Megabike, Voorjaarsklassiekers is een wielerspel dat loopt van 27 februari 2010 tot en met 25 april 2010. Hiervoor is het volgende reglement opgesteldDovnload 102.59 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte102.59 Kb.
WEDSTIJDREGLEMENT MEGABIKE, Voorjaarsklassiekers
Megabike, Voorjaarsklassiekers is een wielerspel dat loopt van 27 februari 2010 tot en met 25 april 2010. Hiervoor is het volgende reglement opgesteld.
Door deelname aan Megabike verklaart elke deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement, alsook met elke beslissing die VUM NV neemt.
Artikel 1. Organisatie
De organisatie van Megabike berust bij CORELIO, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden in samenwerking met VRT-Sportredactie, A. Reyerslaan 52, 1043 Brussel.

Onder de noemer Megabike worden er twee competities georganiseerd. De ene competitie loopt tijdens het voorjaar en de andere competitie loopt tijdens de Ronde van Frankrijk. Beide competities staan onafhankelijk van elkaar. Dit betekent dat er een aparte prijzenpot is voorzien voor de twee spelgedeelten en dat de deelnemers niet verplicht zijn in te tekenen op de Megabike-competitie Ronde van Frankrijk als ze deelnemen aan de Megabike-voorjaarscompetitie, of omgekeerd.


Dit reglement regelt de modaliteiten van Megabike, Voorjaarsklassiekers. Voor de Megabike, Ronde van Frankrijk-competitie wordt een apart wedstrijdreglement opgesteld.
Toezicht op het regelmatig verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door het ambt van gerechtsdeurwaarders Lucas Engels en Ronnie De Ceuster, Mertens en Torfsstraat 7, 2018 Antwerpen, tegen wiens beslissing geen verhaal bestaat.
Over het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. CORELIO kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding in Het Nieuwsblad en De Gentenaar.
CORELIO kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te kunnen houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Deze gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden. De wet op de privacy verplicht ons u te melden dat uw gegevens opgenomen worden in het bestand van CORELIO, Gossetlaan 30, 1702 Groot Bijaarden. Zo kunnen wij u in de toekomst ook op de hoogte houden van onze activiteiten. U hebt ten allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. Wij kunnen deze gegevens ook doorgeven aan andere bedrijven met interessante informatie voor u, met uitzondering van uw email adres, telefoonnummer en gsmnummer. Wenst u dat niet, stuur dan een brief met kopie van uw identiteitskaart naar CORELIO, Gossetlaan 30, 1702 Groot Bijgaarden. De wet op de privacy van 8/12/'92 en 11/12/1998 wordt hierbij strikt gerespecteerd.
Artikel 2. Deelnemen
De wedstrijd Megabike, Voorjaarsklassiekers is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van de personeelsleden en inwonende familieleden van CORELIO en van minderjarigen. CORELIO houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd.

Om mee te spelen met Megabike moet men de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Minderjarige dienen een ondertekende toelating van één van beide ouders te sturen naar Megabike – A. Gossetlaan 30 – 1702 Groot Bijgaarden. Indien deze toelating niet het bezit is van de organisatie kan er geen prijs uitgereikt worden.
Niet in België gedomicilieerde personen kunnen aan Megabike deelnemen. Alle normale termijnen, die gelden voor de in België gedomicilieerde personen (bv. termijn van aankomst bevestigingsbrief, termijn voor klachten, etc.) zijn identiek voor de niet in België gedomicilieerde personen. Bij hen wordt dus geen rekening gehouden met eventuele langere post- of andere termijnen. Tegen deze regeling is geen verhaal.
Deelnemen kan alleen op de volgende manier:
De Megabike, Voorjaarsklassiekers deelnemingsformulieren moeten volledig en goed leesbaar ingevuld worden. Copies zijn toegelaten, mits deze duidelijk leesbaar zijn.
De deelnemingsformulieren kunnen enkel op volgende wijze worden bezorgd aan Het Nieuwsblad en De Gentenaar:


 1. door het inleveren van het deelnemingsformulier bij een dagbladhandelaar en het rechtstreeks betalen van € 7.

Bij afgifte bij de dagbladhandelaar, dient de dagbladhandelaar op het deelnemingsformulier een etiket te kleven met zijn zakenpartnernummer en de datum van ontvangst te noteren. De dagbladhandelaar moet dagelijks de formulieren opsturen naar CORELIO in de portvrije omslagen die hij ontvangen heeft. Hij mag in geen geval de portvrije omslagen of etiketten meegeven aan de deelnemer.


 1. door het inzenden van het deelnemingsformulier in een voldoende gefrankeerde omslag naar Megabike, Postbus 2100, 1702 Groot Bijgaarden en onmiddellijk € 7 per deelnemingsformulier te storten op het rekeningnummer 432-4015203-31 met vermelding Megabike en de naam van de deelnemer.

Per omslag mogen zoveel deelnemingsformulieren verzonden worden als men wenst in zoverre de postreglementering qua formaat, gewicht en frankering wordt nageleefd. Zendingen aan een ander adres zijn niet geldig.


Onvoldoende gefrankeerde en aangetekende zendingen worden niet aanvaard.


 1. door het inschrijven via Internet: www.nieuwsblad.be/megabike en onmiddellijk online te betalen of over te schrijven van € 7 per inschrijving op het nummer 432-4015203-31 met vermelding van de gestructureerde mededeling.
 1. door het rechtstreeks binnenbrengen aan de receptie van CORELIO onder gesloten omslagen én met gepast inschrijvingsgeld. (€ 7 per formulier)

ENKEL DEZE PROCEDURES ZIJN GELDIG!


Ongeldig zijn deelnemingsformulieren die geheel of gedeeltelijk onleesbaar zijn, waarop naam en adres onvolledig zijn ingevuld, waarop letters en cijfers geheel of gedeeltelijk zijn doorgehaald of verbeterd, waarbij de codes onduidelijk geschreven zijn en waarbij de betaling ons niet bereikt heeft.

Potlood en wisbare inkt zijn niet toegelaten.


Ieder mag zo vaak meedoen aan de competitie als hij/zij dat wenst in zoverre hij/zij per deelnemingsformulier de verplichte deelnameprijs van € 7 betaalt.
CORELIO houdt zich het recht voor onbehoorlijke, denigrerende of ongepaste ploegnamen te wijzigen.
Deelnemingsformulieren beginnen pas te gelden vanaf het ogenblik dat ze ons bereiken. Elk deelnemingsformulier wordt afgestempeld bij aankomst (verder genoemd als "afstempeldatum"). Een deelnemingsformulier moet uiterlijk om 11u de dag van de wedstrijd in ons bezit zijn om te gelden vanaf die wedstrijd. Poststempeldatum geldt als bewijs. De poststempeldatum moet de datum zijn die de dag van de uiterste inschrijvingsdatum voorafgaat.
Inschrijvingen via internet (www.nieuwsblad.be/megabike) dienen ons om 11u de dag van de wedstrijd te bereiken om deel te nemen vanaf die wedstrijd.
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor poststukken die, ondanks tijdige verzending, te lang onderweg zijn geweest met de postdiensten of die verloren zijn gegaan. Ook bij het niet tijdig insturen van de deelnemingsformulieren door de dagbladhandelaar dragen de organisatoren geen enkele verantwoordelijkheid.
Als werkdag wordt beschouwd "elke dag waarop men werkt of die bestemd is voor arbeid (maandag t.e.m. vrijdag)", Van Dale, Hedendaags Nederlands, 1995.
Om geldig mee te spelen vanaf de eerste wedstrijd (Omloop Het Nieuwsblad, 27/02/2010) moeten de deelnemingsformulieren uiterlijk zaterdag 27 februari 2010 om 11u in het bezit zijn van CORELIO, Gossetlaan 30, 1702 Groot Bijgaarden. Inschrijvingen via de website dienen ons uiterlijk zaterdag 27 februari 2010 om 11 u te bereiken.
Wegens praktische redenen kan deze afsluitdatum vervroegd worden. In dit geval wordt dit tijdig gemeld in Het Nieuwsblad en De Gentenaar.
Deelnemers krijgen binnen de 15 dagen nadat hun deelnemingsformulier en betaling ons bereikt hebben een bevestigingsformulier toegezonden. Een deelnemer dient, indien volgens hem/haar de gegevens op het bevestigingsformulier niet overeenstemmen met de gegevens op het deelnemingsformulier, binnen de 8 dagen na ontvangst van het bevestigingsformulier schriftelijk een klacht in te dienen met vraag tot correctie van de gegevens. Deelnemers die na 15 dagen geen bevestigingsformulier hebben ontvangen, dienen zich uiterlijk na 21 dagen kenbaar te maken op het nummer 02/790.21.03 zoniet wordt hun inschrijving nietig verklaard.
Verkeerd ingevulde deelnemingsformulieren worden teruggezonden naar de deelnemer die de mogelijkheid heeft de ploegsamenstelling aan te passen. De inschrijving begint in dit geval pas te gelden vanaf de datum dat de verbeterde ploegsamenstelling ons bereikt heeft!

Verbeteringen worden enkel schriftelijk aanvaard, hetzij via fax op het faxnummer 02/467.21.08, hetzij via de post of via email. Op de verbetering moet men duidelijk het Megabike nummer vermelden en de correcte codes van de te vervangen renners. Mondelinge verbeteringen worden niet aanvaard.

Het Nieuwsblad en De Gentenaar houden zich het recht voor spelers die zich na 2 aanmaningen niet schikken naar de algemene spelregels van Megabike te schrappen als deelnemer.
Deelnemers dienen op hun deelnemingsformulier bij de samenstelling van hun Megabike-ploeg de code van de renner (nummer van 001 t.e.m. 908) en optioneel zijn naam op te geven. Indien de code niet overeenstemt met de naam van de renner wordt de code van de renner beschouwd als zijnde de voorkeur van de deelnemer. Deze code wordt ook aangegeven op het bevestigingsformulier of de foutbrief.

Artikel 3. Inschrijvingen via Internet – overmacht en voorbehoud

Deelname aan de wedstrijd via Internet impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het Internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het Internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele virussen op het netwerk. CORELIO kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: transmissies via het Internet, 1. slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software,

 2. de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken,

 3. om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

CORELIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de website.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de sofwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van CORELIO en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Artikel 4. Samenstelling van de ploeg
De deelnemer stelt zijn/haar Megabike-team samen uit de lijst die door Het Nieuwsblad en De Gentenaar wordt gepubliceerd. Elke deelnemer is verplicht 12 verschillende renners op te nemen in zijn/haar team.
Alleen renners die voorkomen op deze rennerslijst zoals zij werd opgesteld door de sportredactie van Het Nieuwsblad en De Gentenaar komen in aanmerking voor de Megabike-competitie. Naast elke naam prijkt zijn code, het aantal MB-punten van de renner in kwestie en een toegekende coëfficiënt. De vermelde MB-punten blijven constant tijdens de voorjaarscompetitie.
De totale waarde van de Megabike-ploeg van 12 renners mag niet hoger liggen dan

2.500 MB-punten. Elke deelnemer maakt dus de optelsom van de MB punten die bij ieder van zijn 12 geselecteerde renners vermeld staat op de rennerslijst van Het Nieuwsblad en De Gentenaar. Men mag niet meer dan 2 renners met waarde 0 opnemen in zijn/haar ploeg.

Artikel 5. Verloop van de wedstrijd

Megabike, Voorjaarsklassiekers begint op 27 februari 2010 en eindigt op 25 april 2010, en omvat de volgende wielerwedstrijden:


Kalender
Datum

Naam

Inschrijven Tot
Datum

1

27/02/2010

Omloop Het Nieuwsbald

27/02/2010 - 12u

1

27/02/2010

2

28/02/2010

Kuurne - Brussel - Kuurne

28/02/2010 - 12u

2

28/02/2010

3

07/03/2010

Parijs - Nice

07/03/2010 - 12u

3

07/03/2010

4

10/03/2010

Tirreno - Adriatico

10/03/2010 - 12u

4

10/03/2010

5

20/03/2010

Milaan - Sanremo

20/03/2010 - 12u

5

20/03/2010

6

24/03/2010

Dwars door Vlaanderen

24/03/2010 - 12u

6

24/03/2010

7

27/03/2010

E3 prijs Harelbeke

27/03/2010 - 12u

7

27/03/2010

8

28/03/2010

Gent - Wevelgemjl

28/03/2010 - 12u

8

28/03/2010

9

30/03/2010

KBC 3-daagse

30/03/2010 - 12u

9

30/03/2010

10

04/04/2010

Ronde Van Vlaanderen

04/04/2010 - 12u

10

04/04/2010

11

07/04/2010

Scheldeprijs Vlaanderen

07/04/2010 - 12u

11

07/04/2010

12

11/04/2010

Parijs - Roubaix

11/04/2010 - 12u

12

11/04/2010

13

14/04/2010

Brabantse Pijl

14/04/2010- 12u

13

14/04/2010

14

18/04/2010

Amstel Goldrace

18/04/2010 - 12u

14

18/04/2010

15

21/04/2010

Waalse Pijl

21/04/2010 -12u

15

21/04/2010

Per wedstrijd wordt rekening gehouden met AL jouw 12 renners.

De puntentelling gaat als volgt:


 • Wedstrijd CAT.A: De vier Monumenten: 2500 – 2000 – 1500 – 1300 – 1100 – 1000 – 900 – 800 – 700 – 600 – 550 – 500 – 450 – 400 – 350 – 300 – 250 – 230 – 210 – 190 – 170 – 150 – 130 – 110 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 en 50 punten voor alle renners die aankomen binnen de tijdslimiet.

Strijdlustpunten = 100 – 70 – 50 – 30 – 10.

Deze punten worden aangepast naargelang de coëfficiënt van de renners. • Wedstrijd CAT B: De klassieke wedstrijd: enkel de eerste 30 in de uitslag krijgen punten (indien zij binnen de tijdslimiet aankomen).

1750 – 1300 – 1000 – 800 – 600 – 500 – 400 – 350 – 300 – 250 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30

Strijdlustpunten = 100 – 70 – 50 – 30 – 10.

Deze punten worden aangepast naargelang de coëfficiënt van de renners.

Voor Parijs – Nice en Tirreno Adriatico worden van elke rit aan de eerste 10 renners en de leider in het klassement punten toegekend. (Enkel de 30 renners die zo in totaal de meeste ‘punten’ verzamelden, zullen daadwerkelijk punten toegekend krijgen zoals voorzien voor een wedstrijd van categorie B). Voor het eindklassement komen de eerste 20 renners in aanmerking. Een totaalklassement wordt opgemaakt en dit wordt teruggerekend naar de punten in een wedstrijd van categorie B. Gedetailleerde informatie vindt u in uw krant of op de website. • Wedstrijd CAT C: Andere Klassiekers: enkel de eerste 20 in de uitslag krijgen punten (indien zij binnen de tijdslimiet aankomen).

1250 – 1000 – 700 – 500 – 400 – 350 – 300 – 250 – 200 – 150 – 140 – 130 – 120 – 110 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50

Strijdlustpunten = 100 – 70 – 50 – 30 – 10.

Deze punten worden aangepast naargelang de coëfficiënt van de renners verhoogd met de coëfficiënt van de renners

Voor KBC 3-daagse De Panne - Koksijde wordt de som gemaakt van alle etappes. De leider van elke dag en de eindrangschikking worden ook in rekening gebracht en verrekend.
 • Voor iedere categorie ( CAT A, CAT B, CAT C) wordt een percentage toegekend volgens rennerscategorie:

Favorieten / verwachte winnaars = behaalde punten (1.0)

Outsiders / schaduw kopmannen = behaalde punten + 10% (1.1)

Middenmoters / knechten / minder bekende renners = behaalde punten + 20% (1.2)

° in 1986 = behaalde punten + 30% (1.3)

° na 1986 = behaalde punten + 40% (1.4)


 • Hoe worden de punten voor Parijs – Nice, Tirreno-Adriatico en de KBC 3-daagse De Panne - Koksijde berekend?

De uitslagen van de diverse ritten (kunnen 2 etappes op één dag zijn), de leider na elke rit en het eindklassement komen in aanmerking op de volgende manier.

De eerste 10 van de rituitslag krijgen respectievelijk :

1000 – 750 – 500 – 400 – 300 – 250 – 200 – 150 – 100 – 50 punten. Telkens eventueel verhoogd volgens de coëfficiënt van de renners. De leider na elke rit krijgt 300 punten, verhoogd volgens de coëfficiënt van de renner.

Voor het eindklassement worden volgende punten toegekend aan de eerste 20 renners :

2000 – 1500 – 1000 – 800 – 600 – 500 – 400 – 300 – 250 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50. Deze punten worden aangepast naargelang de coëfficiënt van de renners.

Uiteindelijk wordt een totaalklassement opgemaakt, door de som te nemen van alle behaalde punten (ritten, eindklassement).

Voor Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico krijgen dan de eerste 30 renners van dit totaalklassement punten van 1750 tot 30 volgens de puntenverdeling van het type Klassieke Wedstrijden, verhoogd met de coëfficiënt van de renner. Voor het geheel van Parijs - Nice/Tirreno-Adriatico worden éénmaal strijdlustpunten toegekend: 100 – 70 – 50 – 30 – 10, eventueel verhoogd met de coëfficiënt van de renners.

Voor de KBC 3-daagse De Panne-Koksijde krijgen de eerste 20 renners punten van 1250 tot 50 volgens de puntenverdeling van het type Andere Klassiekers, verhoogd met de coëfficiënt van de renner.

Voor het geheel van de 3-daagse worden éénmaal strijdlustpunten toegekend: 100 – 70 – 50 – 30 – 10, eventueel verhoogd met de coëfficiënt van de renners.

Indien er bij het opmaken van het “tussenklassement” (zoals hierboven beschreven) ex aequo’s bestaan, dan krijgt de renner die het dichtst eindigt in het eindklassement de voorrang. Bereikt bv. geen van de renners het einde, dan krijgt de hoogste individuele score in een rit de bovenhand. Indien dan nog gelijke stand, bepaalt lottrekking wie het hoogst aantal punten krijgt.

Per gereden wedstrijd wordt de officiële uitslag in aanmerking genomen. De uitslag van elke wedstrijd is officieel vanaf de officiële bekendmaking van de jury van de wielerwedstrijd. Indien achteraf de uitslag van de wielerwedstrijd gewijzigd wordt, houden de organisatoren zich het recht, en dus niet de plicht, voor een nieuwe winnaar aan te duiden.
Per wielerwedstrijd worden voor elke deelnemer de uitslagen van de 12 renners, van zijn/haar team, in aanmerking genomen.
Indien een bepaalde wedstrijd van de 16 wielerwedstrijden niet gereden wordt, dan blijft de voorlopige totaalrangschikking van alle deelnemers aan Megabike ongewijzigd. Er wordt dan ook geen wedstrijdprijs toegekend.
Indien een renner of ploeg om één of andere reden (bv doping) geschrapt wordt, kan deze renner niet vervangen worden. De punten die de renner reeds verdiende blijven behouden.
Indien de niet gereden wielerwedstrijd naar een later tijdstip van het seizoen wordt geplaatst, dan wordt eveneens de organisatie van de wedstrijdprijs en de aanpassing van de totaalrangschikking naar die datum verplaatst. Indien dit onmogelijk is, dan telt alleen de beslissing van de Megabike-jury op dit ogenblik. Hiertegen is geen enkel verhaal mogelijk.
Tegen de lijst van de renners, de puntenverdeling van de rangschikking en de bovenvermelde regeling is geen enkel verhaal mogelijk.


Artikel 6. Kasseiklassiekers

Volgende klassiekers komen in aanmerking voor deze competitie: Gent – Wevelgem;

Ronde van Vlaanderen en Parijs - Roubaix.

Enkel de inschrijvingen die ons bereiken voor Gent - Wevelgem (28/03/2010) komen in aanmerking voor deze aparte competitie.

Formulieren die ons voor deze aparte competitie bereiken, komen niet in aanmerking voor het gewone individuele klassement van deze dagwedstrijd, wel voor de dagprijzen van de daaropvolgende wedstrijden.

Voor deze competitie wordt er een aparte prijzenpot samengesteld.
Artikel 7. Klimklassiekers

Voor deze competitie schrijf je in tussen 11/04/2010 en 14/04/2010 vóór 11u.

Formulieren die ingestuurd worden voor deze aparte competitie, komen niet in aanmerking voor het gewone individuele klassement van deze dagwedstrijd.

Je speelt wel mee voor de dagprijzen van de daaropvolgende wedstrijden.

Voor deze competitie wordt er een aparte prijzenpot samengesteld.

Artikel 8. Bepaling van de winnaars / Prijzen
Ritwinnaars. Per voorjaarsklassieker (zie verloop van de wedstrijd) wordt een klassement opgemaakt. Een wedstrijdwinnaar is diegene wiens team bij een bepaalde wedstrijd de hoogste score heeft behaald. Het is niet noodzakelijk dat de wedstrijdwinnaar cumulatief de hoogste score heeft.
Het volgende prijzenpakket is vastgelegd voor elke voorjaarsklassieker (volgens rangschikking):
PER WEDSTRIJD

1e Exclusieve “Granville” racefiets

2e “Sunweb” vliegvakantie voor twee personen in Hotel Sunshine Premium Rhodos op basis van all inclusive

3e “Kärcher” waardebon t.w.v. € 200

4e “Saeco” espressomachine Modo Mio Premium

5e “Kärcher” waardebon t.w.v. € 150

6e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 100

7e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 50

8e - 20e “Lotto” waardebon t.w.v. € 25

21e – 40e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 20
EINDKLASSEMENT

1e € 12.500

2e “Sunweb” reischeque voor een reis naar keuze t.w.v. € 3.000 (www.sunweb.be)

3e “Sunweb” reischeque voor een reis naar keuze t.w.v. € 1.500 (www.sunweb.be)

4e– 5e Waardebon voor merkkledij bij BOBO Tremelo (www.bobotremelo.be) t.w.v. € 1.000

6e – 10e Waardebon voor merkkledij bij BOBO Tremelo (www.bobotremelo.be) t.w.v. € 500

11e – 20e “Kärcher” waardebon t.w.v. € 250

21e – 25e “Kärcher” waardebon t.w.v. € 200

26e – 40e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 100

41e – 100e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 50

101e – 150e “Lotto” waardebon t.w.v. € 50

151e – 200e “Lotto” waardebon t.w.v. € 20

201e- 250e “Megabike” gadget

KASSEIKLASSIEKERS
1e HYUNDAI GETZ

2e Waardebon voor merkkledij bij BOBO Tremelo (www.bobotremelo.be) t.w.v. € 1.000

3e Waardebon voor merkkledij bij BOBO Tremelo (www.bobotremelo.be) t.w.v. € 500

4e – 10e “Kärcher” waardebon t.w.v. € 200

11e – 30e “Kärcher” waardebon t.w.v. € 150

31e – 40e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 75

41e – 50e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 50
KLIMKLASSIEKERS

1e NISSAN MICRA

2e Waardebon voor merkkledij bij BOBO Tremelo (www.bobotremelo.be) t.w.v. € 1.000

3e Waardebon voor merkkledij bij BOBO Tremelo (www.bobotremelo.be) t.w.v. € 500

4e – 10e “Kärcher” waardebon t.w.v. € 200

11e – 30e “Kärcher”waardebon t.w.v. € 150

31e – 40e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 75

41e – 50e “Bodysol - Davitamon”pakket t.w.v. € 50

De bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd gebeurt in Het Nieuwsblad en De Gentenaar. De winnaars van de wedstrijd worden persoonlijk schriftelijk op de hoogte gebracht.

Deze brief wordt verstuurd naar het opgegeven adres waarmee de deelnemer ingeschreven is.

Indien deze niet correct blijkt te zijn en/of er niet wordt gereageerd op het bericht wanneer daarnaar wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn, vervalt het recht op de prijs.

Deelnemers die zich inschrijven via de website dienen hun persoonlijke gegevens zelf te wijzigen via www.nieuwsblad.be/registratie.

Winnaars die met foto en naam in de krant verschijnen maar waarvan nadien blijkt dat zij zich niet aan de Megabike regels gehouden hebben, kunnen nog steeds geschrapt worden als winnaar.

Hun prijs vervalt in dit geval aan de organisatie.

In geval van ex-aequo wint de deelnemer die het minste aantal Megabike punten besteedde bij de opstelling van zijn ploeg. Indien er nog een ex-aequo is, wordt rekening gehouden met de inschrijvingsdatum. Diegene die het eerste ingeschreven heeft, is de winnaar.

Bij de volgende ex-aequo en bij ex-aequo op een lagere plaats beslist het lot.


De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden verwittigd hoe zij de prijzen kunnen verkrijgen. De prijzen worden per post of pakjesdienst verstuurd of dienen mogelijk in de gebouwen van CORELIO afgehaald te worden. Winnaars die een prijs winnen met een hogere waarde dan € 250 worden uitgenodigd om hun prijs af te halen in de gebouwen van Het Nieuwsblad, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot Bijgaarden en een handtekening te plaatsen voor ontvangst.

Prijzen kunnen aangetekend verstuurd worden, indien de aangetekende zending door de winnaar niet wordt opgehaald, wordt de winnaar uitgenodigd om zijn prijs zelf af te halen in de gebouwen van Het Nieuwsbald, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot Bijgaarden vóór 30 juni 2010.

Prijzen worden slechts eenmaal naar de winnaar opgestuurd.
Indien aan deze modaliteiten niet wordt voldaan binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

De prijzen die naar de winnaars verstuurd worden en niet in ontvangst worden genomen, worden niet opnieuw verstuurd en dienen uiterlijk 30 juni 2010 afgehaald te worden bij CORELIO, gossetlaan 30 in 1702 Groot Bijgaarden.

Klachten en vragen omtrent de prijzen en het versturen ervan worden aanvaard tot 30 juni 2010.
Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of CORELIO zelf, beslist CORELIO autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

Artikel 10. Algemeen
Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag, gericht aan Reglement Megabike, Reglement, Postbus 2100, 1702 Groot-Bijgaarden. Daarbij moeten 2 postzegels van € 0,56 gevoegd worden, en een aan zichzelf gerichte briefomslag.

Klachten worden aanvaard tot 30 juni 2010.


Om tot de winnaars te behoren moet men een originele en geldige bevestigingsbrief alsook een bewijs van betaling kunnen voorleggen.

CORELIO behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt , uit te sluiten.

Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door CORELIO. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavige wedstrijd.

Artikel 11. Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt men alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren, de Raad van Wijzen of de gerechtsdeurwaarder zich genoopt zouden zien te treffen. Deelnemers verklaren er zich impliciet mee akkoord dat men als winnaar met naam en adres, eventueel ook met foto, in voormelde dagbladen, televisie en eventueel andere dag  en weekbladen verschijnt.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Deelnemers die hun deelname niet of niet tijdig betalen, kunnen ten allen tijde, zelfs na publicatie in de kranten, geschrapt worden als deelnemer. In dit geval vervalt de prijs aan de organisatie.Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege CORELIO.
Ongepaste en onbeleefde telefoongesprekken als uiting van een klacht worden niet aanvaard. Bij aanhoudend arrogant gedrag wordt de deelnemer geschrapt.
Niet voorziene gevallen worden behandeld door een door de organisatoren geïnstalleerde Raad van Wijzen (de samenstelling van deze raad ligt ter inzage bij de gerechtsdeurwaarder). Elke uitspraak van deze commissie is bindend.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina