Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale Milieudienst


Evaluatie van het gemeentelijk milieubeleidsplan 2000-2004Dovnload 1.37 Mb.
Pagina16/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

3Evaluatie van het gemeentelijk milieubeleidsplan 2000-2004


Opmerking: alle acties uit het GMBP 2000-2004 Retie werden als bindend aangeduid.

Nr. actie

Naam actie

Evaluatie

AF.1

Afvalpreventieplan

Uitgevoerde acties

 • huishoudens:

 • in 2001 en 2002 artikels in infoblad over afvalpreventie (rapportage in MJP 2002, MJP 2003)

 • coördinaten van Robinsonlijst bekend maken, anti-reclamestickers via verschillende kanalen blijven onder de aandacht zetten, regelmatig de antireclame sticker via het gemeentelijk infoblad in de kijker zetten

 • duurzaamheidstip van de week invoeren bij gemeentelijke berichtgeving

 • scholen

 • in 2002 werd een infobundel ‘Scholenproject’ verspreid naar alle Retiese scholen. Hierin zaten voorbeeldacties rond afvalpreventie voor kleuterscholen en lagere scholen

 • 2002: rondleidingen in containerpark, sensibilisatie afvalpreventie en duurzame afvalinzameling, stimuleren tot het nemen van preventiemaatregelen en in te spelen op begeleidingsprojecten zoals Groene School en MOS. Eén school in Retie werkt nu met MOS

 • 2003: alle kinderen van de Retiese scholen brengen een brooddoos en hervulbare drankflesjes mee naar school. Dergelijke zaken gaan werden in de aandacht gebracht, zodat het een stimulans werd voor alle inwoners, bedrijven en instellingen van Retie.

 • verenigingen

 • 2002: presentatie van IOK over afvalbeleid en rondleiding in composteringsinstallatie voor seriorenraad en KBG

 • handelaars: de actie “ecoshopping” werd door 1 handelaar geïmplementeerd, terwijl de actie “met belgerinkel naar de winkel niet van de grond kwam.

Geplande acties in 2003:

 • scholen

 • aanleveren van specifieke informatiepakketten o.a. over afval aan de scholen, opvang en begeleiding van schoolgroepen op het containerpark en op de demonstratie rond thuiscomposteren

Evaluatie:

Volgende acties uit het GMBP 2000-2004 werden (nog) niet uitgevoerd: • afvalpreventie- en afvalsorteringsinitiatieven naar scholen

 • scholen sluiten een afvalcontract met de gemeente

 • aanschrijven van handelaars en in overleg nemen van acties

 • onderzoek naar organiseren van afvalvrije fuiven en bals; in overleg met verenigingen en organisaties randvoorwaarden voor evenementen opleggen.

 • KMO’s op de hoogte brengen van PRESTI-programma’s van OVAM

AF.2

Stimuleren van thuiscomposteren

Uitgevoerde acties

 • Huishoudens:

 • aanbieden van compostvaten

 • vanaf 2002: omruilactie GFT-container voor compostvat

 • verspreiden van de 5 verschillende OVAM-folders over thuiscomposteren en ecologische tuin.

 • tentoonstelling van 24 - 31 maart op gemeentelijk containerpark (opendeur bedrijventerrein) over thuiscomposteren. De tentoonstelling bestond uit tentoonstellingsborden met posters van Vlaco en compostvaten.

 • compostmeesterwerking:

 • vanaf 2002: cursus thuiscomposteren

 • 2003: inrichting demoplaats thuiscomposteren Prinsenpark; invoering retributie GFT-container (vanaf 1 januari 2003); lanceren van oproep voor de opleiding tot compostmeester in het infoblad (is gebeurd in 2003)

 • 2003: kipenproject

 • 2004: voordrachten door compostmeesters in verenigingen

 • Scholen

 • 2003: gratis compostvaten ter beschikking gesteld aan diverse scholen

Geplande acties in 2004:

 • huishoudens:

 • uitgebreide artikels over thuiscomposteren in het gemeentelijk infoblad

 • verder aanbieden van compostvaten aan sterk verminderde aankoopprijs (12,50 euro)

 • compostmeesterwerking:

 • vergaderingen met compostmeesters (momenteel 4)

 • stand van de compostmeesters op verschillende evenementen in de gemeente (bv jaarmarkten, hobbytentoonstellingen, enz.)

 • deelname aan weekend van de compostmeesters

 • uitgebreide demoplaats in prinsenpark en op gemeentelijk containerpark

 • gemeente:

 • opleiding composteren voor gemeentearbeiders

 • plaatsen van een wormenbak voor het GFT-afval van het gemeentehuis

 • scholen: promoten van composteren op school

 • aankoop van compostkoffer

 • aankoop cursusmap composteren met kinderen voor milieudienst en compostmeesterwerking

 • starten met een compostvat op één school

 • opvang en begeleiding van schoolgroepen op de demonstratie rond thuiscomposteren

 • doe-lessen geven aan kleuters door compostmeesters

Evaluatie: Actie AF.2 werd grotendeels uitgevoerd of is in uitvoering. Goede uitwerking; ontwikkeling van een aantal nieuwe, bijkomende actie-onderdelen.

AF.3

Kwalitatieve verbetering van de selectieve inzameling

Uitgevoerde acties

 • 2001:

 • inzameling van steenpuin, papier/karton, restafval, metalen, houtafval, gemengde kunststoffen, snoeihout, wit glas, gekleurd glas, vlak glas, afvalolie, tuinafval, textiel, PMD, KGA, groot huisvuil

 • inzameling elektrische en elektronische apparaten

 • container voor herbruikbare goederen voor het WEB

 • vanaf 1 januari 2003 worden voor volgende fracties kosten aangerekend op het gemeentelijk containerpark: groot huisvuil, auto- en motobanden, onzuiver houtafval, plastiekafval en groenafval

 • vanaf 2004 worden op het containerpark kosten aangerekend voor steenpuin

 • Handelaars en KMO’s kunnen vanaf 2003 gebruik maken van het containerpark voor plastiek, PMD, glas en P&K onder dezelfde modaliteiten als particulieren (FOST PLUS)

 • vanaf 2001 kunnen landbouwers een maal per jaar gratis hun landbouwplastiek aanleveren

Geplande acties in 2004:

 • onderzoek naar andere registratietechnieken (o.a. weegbrug) op containerpark

 • opstellen van een gemeentelijk reglement dat het gebruik van het containerpark voor KMO’s en handelaars regelt

Evaluatie:

De actie werd volledig uitgevoerd. Er werden bijkomende actie-onderdelen uitgevoerd of gepland om de selectieve inzameling kwalitatief te verbeteren.AF.4

Aanpassing van het belasting- en retributiereglement

Uitgevoerde acties:

 • 2000: stijging van prijzen voor de afzet van afval + aanrekening aanvoer van gras

 • 2001: Het belastingsreglement (principe de vervuiler betaalt werd als leidraad genomen) werd laatst aangepast in december 2000. Inwoners krijgen een bepaald aantal zakken gratis, de overige moeten betaald worden. Belasting voor huisvuilophaling werd vastgesteld op € 38,- voor een alleenstaande, € 62,- voor een gezin per jaar ( men mag om de 14 dagen een zak aanbieden). De retributie voor een extra zak restafval bedraagt nu € 1,-/sticker. De retributie voor extra zakken PMD en restplastiek bedraagt nu € 0.25. Er werd een retributie op basis van autodiftar (wijze van vervoer) ingevoerd op het containerpark voor: harde plastiek gazon, afbraakhout en grof vuil. PMD en restplastiek dienen in hun respectievelijke zakken te worden aangeboden.

 • vanaf 1 januari 2003 werden nieuwe retributie- en belastingsreglementen ingevoerd voor ophalen en verwerking huishoudelijke afvalstoffen, het principe van ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ wordt toegepast

 • een vast bedrag voor de huisvuilbelasting van € 50,- wordt aangerekend, zowel voor gezinnen als voor alleenstaanden

 • het restafval mag enkel worden gedeponeerd in de verplichte bordeauxrode zakken met opdruk "Gemeente Retie Restafval". Er worden 2 soorten zakken aangeboden: grote zakken aan € 1 per stuk (50 l) en kleine zakken aan € 0,5 per stuk (25 l).

 • Op de GFT-container dient een jaarsticker te worden aangebracht. De kostprijs van deze klever, die jaarlijks dient te worden hernieuwd, bedraagt voor een grote container (120 liter): € 25,- en voor een kleine container (40 liter): € 10,-

 • voor groot huisvuil, PMD, gesorteerd plastiek en papier en karton verandert er niets ten opzichte van 2001

 • Invoer op het containerpark van retributie op basis van autodiftar (wijze van vervoer) voor alle groenafval. Retributie op auto- en motobanden voor € 1,-/stuk.

 • Vanaf 1 januari 2004 wordt de retributie op het containerpark gewijzigd van autodiftar naar diftar volgens afmetingen (€ 1,-/ per 0,25 m³).

Evaluatie:

Het retributie- en belastingsreglement werden aangepast volgens het principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’AF.5

Bestrijding van het thuis verbranden

Uitgevoerde acties:

 • 2002: campagne i.v.m. afvalverbranden o.a. controle op het verbranden in open lucht

 • 2002: opvolging van illegaal verbranden van afval in het kader van MKROS

Geplande acties in 2004:

 • samenwerking met de milieucel van de IPZ Kempen Noord-Oost i.v.m. inventarisatie en mapping van gegevens over sluikstorten en –verbranden

Evaluatie: actie werd uitgevoerd.

AF.6

Bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten

Uitgevoerde acties:

 • toepassen van het belastingsreglement op sluikstorten

 • 2000: berichtgeving in het gemeentelijk infoblad + infobord + onderzoek en eventueel P.V. bij vaststelling sluikstorten.

 • Vanaf 2002:

 • zwerfvuilactie

 • artikels in infoblad rond sluikstorten en preventie van zwerfvuil

 • inzetten van gemeentearbeiders voor net opruimen van zwerfvuil, ook langs gewestwegen

 • Hondenpoep: eigenaars van honden moeten steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. Burgers worden regelmatig opgeroepen om de straten, pleinen en groenvoorzieningen te vrijwaren van hondenpoep

 • Een snelle verwijdering van sluikstorten, want eens een sluikstort ontstaat, groeit dit verder aan

Geplande acties in 2004:

 • samenwerking met de milieucel van de IPZ Kempen Noord-Oost i.v.m. inventarisatie en mapping van gegevens over sluikstorten en –verbranden

 • aansporing van de politie om regelmatig te patrouilleren en repressief op te treden

 • politioneel optreden tegen het achterlaten van afval aan de (gesloten) poort van het containerpark, buiten de openingsuren

Evaluatie: Het merendeel van de actieonderdelen werd uitgevoerd. De actie werd uitgebreid met een aantal nieuwe actie-onderdelen. Niet uitgevoerd: plaatsing van blikvangers (deze actie werd afgeschaft omdat de gemeente niet meer achter deze actie staat).

AF.7

Inschakeling in het PMD-project van Fost Plus

Uitgevoerde acties:

 • inzameling van PMD via containerpark en via huis-aan-huis ophaling.

Evaluatie: actie werd uitgevoerd.

AF.8

Sorteerproef op gemeentelijk niveau

Bij de ophalingen werd soms geregistreerd door de ophalers op welke adressen de zakken niet werden opgehaald omdat er onreglementaire inhoud werd vastgesteld. Deze adressen konden dan specifiek worden gesensibiliseerd rond dit onderwerp. Evaluatie: actie werd niet volledig uitgevoerd.

WA.1

Integraal waterbeheersplan

Uitgevoerde acties:

2001: integraal waterbeheersplan (deel 1: inventaris en knelpuntenanalyse) werd opgemaakt door PIH

Aanleg vistrap (Klein Neetje)

Geplande acties in 2004 en verder:

uitvoering actieplan integraal waterbeheer

opmaak Duurzaam Lokaal Waterplan

actief meewerken aan het bekkenbeheerplan dat in opmaak is door het Netebekkencomité

Dulo-waterplan voor bovenloop Kleine Nete (deelbekkenoverleg): Projectorganisatie – doelstellingennota – inventarisatie

Deelnemen aan deelbekkenoverleg Middengebied Kleine Nete.Evaluatie: Het eerste deel van het integraal waterbeheersplan werd opgemaakt. De concrete uitvoering is gepland.

WA.2

Herwaardering van beken en grachten

Uitgevoerde acties:

vanaf 2001: uitvoering gemeentelijk reglement betreffende overwelven baangrachten

vanaf 2002: ongeoorloofd dichtleggen van beken en grachten aan banden leggen Evaluatie: Er werd nog geen inventaris opgemaakt van de beken en grachten die opnieuw in gebruik kunnen genomen worden. Wel worden de nog bestaande grachten onderhouden.

Evaluatie: Actie werd deels uitgevoerd.


WA.3

Slibruimingsbeheer

Uitgevoerde acties:

ruiming van baangrachten en leigrachtenGeplande acties in 2004:

opmaak van een inventaris welke grachten en beken geruimd moeten worden en hoe vaak, om te voorkomen dat er te grote hoeveelheden slib gecreëerd worden: ruimingsplan

opstellen van een bemonsteringsplan van de waterbodem van de waterlopen. Deze monsters worden geanalyseerd op een standaard parameterpakket. Er wordt ook nagegaan of de bodem geschikt is voor hergebruik

opstellen van een slibinventaris en slibbeheersplan

Ecologische sanering Colateur

Evaluatie: In Retie gebeurt geen slibruiming. Voorlopig worden initiatieven van hogere overheden afgewacht.


WA.4

Actualisatie inventarisatie lozingspunten

2000:

vaste staalnames van VMM

inventaris lozingspunten in openbare waterlopen

milieu-inventaris regio Zuiderkempen oppervlaktewaterEvaluatie: Er werd in 2000 een geactualiseerde inventaris opgemaakt.

WA.5

Gemeentelijke databank met rioleringsgegevens uitbouwen

De gemeente beschikt over een 10 jaar oude hydronautstudie waarin het bestaande en uit te bouwen rioleringsnetwerk staat beschreven.

Evaluatie: Er werd nog geen databank opgesteld. Retie is niet op de hoogte van de ligging van alle overstorten in de gemeente.

WA.6

Verder uitbouw van het rioleringsstelsel

Uitgevoerde acties:

verdere uitbouw van het rioleringsnetwerk

2003: stedenbouwkundige verordening die de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater verplicht, daar waar het mogelijk is.

2003: Aanpassing gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen.Evaluatie: Actie wordt uitgevoerd.

WA.7

Kleinschalige waterzuivering

Uitgevoerde acties:

info verstrekken aan bouwers over kleinschalige waterzuivering

Verplichting aangepaste zuiveringstechnieken (o.a. septische putten,..) daar waar geen riolering is wordt in de bouwvergunningen opgelegd

2004: subsidiëring IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater). De gemeentelijke premie voor de bouw van een particuliere waterzuivering bij aanleg in of langs bestaande woongelegenheden. De premie is éénmalig, bedraagt per aansluiting maximum 1.000 euro en mag de 50 % van de bewezen kosten niet overschrijden. De subsidie wordt uitbetaald aan betreffende bouwhe(e)r(en) nadat de aanleg is gebeurd volgend de code van goede praktijk en door de gemeente geverifieerd.Evaluatie: Het onderzoek bij bestaande gebouwen werd niet gevoerd. Actie werd deels uitgevoerd.

WA.8

Sanering van overstorten

2004: deze actie is in uitvoering.

Evaluatie: Deze actie wordt uitgevoerd.

WA.9

Actieve deelname in het Netebekkencomité

Uitgevoerde acties:

2002 en verder: actief meewerken aan het bekkenbeheersplan dat in opmaak is door het NetebekkencomitéEvaluatie: Actie wordt uitgevoerd.

WA.10

Sensibilisatie RWG via het gemeentelijk infoblad

Uitgevoerde acties:

vanaf 2001: bekendmaken van reglementen (o.a. subsidiereglement hemelwaterput en infiltratievoorzieningen) via het infoblad

vanaf 2001: info over rationeel watergebruik via infoblad

Geplande acties in 2004:

bekendmaking via infoblad en bouwvergunning dat hemelwaterput verplicht is

sensibilisering i.v.m. milieuvriendelijke opslag van stookolietanks

Evaluatie: De actie werd en wordt uitgevoerd. Regelmatige herhaling is wenselijk.


BO.1

Uitvoeren van de verplichtingen opgelegd door het bodemsaneringsdecreet en het VLAREBO

Uitgevoerde acties:

 • milieu-audit i.v.m. mestproblematiek (1992)

 • inventarisatie oude stortplaatsen (door P.I.H.)

 • inventarisatie slib (P.I.H.) in het kader van milieu-audit als logisch vervolg van de oppervlaktewaterinventarisatie

 • deelname project inventarisatie zinkassenwegen i.s.m. Vito

 • mogelijkheid voorzien om een erkend bodemsaneringsdeskundige in te schakelen

 • opmaken inventaris van percelen opgenomen in register van verontreinigde gronden van OVAM.


Evaluatie: actie is in uitvoering.

BO.2

Sensibilisatie van de bevolking m.b.t. particuliere stookolietanks

Uitgevoerde acties:

 • 2000: inventarisatie vergunningen.

 • 2000-2001: sensibilisering i.v.m. milieuvriendelijke opslag van stookolietanks

 • 2002: sensibilisatie van de eigenaars van stookolietanks over de verplichtingen aangaande de opslag van stookolie; opvolging van de ondergrondse stookoliereservoirs in het kader van de meldingsplicht; informatieverstrekking over de controle van een particuliere stookolietank; verspreiden van lijsten met gegevens van erkende technici

 • 2002: verstrekken van info over duurzaam bouwen

 • 2003: opmaak van bundel met nuttige informatie voor eigenaars van stookolietanks

Evaluatie:

De actie werd en wordt uitgevoerd. De infoverstrekking over alternatieve energieën werd in een bredere context geplaatst (duurzaam bouwen).BO.3

Sensibilisatie van de landbouwers, gemeentepersoneel en hobbytuinders over het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen

Uitgevoerde acties:

 • opvolging naleving van het mestdecreet en MAP: volledige inventaris van de in de gemeente aanwezige landbouwbedrijven. Elke wijziging in de vergunningstoestand van deze inrichtingen wordt onmiddellijk aan de mestbank en aan de milieu-inspectie doorgegeven.

 • bekendheid geven aan de week van de biologische landbouw door een artikel in het gemeentelijk infoblad te publiceren.

 • Milieuraad ondertekent platformtekst van de biologische landbouw.

Geplande acties in 2004:

 • een informatiecampagne voeren inzake duurzame landbouw.

 • bekendheid geven aan de week van de biologische landbouw door een artikel in het gemeentelijk infoblad te publiceren.

Evaluatie:

 • er werd nog geen infoavond georganiseerd.

 • sensibilisatie gebeurt naar de bevolking toe, niet specifiek naar de landbouwers.

BO.4

Promoten van de ‘code van goede landbouwpraktijk’

Geplande acties in 2004:

 • bij de landbouwtelling de code voor goede praktijk bestrijdingsmiddelen ter beschikking gesteld

Evaluatie: Ook de andere codes van goede landbouwpraktijken (Code Nutriënten, Code Natuur) of folders en brochues kunnen gepromoot worden. In plaats van de codes mee te geven kan er ook gewerkt worden met een intekenlijst. De intekenlijst kan op verschillende manieren verspreid worden (landbouwtelling, gemeentelijk infoblad…). Op de website van ALT wordt vermeld hoe de codes van goede landbouwpraktijken verspreid worden.

BO.5

Indijken van de ‘harde’ recreatie in de erosiegevoelige duingebieden

Evaluatie: actie werd nog niet uitgevoerd. De actie wordt niet meer als knelpunt gezien en zal dus niet meer worden uitgevoerd.

BO.6
3.1.1.1Ontwikkelen van een beleidsvisie inzake reliëfverstoringen en ontginningen

Evaluatie: actie werd nog niet uitgevoerd. Er werd geen inventaris opgesteld, geen knelpunten werden geformuleerd en er werd geen sensibilisatie gevoerd naar de burgers. Wel kent het toezicht, het vergunningenbeleid en de toepassing van het stand-still principe uitvoering in de gemeente via de aanvraag van een bouwvergunning. De actie zal in de loop van de nieuwe planperiode uitgevoerd worden.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina