Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale Milieudienst


LU.1 Monitoring luchtkwaliteit bij specifieke problemenDovnload 1.37 Mb.
Pagina17/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

LU.1

Monitoring luchtkwaliteit bij specifieke problemen

Uitgevoerde acties:

 • inventarisatie van klachten m.b.t. geur en in kaart brengen in nauwe samenwerking met de lokale politie

 • aanvraag aansluiting MKROS werd ingediend op 16 december (meldpunt milieudienst en secretariaat)

 • opvolging van illegaal verbranden van afval

 • sensibilisatie van de bevolking m.b.t. de gevaren, hinder en gevolgen van het gebruik van allesbranders

 • bij het afleveren van een bouwvergunning wordt een document meegegeven waarin wordt vermeld dat het afval afkomstig van de bouwactiviteiten niet mag worden opgestookt, maar afgevoerd moet worden volgens bepaalde regels

 • controle op het verbranden in open lucht bij klachten

 • nieuw politiereglement inzake StMaartensvuren.

Geplande acties:

 • gebruik maken van het klachtenregistratiesysteem van zodra het ter beschikking gesteld wordt

 • opmaken en instellen van een politiereglement rond beperkte toelating van verbranding in open lucht, van zodra modelreglement door het Vlaams Gewest wordt ter beschikking gesteld

Evaluatie: er werden nog geen meetposten opgericht

LU.2

Sensibilisatie rond rationeel energiegebruik

Uitgevoerde acties:

2001 en 2002: artikel in gemeentelijk infoblad en reclamebladen over rationeel energiegebruik

2001 en 2002: info verstrekken over duurzaam bouwen

2002: verspreiding in de Retiese scholen van een infobundel ‘scholenproject’. In dit document werden voorbeeldacties opgenomen voor kleuterscholen en lagere scholen rond energiegebruik

2003: sensibiliseren van eigen diensten;

- tentoonstelling 24-31 maart met o.a. een module over duurzaam gebruik van energie;

- In de lastenboeken zoveel mogelijk voorzien dat op een duurzame manier met grondstoffen en energie wordt omgegaan;

- Voor de inwoners van Retie werd een infoavond gehouden 7 oktober 2003 over rationeel gebruik van energie;

- In het gemeentelijk infoblad van augustus 2003 verscheen een artikel over belastingvermindering voor energiezuinige investeringen in de woning;

- Ter beschikking stellen van de brochures van Gedis omtrent ‘Hoe zuinig omgaan met energie’ gratis ter beschikking van de Retiese inwoners in het gemeentehuis en bibliotheek;

- Op het gemeentehuis en bibliotheek lagen alle brochures van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gratis ter beschikking van de Retiese inwoners. Het zijn volgende titels:

 Energie besparen bij u thuis

 ’t is oktober, hou het sober

 Energiekalender 2003

 Steunregeling fotovoltaïsche zonnepanelen

 Meer comfort met minder energie

- Elke week verschijnt er op woensdag een duurzaamheidstip voor alle gemeentepersoneelsleden. Alle clusters komen aanbod, ook deze van energie. Bovendien worden tijdens het overleg met de gebouwverantwoordelijken divers sensibilisatiemateriaal (affiches, brochures, …) bezorgd aan de verantwoordelijken.

De premies van GeDIS worden regelmatig bekend gemaakt.Geplande acties in 2004:

- Sensibilisering naar verenigingen en bevolking

- Artikels in infoblad en reclamebladen

- Op het gemeentehuis en bibliotheek alle brochures van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gratis ter beschikking stellen aan de Retiese inwoners

indien voldoende interesse zal er met de omliggende gemeenten een bouwteam en enkele bouwavonden georganiseerd worden

- opmaak bundel met nuttige informatie voor bouwers en verbouwers

- bij elke aanvraag tot bouwen en verbouwen een handleiding meegeven m.b.t. energiezuinig en duurzaam bouwen

- promoten van het Provinciaal Centrum voor Duuurzaam bouwen in Oevel-WesterloEvaluatie: actie werd en wordt uitgevoerd.

LU.3

Mobiliteitsplan

Uitgevoerde acties:

mobiliteitsplan werd goedgekeurd door gemeenteraad in december 2000

afsluiting van module 13 (fietspaden langs gewestwegen): N118 Arendonk-Retie en N123 Postelsebaan

opstellen schoolvervoerplan diverse scholen ter voorbereiding op afsluiting module 10

aanstelling studiebureel voor opmaak en begeleiding module 10 veilige schoolomgeving

uitvoeren van snelheidscontroles door de politie

2001: invoering fietsvergoeding bij gemeentepersoneel

2002-2003: aansporen van personeelsleden om nog meer met fiets of openbaar vervoer naar het werk te komen uit milieuoverwegingen en ter verbetering van het mobiliteitsvraagstuk; promoten woon-werkverkeer met de fiets; overleg met diverse scholen i.v.m. schoolvervoerplan; oprichting Fietswacht door plaatselijke vereniging. De gemeente staat in voor de coördinatie; communicatie omtrent het mobiliteitsplan met de burgers; controle en graveren van fietsen: inwoners kunnen gratis hun fiets laten graveren; fietscontroles in de scholen door de politie; inventaris van het gemeentelijk wagenpark: telkens als er getankt wordt, dient de kilometerstand genoteerd te worden; gemeentelijk wagenpark regelmatig nazien op bandenspanning en afstelling van de motor

opmaak reglement voor creëren zone 30 in Asberg en verschillende schoolomgevingen

Geplande acties in 2004:

opvolging en evaluatie van gemeentelijk mobiliteitsplan

uitvoering van module 13

afsluiting module 2 (aanleg rondweg): doortrekking ringlaan van Veldenstraat naar Europalaan

afsluiting module 10 (veilige schoolomgeving)

creëren zone 30 in Asberg en verschillende schoolomgevingen

het gemeentelijk mobiliteitsplan doorlichten en toetsen aan milieudoelstellingen

sensibilisatie schoolvervoerplan (schoolpooling, fietscolonnes, …)

de fiets promoten door de aanleg van een fietspadennetwerk

zandwegen zoveel mogelijk behouden

afsluiten module 15 met het Vlaamse gewest (subsidiëring van flankerende maatregelen op gemeentelijk niveau ter ondersteuning van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid)

publicaties in gemeentelijk infoblad rond energiezuinig rijdenEvaluatie: goede uitvoering en aanvulling van oorspronkelijke actie

GL.1

Sensibiliseringscampagne voeren ter bestrijding van geluidshinder door de bevolking

Uitgevoerde acties:

- aanvragen voor organisatie muziekactiviteit worden bekeken door de gemeentelijke diensten

- inventarisatie van de klachten en in kaart brengen in nauwe samenwerking met de lokale politie

- IPZ Kempen Noord-Oost heeft controles georganiseerd op de snelheidsbegrenzing en geluidsemissie van brom- en motorfietsen

- uitvoeren van snelheidscontroles door de politie

- uitvoeren van frequentere controles op de snelheid van auto’s op strategische plaatsen zoals op wegen naar scholen

- via het gemeentelijk infoblad een regelmatige oproep tot het beperken van burenlawaai (grasmachine, radio)

- beleidsbeslissingen die een algemene snelheidsbeperking tot doel hebben waardoor naast de veiligheidsaspecten ook het algemeen geluidsklimaat kan verbeteren.

 Beperking, op verschillende gemeentewegen, van de algemene maximumsnelheid tot 50 en 70 km/uur ipv 90 km/uur.

 Aanpassing van de bebouwde kom

 Creëren van zones 30

 Aankoop mobiel snelheidsinformatiebordGeplande acties in 2004:

- gebruik maken van het klachtenregistratiesysteem van zodra het ter beschikking gesteld wordt

- evaluatie en waar nodig verfijning en aanpassing van het bestaande politiereglement met het oog op preventie en bestrijding van geluidshinder

- uitvoering van beleidsbeslissingen die een algemene snelheidsbeperking tot doel hebben waardoor naast de veiligheidsaspecten ook het algemeen geluidsklimaat kan verbeteren

- geluidshinder ten gevolge van jeugdfuiven aanpakken: informatiefolder voor het houden van fuiven

- verder zetten van de samenwerkingsovereenkomst met het PIH waardoor de gemeente beroep kan doen op de geluidsdeskundigen van het PIH zowel voor het uitvoeren van de metingen als voor de interpretatie ervan

- er zal nagegaan worden in hoever het geldende politiereglement voldoet aan de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst

Evaluatie: de actie werd en wordt uitgevoerd


GL.2

Toepassen van het stand-still beginsel in de potentiële stiltegebieden

Evaluatie: actie werd (nog) niet uitgevoerd

GL.3

Bij inplanting van nieuwe woonzones wordt de nodige buffercapaciteit voorzien

Evaluatie: De uitvoering van de actie is een onderdeel van het GRS.

LI.1

Sensibilisatie-actie omtrent lichtvervuiling door de burger

Uitgevoerde acties:

straatlampen zijn niet ingesteld op algemene nachtverlichting. Enkel de bochten, kruispunten en ‘zwarte’ punten worden ’s nachts verlicht

verlichting openbare gebouwen beperkt tot absoluut minimum

2002: artikel over lichtvervuiling in infoblad

Aanmoediging van naderingslampen of lampen die het licht naar de grond richten, is via informatieverspreiding gebeurd.

Geplande acties in 2004:

inventarisatie van de klachten en in kaart brengen in nauwe samenwerking met de lokale politie

gebruik maken van het klachtenregistratiesysteem van zodra het ter beschikking gesteld wordt

Evaluatie: actie werd uitgevoerd.


LI.2

Deelname aan ‘De Nacht van de Duisternis’

Uitgevoerde acties:

 • 2002: deelname aan nacht van de duisternis

Evaluatie: Deelname aan de nacht van de duisternis geen succes. Zolang niet alle gemeenten van het Vlaamse Gewest deelnemen zijn de kosten voor het doven van de openbare verlichting veel te hoog.

LI.3

Toepassing van het stand-still beginsel in de donkere gebieden van de gemeente

Evaluatie: deze actie wordt passief uitgevoerd, omdat zich momenteel geen problemen stellen.

NA.1

Verderzetting project Levendbarende Hagedis (Project 1 GNOP)

Evaluatie: actie werd door MINA-werkers uitgevoerd.

NA.2

Verderzetting project Stuw (Project 5 GNOP)

Evaluatie: actie werd door aannemer uitgevoerd, waarbij 1 bodemval werd geplaatst.

NA.3

Project Gracht (Project 7 GNOP)

Evaluatie: actie werd (nog) niet uitgevoerd.

De Gracht is ondertussen van eigenaar veranderd. Er is een procedure lopende die van de Gracht een waterloop 1ste categorie maakt. Het Gewest zal dus (in samenwerking met de gemeente) instaan voor de uitvoering van de sanering. Daarvoor werd de Gracht opgedeeld in 3 delen. Het eerste deel zal in 2004 worden gesaneerd.NA.4

Uitvoering bermbeheersplan (Project 8 GNOP)

Uitgevoerde acties:

 • ecologisch bermbeheer volgens bermbeheersplan

Evaluatie: actie wordt uitgevoerd. Het bermbeheersplan dateert van 2000. Het is aangewezen het gevoerde beheer na 5 jaar te evalueren via een (steekproefsgewijze) inventarisatie en eventueel bij te sturen.

NA.5

Beschermingsproject KLE (Project 9 GNOP)

Uitgevoerde acties (1997-2002):

 • in de gemeente is er een kapreglement betreffende het vellen van bomen. Er wordt een stedenbouwkundige verordening opgesteld voor het vellen, rooien en grondig snoeien van hoogstambomen en landschapselementen met verplichting tot heraanplanten en met betaling van een waarborg

 • bomen planten in de dorpskern: hiermee ook het maatschappelijk draagvlak versterken door te mikken op een positieve deelname van de burger aan het project

 • beheerscontracten tussen natuurverenigingen en gemeente voor het beheer van ecologisch waardevolle eigendommen van de gemeente

 • stimuleren van de aanleg van een groene buffer op en rond bedrijfsterreinen en landbouwbedrijven: in de bouwvergunning wordt de aanleg van een drie à zes meter breed streekeigen groenscherm opgelegd. Er wordt gevraagd een waarborgsom te betalen vooraleer de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd.

 • diverse pleinen en speelruimten werden aangelegd en voorzien van het nodige groen.

 • planten van bomen en kanten.

 • permanent onderhoud aangeplante KLE’s (Groenedijk).

 • bij het goedkeuren van verkavelingen wordt er steeds aan de verkavelaar opgelegd om groene ruimten te voorzien en het openbaar domein aan te planten.

Geplande acties 2004:

 • subsidiëring van jeugdverenigingen (ev. ook volwassenenverenigingen) bij de uitvoering van beheerswerken. Hiervoor wordt een reglement opgesteld dat nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Evaluatie: er werd nog geen inventaris van de bestaande KLE’s opgemaakt. Actie werd en wordt uitgevoerd.

NA.6

Brochure van het GNOP en uitwerken van sensibilisatie rond de andere projecten (Projecten 13 en 14 GNOP)

Evaluatie: actie werd niet uitgevoerd.

NA.7

Verderzetting Haagplantactie (Project 15 GNOP)

Uitgevoerde acties:

 • deelname aan haagplantactie

Evaluatie: actie werd en wordt uitgevoerd

NA.8

Ecologisch beheer van de Kleine Nete in het dorpscentrum en aanleg bufferzone rond industriezones met landschappelijke impact (Projecten 19 en 20 GNOP)

2000: groenschermen worden opgelegd in de bouwvergunningen bij ambachtelijke bedrijven (met borgsom). Dit wordt ook gecontroleerd.

Evaluatie: Actie wordt gedeeltelijk uitgevoerd. De oorspronkelijke planning om een fietspad aan te leggen langs de Kleine Nete gaat niet door. Wel wordt een zone van 5 meter in acht genomen langs de oever, waar een bufferzone is voorzien ten opzichte van de woonstraten.

NA.9

Uitbreiding bosreservaat ‘Goorbossen’

2000: erkenning bosreservaat ‘Goorbossen’.

Evaluatie: Actie wordt uitgevoerd in gewijzigde vorm: 52 are werd aangekocht maar zal worden erkend als natuurreservaat (in aanvraag).

NA.10

Beheersovereenkomsten met landbouwers voor gemeentelijke gronden langsheen de Groenendijk

Evaluatie: actie werd niet uitgevoerd.

NA.11

Aankoop (potentieel) waardevolle gebieden

Geplande acties 2004:

 • subsidiëring van de aankoop van groengebieden door natuurverenigingen

Evaluatie: er moet nog een begrotingswijziging komen om geld vrij te maken voor deze actie.

IMZ.1

Afvalpreventieplan voor de gemeentediensten

Uitgevoerde acties:

Selectieve afvalinzameling: • 2002: opstarten selectieve afvalinzameling binnen de gemeentediensten (inventarisatie van bestaande systemen in alle gemeentelijke gebouwen en diensten)

 • vanaf 2002: sensibilisatie van personeel door verspreiding van wekelijkse duurzaamheidstip

zuinig papiergebruik:

 • stimuleren van het gemeentepersoneel om zo weinig mogelijk papier te verbruiken door het verspreiden via de mail van preventietips

Geplande acties in 2003:

Selectieve afvalinzameling • uitwerken aanbevelingen selectieve afvalinzameling binnen de gemeentediensten

 • een registratiesysteem wordt opgestart waarbij ook voor alle gemeentelijke diensten de inzamelrecipiënten via de milieudienst worden aangevraagd zodat er een inventaris wordt bijgehouden

thuiscomposteren

 • opleiding composteren voor gemeentearbeiders

 • plaatsen van een wormenbak voor het GFT-afval van het gemeentehuis

Evaluatie: Actie wordt uitgevoerd. Onder impuls van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest is interne milieuzorg een belangrijk aandachtspunt geworden. De oorspronkelijke actie uit het milieubeleidsplan 2000-2004 is verder uitgediept en heel wat nieuwe actie-onderdelen werden uitgewerkt.

IMZ.2

Rationeel watergebruik in de gemeentediensten

Uitgevoerde acties:

vanaf 2002: sensibilisatie van personeel door verspreiding van wekelijkse duurzaamheidstip; maandelijks inventariseren van watergebruik in de gemeentelijke gebouwen; oproep via e-mail aan alle personeelsleden om lekken en doorlopende toiletten onmiddellijk te melden bij de verantwoordelijke persoon; opstellen van checklist voor doorlichting van bestaand gebouw of nieuwbouwplannen rond rationeel watergebruik

2003: gebruik van spaardouchekoppen, spaarspoelsysteem op toiletten, aanleg van regenwaterput bij uitbreiding gemeentehuis om toiletten te spoelen, informeren en sensibiliseren van burgers en scholen, organisatie tentoonstelling over o.a. RWG.

Geplande acties 2004:

uitvoeren van een wateraudit van gemeentelijke gebouwen in geval van nieuwbouw, herbouw of verbouwing waarbij controlemaatregelen worden geïmplementeerd in het ontwerp

gebruik van regenwater voor de schoonmaak, sproeien van beplantingen en kuisen wagenpark

Evaluatie: Actie wordt uitgevoerd. Onder impuls van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest is interne milieuzorg een belangrijk aandachtspunt geworden. De oorspronkelijke actie uit het milieubeleidsplan 2000-2004 is verder uitgediept en heel wat nieuwe actie-onderdelen werden uitgewerkt.


IMZ.3

Duurzame grondstoffen in de gemeentediensten

Uitgevoerde acties:

schoonmaakmiddelen • 2002: deelname aan studiedag rond duurzaam schoonmaken; onderzoeken van de mogelijkheid om duurzaam schoonmaken in te voeren in de gemeente; Poetsvrouwen gebruiken milieuvriendelijke schoonmaakmethoden. Ze maken vooral gebruik van schaarvlokken en materiaalwagentjes met rolemmer. Veelvuldig gebruik van systeemdoeken met microvezels

 • 2003: doorlichting van de gebruikte schoonmaakmiddelen + hiervoor aandachtspunten opnemen in de lastenboeken en prijsaanvragen.

kantoormateriaal

 • 2001: aankoop van gerecycleerd, niet-chloorgebleekt papier; aankoop van herbruikbare toners voor printers

 • 2002-2003: gebruik van gerecycleerd, niet-chloorgebleekt (TCF) papier, post-consumer papier voor printen en kopiëren; gebruik van enveloppen uit gerecycleerd papier; gebruik van ringmappen en opbergdozen uit gerecycleerde karton; gebruik van rekenmachines op zonnecellen

 • 2003: opmaak van een lijst met aanbevelingen in samenspraak met de aankoopdienst voor de aankoop van milieuverantwoorde kantoorartikelen (vb: correctierollers i.p.v. correctiestiften, kantoormateriaal aankopen in grote hoeveelheden om de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen); gebruik van computermonitors met een Energy-star label

cateringproducten

 • vanaf 2001: koffie in thermossen; gebruik van duurzaam servies; drank uit glazen retourflessen

 • vanaf 2002: gebruik van koffie met Max-Havelaar label

bouw- en onderhoudsmaterialen

 • vanaf 2001: aankoop van gerecycleerd straatmeubilair

 • 1991-2001: begin jaren negentig onderschreef het gemeentebestuur een motie om enkel inlands hout te gebruiken

 • vanaf 2002: opvolgen van de richtlijnen standaardbestek 250 voor de wegenbouw; klinkers, buizen, … van opengebroken bestratingen, inbuizingen worden indien mogelijk opnieuw gebruikt; gebruik van steenpuin om verhardingen aan te leggen

 • 2002: overkapping KGA-afval op gemeentelijk containerpark werd uitgevoerd in FSC-hout

 • 2003: gebruik van oude fietsbanden om jonge bomen vast te binden aan de steunpalen; bouw- en sloopafval afvoeren naar een COPRO-gekeurde installatie; plaatsing omheining in FSC-kastanjehout demoplaats composteren Prinsenpark

materialen voor tuin- en groenaanleg en onderhoud

 • vanaf 2002: gebruik van compost met Vlaco-label

 • 2003: geen gebruik van pesticiden en herbiciden op openbaar gemeentelijk domein; gebruik van houtsnippers om onkruidgroei te voorkomen.

Geplande acties in 2004:

schoonmaakmiddelen • de huidig gebruikte poetsmiddelen evalueren naar milieuschadelijkheid en eventueel zoeken naar minder milieuschadelijke producten

 • opvolgen van het productgebruik dmv het gebruiksregister dat door het Vlaamse gewest ter beschikking gesteld zal worden

 • oprichten van een werkgroep met de verschillende schoonmaakdiensten. Hierin komen naast het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen ook afvalpreventie en selectieve inzameling aan bod

kantoorartikelen

 • opmaken van een inventaris van alle gebruikte kantoorartikelen en deze evalueren naar milieuvriendelijkheid

 • drukken van het gemeentelijk infoblad op gerecycleerd, niet-chloorgebleekt, post-consumer papier

 • gebruik van flatscreens of computermonitors met een Energy-star label

 • aankoop meer duurzame reproductiemachines voor alle gemeentelijke diensten

cateringproducten (2003-2004)

 • aankoop van melk in glazen retourflessen

 • suikerklontjes aankopen verpakt per kilo en niet apart verpakt

 • gemeentebestuur en milieuraad ondertekenen de platformtekst van de biologische landbouw

 • drinkwaterfonteintjes voorzien bij elk lokaal van jeugdverenigingen (zevental)

bouw- en onderhoudsmaterialen

 • gebruik van steenpuin met Copro-keuring

 • collegebeslissing nemen om het gebruik van gelabeld hout op te nemen als verplichte maatregel in de bestekken die betrekking hebben op werken die door de gemeente uitgevoerd worden

 • collegebeslissing tot gebruik van FSC hout kenbaar maken bij de architecten, studiebureaus en houthandelaars waarmee de gemeente regelmatig samenwerkt

 • de schrijnwerkers en andere ambtenaren van de gemeente laten deelnemen aan studiedagen rond duurzaam geëxploiteerd hout

 • het gebruik van FSC-hout nog meer in praktijk brengen bij aanmaak van eigen projecten (infokasten, folderhouders, aankondigingborden, podium, zitbanken, …)

 • het gebruik van FSC-hout opnemen in lastenboeken

 • schilders van de gemeente een cursus rond milieuvriendelijke verdunners en wateroplosbare verven laten volgen

grondstoffen

 • in de lastenboeken zoveel mogelijk voorzien dat op een duurzame manier met grondstoffen en energie wordt omgegaan

Evaluatie: Actie wordt uitgevoerd. Onder impuls van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest is interne milieuzorg een belangrijk aandachtspunt geworden. De oorspronkelijke actie uit het milieubeleidsplan 2000-2004 is verder uitgediept en heel wat nieuwe actie-onderdelen werden uitgewerkt.

IMZ.4

Gemeentelijk reductieplan pesticiden

Uitgevoerde acties:

 • 2001: gemeentelijk en particulier groenafval wordt gehakseld en gebruikt in de gemeentelijke plantsoenen

 • 2002: opmaak van een jaarlijkse inventaris van de gebruikte bestrijdingsmiddelen a.d.h.v. het bijhouden van een logboek met volgende gegevens: actieve stof, totaal gebruikt volume, totaal verbruikte actieve stof, erkenningsnummer, behandelde oppervlakte; jaarlijkse opmaak van de met bestrijdingsmiddelen behandelde oppervlakten; geen bestrijdingsmiddelen gebruiken op bermen; verschillende bestrijdingsmiddelen alternerend gebruiken om resistentie te voorkomen; bij het onderhoud van de openbare groenstroken wordt voor zover mogelijk de voorkeur gegeven aan fysische of biologische bestrijding; onkruid bestrijden met alternatieve manieren; gebruik van houtsnippers om onkruidgroei te voorkomen; bestrijding van muskusratten met vallen

Geplande acties in 2003:

 • verder zetten van huidige werkwijze

 • inventariseren van de gebruikte bestrijdingsmiddelen

 • opmaak van pesticiden- en reductieplan volgens decreet van 21 december 2001

 • opstart van een werkgroep voor het opstellen van een reductieplan

 • voor elke actieve stof een maximum toegelaten hoeveelheid per jaar vastleggen. Elk jaar deze hoeveelheid actieve stof verminderen

 • aankoop doseerapparaat (selector) voor bestrijdingsmiddelen

 • gebruik van biodegradeerbare matten bij aanplanten van jonge plantjes

 • uitvoerend personeel cursussen laten volgen rond onkruidbeheer en nieuwe producten en ontwikkelingen in openbaar groen

 • proefproject ter sensibilisatie: in een bepaalde woonwijk de goten twee tot driemaal per jaar preventief vegen en geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. De inwoners worden actief betrokken bij de genomen maatregel en aangespoord om zelf ook geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken

Evaluatie: Actie wordt uitgevoerd. Onder impuls van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest en het decreet van 21.12.2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest is pesticidenreductie een belangrijk aandachtspunt geworden. De oorspronkelijke actie uit het milieubeleidsplan 2000-2004 is verder uitgediept en heel wat nieuwe actie-onderdelen werden uitgewerkt.

IMZ.5

Energieboekhouding voor de gemeentelijke gebouwen

Uitgevoerde acties

1998-2002: in het kader van het greenproject van VITO werd in 1998 het hoofd van de gemeentelijke Technische Dienst aangeduid als energiecoördinator

vanaf 2001: medewerker van technische dienst houdt maandelijks energieverbruik bij van openbare gebouwen; opvolging van het energieverbruik; vergadering met consulent van Electrabel over mogelijke energie-audit in de gemeentegebouwen; sensibilisatie energieverbruik in het kader van interne milieuzorg;

vanaf 2002: opvolging van het energieverbruik; Sensibilisatie energieverbruik in het kader van interne milieuzorg

opstarten van energieboekhouding en energiezorgsysteem gemeentelijke gebouwen: opvolging van het energieverbruik, samenwerking met GeDIS en sensibilisatie rond energieverbruik i.h.k.v. IMZ.

Geplande acties in 2004:

Blijvend meterstanden en facturen verzamelen en samenvatten

Opstarten van energieboekhouding en energiezorgsysteem gemeentelijke gebouwen. Met het invoeren van deze maatregel moet verschillende doelen worden bereikt:

• Energie besparen

• Water besparen

• Sensibiliseren van de bevolking

In het nieuwe milieubeleidsplan zal een luik duurzame energie worden opgenomen.

Bij gelegenheid alle gebouwverantwoordelijken samenroepen en overleggen over het energieverbruik in de gebouwen en hoe het energieverbruik verminderd kan worden.Evaluatie: Actie wordt uitgevoerd.

IMZ.6

Toepassen van rationeel energiegebruik in de gemeentelijke gebouwen

Uitgevoerde acties

2002: vergadering met consulent van Electrabel over mogelijke energie-audit in de gemeentegebouwenGeplande acties:

- Bij alle nieuwbouwprojecten of verbouwingen door of in opdracht van het gemeentebestuur systematisch de principes van energiezuinig bouwen toepassen. Dit gebeurt via het opnemen van prestatie-eisen in de lastenboeken rond: comfort, isolatie, beglazing, ketelvermogen, ketelrendement, brandstofverbruik, verlichtingsvermogen,…Evaluatie: Actie wordt uitgevoerd.

IN.1

Klachtenregistratie en –opvolging

Uitgevoerde acties:

 • aansluiting MKROS werd ingediend op 16 december (meldpunt milieudienst en secretariaat)

Geplande acties:

 • gebruik maken van het klachtenregistratiesysteem van zodra het operationeel wordt

Evaluatie: Via de samenwerkingsovereenkomst zal een digitaal klachtenregistratie en –meldingssysteem ter beschikking gesteld worden aan de gemeenten. Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een gemeente verplicht om dit programma te gebruiken.

IN.2

Milieuvergunning- en meldingsprocedure

Uitgevoerde acties

 • de uitvoering van deze actie zit vervat in het takenpakket van de dienst grondgebiedszaken

Evaluatie: De actie wordt uitgevoerd.

IN.3

Controle en toezicht

Uitgevoerde acties:

 • de toezichtstaken gebeurden in samenwerking met de politiediensten

 • de stedenbouwkundige ambtenaar beschikt over een Vlarem bekwaamheidsbewijs


Geplande actie:

 • overeenkomst afsluiten met IPZ Kempen Noord-Oost (bij milieupolitie zone Kempen Noord-Oost heeft niemand een Vlarembekwaamheidsbewijs)

Evaluatie: De actie wordt uitgevoerd en is een onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2004.

IN.4

Afstemmen van het gemeentelijk milieujaarprogramma op het gemeentelijk milieubeleidsplan

Evaluatie: Het milieujaarprogramma wordt sinds 2002 opgemaakt volgens de indeling van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2004. Indien mogelijk wordt voor elke opgenomen actie een link gelegd met het milieubeleidsplan 2000-2004. Het milieubeleidsplan 2005-2009 zal worden opgemaakt volgens de structuur van de samenwerkingsovereenkomst zodat er een betere afstemming mogelijk is tussen het milieubeleidsplan en het milieujaarprogramma.

IN.5

Actualisatie van inventarissen

Evaluatie: actie wordt uitgevoerd

RSP.1
3.1.1.2Actieplan gebiedsgericht natuur- en milieubeleid

Evaluatie: actie werd niet uitgevoerd.1 De waterbodem van de Colateur is daarentegen wel verontreinigd.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina