc.).


Er wordt geïnvesteerd in oecumene, bijvoorbeeld vanuit de Achtse Barrier en Woensel-Oost. Ook nemen we deel aan dialogen met anders-gelovigen, bijvoorbeeld met leden van de moskeeën in onze stad.
* Eén gemeente in alle verscheidenheid

De gemeente is gericht op openheid en dialoog met gemeenteleden met uiteenlopende meningen, opvattingen en geloofsbelevingen. Belangrijk is een sfeer van respect, betrokkenheid en verdraagzaamheid. Niet iedereen is hetzelfde en niet alles hoeft door iedereen hetzelfde te worden ervaren. Centraal staat wederzijds respect en vertrouwen. Iedereen zou zich, ongeacht zijn afkomst of kerkelijke kleur, in onze gemeente thuis moeten kunnen voelen. Waar nodig zullen de kerkenraad en de gemeente zich extra inspannen om dit te realiseren.


* Pastoraat

We willen de betrokkenheid vergroten.

Speerpunten daarin zijn:

- De groep 20-50 jarigen. Voor deze groep worden enkele keren per jaar bijeenkomsten georganiseerd waarin ontmoeten, delen en vieren centraal staan. Wij noemen dit Route 2050.

- De jeugd verdient extra zorg. Daartoe krijgen de jongeren na de renovatie een eigen ruimte in ons gebouw. We werken aan het in stand houden en waar nodig verbeteren van de onderlinge kontakten tussen de wijken gericht op jeugdwerk.

- We willen meer gebruik maken van moderne communicatiemiddelen zoals e-mail en "twitteren". We willen van elk gemeentelid het e-mail adres vragen zodat de predikanten kunnen werken aan het opzetten van een “followers” netwerk. We zullen experimenteren met verschillende vormen van pastoraat: individueel pastoraat, groothuisbezoek, wijkbijeenkomsten bij gemeenteleden of in de kerk, samenkomsten na de dienst. Ook andere initiatieven krijgen de ruimte zoals bijeenkomsten voor ouderen. We proberen hiermee zo veel mogelijk mensen te bereiken. Pastoraat is echter niet enkel een aanbod, maar ook een opdracht en een appèl op de eigen verantwoordelijkheid. We zoeken naar vormen waarmee we gemeenteleden hierbij kunnen ondersteunen. Het concept van "leider tot coach" moet hierbij ondersteunen.

Om de effecten en de inzet meetbaar te maken zullen we de pastorale contacten op alle niveaus (predikanten, ouderlingen, pastorale medewerkers) moeten bijhouden en rapporteren. Het streven is om de komende jaren per jaar minimaal 10% meer "pastorale" kontakten te hebben dan het voorgaande jaar op alle niveaus. Dit is niet bedoeld als controle, maar om een beter zicht te krijgen op de kontakten. De vorm van vastlegging wordt verder uitgewerkt.

Het nieuw-ingekomenen bezoek biedt een goede gelegenheid om nieuwe gemeenteleden te ontmoeten en hen wegwijs te maken binnen onze gemeenschap. We streven er naar dit meer vorm te gaan geven.
2.2 Vieren
Uitgangspunten
Gemeenschap wil gevierd worden (samen bidden, zingen en belijden, de dienst van het Woord, de viering van de sacramenten). Dit gebeurt in de zondagse erediensten. Voor kinderen en jongeren is er kinderdienst en jeugdkerk waar zij op hun eigen manier aan de viering kunnen deelnemen.

Beleidsvoornemens


De werkgroep Vieringenberaad adviseert de kerkenraad gevraagd en ongevraagd over alles wat samenhangt met de vieringen. Onze vieringen moeten aantrekkelijk blijven voor alle kerkleden, jong en oud. We willen daarom ruimte bieden aan bijzondere diensten. Kindernevendienst en jeugdkerk worden intensief betrokken bij de eredienst-voorbereiding. De predikanten zullen doorgaans de activiteiten rondom een viering coördineren. Dit is echter wat anders dan alles organiseren. Als regel wordt het oecumenisch leesrooster(De Eerste Dag) en Kind op Zondag gevolgd. Voor themadiensten wordt hiervan afgeweken.

Voor de vieringen kan een beroep worden gedaan op gemeenteleden om als lectores en musicerenden een bijdrage te leveren. Het Vieringenberaad ziet toe op een goede verdeling van bijdragen door het hele jaar heen (dus niet alle koren in één maand). In overleg met de kerkenraad wordt een definitief rooster vastgesteld. Elke eerste zondag van de maand vieren we samen de Maaltijd van de Heer.

De werkgroep Vieringenberaad zal onderzoeken welke investeringen in beeld en geluid wenselijk zouden zijn (beamer, overheadprojector, scherm etc.) waarmee de vieringen kunnen worden verlevendigd.

De kerkenraad wil graag experimenteren met andere vormen van erediensten, tijdens kerkdiensten maar ook als zangdiensten, vespers en Taizé vieringen.Ook in het kader van het jaarthema zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden die een zeer divers karakter hebben.

2.3 Leren
Uitgangspunten
Kern van het leren is: leren wat Gods verbond en het heil in Christus voor ons betekent. Leren is een gezamenlijke activiteit van de hele gemeente. Leren gebeurt in catechese, geloofsoverdracht, kringen, cursussen, groothuisbezoeken en diensten.
Beleidsvoornemens


 • De werkgroepen worden uitgenodigd activiteiten te ontplooien die passen bij het jaarthema en waarbij leren centraal staat. Dit gebeurt ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen zodat er dialoog met de betrokkenen mogelijk is.

 • We willen experimenteren met groothuisbezoeken en themabijeenkomsten die aansluiten bij de belangstelling van de verschillende doelgroepen. Te denken valt aan onderwerpen over geloofsopvoeding, zingevingvragen, etc..

 • We willen investeren in de kwaliteit van de ambtsdragers door hen deel te laten nemen aan cursussen (zowel pastoraal als diaconaal).

 • Leeractiviteiten met en voor kinderen en jongeren verdienen speciale aandacht. Training van medewerkers gebeurt in samenwerking met andere wijken.

 • Voor de ambtsdragers en andere vrijwilligers zullen nieuwe profielen worden ontwikkeld die naar de gemeente gecommuniceerd zullen worden. Er moet een toerustingprogramma komen voor de vrijwilligers, zodat men niet het gevoel heeft in het diepe te worden gegooid wanneer men een taak in de kerk op zich neemt.

 • Er is alle ruimte voor gemeenteleden om in het leren voor te gaan. Te denken valt aan het leiden van kringen of cursussen en ook aan het geven van catechese.

 • Catechese wordt aangeboden aan:

 • Basisschoolleerlingen ter voorbereiding op hun deelname aan de Maaltijd van de Heer;

 • Basis catechese voor 10-11 jarigen

 • 12 – 16 jarigen om beter vertrouwd te raken met geloven en kerk.

 • 18+ verdere verdieping van eigen geloofsopvattingen en eventuele voorbereiding op belijdenis doen.

 • Door middel van onder andere de Startkrant en Kerstkrant begeleid door een brief van onze wijkgemeente brengen we het aanbod van het kerk nadrukkelijk onder de aandacht van de mensen. De activiteiten in de andere Eindhovense wijkgemeenten zullen via onze borden in de hal aan de gemeente worden meegedeeld.


2.4 Dienen
Uitgangspunten
Dienen is een belangrijk aspect van gemeente zijn, dat zowel naar binnen als naar buiten toe gestalte kan krijgen. Dienen heeft zowel een pastorale als een diaconale en een missionaire kant. Dienen is elkaar zien en elkaar daadwerkelijk helpen en ondersteunen.
Beleidsvoornemens
Afgezien van het diaconaat ‘in eigen kring’ wordt een aanzienlijk deel van de diaconale gelden en energie besteed aan niet-kerkelijken. Het inloophuis aan het Hemelrijken; het Open huis in de Catherinakerk en de voedselbank zijn daar voorbeelden van. Door de toename van de armoede in Nederland, zal de diaconie steeds vaker bij moeten springen.

Bij diaconale ondersteuning wordt ook tijd en aandacht gevraagd. De aanslag op het menselijk kapitaal zal steeds groter worden.

We ondersteunen van harte de bijdragen die door gemeenteleden worden geleverd aan het project van de Voedselbank in Eindhoven en bieden voor de distributie van de voedselpakketten ook ruimte binnen ons kerkgebouw.

We besteden aandacht aan missionair werk in onze eigen wijk. We ontwikkelen een actieplan om randkerkelijken opnieuw bij onze gemeente te betrekken. Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor de groep 20 - 50 jarigen, omdat deze groep weinig betrokken is tijdens de reguliere vieringen. Deze activiteit noemen we Route 2050. Daarnaast willen we opnieuw investeren in de contacten met de protestants christelijke en inter confessionele basisscholen in onze wijk om leerkrachten een handreiking te bieden met betrekking tot godsdienstonderwijs. We zijn van mening dat de jeugd de toekomst heeft en we ons dus moeten inspannen om te doorgronden wat zij verwachten van de kerkgemeenschap, hoe zij hun geloof beleven en vorm willen geven.2.5. Jeugdwerk
Vanwege het belang van de aandacht voor de jeugd willen we dit apart vermelden in ons beleidsplan.
Het werken met jeugd binnen de wijkgemeente heeft meerdere doelen. Een belangrijke voorwaarde is dat de gemeente de jeugd een eigen plek kan geven. Dat kan letterlijk opgevat worden door de jeugd fysiek een eigen ruimte te geven, maar ook figuurlijk door de jeugd ruimte te geven in de kerkdiensten of andere activiteiten.

In deze letterlijke en figuurlijke ruimte krijgt de jeugd de gelegenheid om: • bezig te zijn met levens- en zingevingsvragen

 • inhoud te geven aan betrokkenheid bij de samenleving

 • uitgedaagd te worden na te denken over wat God en christelijk geloof betekent

 • te ontdekken dat ze bij de kerk, de geloofsgemeenschap mogen horen

Zo kan de jeugd de kerk een plaats in hun leven geven en leren ze (uiteindelijk) zelf vorm te geven aan hun geloofsbeleving.


In een bijlage van het meerjarenplan wordt nader ingegaan op de actuele situatie en de organisatie van het jeugdwerk in onze wijkgemeente. Knelpunten worden genoemd en er worden ideeën aangereikt voor concrete actie zowel op organisatorisch gebied als op het gebied van activiteiten.

III Communicatie
uitgangspunten
Bovenstaande uitgangspunten en beleidspunten hebben weinig zin als ze niet duidelijk gecommuniceerd worden. Zonder communicatie vaart niemand wel. Onder communicatie wordt verstaan het duidelijk maken aan elkaar en anderen wat je doet en waarom je het zo doet. Helder communiceren betekent ook het serieus nemen van de ander.
Beleidsvoornemens


 • De predikanten streven naar een optimale samenwerking in teamverband. Naast de basistaken (pastoraat, diensten) worden zij zoveel mogelijk daar ingezet waar hun affiniteit ligt.

 • We benutten de bestaande communicatiemiddelen (SAMEN, Kijk in de wijk, website) zo optimaal mogelijk. Er moet voortdurend aandacht zijn voor vormgeving, inhoud en actualiteit.

 • We gaan gebruik maken van nieuwe communicatiemogelijkheden. Elektronische netwerken (e-mail, “twitteren”) bieden ons nieuwe wegen om te communiceren en te verbinden.

 • Het beleid wordt regulier met de gemeente gecommuniceerd. Niet altijd kan ieders wens worden gehonoreerd, maar ieder gemeentelid heeft recht op uitleg en antwoord op vragen. Het na de vereniging ingestelde vragenuurtje blijkt in een grote behoefte te voorzien en zal in ieder geval tot na de renovatie van het kerkgebouw worden gecontinueerd.

 • De renovatie en alles wat er mee samenhangt (bijv. tijdelijk gebruik van een ander kerkgebouw gedurende de renovatie) vraagt om uitgebreide en voortdurende communicatie

 • We streven naar minimaal één gemeenteavond per jaar, om lopende zaken en inhoudelijke thema’s aan de orde te stellen.

 • Geldwerving vereist een veel grotere communicatie en inzet van de gehele kerkenraad samen met de Wijkraad van Kerkrentmeesters.IV Andere uitgangspunten
Deze aanzet tot een beleidsplan bevat al veel aandachtspunten.

Een aantal actiepunten dat van belang is maar nog niet nadrukkelijk elders is genoemd:
 • aandacht voor de vaste afvaardiging naar diverse plaatselijke en bovenplaatselijke vergaderingen

 • organisatie van gemeenteavonden

 • actieplan om nieuwe vrijwilligers en ambtsdragers te werven

 • aandacht voor het bestuur van de gemeente (bemensing, continuïteit, kwaliteit)

 • beleid in de wijk, wijkoverschrijdende issues bij AK

 • binnen AK verband duidelijkheid over financiële perspectieven en gebouwendiscussie

 • samenkomst met vrijwilligers, als dank voor hun aanzet en als onderlinge ontmoeting in de vorm van bijvoorbeeld een vrijwilligersavond.V. Evaluatie
Dit beleidsplan blijft een groei document. Het is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van – september 2010. De kerkenraad zal ieder jaar in zijn april en oktober vergadering het beleid, de activiteiten en de effecten ervan toetsen. Daar is ook aandacht voor eventuele bijsturing van de activiteiten en het vormgeven van de speerpunten voor het volgende seizoen.
Maaske van Lingen- voorzitter Gerie Bloksma - scriba

Bijlagen: 1. sectie indeling en leeftijdsopbouw

 2. renovatieplan kerkgebouw (als separaat document bijgevoegd)

 3. beleidsplan College van Diakenen (stedelijk, als separaat document bijgevoegd)

 4. overzicht actieve leden en vrijwillige bijdragen 2008

 5. beleids- en actieplan jeugd en jongerenwerk

 6. beleidsplan kerkmuziek

 7. Financieel overzicht (als separaat document bijgevoegd)Bijlage 1

Taakverdeling pastoraat predikanten Johannesgemeente per 1 januari 2010"actieve

gem.

personensectienr.

naam
p.e.

leden"

leeftijd

per p.e.

predikant
80

t Groenewoudt

43

47

36,7

1,1

W
81

Mensfort 1
49

73

59,4

1,5

vH
82

Mensfort 2
49

68

46,6

1,4

vH
83

Rondweg Zuid

86

99

42,5

1,2

vH
84

Oude Toren

90

118

56,4

1,3

vP
85

Oude Gracht

116

169

57,4

1,5

vP
86

Eckart-De Luijtelaar

118

188

58,8

1,6

vP
87

Vaartbroek-Heesterakker

129

203

50,8

1,6

vP
88

De Tempel
114

183

61,1

1,6

vP
89

Vlokhoven
58

79

62,2

1,4

vP
90

Woenselse Heide

90

140

63,7

1,6

vH
91

Jagershoef
58

82

61,6

1,4

vH
92

Prinsejagt
121

196

53,5

1,6

vH
93

Rapenland
51

69

61,6

1,4

vH
94

Achtse Barrier

197

369

46,5

1,9

W
95

Woenselse Watermolen

45

62

54,6

1,4

vH
96

t Hool
58

78

53,1

1,3

vP
97

Blixembosch 1

54

99

47,9

1,8

W
98

Blixembosch 2

71

142

39,8

2,0

W
99

Acht
74

143

45,3

1,9

vHtotaal pastorale eenheden=p.e.

1671
52,9


norm p.e.

normtaak

realiteit

totaal Kirsten 4

secties

365
42,7

433

70%

59%

totaal Bert Jan 9

secties

623
54,3

619

100%

101%

totaal Jan 7

secties

683
57,1

619

100%

110%
Overwegingen:
 1. Zo groot mogelijke continuïteit in secties in vergelijking tot verleden.

 2. Verdeling geen lappendeken, maar aaneengesloten secties.

 3. Rekening houden met opdracht ds Wuijster t.a.v. jongeren.

 4. Rekening houden met omvang taak ds Wuijster (70%) gemeentepredikant

 5. Uitgaan van pastorale eenheden (p.e.) geeft beste weging (en verdeling)

 6. Spreekt voor zich: W=Wuijster; vH=van Haarlem; vP=van Pijkeren


Overzicht actieve leden per 1 januari 2010

leeftijd


0-19 20-39 40-64 65+ totaal

Johanneskerk 230 457 848 1082 2617


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Overzicht vrijwillige bijdragen gerealiseerd in 2009


benaderd

bijdragers

perc.
ontvangenJohanneskerk

1681

1115

66%
239.480Bijlage 5
Beleidsplan jeugdwerk Johannesgemeente 2011-2015

Visie op jeugdwerk

Het werken met jeugd binnen de wijkgemeente heeft meerdere doelen. Een belangrijke voorwaarde is dat de gemeente de jeugd een eigen plek kan geven. Dat kan letterlijk opgevat worden door de jeugd fysiek een eigen ruimte te geven, maar ook figuurlijk door de jeugd ruimte te geven in de kerkdiensten of andere activiteiten.

In deze letterlijke en figuurlijke ruimte krijgt de jeugd de gelegenheid om:


 • bezig te zijn met leven- en zingevingsvragen

 • inhoud te geven aan betrokkenheid bij de samenleving

 • uitgedaagd te worden na te denken over wat God en christelijk geloof betekent

 • te ontdekken dat ze bij de kerk, de geloofsgemeenschap mogen horen

Zo kan de jeugd de kerk een plaats in hun leven geven en leren ze (uiteindelijk) zelf vorm te geven aan hun geloofsbeleving.

De rol van de leidinggevenden is coachend. De jeugd heeft invloed op en krijgt verantwoordelijkheid voor invulling en uitvoering van het jeugdwerk. De coach stuurt en begeleidt dit proces.

Situatieschets – augustus 2010

Het jeugdwerk bestaat voornamelijk uit activiteiten binnen de kerk.

Dit zijn:

0 – 4 jaar oppasdienst tijdens de eredienst

4 – 12 jaar kinderdienst tijdens de eredienst

7 – 8 jaar avondmaalscatechese

10 – 12 jaar basiscatechese

12 – 16 jaar jeugdclub “de Uitlaatklep”

13 – 15 jaar catechese

12 – 16+ jaar jeugdkerk tijdens de eredienst, 2 maal per jaar een ` jeugddienst

16+ catechese groep 7+1

18+ belijdeniscatechese
Er is ook mogelijkheid tot deelname aan bijzondere activiteiten, festivals en evenementen:

kerstmiddag, advents- en paasontbijt, jaarafsluitingen, Sirkelslag Kids en Sirkelslag Young festivals en evenementen: Wake Up Call, Xmas-Proof, Xnoizz Flevo festival, diaconale ZambiareisDe organisatie van het jeugdwerk

Er is een groep leiding kinderdienst, leiding jeugdkerk, leiding jeugdclub.In stand houden van de jeugdraad en daaruit afgeleid een dagelijks bestuur; De jeugdraad heeft als doel een contactpunt te zijn voor allen die iets doen met jeugdwerk binnen de gemeente, zoals leiding kinderdienst, jeugdkerk, uitlaatklep, catechese, predikant, etc.

Knelpunten/hiaten

 • jongeren hebben volle agenda’s.

 • ouders en leiding hebben volle agenda’s.

 • overbelasting van de beschikbare vrijwilligers

 • afnemend aantal jonge kinderen

 • weinig diensten gericht op jongeren

 • weinig diaconale activiteiten voor de jeugd.

 • het jeugdwerk staat los van de volwassen gemeenteleden.

 • het contact tussen de leiding van kindernevendienst en jeugdkerk is gering

 • te weinig werkvormen voor de leiding van de kinderdienst en jeugdkerk

 • ouders die alleen bij de doop van hun kind in de kerk komen, hierdoor ontstaat er geen relatie tussen de gemeente en de ouders, geen geloofsopvoeding.

 • de jeugdruimte is nog in de MorgensterIdeeën voor de komende jaren

 • Zoeken naar een jeugddiaken, die als extra aandachtsveld heeft om jeugd/jongeren en diakonaat bij elkaar te brengen.

 • Werken aan coachend leidinggeven.

 • Structuur en plek voor recreatieve activiteiten, zoals Uitlaatklep, jeugdruimte

 • Aandacht voor geloofservaring/spiritualiteit;

 • Jeugdwerk richt zich op stedelijk netwerk

 • Voor jeugd/jongeren: o.a. in catecheses, jeugd/jongerendiensten, Taizéreizen

 • Voor ouders : o.a. in cursussen geloofsopvoeding, voor groepen 0 -10 en 11 – 16.

 • Activiteiten voor ouders die alleen met dopen met hun kinderen in de kerk komen, zoals cursus geloofsopvoeding.

 • Bezinning voor jeugd/jongerenwerkers op het jeugdwerk; de werkwijze en de achtergronden daarvan.

 • Activiteiten voor grootouders en kleinkinderen; zoals kerk- en schooldiensten.

 • Overgangsmomenten voor jongeren binnen de eredienst halen, zoals afscheid van de lagere school, afscheid basiscatechese, overgang naar Jeugdkerk.

 • Mooie jeugdruimte die de jongeren zelf inrichten en waar ze zelf (gedeeltelijk) verantwoordelijkheid voor dragen.

 • Taizé-reis, waarna jongeren eventueel Taizé-vieringen kunnen organiseren

Alternatieve vieringen, waarin de leefwereld van jongeren centraal staat; bijv. multi-mediavieringen
Bijlage 6

Beleidsplan kerkmuziek voor de Johannesgemeente.
Kerkmuziek omvat:


 1. een zingende gemeente.

 2. instrumentale begeleiding van die zang. Daarvoor is het orgel een zeer geschikt instrument, evenals de piano.

 3. muziek ter inleiding en uitleiding van de eredienst, meditatieve muziek en muziek als omlijsting van daarvoor geschikte momenten, zoals de collecte.

 4. een cantorij (of ander koor) die de gemeente voorgaat en ondersteunt bij het zingen, ten

eerste om nieuwe en/of onbekende en/of moeilijke liederen te helpen zingen, ten tweede

om met bijzondere zettingen of andere muziek de eredienst op te luisteren.


De huidige situatie.
In onze wijkgemeente zijn aanwezig, behalve de zingende gemeente zelf:

 1. een orgel en een piano, en een aantal mensen die andere instrumenten bespelen op zodanig

niveau dat ze incidenteel in een dienst kunnen optreden.

 1. een cantorij.

 2. een koor, genaamd de Emmauszangers.

De predikanten maken in onderling overleg een wensenlijstje met de data waarop de koren medewerking aan de eredienst kunnen verlenen. Het vieringenberaad legt dit in de vorm van een roostervoorstel voor aan de kerkenraad.
Huidige situatie en wensen ter verbetering.


 1. Het orgel heeft dringend een grondige onderhouds- c.q. renovatiebeurt nodig.

 2. De cantorij werkt enthousiast mee aan de vieringen.

 3. De Emmauszangers vormen een groep die zich vooral richt op een evangelisch getint en gospelachtig repertoire.

De situatie van de cantorij is aanzienlijk verbeterd doordat in de persoon van mevrouw Kiesewetter een gekwalificeerde cantor is gevonden van wie een verfrissende impuls uitgaat.

Ideaal is wanneer alle gemeenteleden die graag in koorverband willen zingen zich zouden kunnen verenigen in één groter koor, dat zich niet specifiek richt op één muzikaal genre maar in staat is zowel het meer klassiek-traditionele als het modernere repertoire in verschillende muzikale vormen te beoefenen. Dat koor zou ook mensen die nu nog niet mee doen kunnen aantrekken en daardoor ook het probleem van de vergrijzing kunnen bestrijden.

Dat gebeurt niet omdat cantorij en koor te kennen hebben gegeven de bestaande situatie te willen handhaven. De kerkenraad hoopt dat er op enigerlei wijze beweging in vaste standpunten kan komen en hoopt ook dat de persoon van de nieuwe cantor hierin een positieve invloed zal hebben.


Het orgel wordt wekelijks bespeeld door een klein aantal organisten, allen amateurs met uiteenlopende muzikale bagage. Ook hier is vergrijzing het probleem. De kerkenraad wil gelden ter beschikking stellen om bij de organisten studie te stimuleren en muzikaal geïnteresseerden, liefst jongeren, aan te moedigen om de kerk op enigerlei wijze muzikaal te dienen.
Het repertoire.
We maken gebruik van het liedboek en nieuwere kerkliederen zoals die zijn verschenen in de serie Zingend Geloven, Tussentijds en soortgelijke uitgaven.

Om de predikanten een handreiking te geven bij het zoeken naar passende hedendaagse liederen buiten het liedboek is de zogenaamde bronmap ontwikkeld.

De kerkenraad stimuleert het zoeken naar artistiek verantwoorde nieuwe vormen van kerkmuziek. Bewaking van muzikale kwaliteit behoort ook tot de taak van de cantor.
Concrete wensen voor de korte termijn.


 1. Grondig onderhoud c.q. renovatie van het orgel.

 2. Verjonging en uitbreiding van de cantorij.

 3. Zoeken naar aanvulling van de groep organisten.

 4. Stimuleren, ook financieel, van studie door organisten en eventueel andere instrumentalisten die de zingende gemeente willen ondersteunen.

 5. Handhaven en uitbreiden van de tamelijk recente gewoonte om jongeren in een dienst te laten spelen. (Alle instrumenten en ook minder jonge mensen zijn welkom).

Een visioen voor de langere termijn.


Als de genoemde concrete wensen succesvol vervuld zouden kunnen worden moet het mogelijk zijn te komen tot een Johannesgemeente waarin de muziek op verschillende manieren en met veel kwaliteit door velen, en in het gemeentelied door allen, beoefend wordt. De muziek is dan naast het gesproken woord in lezing, verkondiging en gebeden een gelijkwaardig middel waardoor de liturgie gestalte krijgt.
- - - - - - - - - - - - - -De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina