Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale MilieudienstDovnload 1.37 Mb.
Pagina13/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2Water


Actie

Initiatiefnemer

Betrokken actoren

Raming

Doelgroep

Grondgebied

Actie WA.1: Actief deelnemen aan de opmaak, uitvoering en opvolging van de deelbekkenbeheersplannen van het deelbekken van de bovenlopen van de Kleine Nete en het middengebied van de Kleine Nete en verderzetten van de samenwerking met het Netebekkenteam voor de opmaak van het bekkenbeheersplan voor het Netebekken.

MD

Dienst Grondgebiedszaken

Reguliere werkingActie WA.2: Bekendmaken van de gemeentelijke subsidie- en andere reglementen in het kader van haar duurzaam lokaal waterbeleid.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie WA.3: Uitvoeren van de watertoets voor projecten binnen de gemeente.

Dienst grondgebiedszaken
Reguliere werking
Volledig grondgebied

Actie WA.4: Verder ter beschikking stellen van het premiereglement inzake infiltratie van hemelwater in de bodem.

MD

Gemeentebestuur

Reguliere werkingActie WA.5: Stimuleren van waterdoorlaatbare oppervlakken en terugdringen van ondoorlaatbare oppervlakken.

MD/Technische dienst

Gemeentebestuur

Reguliere werkingActie WA.6: Opleggen van strikte voorwaarden m.b.t. de afvoer van hemelwater in milieuvergunningsdossiers.

Dienst Grondgebiedszaken
Reguliere werkingActie WA.7: Verder inventariseren van grondwaterwinningen.

MD

Dienst Grondgebiedszaken

Reguliere werkingActie WA.8: Verder uitbouwen van het rioleringsstelsel.

Technische dienst

MD

Reguliere werkingActie WA.9: Verder ter beschikking stellen van een subsidie voor individuele afvalwaterzuivering (SO).

MD

Gemeentebestuur

Reguliere werking: € 5.000 jaarlijks

Bevolking
Actie WA.10: Gradueel uitvoering geven aan de sanering van alle afvalwaterlozingen.

Technische dienst

VMM, Aquafin

Reguliere werkingActie WA.11: Inventariseren van de toestand in de gemeente inzake de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur.

Technische dienst
€ 30.000 (eenmalige studie tijdens de planperiode)Actie WA.12: Monitoring van overstorten.

VMM

Technische dienst, MD

Reguliere werkingActie WA.13: Sensibiliseren van de landbouwers als doelgroep inzake diffuse waterverontreiniging.

MD
Reguliere werking

Landbouw
Actie WA.14: Onderhoud van de waterlopen en grachtenstelsels.

Technische dienst

MD, deelbekkenoverleg

Jaarlijks € 50.000 (reguliere werking), vanaf 2007 verdubbeling van jaarlijkse kost
Volledig grondgebied

Actie WA.15: Voorkomen van vismigratieknelpunten.

Technische dienst
Reguliere werkingActie WA.16: Remediëren van bestaande vismigratieknelpunten van waterlopen derde categorie.

Technische dienst

MD

Zie WA.14Actie WA.17: Inventariseren van de oppervlaktewaterkwaliteit.

MD
€ 2.000 (eenmalige kost gedurende planperiode)Actie WA.18: Herwaarderen van beken en grachten.

Technische dienst

Deelbekkenoverleg, MD

Zie WA.14Actie WA.19: Ecologisch inrichten en herstellen van waterlopen.

MD

Technische dienst

Zie WA.14Actie WA.20: GNOPproject 4: Bekenbeheersplan.

MD

Dienst Grondgebiedszaken, Technische dienst

Reguliere werking + zie WA.14Actie WA.21: Verder ter beschikking stellen van subsidie voor aanleg van een hemelwaterinstallatie, gekoppeld aan het gebruik van het opgevangen hemelwater.

MD

Gemeentebestuur

Reguliere werking: € 3.000 jaarlijks

Bevolking
Actie WA.22: Uitvoeren van een wateraudit in gemeentelijke gebouwen bij nieuwbouw, herbouw of verbouwing.

MD

Technische dienst

Reguliere werkingActie WA.23: Rationeel watergebruik in de gemeentelijke gebouwen.

MD
€ 6.000 per hemelwaterinstallatie

Gemeentepersoneel
Actie WA.24: Sensibiliseren van het eigen personeel inzake rationeel watergebruik.

MD
Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie WA.25: Sensibiliseren van de bevolking en doelgroepen inzake rationeel watergebruik.

MD
Reguliere werking

Bevolking, scholen

3Natuurlijke entiteiten


Actie

Initiatiefnemer

Betrokken actoren

Raming

Doelgroep

Grondgebied

Actie NA.1: Voor de uitvoering van de cluster Natuurlijke entiteiten advies vragen aan de milieuraad en/of acties laten opvolgen en begeleiden door een lokale technische opvolgingscommissie.

MD

Milieuraad/ opvolgingscommissie

Reguliere werkingActie NA.2: Voeren van een specifieke communicatie-actie naar de burgers en de doelgroepen toe.

MD
Reguliere werking

Alle doelgroepen
Actie NA.3: Uitvoeren van minimaal 1 actie per milieujaarprogramma, die niet kadert binnen een juridische verplichting.

MD

Actie NA.4: Verder naleven en doen naleven van alle wettelijke bepalingen inzake natuurbehoud, beheer van open ruimte, bosbeheer, jacht en vogelvangst, bescherming van landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten.

MD

Politie, Bos en Groen, Afdeling Natuur

Reguliere werking

Alle doelgroepen
Actie NA.5: Sensibiliseren door o.m. het plaatsen van randinfrastructuur.

MD
€ 2.500 (eenmalige kost verspreid over planperiode)

Alle doelgroepen
Actie NA.6: Aanpassen van en controle op gemeentelijke reglementen.

MD

Politie

Reguliere werking

Alle doelgroepen
Actie NA.7: Afsluiten van beheers- of onderhoudsovereenkomsten.

MD

Gemeentebestuur, Financiële dienst, Vlaamse Gewest, landbouw, particulieren

20 % bijdrage per afgesloten VLM-beheersovereenkomst + ev. bijkomende overeenkomsten

Landbouw, particulieren
Actie NA.8: Erfpachtovereenkomsten.

MD
Reguliere werkingActie NA.9: Geleide wandelingen, info-avonden.

MD

Bosgroep, natuurverenigingen

Reguliere werking

Bevolking
Actie NA.10: GNOP Project 1: Levendbarende hagedis.

MD

MINA-werkers, groendienst, Bos en Groen, Natuurpunt, privé-eigenaars, Provinciebestuur

Reguliere werking (verderzetting van inspanningen)
Looiendse Bergen, Duinberg

Actie NA.11: GNOP Project 3: ‘sGravendel.

MD

Gemeentebestuur, dienst Grondgebiedszaken, provinciebestuur, eigenaars gronden, Natuurvereniging, Instituut voor natuurbehoud, Landbouworganisatie

Reguliere werking

Bevolking, eigenaars gronden

‘sGravendel en omgeving

Actie NA.12: GNOP Project 8: Bermbeheersplan.

MD

Groendienst, privé-personen, (natuur)verenigingen, Vlaams Gewest, provincie

Reguliere werking: € 115.000 jaarlijks (dit betekent een jaarlijkse meerkost van € 20.000)

Bevolking

Bermen van gemeentewegen

Actie NA.13: GNOP Project 9: Beschermingsproject KLE.

MD

Groendienst, natuurvereniging, landbouworganisatie, WBE

Uitwerken reglementen: gemeentebestuur, Provincie€ 6.000 (eenmalig, verspreid over planperiode)

Bevolking, landbouw, aangelanden

Volledige grondgebied

Actie NA.14: GNOP Project 11: Geelgors.

MD

Groendienst, scholen, Landbouworgansiatie, grondeigenaars, WBE, natuurverenigingen, Provincie

Reguliere werking + € 1.500 meerkost gedurende planperiode)

Bevolking, bezoekers

gebied ten westen van de Gracht en ten zuiden van de Goorbossen, het Reties Goor en de omgeving 'sGravendel

Actie NA.15: GNOP Project 12: Patrijs.

MD

Groendienst, landbouworganisatie, VLM, natuurvereniging, Bestuur Bruggen en Wegen, WBE, Provincie

Reguliere werking + € 2.000 meerkost gedurende planperiode)

Bevolking, landbouw

Vb. Looiend

Actie NA.16: GNOP Project 13: Brochure over het GNOP.

MD

IMD, directie van het Prinsenpark

€ 1.000 (eenmalig)

Bevolking
Actie NA.17: GNOP Project 14: Uitwerken van sensibilisatie rond de andere projecten.

MD

Natuurvereniging, IMD, scholen, jeugdverenigingen, directie van het Prinsenpark

Reguliere werking

Bevolking
Actie NA.18: GNOP Project 15: Haagplantactie.

MDBevolking, landbouw, scholen
Actie NA.19: GNOP Project 16: Aanleg natuurleerpad.

MD
Zie NA.5

Bevolking
Actie NA.20: Creëren van grote aaneengesloten gebieden met homogene natuurfunctie in natuurconcentratiegebieden.

Dienst Grondgebiedszaken

MD, Vlaamse Gewest, provincie Antwerpen

Reguliere werkingActie NA.21: Uitbouwen van verweving van natuur met andere functies.

Dienst Grondgebiedszaken

MD, Vlaamse Gewest, provincie Antwerpen

Reguliere werkingActie NA.22: Vrijwaren ecologische processen.

Dienst Grondgebiedszaken
Reguliere werkingActie NA.23: Zonering ten voordele van paaiplaatsen, rustgebieden.

MD

Dienst Grondgebiedszaken

Reguliere werking

Bevolking
Actie NA.24: Aankoop van gronden met het oog op het opstarten van een natuurgericht beheer of het inrichten van een reservaat.

MD

Gemeentebestuur

€ 25.000 (totaal bedrag over planperiode)Actie NA.25: Acties in participatie met de bevolking inzake kerkuilen, nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen, enz.

MD

Natuurvereniging, Provincie, Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen

Reguliere werking

Bevolking
Actie NA.26: Sensibiliseren van de bevolking inzake beschermingsmaatregelen waarin lokale accenten worden gelegd.

MD

Provincie Antwerpen, ANKONA

Reguliere werking

Bevolking
Actie NA.27: Meewerken aan de provinciale campagne rond vleermuizenbescherming.

MD

Natuurverenigingen, provincie Antwerpen

Reguliere werking

Bevolking
Actie NA.28: Plaatsen van wildspiegels en –reflectoren.

MD

Wildbeheereenheden

Reguliere werkingActie NA.29: Schoolactie.

MD

Scholen, natuurvereniging

Reguliere werking

Scholen
Actie NA.30: GNOP Project 2: Bosbeheer.

MD

MINA-werkers, Bosgroep Kempense Heuvelrug, Bos en Groen, boseigenaars

Reguliere werking

Boseigenaars
Actie NA.31: Samenwerking met bosgroep Kempense Heuvelrug verderzetten en stimuleren bij boseigenaars.

MD

Bosgroep Kempense Heuvelrug

Reguliere werking

Boseigenaars
Actie NA.32: Inrichting/aankoop van bestaande bossen bestemd voor de aanleg van een speelbos voor jeugdbewegingen.

MD

Jeugdraad

€ 25.000 (eenmalig bedrag)

Jeugd, toeristen, verenigingen
Actie NA.33: Actief en/of passief sensibiliseren in functie van het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor en het stimuleren van duurzaam bosbeheer.

MD

Bosgroep Kempense Heuvelrug

Reguliere werking

Boseigenaars, bevolking
Actie NA.34: GNOP Project 18: Ecologische inrichting van parken.

MD

Groendienst, VVOG

Reguliere werking

Groendienst
Actie NA.35: GNOP Project 20: Aanleg buffervegetaties rond industriezones met landschappelijke impact.

MD

Provincie Antwerpen, Groendienst, dienst Grondgebiedszaken

Reguliere werking

Bedrijven

Omgeving van KMO-Zone “de Bemdekens”

Actie NA.36: Milieuvriendelijke teelt stimuleren.

Groendienst

Financiële dienst

Reguliere werking

Siertelers
Actie NA.37: Bekendmaken van de groenbon en ondersteunen van initiatiefnemers.

MD

Groendienst

Reguliere werking

Bevolking

Volledig grondgebied

Actie NA.38: GNOP Project 17: Open ruimte.

Dienst Grondgebiedszaken

MD

Reguliere werkingActie NA.39: Behoud en versterken van gave landschappen.

Dienst Grondgebiedszaken

MD

Reguliere werking
Volledig grondgebied

Actie NA.40: Behoud van openruimteverbindingen.

Dienst Grondgebiedszaken

MD

Reguliere werkingActie NA.41: Weren van harde infrastructuur uit valleien.

Dienst Grondgebiedszaken

MD

Reguliere werkingActie NA.42: Herstelbeheer van specifieke landschapselementen gekenmerkt door een lokale streekeigen specificiteit.

Groendienst

MD

Zie NA.13Actie NA.43: Behoud en herstel van klein, onroerend historisch erfgoed.
Actie NA.44: Herstelbeheer van buurtwegen, kerkwegels en andere historische paden en routes.

Technische dienst

MD

€ 300.000, verspreid over planperiode (€ 150.000 in 2005)Actie NA.45: Ontwikkelen van een beleidsvisie inzake reliëfverstoringen en ontginningen.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie NA.46: Streven naar dominant graslandgebruik in agrarisch gebied met alluviale bodem.

MD

Dienst Grondgebiedszaken, gemeentebestuur, landbouw

Reguliere werking

Landbouw

Agrarisch gebied met alluviale bodem

Actie NA.47: Promoten van duurzame landbouw.

MD
Reguliere werking

Landbouw
Actie NA.48: Promoten van biologische landbouw en biopakketten.

MD

Lokale bioboeren, natuurverenigingen

Reguliere werking

Landbouw, bevolking
Actie NA.49: Subsidiëring aanleg en onderhoud veedrinkpoelen.

MD

Gemeentebestuur, financiële dienst

€ 2.500 (totaalbedrag, verspreid over planperiode)

Landbouw
Actie NA.50: Landbouwleerpad.

MD

Landbouw

Zie NA.5

Landbouw, bevolking, toeristen

Agrarisch gebied


4Hinder


Actie

Initiatiefnemer

Betrokken actoren

Raming

Doelgroep

Grondgebied

Actie HI.1: Opvolgen van klachten.

MD

Politie

Reguliere werking

Alle doelgroepen

Volledig grondgebied

Actie HI.2: Een centraal meldpunt voor milieuhinderklachten instellen in de gemeente.

MD

Politie

Reguliere werkingActie HI.3: Aanpakken van de milieuhinder die in eigen beheer kan worden teruggedrongen (voorbeeldfunctie).

MD
Reguliere werkingActie HI.4: Sensibilisatie van doelgroepen i.v.m. milieuhinder.

MD
Reguliere werking

Alle doelgroepen
Actie HI.5: Opstellen van een algemeen hinderreglement.

IOK

MD, Gemeentebestuur, politie

Reguliere werkingActie HI.6: Conflictbemiddeling.

MD

Politie

Reguliere werkingActie HI.7: Opruimen van kleine partijen achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen.

MD

Vlaams Gewest, OVAM

Reguliere werkingActie HI.8: Beperking van geluids- en geurhinder integreren in het beleid inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Dienst Grondgebiedszaken

MD

Reguliere werkingActie HI.9: Uitwerken van een beleidskader geluidshinder.

MD

Gemeentebestuur, Politie

Reguliere werkingActie HI.10: Sensibilisatiecampagne ter bestrijding van geluidshinder door het uitgaansleven verderzetten.

MD/CJS

DJ’s, horeca-uitbaters, politie

Reguliere werking

DJ’s, horeca-uitbaters
Actie HI.11: Bestrijden van geluidshinder door burenlawaai verderzetten.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie HI.12: Bestrijding geluidshinder door auto- en motorverkeer.

Technische dienst

MD, politie

Reguliere werkingActie HI.13: Toepassen van het stand-still beginsel in de potentiële stiltegebieden.

MD

Gemeentebestuur, andere gemeenten

Reguliere werking
Potentiële stiltegebieden

Actie HI.14: Sensibiliseren rond geurhinder veroorzaakt door de landbouw.

MD
Reguliere werking

Landbouw, bevolking
Actie HI.15: Herhalen van sensibilisatiecampagnes en eventueel opstellen van politiereglementen rond mogelijke bronnen van geurhinder.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie HI.16: Beperken van de lichthinder door klemtoon- en decoratieve verlichting.

MD
Reguliere werkingActie HI.17: Naleven en controleren van de VLAREM– wetgeving en zonodig tekortkomingen zelf aanvullen met politieverordeningen.

MD

Politie, gemeentebestuur

Reguliere werking

Hinderlijke inrichtingen
Actie HI.18: Sensibiliseringscampagne inzake lichthinder naar handelaars toe.

MD
Reguliere werking

Handelaars
Actie HI.19: Sensibilisatie van de burgers en doelgroepen inzake de problematiek van lichthinder.

MD
Reguliere werking

Reclamesector, glastuinbouw, uitbaters van sportinfrastructuur, bevolking, handelaars
Actie HI.20: Inventarisatie van en sensibiliseren rond lichtverontreiniging in Retie.

MD
Reguliere werking

Bevolking, hinderlijke inrichtingen
Actie HI.21: Maatregelen nemen om de lichtverstrooiing veroorzaakt door verlichting in eigen beheer tegen te gaan en de lichtintensiteit tot het noodzakelijke te beperken.

MD

Technische dienst

Reguliere werking

Gemeentediensten
Actie HI.22: Onderzoek voeren naar het afbakenen van potentiële donkertegebieden.

MD

Dienst Grondgebiedszaken

Reguliere werkingActie HI.23: Inventariseren van de gemeentelijke bodemkwaliteit en van potentieel verontreinigde gronden.

MD

Dienst Grondgebiedszaken

Reguliere werkingActie HI.24: Vaststellen van bodemverontreiniging.

MD
Reguliere werkingActie HI.25: Potentieel verontreinigde gronden in privé–eigendom.

MD
Reguliere werking

Eigenaars van potentieel verontreinigde gronden
Actie HI.26: Verderzetten van de controle op de aflevering van vergunningen en de uitvoering van de exploitatievoorwaarden in functie van het voorkomen van bodemaantasting.

Dienst Grondgebiedszaken

MD

Reguliere werkingActie HI.27: Mestdruk.

MD

VLM, Landbouw

Reguliere werking

Landbouw
Actie HI.28: Stookolietanks.

MD

Technische dienst

€ 5.000 (eenmalig)

Bevolking
Actie HI.29: Luchtverontreiniging door verwarming van de gebouwen van de eigen diensten tegengaan.

MD

Technische dienst

Reguliere werking

Eigen diensten
Actie HI.30: Sensibilisatie in functie van jaarlijkse controle door burgers van hun verwarmingsketel.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie HI.31: Meting van de luchtkwaliteit.

MD
€ 2.000 (eenmalig)
5Mobiliteit


Actie

Initiatiefnemer

Betrokken actoren

Raming

Doelgroep

Grondgebied

Actie MO.1: Maatregelen treffen ter verbetering van het openbaar vervoer (betere haltevoorzieningen).

Technische dienst

De Lijn

Reguliere werking: € 4.000 jaarlijks

Bevolking
Actie MO.2: Aanleggen van primaire en secundaire fietsroutes en andere maatregelen treffen die het gebruik van de fiets stimuleren (vb. plaatsen fietsenstalling).

Technische dienst
€ 1.700.000 (eenmalig bedrag, dat voor zowat 80 % gesubsidieerd zal worden

Bevolking, toeristen
Actie MO.3: Inrichten 70, 50 en 30 km/h zones.

Technische dienst
Reguliere werking

Bevolking
Actie MO.4: Onderzoeken van de opportuniteit van de aanleg van een carpoolparking ter hoogte van de verkeerswisselaar nr 26.

Technische dienst
€ 1.000 (eenmalig bedrag)

Bevolking
Actie MO.5: Informatiecampagne scholen verderzetten: schoolpooling, fietscolonnes.

Technische dienst

MD

Reguliere werking

Scholen
Actie MO.6: Opmaken en verspreiden informatiebrochures fietsroutes.

Technische dienst

MD

Reguliere werking

Bevolking, toeristen
Actie MO.7: Snelheidscontroles uitvoeren in combinatie met het gebruik van een snelheidsinformatiebord.

Technische dienst

Politie

Reguliere werking

Bevolking
Actie MO.8: Milieutoetsing van het mobiliteitsplan.

Technische dienst

MD

Reguliere werkingActie MO.9: Gedurende de samenwerkingsovereenkomst minstens 2 mobiliteitsacties uitvoeren.

Technische dienst

MD

€ 3.000 (eenmalig bedrag)Actie MO.10: Uitwerken van minstens één milieuvriendelijk mobiliteitsproject.

Technische dienst

MD

€ 1.000 (eenmalig bedrag)Actie MO.11: Milieutoetsing voertuigenpark.

Technische dienst

MD

Reguliere werking

Gemeentepersoneel, bevolking
Actie MO.12: Milieuvriendelijk vervoer eigen personeel.

MD
Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie MO.13: Gerichte sensibilisatie rond milieu en mobiliteit naar de bevolking.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie MO.14: Milderen van het versnipperend effect van bepaalde wegen.

Dienst Grondgebiedszaken

MD, Technische dienst

Reguliere werkingActie MO.15: Deelnemen aan de week van de zachte weggebruiker.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie MO.16: Fietsvergoeding gemeentepersoneel verderzetten.

Personeelsdienst

Gemeentebestuur, Financiële dienst

Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie MO.17: Cursus energievriendelijk autorijden voor het gemeentepersoneel.

MD
Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie MO.18: Dienstfietsen.

MD

Gemeentediensten

€ 750 (eenmalig bedrag)

Gemeentepersoneel

6Energie


Actie

Initiatiefnemer

Betrokken actoren

Raming

Doelgroep

Grondgebied

Actie EN.1: Verder ondersteunen van de activiteiten van de energiecoördinator.

MD
Reguliere werkingActie EN.2: Opmaken (of actueel houden) van een inventaris van de entiteiten met een bepaald elektriciteit- en brandstofverbruik.

Energiecoördinator

MD, gebouwverantwoordelijken, GeDIS

Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie EN.3: Verder bijhouden van de energieboekhouding.

Energiecoördinator

MD, gebouwverantwoordelijken, GeDIS

Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie EN.4: Energetisch optimaliseren van de gemeentelijke entiteiten.

Energiecoördinator

MD, gebouwverantwoordelijken, GeDIS

Reguliere werking

Gemeentepersoneel

Gemeentehuis, OCMW-gebouw, gemeenteschool, sporthal

Actie EN.5: Sensibiliseren rond rationeel energiegebruik.

MD

GeDIS

Reguliere werking

Gemeentepersoneel, bevolking
Actie EN.6: Screenen en aanpassen van bestaande gemeentelijke lastenboeken.

Technische dienst

Aankoopdienst, MD

Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie EN.7: Voortrekkersrol opnemen rond hernieuwbare energie.

MD

Energiecoördinator

Reguliere werking

Bevolking, gemeentepersoneel
Actie EN.8: Organiseren energieoverleg met gebouwverantwoordelijken.

Energiecoördinator

Gebouwverantwoordelijken

Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie EN.9: Toepassen K45 bij gemeentelijke (ver)nieuwbouw.

Technische dienst

MD

Reguliere werkingActie EN.10: Verbannen van elke vorm van elektrische verwarming in gemeentelijke gebouwen.

MD

Energiecoördinator, gebouwverantwoordelijken

Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie EN.11: Uitvoeren van een energieaudit.

Energiecoördinator

MD, GeDIS

€ 3.000Actie EN.12: Jaarlijks opstellen van een energienota.

Energiecoördinator

MD

Reguliere werkingActie EN.13: Audit verwarming.

Energiecoördinator

MD

€ 1.000Actie EN.14: Integreren van energieaspect in het lokale ruimtelijk structuurplan.

Dienst Grondgebiedszaken

MD

Reguliere werkingActie EN.15: Werken aan de voorbeeldfunctie van de gemeente inzake REG.

Energiecoördinator

MD, Aankoopdienst

Reguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie EN.16: Aankoop signalisatie op zonne-energie.

MD

Aankoopdienst, Technische dienst

€ 5.500 (eenmalig gedurende planperiode)

Bevolking
Actie EN.17: Zonnethermisch systeem in overheidsgebouw.

MD

Aankoopdienst, Technische dienst

€ 3.500 (eenmalig gedurende planperiode)

Bevolking
Actie EN.18: Energiebeleidsplan met betrekking tot hernieuwbare energie.

MD

Energiecoördinator, GeDIS

Reguliere werking

Bevolking, bedrijven, gemeente
Actie EN.19: Realisatie van hernieuwbare energieprojecten.

MD

Bevolking, andere gemeenten

Reguliere werking

Bevolking

Schoonbroek

Actie EN.20: Opvolgen van hernieuwbare energieinitiatieven.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie EN.21: Bezoek organiseren naar Isotopolis te Dessel en het Centrum voor Duurzaam Bouwen.

MD
Reguliere werking

Gemeentepersoneel, bevolking
Actie EN.22: Opleiding REG voor ambtenaren van de gemeente.

MD

Energiecoördinator, gebouwverantwoordelijken,

MilieuraadReguliere werking

Gemeentepersoneel
Actie EN.23: Varia aan sensibiliserende activiteiten uitvoeren.

MD
Reguliere werking

Bevolking, verenigingen, scholen
Actie EN.24: Actief sensibiliseren m.b.t. de energieprestatieregelgeving.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie EN.25: Ondersteunen van Ecoteams.

MD

Ecolife, gezinnen

Reguliere werking

Bevolking
Actie EN.26: Energiewijken.

MD

Gezinnen

€ 600 (eenmalig bedrag gedurende planperiode)

Bevolking
Actie EN.27: Demonstratie van technologieën voor energie-efficiëntie of duurzame energie ter sensibilisering van particulieren.

MD
Reguliere werking

Bevolking
Actie EN.28: Sensibilisering van architecten en installateurs voortzetten.

MD
Reguliere werking

Architecten, installateurs
Actie EN.29: Belonen van energiebespaarders.

MD
€ 500 (eenmalig bedrag gedurende planperiode)

Bevolking


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina