Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale MilieudienstDovnload 1.37 Mb.
Pagina11/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

XActielijst


Algemene opmerkingen:

  • inzake de termijn van uitvoering gaat Retie ervan uit dat zo veel mogelijk acties in de loop van de planperiode 2005-2009 zullen worden uitgevoerd of op zijn minst zullen worden opgestart. Een exacte timing zal in de milieujaarprogramma’s worden uitgewerkt;

  • wat betreft de raming van de acties werden waar mogelijk richtprijzen ingevuld, die door het gemeentebestuur kunnen worden gewijzigd. In de eerste plaats werd aandacht geschonken aan de acties die een nieuwe kost betekenen voor de gemeente. Anderzijds werd ook rekening gehouden met acties die reeds uitvoering kenden in de vorige planperiode, maar waarvan het te voorziene budget binnen de planperiode mogelijk een betekenisvolle toename zal kennen. De meeste acties kunnen echter worden uitgevoerd binnen de budgetten die ook al in voorgaande jaren werden voorzien: hier geldt de vermelding “reguliere werking”. Bij acties waar geen raming vermeld wordt, wordt verwezen naar de milieujaarprogramma’s die in de planperiode 2005-2009 zullen worden opgesteld.

Instrumentarium


Actie

Initiatiefnemer

Betrokken actoren

Raming

Doelgroep

Grondgebied

Actie IN.1: Jaarlijks evalueren van het gevoerde gemeentelijk milieubeleid.

MD

Alle leden van het ambtelijk overleg en verantwoordelijke schepenen, milieuraad

Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie IN.2: Ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2005 – 2007 ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ en eventuele opvolgers.

MD

Gemeentebestuur, milieuraad

Reguliere werking

Alle doelgroepen

Gemeente

Actie IN.3: Bestaffing en ondersteuning van de milieudienst.

MD

Gemeentebestuur

Reguliere werking

MD
Actie IN.4: Vastleggen van een voldoende in detail uitgewerkt takenpakket van de duurzaamheidsambtenaar door het gemeentelijke bestuur.

MD

Gemeentebestuur, milieuraad

Reguliere werking

MD
Actie IN.5: Verder inzetten van MINA-werkers voor de uitvoering van acties in het kader van het gemeentelijk milieubeleid.

MD

MINA-werkers

€ 60.000 (jaarlijks)Actie IN.6: De reeds bestaande samenwerkingsverbanden onderhouden en indien nodig uitbreiden/optimaliseren.

MD

IOK/IMD, IPZ Kempen Noord-Oost, kringloopcentrum WEB, compostmeesters, Bosgroep Kempische Heuvelrug, PIH, POAA, Natuurpunt, Fost Plus, VVOG.

Reguliere werking

Specifieke budgetten per samenwerkingsverband

IOK: € 9.300 (jaarlijks)

PIH: € 900 (jaarlijks)

VVOG: € 800 (jaarlijks)

WEB: € 6.500 (jaarlijks)Compostmeesters: € 2.000 (jaarlijks)Actie IN.7: Het ambtelijk overleg gedurende de planperiode actief en blijvend inzetten voor de integratie van het gemeentelijk milieubeleid op gemeentelijk vlak.

MD

Ambtelijk overlegorgaan en betrokken schepenen

Reguliere werking

Alle gemeentelijke diensten
Actie IN.8: Gedurende de planperiode, toetsen van de toekomstige beleidsbeslissingen en beleidsuitvoeringen aan de principes van duurzame ontwikkeling. Dit wil o.m. zeggen dat de milieudienst wordt betrokken bij planvorming en uitvoering van acties in andere diensten.

MD

Alle gemeentelijke diensten

Reguliere werking

Alle gemeentelijke diensten
Actie IN.9: Het betrokken personeel zal opgeleid worden zodat de invoering van de systemen van MMIS optimaal verloopt.

MD
Reguliere werking

MD
Actie IN.10: Starten met de gegevensinvoer volgens de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst, van zodra de databanken van MMIS operationeel zijn.

MD/politieraad
€ 2000 (jaarlijks)

MD/politiediensten
Actie IN.11: Geselecteerde milieuparameters aanwenden ter evaluatie van haar milieubeleid en eventueel uitbreiden naar andere parameters. Indien in de loop van de planperiode overgestapt wordt naar niveau 2 van de samenwerkingsovereenkomst, zullen deze parameters gebruikt worden als “Milieubarometer”.

MD

Ambtelijk overlegorgaan

Reguliere werkingActie IN.12: Zorgen voor een goede, actuele opleiding van het personeel.

Alle gemeentelijke diensten
Reguliere werking (€ 7.000 wordt jaarlijks voorzien voor de algemene administratie)

Alle gemeentelijke diensten
Actie IN.13: Actief deelnemen aan de acties uitgaande van de regiowerking milieu en natuur.

MD
Reguliere werking

MD
Actie IN.14: Met het oog op het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, worden bijkomende participatiekanalen gestimuleerd en financieel ondersteund.

MD

Bevolking

€ 1.500 jaarlijks

Bevolking
Actie IN.15: De goede interne milieuzorg binnen een bepaalde gemeentedienst uitspelen als voorbeeld naar de andere gemeentediensten en de bevolking.

MD

OCMW, andere diensten

Reguliere werking

Alle gemeentelijke diensten
Actie IN.16: Alle inspanningen van de gemeente rond interne milieuzorg zullen als voorbeeldfunctie naar de burgers toe flink in de verf gezet worden door middel van actieve sensibilisering in de vorm van informatie- en sensibilisatiecampagnes.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie IN.17: Gebruiken van de nieuwe gemeentelijke website om de burgers te informeren en te sensibiliseren rond het gevoerde milieubeleid.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie IN.18: Het retributie- en belastingsreglement inzake afval zal indien nodig worden aangepast volgens de richtlijnen in het UHA 2003-2007 en de aanbevelingen van de IOK.

MD

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad

Reguliere werking

Bevolking
Actie IN.19: De samenwerking met de interpolitiezone Kempen Noord-Oost verbeteren door onderling duidelijke afspraken te maken.

MD

Interpolitiezone Kempen Noord-Oost

Reguliere werking (bijdrage werkingskosten IPZ: € 612.000 jaarlijks)Actie IN.20: Opleiding van de milieuambtenaar/duurzaamheidsambtenaar i.v.m. de (ver)nieuw(d)e taken van de gemeente in het kader van het nieuwe decreet op de milieuhandhaving.

MD
Reguliere werking


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina