Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467Dovnload 488.38 Kb.
Pagina1/8
Datum26.08.2016
Grootte488.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107

computerbestand 114

inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467

15 microfiches

Rekeningen van de KWARTIERSCHOUT van MAASLAND

PS


deze eerste rekening wordt integraal opgenomen, voor zover leesbaar en dient vervolgens dan als basis voor alle volgende rekeningen, die voor het grootste gedeelte vooral GENEALOGISCH bewerkt worden…..tenzij er aanleiding is om andere bijzonderheden expliciet te vermelden – personen met titulatuur zijn steeds vetgedrukt in een iets groter lettertype – de vermeldingen zijn kort en bondig en de genealoog die hierin voorouders vindt adviseer ik om het originele document te raadplegen op de aangegeven pagina…..114.1.1.1 betekent computerbestand nr. 114, fiche 1, regel 1 en blad 1
MICROFICHE 1 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.1.1.1

buitenkaft van de rekening van de schouten van Maasland [Mazelant] sinds Kerstmisse 1429 tot en met Sint Jansmisse 1467


114.1.1.2

NIEUWE REKENING van WILLEM REUWEN scouthet van Maeslant onder Arnt Stamelart van Uden hoghe scouthet ten Bossch van allet dat die voir sinen scouthet ontfaen ende weder uytghegeven heeft van den forfeyten van alle vervalle end eopcomynghe den voirscreven scouthedom toebehoerende sint Kersmisse anno xiiiic xxix totten xiiiiden dach in octobri anno xiiiic xxx dat die voirscreven scouthet ontset es ende HENRIC VAN LYESHOUT int voirscreven ampt gheset es – die welc rekeninhghe ghemaect ende ghevaluweert es in gueden sterke Brabantsschen gelde te weten ee cronen vranx, enen gulden peter, enen reyael tot v s. iiii d. gr., enen beyers gulden iii s. iiii d. gr., enen Rijns gulden iiii s. viii d. gr., enen nyden arnems gulden iii s. ii d. gr., een l. payment voir xx d. gr. ende alle andere munten daer nae volghe te gheliken prise
ende es te weten dat die voirscreven scouthet van live of van leden nyet en rekent want die hogescouth daer af rekent – daer om hyer - nyet
van Peter Bossch die tot Berlichem doet bleef daer af enen somme van hondert gulden verboert es daer af die hogescouth rekenen sal daer om hyer – nyet
OSSE

die vryheit, die banck metten scepedom al mynen genedigen heer toebehoeren ende halen hoet hoet ten Bossch ende alle kueren ende brueken useren sy nae hoer bancrecht
brueken van vustenslaghen, perslaghen, scottelslaghen ende andere diere gheliken

andere brueken van iii merken/marken van quetsueren ende es te weten voir yemant die steket of slaet een bendighe wonde die bruect den heer in ….die men betaelt met iiii l. payment – nyet ghevallen


andere brueken van enen reyale van messen te trecken sonder yemant daer mede te quetsueren
114.1.1.3

van Jan Sorys soen die een messe ghetoghen had op op Arnt Hansen des die scouth ter waerheyt niet betughet en conste soe heeft hy hem laten pointen voir den vonnisse om enen nyden arnems gulden qui valent iii s. ii d. gr.


andere brueken van iii merken van onrechten aenvanghe of beset goet aen te verden
van Peter Loyen dien die scouth op seggende was dat hy goet aengeverdt soude hebben dat onder banne lach dat laten pointen by rade der scepen om ii nyde arnems gulden valent vi s. iiii d. gr.
andere bruken van xvii l. payment van erftalen of van wantalen die daer af vellich blijft die bruect den heer x l. ende den scepenen vii l. pay[ment] qui valent xvi s. viii d. gr.
van Gherit die Coman die hem verwantaelde doe hy dingende was teghen Ghyb Winen daer hy aen bruecte als boven daer voer hier x l. payment valent xvi s. viii d. gr.
van Heyn Nagerman die geloeft had Jutten van der Tersselen int recht te brenghen op die sake daer af sy af aen ghesproeken was ende sy en quam nyet int recht daer af gepointet want die sake onnosel was om vii nyde arnems gulden valent xxii s. ii d. gr.
andere brueken van bandunen
van Ghib Winen die bruecte enen peen van vi cromsterten teghen Rob Hennensoen qui valent xvi d. gr.
vanden selven Ghib Winen die enen peen bruecte teghen Arnt Coman van ii nyde arnems gulden valent vi s. iiii d. gr.
van Dircs wijf van Loen die enen peen bruecte teghen Henneken Budelen van enen nyden arnems gulden qui valent iii s. ii d. gr.
brueken die in die kerke gheboden werden - exploiten van diversen aventueren – nyet
114.1.1.4

van vonden die half den heer toebehoeren ende half die sy vonden


van ghevonden zwermen ende andere verdaenden be[e]sten bynnen den scouthampt van Maeslant daer tsamen af is comen tot myns heren deel vii cronen vranx qui lant xxxv s. gr.
andere brueken

van x l. van vrede te weygeren

van straetscendinghe

van stragierden gueden

van beleiden van weghen

van loepen beken ende ryvieren – nyet


somme van der banck van Os iiii l. xvi s. vi d. gr.
BERCHEN

dat dorpe die banc metten scependom al mynen genedigen heeren toebehoeren ende gaet te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende brueken useren sy nae hoer bancrecht
brueken van vustslaghen
andere brueken van xvii l. payment van erftalen daer scpenbrieve op ghelesen werden daer af heeft die heer x l. ende die scepenen vii l. payment
van Ghiben die Smyt dien die scouth aen ghesproeken had dat hy gebruect soude hebben gehadt iii aude scilde ende daer af ghinc tfonnisse te hoefde ende die scouthet seid ehem op dat hy meer (?) ghebruect had ende by goedduncken vanden scepenen ende goeden mannen waert dat gepoint om vi nyde arnems gulden qui valent xix s. gr.
andere brueken van enen reyael van mestrecken
van Heyn Lemmens die een messe ghetotogen soude hebben op Jannes van Weert ende daer en was niemant by dan een deel voirs. ende daer om en constes die scouthet nyet betughen soe heeft hy gepoint om xviii cromsteert valent iiii s. gr.
114.1.1.5

brueken van diversen aventueren


andere brueken van iii merken van onrechten aenvangen
van Ruelken Jan Ruelkens soen dien die scouthet op seggen was dat hy beghert had HeynStricken te doen besetten boven dat hy teghen hem int recht stont ende om dat hem die scouthet nyet betugen en conste soe lyet hy hem pointen om ii l. payment valent iii s. iiii d. gr.
van Rixken den Lepper die een pert afghepandt was midts kueren vanden gezworen daer af quam tot myns heren deel ee l. payment valent xx d. gr.
van Huben Vilt die de scouthet aengesproeken heeft van tachtentich werf iiiij l. payment ende voir xxv cronenvranx ende voir iii aude scilde waer af hy broecich gewyst es ten Bossch met enen hoetvonnisse ende den brueke en es noch hyer nyet gegroet daer om hier – nyet
brueken

van x l. vrede te weygeren

van bandunen

van vonden dien den heer half toebehoeren


HEES

dat dorpe die banck metten scependom al mynen ghenedigen here toebehoeren ende gaet te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende brueken als boven
brueken van vustslaghen – nyet
andere brueken van iii merken van quetsueren soe veer als daer yemant af betughet wardt ende verwonnen metten recht
van Melken Doncker die gheslaghen had Erken van Coelen een wonde die nyet verbonden en was met scepenen ende Melken pointe voir den vonnisse op ghenade om enen nyden scilt want die scouthet en soude metten recht nyet hebben ghehadt qui valent iiii s. ii d. gr.
van Henneken Rycouts die geslaghen had Bauwen een wonde daer af hy voirvluchtich was ende een arm knecht was ende gheen goet en jadde soe pointen syn vrienden om een ½ Wilhelmus scilt qui valent iiii s. x d. gr.
andere brueken van enen reyael van mestrecken
van Claes die Beste/Veste die een mess getoghen had op Jan Dircx soen daer af ghegheven ii nyde arnems gulden valent vi s. iiii d. gr.
114.1.1.6

NYSTELRE

dat dorpe die banck metten scependom al mynen ghenedigen heer toebehoeren ende gaet te hoefde ten Bosch ende alle kueren ende brueken als boven
brueken van xvii l. payment – beset goede aen te verden – nyet
andere brueken van iii merken van quetsueren
van Roelof Wolf die had ghequetst Henneken Budelen een wonde die in twyvel stont of sy bendich was daer ghegheven iii l. payment qui valent v s. gr.
brueken

van xvii l. van erftalen

van x l. vrede te weygeren

van bandunen

diversen aventueren

kueren in die kerke gheboden

van vonden
somme vanden voirscreven dorpe voirs. xlviii s. iii d. gr.
BERLICHEM

dat dorpe die prochie die banck metten scependom al mynen genedigen heer toenehoeren ende gaet te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende brueken useren sy als boven
brueken van v s. van vustslaghen – nyet
andere brueken van iiiij l. payment van quetsueren
van Henneken Mutsen dien die scouth op seggen was dat hy kyffelyc soude hebben gheweest tot Berlichem daer Peter Bossch kynder vochten met hi en quetste nyemant daer af gepointet enen nyden arnems gulden valent iii s. ii d. gr.
van Peter Bossch mydts enen onrechten aenvanck ende sinen kynderen dat sy sloeghen Heyn Ghenen ende Jacop Fissien elc een wonde daer af sy voirvluchtich waeren daerom – nyet
andere brueken van xvii l. payment van erftalen
van Dyrc Peters soen die hadde doen daghen Lemmen Nollen van alre hande gueden daer af hem die scouth op segghende was dat hy ghemaect hadde ende pertyen en spraken nyet int recht nochtant gepoint tot myns heren deel om vi l. payment valent x s. gr.
114.1.1.7

brueken


van iii merken van onrechten aenvanghen

van x l. vrede te weygeren

vani l. payment van messen te trecken

van ghevonden gueden

van stragierden gueden

van beleyden van weghen wateroepen beken ende ryvieren


ALEM

dat dorp die banck metten scependom dat derdeel mynen ghenedigen heer toebehoeren van allen kueren ende brueken ende die twedeel den abt van Ste Truden ende gaet te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende brueken als boven
brueken van x l. payment van vrede te weygheren
van Teyndken des Costers die den heer vrede gheweygert had dae hy aen bruecte x l. den heer daer voer hier tot myns heren deel iii l. ende een derdeel van enen l. qui valent v s. vi d. gr. ii cromsterten
andere brueken

van xvii l. payment van erftalen

van i l. payment van messen te trecken

van iii merken van quetsueren

van bandunen

van diversen aventueren


somme Berlichem ende Alem xviii s. viii d. ii miten (?)
MAREN

dat dorpe die banck metten scependom al mynen ghenedigen heer toebehoeren ende gaet te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende brueken als boven
brueken van v s. van vustslaghen – nyet
andere brueken van bandunen
van Claes Brienen soen die op enen peen gheloefde des hy nyet en hielt daer hy aen bruecte

enen nyden scilt daer voer hier enen nyden scilt qui valent iiii s. ii d. gr.


ende brueken van diversen aventueren
van Jan van Brecht myds dat hy sinen onreynen besten liete gaen onder synre ghebuere besten daer hij af becalengiert was want verboden was daer af gepointet om ii arnems gulden den gulden tot iii s. gr. qui valent vi s. iiii d. gr.
114.1.1.8

brueken


van enen l. van mestrecken

van xvii l. van erftalen

van x l. vrede te weygeren

van iii merken van onrechten aenvanghen

van bandunen

van diversen aventueren – nyet


LITTOYEN

die banck metten scependom al mynen ghenedigen heer toebehoeren ende gaet te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende brueken als boven te useren
brueken van v s. van mestrecken
van Bieken beken soen die een messe ghetoghen soude hebben op Arnt die Hoesschen want een arm knecht was soe heeft hen die scouth laten pointen om enen nyden scilt valent iii s. ii d. gr.
andere brueken van xvii l. payment van erftalen of van wantalen
van Jan van Teffelen die een vonnisse verlore teghen Teyndken Reyners soen myds dat hy teghen een ghericht hadde gheseghet daer hyaen bruecte x l. den heer daer voer hier x l. payment valent xvi s. viii d. gr. (?)
somme Maren ende Lithoyen xxxvi s. viii d. gr.
DEYGHEN

die banck metten scependom al mynen ghenedigen heer van Brabant toebehoeren ende gaer te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende brueken useren sy nae hoere banck recht
breuken van v s. van vustslaghen – nyet
andere brueken van iiiij l. van quetsueren
114.1.1.9

van Dirc Toelinc die gheslghen had Heyn Kersten een wonde die in twivel stont of sy bendich was ende die scouth en hads gheen waerheyt dat laten pointen om beden wil van gueden mannen om een croen vranx qui valent v s. iiii d. gr.


andere brueken van enen reyaal van mestrecken
van Willeken Hals die een messe ghetoghen soude hebben op Henneken Baten des die scouth nyet betughen en conste daer af laten pointen om enen nyden arnems gulden qui valent iii s. ii d. gr.
brueken

van xvii l. als boven

van x l. als boven

van diversen aeventueren

van bandunen – nyet
GROET LYT

die prochie die banck metten scependom daer alle kueren ende brueken van hoghe ende van neder half toebehoeren mynen ghenedigen heer van Brabant ende half den capittelen van Sunte Lamberts tot Ludick ende daer naer sitter myns ghenedigen heren scouth als een voecht inder vierscaren ende en heeft gheen beweyndt die vierscare te bannen of vonnisse te manen ende sy halen hoer hoet tot Ludick
brueken

van x s. payment van messen te trecken

van xj l. payment van erftalen

van xv s. payment

van v s. payment – nyet
somme Deyghen ende Groetlyt viii s.vi d. gr.
andere ontfanck van den exploiten gevallen ende verscenen vanden dycrecht onder den heemraet van Maeslant bynnen der tyt deser rekeninghe ende ghewonnen met vonnisse des haeemraets
van Willem Bieken ende meer andere die hoeren diick hadden laten ligghn in wanwerck den welken die scouthet bestaede met vonnisse des heemraets daer af quamen tot myns heren deel v nyde arnems gulden xv s. x d. gr.
van Aelbert Heynen soen die sinen dyck was laten ligghen in wanwerck die die scouthet bestaede als boven daer af quam tot myns heren deel viii nyde arnems gulden qui valent xxv s. iiii d.
van Gherit Heyn Wynts soen ende Teyndken Loefs dyck die oec bestaedt was met vonnisse des heemraets daer af quamen tot myns heren deel ii arnems gulden qui valent vi s. iiii d. gr.
114.1.1.10 [niet scherp verfilmd!]

van Arnt Vasteraets [?] soen ende meer anderen die hoeren dyck bestaedt was met vonnisse der heemraeden daer af quam tot myns heren deel ii nyde arnems gulden qui valent vi s. iiii d.


van Heyn Conynck ende meer anderen die hoeren dyck bestaedt was met vonnisse der heemraet daer af quam tot myns heren deel ii arnems gulden qui valent vi s. ii d. gr.
vander ghebuer dyck van Maren die ….gher ende bestaedt was met vonnise des heemraets daer af quam tot myns heren deel iiii nyde aernems gulden qui valent xii s. viii d. gr.
somme van den diickrecht iii l. xii s. x d. gr.
andere ontfanck van een deel corens van der tienden van ….den ende van anderen gueden die de scouthet daer hielden met gewapender hant myds dat die van Oyen onthalden hadden ons genedigen heren vyanden die den scouthet op den tyt ver….waren daer op hy wachte met een deel te voete ende te perde ende sy doe den scouthet zeer ……in den velde als hier na blyken sal in dat utgheven van welker tienden ende gueden quam in myns heren acker xxv nyde arnems gulden qui valent iii l. xix s. ii d. gr.
somme van alden ontfange xviii l. viii d. ob. gr. iiii miten
UTGHEVEN WILLEM REUWEN scouthet van Maeslant Janne van der Dussen scouthet ten Bossch om daer mede te betalen den Hertoge van Cleve siin vic peters die hem jaerlicx bewist siin op die ampten ende reynten vanden Bossch na der ordinancien in tyden voirleden daer af datmen deen helft betaelt tot paesschen ende dander helft tot bamisse daer af die voirs. scouthet jaerlix betaelt l peters daer om hier van paesschen xiiiic xxix [1429] betaelt xxv peters qui valent vi l. xiii s. viii d. gr.
114.1.1.11

noch Arnde Stamelaert van Uden scouthet ten Bossch die daer voert af rekenen sal die somme van xxv cronen vranx om daer mede te betalen als boven van den terminen van bamissie nae xiiiic xxx daer voir hier xxv cronen vranx qui valent vi l. xiii s. viii d. gr.


die voirscreven scouthet heeft noch betalen den selven personen hebben jaerlix op die meyerie vanb Oesterwyck te weten Jan van der Minnen [zeer dubieus] metten anderen sinen ghesellen daer af dat die voirs. scouthet betaelt jaerlix x blaeu cronen ende xxvi bod[dregher] brabants gelts deen heelft tot Sunte Gheerdendach ende dander heelft tot Sunte Lambertsdach daer om hier van Ste Gheerdendach xiiiic xxix end evan Sunte Lambertsdach xiiiic xxx die voirs. ….. betaelt heeft x blau cronen ende xxvi bodd. brabants gelft qui valent xxxvii s. viii d. gr.
den voirs. scouthet die welke van wegen myns genedighen heren saliger gedachten met bevele Arnts Stamelaerts des selfs genedigen heren raet met …………………..of nersticheyt te doen om te cryghen dat slot van Oyen daer die voirscreven scouthet daer was een nachts metten scutten van Os metten hogenscouthet ende metten lantvolc ende sy w….den dat slot beclommen hebben dwelc hen dae verboedt was opten slote alsoe dat die reyse doe tot nyet ginck daer om verteert ende verbode gelt tsamen x beyers gulden qui valent xxxiii s. iiii d. gr.
den selven van datten scouthet ons genedigen heren vyanden verboedt waren vanden sloete van Oyen comens ouden daer op hy een laege van volc te voete had geleget ende doe was die scouthet voer gereden om te besien of sy yet af qaumen vanden sloete ende doe hadden hem hoere vine/vive verwachtet inden velde die welc den scouthet bestreden daer hy alleen was ende wouden hem oec daer af hy noch die teykene heeft int aensichte ende opt hooft ende die scouthet vinck daer den enen daer af hy voirtyts gherekent heeft xxv gulden ende van desen quetsueren lach die scouthet te meustere/menstere wael v weken ende daer om vermeustert/vermestert ende te coste waer viii cronen vranx qui valent xlii s. viii d. gr.

114.1.1.12

den selven van bodengelde als hemeliken personen wonende inden lande van Ghelre van den voirs. scouthet te weten hebben ghedaen wanneer ons genedigen heren vyanden vergadert waren in Brabant te willen scedighen denwelken hy gegeven heeft vi arnems gulden qui valent xix s. gr.
acquit

Janne van der Dussen Jans sone voirsete in desen officien die somme van hondert ponden v s. ii d. ob. gr. der munten van den Bossch ganck hebben daer een croen vranx af doet vi s. vi d. gr. ende noch daer toe twe hondert vierenvertich rijns gulden ende een halven daer men hem was bider reste van synre rekeninge eyndende vii dage in december xiiiic xxv dat blyct metten openen brieven ons genedigen heren hertoge Jans ghegeven tot Mechelen opten yersten dach van merte xiiiic xxv ende met quitantie des voirscreven Jans van der Dussen hier tsamen te hoeve overghegeven mitten cedullen daer op …..gescreven.in den camere van der rekeningen dair om hier die voirs. somme die maict in munten van dese rekening cxxxix l. vi s. iii d. gr.


andere utgheven van enen hoetvonnisse ten Bossch gehaelt tusschen Huben Vilt ende den heer van tachtentichwerf iiiij l. payment ende xxv cronen vranx ende iii aude scilden dwelc hoetvonnisse den heer mede ginck ghelyc die scouthet nu van maeslant rekenen sal daer aen die scouthet wael verreden ende verteert heeft ten Bossch ende anders waer viii arnems gulden valent xxiiii s. gr.
Jan Gisselen soen met sinen pertyen die nu kyffelyc waren teghen die donckerynghe ende doen den anderen zeer wonden ende bloetreysden daer die scouthet toelyep ende woudse vanghen ende doe stoeten sy den scouthet enen pyke in siin been boven aen siin ghemechte nochtant vynck die scouthet hoere een daer af Stamelaert rekenen sal ende aen die scuete ginck die scouthet wael vi weken te meuster ende daer af ghegeven ende te terynghen vi cronen vranx valent xxxii s. gr.
114.1.2.1

somme van den uitgaven clv l. x s. iii d. gr.

reste datmen den voirs. scouthet sculdich blyft cxxxvii l. ix s. vi d. gr. i yngh.

ende men es hem sculdich by zynre naest voirgaende rekening xii l. xii s. viii d. gr. ii yngh.

blyft datmen den voirs. scouthet alleen sculdich es cl l. ii s. iii d. gr.

met in de marge franstalig commentaar vanuit de rekenkamer

114.1.2.2

blanco pagina met de regel : rekening Willem Reuwen scouthet van Maeslant beginnende te kersmisse anno xiiiic xxix eyndende xiiiien dach in octobri anno xiiiic xxx

vanaf hier volgen slechts genealogische gegevens en eventuele specifieke of opvallende bijzonderheden die in de rekening staan vermeld…….alle personen met titulatuur worden vet gedrukt in een iets groter lettertype
114.1.2.3

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van 14 october 1430 de dag dat Willem Reuwen uit het ambt is ontzet en hij aangesteld tot en met Sint Jansmisse baptist 1431 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 9 augustus 1431
criminele zaken:

Jan en Wysscher kinderen Merskens van Heze die Gherit Rutten dood sloegen

Willem van Dynter die Peter Bossch dood sloeg of schoot

Peter Bossch die schout Willem Reuwen vervolgd had voor 100 cronen

Bieken Beken zoen die de schout aangesproken en vervolgd had voor 100 nobels

Willem den Beele [dubieus] en Wouter die Beele [dubieus] die die insloegen [houwen] op Bieken Beken soen en Willem Biekens voor dat ze doodsleogen Mercelys die Beele en ze beloofden voor 100 novels in het rrecht te komen maar deden dat niet


ontvangst van civiele zaken

van de draperien binnen het voirschreven schoutschap – niet – want hier over rekent de hoogschout


114.1.2.4

OSS

Quade Theuwen verwondde Ghenen van Heze

Kersken van Scadewick verwondde Theuwen voirs.

Huben Zibben enzijn zoon verwondde Spierinc de laat van Peter Poels

Aernt Ghiben sloeg Zelen Jan Aertnss.

Poel Jan Aernts zoen ende Spierinc verwondden Huben Zibben

Henneken Broekens zoen verwondde met een kan Coelen Willem Coelen zoen

Laurens van der After trok een mes op Coelen Jan Aernts zoen


114.1.2.5

van Heynen den Lubber die een mes trok op Loefs zoen van Ghestel

Aernt Vilt die dingde tegen Peter van der Ghelen
114.1.2.6

BERCHEM

Huben Vilt i.v.m. een boete van 80 keer iiiij l. [zie ook elders]

Heyn Wouters verwondde Heyndken Muylle
114.1.2.7

HEESCH

NISTELRODE

Rommen van der Haghen vanwege een ‘onrechten aenvanck’


114.1.2.8

Jan Wellens zoen wilde momboir zijn over de kinderen van zijn broerBERLICUM

Pauwels van den Brande verwondde Goossen die Bieden

Lemmen Pynge verwondde Lemmen Visel

Pieter Michiels zoen i.v.m. Cortwoutersgoet


114.1.2.9

ALEM

MAREN

Peter van den Borne die Heyn Aernts had geslagen


114.1.2.10

Hoegaert Clauwaerts tegen Claes Vriend soen

Vries van Eyndoeven tegen Gherit Kekens [dubieus]

Oeden Claes tegen Jan den Goeden

Aernt Brienen soen tegen Daen Theus Ghegels zoen
LITHOIJEN

Heyn Wouters soen die een wilgenboom aanvaard had


114.1.2.11

Henric Heyn Wevers soen

Dirxken Heyn Wevers zoen
EIGEN

Dierick knaap van Jan van der Heyen

Claes van Desserden [dubieus]

114.1.2.12
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina