Mei 2005 colofon intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (iok) Antwerpseweg 1, 2440 Geel tel: 014/58 09 91 – fax 014/58 97 22 opdrachtgever: Gemeentebestuur Retie project: Opmaak milieubeleidsplan projectteam: Intercommunale MilieudienstDovnload 1.37 Mb.
Pagina2/17
Datum20.08.2016
Grootte1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

IInleiding


In de loop van de jaren ’90 heeft het milieu in Vlaanderen met recht steeds meer aandacht gekregen. Door de voortdurende uitbreiding van kennis omtrent de draagkracht van ons leefmilieu werd en wordt het steeds duidelijker dat naast de vele mogelijkheden, ons milieu ook heel wat beperkingen heeft. Die kennis geeft ons nu de mogelijkheid om op een duurzame manier verder te bouwen aan onze samenleving. “Op een duurzame manier” wil zeggen op zo’n manier zodat we voldoen aan de behoeften van onze huidige samenleving, zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Om dit te doen is dan wel planning nodig, zogenaamde milieubeleidsplanning. De complexiteit van ons milieu maakt een dergelijke planning echter niet eenvoudig.

Ook Retie wil werk maken van een beter, gezonder leefmilieu en probeert al jaren een zo duurzaam mogelijk beleid te voeren. Zoals gezegd is hiervoor een gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP) noodzakelijk. In dit plan wordt kortom neergeschreven wat de gemeente de komende jaren (in de periode 2005 tot en met 2009) wil doen aan de natuur en het milieu (afval, water, hinder e.a.) op haar grondgebied. Retie is met dit plan echter niet aan haar proefstuk toe. Ook voor de periode 2000-2004 werd een gemeentelijk milieubeleidsplan opgesteld.


1Doel van het milieubeleidsplan


Een gemeente heeft op vlak van milieu veel taken te vervullen in een snel veranderend landschap van wet- en regelgeving. Door middel van planning kan er systematischer en doeltreffender worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Met behulp van een milieubeleidsplan wordt een lange termijnbenadering mogelijk, kunnen middelen doelmatiger ingezet worden, wordt het beleid doorzichtiger voor zowel insiders als outsiders en komt er meer continuïteit in het gemeentelijke natuur- en milieubeleid.

Het gemeentelijke milieubeleidsplan 2005-2009 wordt opgemaakt met het oog op de bescherming en het beheer van het milieu op het grondgebied van de gemeente. Het beleidsplan is een actiegericht document dat moet worden uitgevoerd, opgevolgd en bijgestuurd. Deze continue evaluatie van het gevoerde milieubeleid wordt gerapporteerd in jaarlijks op te stellen milieujaarprogramma’s. In deze milieujaarprogramma’s wordt tevens het beleid van opeenvolgende jaren op elkaar afgestemd.

Belangrijk bij de opmaak van het gemeentelijke milieubeleidsplan is het creëren van een breed draagvlak. Een milieubeleid heeft immers pas kans op slagen als het voldoende gekend, aanvaard en erkend wordt. Zoals duidelijk zal worden uit volgende paragraaf, worden bij de opmaak van het milieubeleidsplan dan ook alle relevante groepen (verschillende diensten van het gemeentelijke beleid, inwoners, milieuverenigingen, hogere overheden, …) betrokken.

2Situering van het milieubeleidsplan binnen het wettelijke kader


In het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt een algemeen kader voor de milieubeleidsplanning op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau geschetst. Het opstellen van een gemeentelijk milieubeleidsplan was aanvankelijk geen verplichting. Sinds het uitvoeringsbesluit betreffende de provinciale en gemeentelijke milieubeleidsplanning en de milieuraad van 14 juni 2002 zijn de gemeenten verplicht hun milieubeleid te voeren op basis van een gemeentelijk milieubeleidsplan dat uiterlijk twee jaar na de goedkeuring van het Vlaamse Milieubeleidsplan goedgekeurd moet zijn. Het gemeentelijke milieubeleidsplan geeft nadere uitwerking aan het gewestelijke en aan het provinciale milieubeleidsplan en mag niet afwijken van de bindende bepalingen die zijn opgenomen in deze documenten. Relevant om te vermelden in dit licht is dat het bindend karakter in het MINA-plan 3 gelegd is op het niveau van de plandoelstellingen, die (meestal) te halen zijn tegen eind 2007. Deze plandoelstellingen zijn, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Algemene Bepalingen inzake milieubeleid, ook bindend voor de lokale overheden en dienen dus richting te geven aan het gemeentelijk milieubeleid. Binnen de perken van de gemeentelijke bevoegdheden kunnen deze hogere plannen wel aangevuld worden.

Elk milieubeleidsplan - gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk - dient volgens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid minstens een actieplan te bevatten, waarbinnen bepalingen als bindend kunnen worden aangeduid. Dit actieplan moet volgens het decreet minstens volgende punten bevatten:  1. de in de betrokken periode beoogde kwaliteit van de onderscheiden onderdelen van het milieu en met name de vooropgestelde milieukwaliteitsnormen en de termijnen waarbinnen ze dienen te worden bereikt;

  2. de aanduiding van gebieden waarin de kwaliteit van het milieu of van een of meer onderdelen daarvan bijzondere beschermings- of beheersmaatregelen behoeft;

  3. de daartoe vereiste beperking van milieubelasting, sanering of herstel van het milieu;

  4. de maatregelen, de middelen en de termijnen die worden vooropgesteld om deze doelstellingen te bereiken, alsmede de prioriteiten die daarbij gelden.

3Opbouw en inhoud van het plan


Het milieubeleidsplan is opgebouwd volgens een thematische benadering. Dit betekent dat het milieubeleid opgesplitst wordt in een aantal milieuthema’s, die hieronder beschreven staan. Deze structuur is gebaseerd op het model van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als Opstap naar Duurzame Ontwikkeling’ en is opgebouwd uit een instrumentarium en zeven thema’s, ook wel clusters genoemd.

Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de inhoud van de verschillende clusters:Deel 1: Instrumentarium:

Het inleidende deel omvat alle instrumenten/middelen die de gemeente gebruikt om haar milieubeleid te ondersteunen. Denken we vb. aan de milieudienst, de milieuraad, subsidies, verordeningen, … .Deel 2: cluster Vaste Stoffen:

Deze cluster is opgedeeld in twee grote delen, nl. milieuverantwoord productgebruik en afvalstoffen. In het deel ‘Milieuverantwoord productgebruik’ worden alle acties opgenomen die de gemeente onderneemt om het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame producten te stimuleren.

In het deel ‘Afvalstoffen’ worden de acties rond afvalpreventie, hergebruik van afval en selectieve afvalinzameling ondergebracht. Hierbij wordt het principe toegepast waarbij afvalpreventie steeds op de eerste plaats komt en hergebruik de voorkeur krijgt op het storten van afval.

Deel 3: cluster Water:

In deze cluster komen alle aspecten aan bod die er voor moeten zorgen dat problemen zoals wateroverlast, waterverontreiniging, verdroging, aantasting van het natuurlijk milieu van watersystemen en erosie worden voorkomen of op een brongerichte en geïntegreerde manier worden aanpakt.Deel 4: cluster Natuurlijke Entiteiten:

De cluster natuurlijke entiteiten omvat gemeentelijke projecten in de natuur-, landschaps-, groen- en bossfeer. Ook gaat de nodige aandacht naar de landbouw als beheerder van de open ruimte. Deze cluster bouwt verder op het GNOP (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan).Deel 5: cluster Hinder:

De gevolgen van bepaalde activiteiten van particulieren en bedrijven vormen een inbreuk op het welzijn van anderen. Zo worden vooral luchtverontreiniging, geurhinder, geluidshinder en lichthinder door velen als storend ervaren in het dagelijkse leven. Vaak gaat het om zeer lokale problemen. De gemeente is dan ook goed geplaatst om deze vorm van milieuvervuiling, indien mogelijk, terug te dringen en te voorkomen. Deze cluster omvat alle acties die de gemeente zal ondernemen om hinder voor zijn bevolking zoveel mogelijk te beperken en tegen te gaan. Bij deze cluster wordt er ook een paragraaf rond bodemverontreiniging opgenomen.Deel 6: cluster Mobiliteit:

Deze cluster heeft als doel het milieu- en mobiliteitsbeleid van de gemeente zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en de druk van het verkeer op het leefmilieu te verminderen.Deel 7: cluster Energie:

In het kader van de cluster energie wil de gemeente zelf een energiebeleid voeren dat zo weinig mogelijk milieubelastend is. Aspecten als hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik komen daarbij ruim aan bod.Deel 8: cluster Burgers en doelgroepen:

In deze cluster worden de acties opgesomd die de gemeente zal ondernemen om haar bevolking en andere doelgroepen te informeren en sensibiliseren inzake onder meer de toestand van het milieu, de knelpunten en het gevoerde gemeentelijke beleid.

Elke cluster op zich is opgebouwd volgens eenzelfde patroon. Iedere cluster begint met een korte, algemene inleiding en een bondige opsomming van het relevante wettelijke kader. Vervolgens wordt vertrekkende vanuit een omschrijving van de huidige situatie en knelpunten, specifiek voor de gemeente, een visie met specifieke doelstellingen opgesteld die uitgevoerd zal worden door het bijhorende actieplan. Elke actie wordt in het vetgedrukt vermeld en is genummerd. Bij iedere actie staat telkens ook extra informatie vermeld. Zo staat er bij sommige acties onmiddellijk onder de titel een ingekaderde tekst. Deze tekst schetst de inspanningen die de gemeente al heeft gedaan of doet i.v.m. deze actie. Onder de meeste actietitels wordt ook een verdere verklaring/toelichting gegeven over de titel van de actie. Voor een meer uitgebreide, technische en concretere invulling van de acties wordt verwezen naar de actiefiches. Voor iedere actie uit dit GMBP wordt immers een actiefiche opgesteld, die de duurzaamheidsambtenaar helpt bij de uitvoering van de acties en bij het opstellen van de milieujaarprogramma’s.

Iedere cluster eindigt met een hoofdstuk waarin de link tussen het gemeentelijk milieubeleidsplan enerzijds en het gewestelijk en het provinciaal milieubeleidsplan anderzijds wordt opgesomd.

Het laatste hoofdstuk van dit GMBP omvat een actielijst. Hierin worden alle acties uit de verschillende clusters nog eens opgelijst, waar mogelijk aangevuld met meer gedetailleerde informatie over elke actie zoals initiatiefnemer, betrokken actoren, doelgroepen, … .

Het milieubeleidsplan wordt opgevat als een werkdocument waarbij de nadruk komt te liggen op de visies en het actieplan. Voor het opstellen van het actieplan werd op zoek gegaan naar nieuwe initiatieven die de gemeente in de planperiode zou kunnen opstarten. Daarnaast werd ervoor gekozen evenzeer aandacht te schenken aan de inspanningen die reeds in de vorige planperiode 2000-2004 werden opgestart en zullen worden verdergezet in de nieuwe planperiode 2005-2009. Op die manier komt onder meer het zeer uitgebreide takenpakket van de milieudienst duidelijk tot uiting. De beschrijving van de huidige situatie in de gemeente werd meestal vrij beknopt gehouden. Deze beschrijvingen en andere achtergrondinformatie zijn gemakkelijk terug te vinden in andere reeds bestaande documenten en informatiebronnen, waarnaar wordt verwezen.

In de bijlage van dit GMBP staat onder meer een evaluatie van het GMBP 2000-2004, waarin per actie kort wordt aangegeven of de actie werd uitgevoerd en hoe dit gebeurde.

4Werkwijze en opmaak van het plan


Het milieubeleidsplan wordt opgesteld in drie fasen: de opmaak van een ontwerpplan, het openbaar onderzoek en de opmaak van het definitieve plan. Zie Figuur 1 voor een schematische voorstelling van de opmaak van het milieubeleidsplan.

4.1Ontwerpplan


De basis van het ontwerpplan wordt gelegd door de milieudienst van de IOK. Aan de hand van beschikbare informatie, inhoudelijke voorwaarden vanuit het Vlaamse en provinciale milieubeleidsplan, bevragingen bij de gemeente en relevante wetgeving wordt per onderwerp een werkdocument opgesteld. Deze werkdocumenten worden tijdens werkgroepvergaderingen besproken en aangepast.

Werkgroepvergaderingen zijn vergaderingen met een kleine groep van mensen (vb. milieuambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, hoofd Technische dienst, hoofd van de Groendienst, …) die verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten van het gemeentelijke milieubeleid zoals vb. water, afval, energie, natuur, ... .

Tijdens deze werkgroepvergaderingen worden één of meerdere clusters van het milieubeleidsplan besproken. Daar de gemeente over een milieubeleidsplan 2000-2004 beschikt, wordt de evaluatie van dit oude plan (zie bijlagen) als startpunt genomen voor het milieubeleidsplan 2005 -2009. Ook wordt de gemeente bijkomend bevraagd over elke cluster van het milieubeleidsplan, zodat de huidige situatie en knelpunten van de gemeente duidelijk worden en er een visie met doelstellingen voor het milieubeleid van de volgende vijf jaar opgesteld kan worden.

Aan de hand van de opgestelde visie en de doelstellingen wordt vervolgens nagedacht over acties die zoveel mogelijk de knelpunten kunnen oplossen en de doelstellingen helpen verwezenlijken.

De ontwerpteksten die hieruit volgen worden ter discussie voorgelegd aan het ambtelijke overleg. Dit overleg bestaat uit ambtenaren van verschillende gemeentelijke diensten die raakvlakken vertonen met het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. Op deze manier verbreedt het draagvlak voor het plan op gemeentelijk niveau. Na goedkeuring van het ontwerpplan door het ambtelijke overleg, wordt het voorgedragen aan het College van burgemeester en schepenen. Nadat het College het ontwerpplan heeft goedgekeurd, kan het openbaar onderzoek beginnen.

4.2Openbaar onderzoek


Het openbaar onderzoek loopt gedurende een periode van 60 dagen. Tijdens deze periode kunnen allerlei instanties en de bevolking adviezen en opmerkingen geven over het ontwerpplan. Het onderzoek wordt bekendgemaakt door aanplakking en aankondiging in twee dag- en/of weekbladen waarvan één met regionaal karakter. Het ontwerpplan wordt ter kennis gegeven aan de bevoegde instanties, nl. aan de Vlaamse regering, gemeenteraad, AMINAL, OVAM, VMM, VLM, administratie economie, administratie gezondheidszorg, AROHM, bestendige deputatie van de Provincieraad en een aantal gemeentelijke adviesraden die bepaald worden door het College. Ten slotte wordt er tijdens de eerste 30 dagen van het openbaar onderzoek een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd waarbij er een toelichting wordt gegeven met de krachtlijnen van het ontwerpmilieubeleidsplan.

4.3Opmaak van het definitieve milieubeleidsplan


Tijdens de volgende periode van 60 dagen worden alle binnengekomen opmerkingen en adviezen nauwkeurig bestudeerd. Op basis van dit onderzoek wordt een met reden omkleed besluit opgesteld waarin vermeld wordt welke adviezen en opmerkingen al dan niet werden verwerkt in het definitieve milieubeleidsplan. Eens dit document vastgesteld is door de Gemeenteraad is het definitieve milieubeleidsplan klaar. Binnen de 30 dagen na de vaststelling van het plan wordt het document bezorgd aan alle instanties die tijdens het openbaar onderzoek aangeschreven werden (zie vorige paragraaf).

Figuur 1: schematische voorstelling van de opmaak van het gemeentelijke milieubeleidsplan


5Uitvoering van het plan


Het gemeentelijke milieubeleidsplan is een actiegericht document dat zo veel mogelijk dient te worden uitgevoerd en opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Dit gebeurt via het ambtelijk overleg én het milieujaarprogramma dat de gemeente jaarlijks opstelt. In dit document wordt vermeld welke acties het voorbijgaande jaar uitgevoerd werden en welke acties het volgende jaar aan bod komen. Het plan kan je beschouwen als een verbijzondering van het milieubeleidsplan waarin vaak een meer concrete invulling van het milieubeleidsplan wordt gegeven. Verder is dit ook het ideale instrument om het beleidsplan bij te sturen en tussentijds te evalueren.

6Prioriteiten van de gemeente


Uiteraard is het belangrijk dat het milieubeleidsplan haalbaar is voor de gemeente. Een voorwaarde om een realistisch GMBP op te kunnen stellen is dat rekening wordt gehouden met de prioriteiten van de gemeente.

De gemeente Retie legt haar prioriteiten bij de volgende clusters: Water, Vaste stoffen en Natuurlijke entiteiten.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina