Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale MilieudienstDovnload 1.37 Mb.
Pagina15/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2Geraadpleegde informatie

2.1Literatuur


Zie ook tekst voor verwijzingen naar belangrijke, geraadpleegde documenten.
2.1.1Algemeen

Geert Van Hoorick, Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg (2000), Intersentia rechtwetenschappen, Antwerpen

Geert Van Hoorick, Cursus Juridische aspecten van het milieubeleid, academiejaar 2002-2003

M. Hermy, G. de Blust, M. Slootmaekers, Natuurbeheer (2004), Argus vzw, Natuurpunt vzw, uitgeverij Davidsfonds, Leuven

OVAM, afvalstoffenbeheer, gemeenten en huishoudelijke afvalstoffen, DIFTAR binnen het Vlaamse afvalbeleid (2002)

VVSG, Steven Verbanck, Milieuhandhaving: naar één globaal decreet? Samenvatting van de inhoud van het voorontwerp (2003)

BBL, CDO, Johan De Mol, Een nieuwe weg of een nieuw denken? BBL stelt huidig mobiliteitssysteem in vraag, uit: Verkeersspecialist, september 2002, blz. 90 ev.

Tandem, Voorbeelden van participatie in het lokale milieubeleid (2003)

Steunpunt lokale agenda 21 (sla21), De Vlaamse Duurzaamheidsspiegel

VMM, De waterkwaliteit in Vlaanderen, uit: Water nr. 100, mei/juni 1998

VMM, Algemeen waterkwaliteitsplan Nete, op CD-Rom (2002)

Provincie Vlaams Brabant, Intercommunale Interleuven, Intercommunale Haviland, IGO Leuven vzw, 40 tips voor milieuvriendelijke mobiliteit: verplaats u verstandig… en spaar het milieu, uw gezondheid en uw geldbeugel (2003)

Provincie Vlaams Brabant, Intercommunale Interleuven, Intercommunale Haviland, IGO Leuven vzw, Tips voor handige waterbesparing, Tips om je waterfactuur te beperken (2002)

AMINAL Afdeling Water, VMM, (2002) Code van goede praktijk voor duurzaam lokaal waterbeleid.

E. De Pue, L. Lavrysen en P. Stryckers (2003), Milieuzakboekje 2003, Kluwer, Centrum Voor Natuur- en milieueducatie vzw.

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003 – 2007.

Provincie Antwerpen, Departement Leefmilieu, Provinciaal Milieubeleidsplan 2003 – 2007

Vlaams Gewest, Vlaams Milieubeleidsplan 2003 – 2007.

Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO), Lokale agenda 21: draaiboek, editie 2001.

AMINAL afdeling Algemeen Milieu- en natuurbeleid sectie Lucht, Brochure: adem diep in, 184 tips voor een gezonde lucht, december 2003

AMINAL afdeling Algemeen Milieu- en natuurbeleid sectie Lucht, Invloed verkeersinfrastructuur op emissies; Aanbevelingen voor wegbeheerders (2003)

AMINAL afdeling Algemeen Milieu- en natuurbeleid sectie Lucht, AMINAL dossier nr. 2: Mobiliteit en milieu: acties ondernomen in Vlaanderen ter vermindering van de druk van het verkeer op het leefmilieu, juni 2000

AMINAL afdeling Algemeen Milieu- en natuurbeleid sectie Lucht, Voorbeelden Milieu en mobiliteit in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ cluster Mobiliteit, november 2002

AMINAL afdeling Algemeen Milieu- en natuurbeleid sectie Geluid, trillingen en niet-ioniserende stralingen, Brochure: Wegverlichting zonder lichthinder, november 2003

Departement LIN Mobiliteitscel, Hoe het vooruit gaat. Vlamingen over hun verplaatsingsgedrag, 1995

Departement LIN, De wegvervoersector Economische structuur en betekenis, Samenvatting, 1996

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen vzw (ODE), Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE), Brochure: Duurzame energie: wegwijzer 2004

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen vzw (ODE), Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE), Brochure: Warmte uit zonlicht

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen vzw (ODE), Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE), Brochure: Energie besparen in de horeca; Tips en mogelijkheden voor rationeel energiegebruik op een rijtje

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen vzw (ODE), Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE), Brochure: biomassa

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen vzw (ODE), Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE), Brochure: warmtepompen voor woningverwarming

Afdeling Land- en Tuinbouwvorming, Code van goede landbouwpraktijken – nutriënten: vollegrondsgroenten en fruitteelt

Afdeling Land- en Tuinbouwvorming, Code van goede landbouwpraktijken – nutriënten: akkerbouw

Afdeling Land- en Tuinbouwvorming, Code van goede landbouwpraktijken – nutriënten: grasland en voedergewassen

Afdeling Land- en Tuinbouwvorming, Code van goede landbouwpraktijken – bestrijdingsmiddelen

Afdeling Land- en Tuinbouwvorming, Code van goede landbouwpraktijken – natuur

Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, administratie Economie, Brochure: Ideeën voor energiezuinig bouwen en verbouwen

Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, administratie Economie, Brochure: Ideeën voor energiezuinig wonen

Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC), Brochure: Ruimte voor Water – Bronnen van inspiratie, 15 projecten van waterbeheer in Vlaanderen

DIALOOG vzw en VMM, Brochure: Water. Elke druppel telt. Deel 1: een watervriendelijk huishouden

OVAM, Brochure: Composteren in vaten en bakken

OVAM, Brochure: Milieuvriendelijk consumeren: 10 productgroepen kritisch bekeken

Administratie Planning en Statistiek, De Vlaming over “ons” milieu en “zijn” gedrag, Resultaten van de APS-surveys 1996 en 2000, juli 2002


2.1.2Gemeentespecifiek

Gemeentebestuur Retie, Milieujaarprogramma’s 2000 – 2001 – 2002 – 2003

Gemeentebestuur Retie, Milieubeleidsplan 2000 – 2004

Gemeentebestuur Retie, Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan 1996

Gemeentebestuur Retie, Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, versies 2004

Gemeentebestuur Retie, Gemeentelijk mobiliteitsplan, september 2000

Gemeentebestuur Retie, Bermbeheersplan gemeente Retie, februari 2000

Gemeentebestuur Retie, Op weg naar een nieuw Retie, Beleidsnota 2001 – 2006

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos & Groen, Beheersplan Bosreservaat De Goorbossen te Retie, oktober 2001

PIH & Dienst Waterbeleid, Integraal Waterbeheersplan, Deel 1: inventaris en knelpuntenanalyse, maart 2002

Provincie Antwerpen, Departement Leefmilieu - Dienst Waterbeleid, Deelbekkenbeheersplan (Projectorganisatie, Gebiedsanalyse, Doelstellingennota) voor het Deelbekken Bovenlopen Kleine Nete, november 2004


2.2Websites

2.2.1Algemeen

Opsomming van enkele belangrijke, informatieve websites:

www.11.be http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_milieu.htm

www.bondbeterleefmilieu.be www.ciwvlaanderen.be

www.dialoog.be www.ecolife.be

www.emis.vito.be www.energiesparen.be

ibw.inbo.be/ www.instnat.be

www.kimomo.be www.lin.vlaanderen.be

local.nl.eea.eu.int www.milieukoopwijzer.be

www.milieuraad.be www.milieurapport.be

www.mina.be www.mina.vlaanderen.be/milieueducatie/mos/

www.monument.vlaanderen.be www.natuur.be

www.natuurpunt.be www.ovam.be

www.passiefhuisplatform.be www.pime.be

www.protos.be www.provant.be

www.samenwerkingsovereenkomst.be www.schoolkoopwijzer.be

www.sla21.be www.staatsblad.be

statbel.fgov.be/port/env_nl.asp www.stip.ovam.be

www.tandemweb.be www.vlaco.be

www.vlm.be www.vmm.be

www.vms-vzw.com www.vvsg.be

web.gisvlaanderen.be www.wwf.be

www.zonderisgezonder.be
2.2.2Gemeentespecifieke websites

http://retie.lokaal.be/

www.milieuraad.be/retie1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina