Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467Dovnload 488.38 Kb.
Pagina2/8
Datum26.08.2016
Grootte488.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

GROOT LITH

Willem van Boest/Beest

Dirc Colve deed een gelofte aan Peter Panteneers
114.1.3.1

Jan Daems soen had zijn dijk laten liggen

Ermbert Maes soen die met meerlieden de dijk had laten liggen
UITGAVEN van de kwartierschout onder hoogschout Philips van Gheldrop
114.1.3.2

uitgaven op naam van Willem Reuwen


114.1.3.3

vervolg van de uitgaven


114.1.3.4NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van Sint Jansmisse baptist 1431 tot en met Kerstmisse 1431 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 13 januari 1431
criminele zaken:

Willen en Wouter van Hoelen hebben Bieken Beken soen en Goedert Willem Biekens soen omdat zij medeplichtig zouden zijn aan de doodslag van Mercelis van Hoelen – 100 nobels boete

Willem van Dynter schoot Peter Bossch dood
114.1.3.5

OSS

Jan Conen verwondde Coeborch

Jan van den Dyck die de vorster nariep

Jan Robben


114.1.3.6

BERCHEM

HEES

van Woutken den Cremer had een mes getrokken

Roelen Doncker had een mes getrokken

Dirc des Roden laats knaap


114.1.3.7

Roelen Willems zoen

Aernt Claes zoen die zijn tuinschouw had laten liggen
NISTELRODE

Henneken Heynen zoen verwondde een ander

Gherit Bullens
114.1.3.8

Gherit Bullens had een betalingsgelofte gedaan aan een zekere Lijsken

van een deel schapen die gezien waren op plaatsen waar dat verboden was o.a. de kuilen en landweren

BERLICUM

Henneken Pingen die een meisje verwondde waar Pauwels van den Brande bij zit

een zekere Biemert die geklaagd heeft over Michiel van der Hoven

Peter die Carte


114.1.3.9

Gheenken die Corte is beboet

Cort Wouter tegen Gherit van Vladeracken

ALEM

MAREN
114.1.3.10 [bewogen camera]

Peter …..Heynman en jan Aben soen i.v.m. Oeden Claesgoet dat ze aanvaard hadden

Griet Loyen waarvan de beesten haar ontlopen waren int broek
LITHOIJEN

Daem uytten Elshoef en Jan zijn neef zijn beboet

Heyn Claes soen is beboet

Roelken Emmen soen is beboet

114.1.3.11

Willem Bieken en Steffen die Hoessche tegen Henric Belien/Beken (?) soen


EIGEN [polder]

Wouter int Eyghen ‘om dat hy die wake hadde laten liggen ende nyet wert ghecondicht’

van een of twee ‘verdenden beesten’
114.1.3.12

vervlogen gevonden zwermen


GROOT LITH

som van alle ontvangsten binnen deze rekening x l. viii d. gr.


114.1.4.1 en 1.4.2

UITGAVEN van de kwartierschout onder hoogschout Philips van Gheldrop

andere utgheven om verbodingen te weten tween hemeliken personen in den lande van Ghelre die daer zeer om uyt siin dat sy Henric van Hoemen ende Willem Vossen in handen des scouthet soude brenghen die Brabants vyant siin ende transeneren ons ghenedich heren ondersaten by nachte end eontide den selven personen elc ghegeven enen nyden scilt ‘
114.1.4.3

blanco pagina met alleen d etekst: rekening van henric van Lieshout schout van Maaslant van een half jaar eindigende kerstmis 1431


114.1.4.4

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van Sint Jansmisse baptist 1432 tot en met Kerstmisse 1432 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 14 februari 1432 door Vanderic
OSS

Coppen Jan Corten knape en Wellen van Brede verwondden elkaar met hun messen


114.1.4.5

Heyndken …..stak Ryxken Claes Robben soen

Henneken Rombouts dingde tegen Henneken van den Veer

Spernyer van Oyen dingde tegen Peter Wonder


dese voirs. scouthet soude syn huys op doenrichten tOsse daer hem siin ghebueren toe helpen souden ende inden richten soe brac een zeel ontwe daer een ghebont van den huysse aen hinck daerment mede op soude richten ende dat ghebont vyele ende daer stont Aelbert Roelens onder die daer onghebeden comen was ende hy en conde te tyde nyet ontrumen ende waert bevallen van den ghebont daer hy nae af starf ende die scouthet besloech dat ghebont sheren behoef ende mach wert syn iiii nyden arnems gulden valent vii s. viii d. gr.
114.1.4.6

BERCHEM

Gelenberch stak Lemmen Coemen Claes zwager een bracht hem een klein wondje toe

Gherit van Giersberghen wilde een verkoop tegen Jan Broessen niet vesten
114.1.4.7

HEES

Henneken Arnt Haecks zwager zou een mes getrokken hebben op zijn zwager

Jan van Sochgel zou gras gemaaid hebben op een plaats die de geburen toebehoorde
114.1.4.8

NISTELRODE

Jan Berchman is beboet door de schout

Roelen Wolf - idem
114.1.4.9

BERLICUM

Rutger Coppens is beboet

Coppen Fissien die tegen de schepenen gesproken zou hebben
ALEM
114.1.4.10

MAREN

LITHOIJEN
114.1.4.11

Willem van Kessel en zijn broer die aarde hadden gestoken bij de Maasdijk te Lithoijen


EIGEN

Jan Gherons sloeg Goeken de laat van Arnt Janss. en verwondde hem

Claes van Tangeren die turf gestoken zou hebben
114.1.4.12

Arnt Punenborch ‘die een hoert thuys bracht was voir siin hoert ende die hoert en was siin nyet mer hy en was nyet beclaghet van nyemant’


GROOT LITH
114.1.5.1

andere ontvangsten van gevonden zwermen

van een klein gevonden kalf

nog een gevonden kalf

verboden leveranties van kleren e.d.

doen van karweien e.d.

som van alle ontvangsten viii l. iii s. iiii d. gr.
UITGAVEN van de kwartierschout onder hoogschout Philips van Gheldrop
114.1.5.2

lijstje met enkele namen met daarachter een geldbedrag te weten:Heer Willem tsHuychs [dubieus] geheiten van Coudenberge

Jan van der Rivieren van Orsschot

Kathelyn van Goerle van Weert
114.1.5.3

Heer Goedert van den Eynde en Kathelyn van Goerle i.v.m. uitgaven van de kwartierschout
andere uytgheven dat die scouthet versoecht was van den scpenen van den Bossch dat hy Robben Jan Robben soen vanghen ende hauwen soude want hy teghen der statrecht van den Bossch ghedaen hadde nende doe waert den scouthet aenbracht dat Robben gangende weer van Osse ende woude uytten lande ende doe sprac die scoutheit in stilre were toe Willem den Sterken dat hy mede soude loepen ende sy reden ende liepen hem nae ende doe ghinck die selve Rob in enen campe daer die scouthet te perde nyet wael in en conste comen ende doe liepe Willem tot hem om hem te weldighen ende doe stac Robben den selven knecht Willemen ii grote wonden ter doot toe nochtant hielt hy hem onder dan hem de scouthet te hulpen qua mende doe betaelde die scouthet den coste ende meyster gelt viii cronen ende Robben waert ten Bossch den hals af gehauwen welc viii cronen vranx qui valent xliiii s. v d. gr. i yngh’
som van alle uitgaven ix l. xiii s. x d. gr. iiyngh

114.1.5.4

vervolg van de uitgaven
114.1.5.5

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van Sint Jansmisse baptist 1432 tot en met Kerstmisse 1432 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 13 ……1432
OSS

Peter Daelvoet trok een mes op Coppen Jan Corten knaap


114.1.5.6

Heyn Huben sloeg Aelbert Cupers en verwondde hem

Coelen Maes vanwge een vonnis vanwantalen

Stynken Berdeyns vanwege een vonnis van wantalen


114.1.5.7

BERCHEM
114.1.5.8

Huben Vylt in een vonnis vanwantalen


HEES
114.1.5.9

NISTELRODE

Heyn Coppens stak Korstken van Brussel en verwondde hem

Gheen Kyevyts kinderen en hun helpers sloegen Emont en Peterken en verwondden hen

Jan Boghert in een vonnis van wantalen


114.1.5.10

BERLICUM

Arnt Bloemert in een vonnis vanwege erftalen

Cort Wouter vanwege een geding

Arnt Bloemert met een betalingsgelofte aan Michiel van der Hellen maar kwam die niet na


114.1.5.11 [sterk bewogen camera]

ALEM

MAREN

Dirc die Smyt tegen iemand uit Kessel


114.1.5.12

LITHOIJEN

EIGEN

MICROFICHE 2 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467

114.2.1.1.

Gheenken Hals die een mes getrokken zou hebben

Michiel den Wert verwondde Eynsken Toelinc


GROOT LITH
114.2.1.2

Dirc Pryemen die zijn schouw van de wetering niet had gemaakt

Dirc Gherits soen te Alem die zijn dijk niet gemaakt had wat hij wel beoofd had te doen

somme van het dijkrecht xvii s. iiii d. gr.

som van alle ontvangsten viii l. xi s. ii d. ob. gr.
114.2.1.3 en 114.2.1.4

UITGAVEN van kwartierschout Henric van Lyeshout onder hoogschout Philips van Gheldrop

uitgaven t.b.v. Kathelyn van Goerle
114.2.1.5

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van Kerstmisse 1432 tot en met Sint Jansmisse 1433 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 4 december 1432 door Egon Vanderic procureur van de kwartierschout
114.2.1.6

OSS

Aelbert Coemens die een mes getrokken zou hebben op Arnt Dolleken

Quade Theuwen die de molenaar een steekwond toebracht

Gheenken Bollen die zich moest verweren tegen Heyndken Muylen en verwondde die

Claes Winen verwondde Claes van der Horst

Claes van der Horste die zich moest verweren tegen Gyb Wynen en verondde hem tijdens dat verweer

Lemmen Beckers wijf die een paling van erffenisse begeerde tegen Arnt Dolleken
114.2.1.7

Goessen Loefs soen ‘die hadde Heynen van Woenssel doen besetten tot Uden in een ander heerlicheyt’

Gielis van der Zoe dat hij iets met een te kleine maat had uitgemeten

Henric Zassen ‘die hem verwantaelt soude hebben als hem die scouthet opseggen was wellic int vonnisse stont ende die scepen van Osse dat aen hoer hoet woude hebben gekent daer op die scouthet voerraet nam ende hem soe bevroedt waert dat hem tfonnisse tegen soude hebben gegaen daer af laten pointen om i nyden scilt’

114.2.1.8

BERCHEM

Rembout Deenken Ghenen zwager die een mes getrokken zou hebben op een vreemde man

Jan die Hoessche die een mes getrokken had op Rembout Cloeten en en bracht hem een steekwondje toe

Bock die koren van iemand anders z’n erf weggevoerd had


114.2.1.9

HEESCH

de knecht van Cuen Jongen die een mes getrokken had op een ander

Rut die Sceper die een mes had getrokken op Bits Donckers knaap

Ruelen Doncker verwondde Dirc Eefsen

andere ontvangsten ‘van verdoelden beesten die hoer verbode moeten hebben nae den lantrecht opter besten coste’

‘van enen verstanden volleken dat vercoft waert om ii nyde arnems gulden’


114.2.1.10

NISTELRODE

Willem des Molners brueder van Erp had zijn mes getrokken op een zeker iemand en hij was voortvluchtig buiten het ambt van Maasland

van een vreemde knecht die ook een mes getrokken had op iemand anders en voortvluchtig was
BERLICUM
114.2.1.11

ALEM
114.2.1.12

MAREN

Theus Gheghels knecht die een mes getrokken had op een vreemde man


LITHOIJEN

Henric Zeberts soen had in dronkenschap een mes getrokken op Winric


114.2.2.1

Peter Rembouts die in dronkenschap zijn mes had getrokken op Jan van Aemstel en Henric Beken soen


EIGEN

Henneken Mychiels soen die een mes getrokken zou hebben op een vreemde man

Arnt Punenborch of Piinenborch die door de schout werd aangesproken omdat hij andermans schaarhout opgepakt zou hebben waarvan hij dacht dat het van hem was
114.2.2.2

Dirc Priem is beboet in een gebannen vierschaar omdat hij allerhande woorden had gesproken teegen een van de schepenen


GROOT LITH

ontvangsten van het dijkrecht


114.2.2.3

Loyen van Kessel die zijn schouw niet bewaard had

Jan den Holl – idem

som van het dijkrecht x s. viii d. gr.

som van alle ontvangsten vii l. iii s. ix d. gr.
UITGAVEN van de kwartierschout onder hoogschout Philips van Gheldrop –
114.2.2.4

Heer Goedert van den Eynde priester i.v.m. een betaling op de meierij van Oisterwijk


114.2.2.5

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van Sint Jansmisse 1433 tot en met Kerstmisse 1433 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 18 februari 1433 door Egon Vanderic procureur van de kwartierschout
criminele zaken

Goessen Loefs soen ‘overmids hy seer onsedelic geloeft had tOs met sinen sweert daer af die hoghescouthet rekent daer om hier – nyet


114.2.2.6

OSS

Peter Keteler die strijdig was geweest tegen Herman Holle en Lambert van Beyst en zijn mes ophen getrokken zou hebben

Deenken uyt Vinckel die een mes getrokken zou hebben op Theewen

Gheen Hermans soen die de jonge Hollander geslagen had


114.2.2.7

Maes den Smyt die dingde tegen Jan van der Zoe, Coelen Jans en Henric van Scadic

Ghibben Winen in een vonnis van wantalen

Arnt Bitssen/Biessen (?) was beboet door de schout

Henneken Windken die een lang mes droeg dat verboden was

ontvangst uit vervlogen zwermen bijenstokken


114.2.2.8

BERCHEM

Henneken Rombouts ‘ende es een arm kynts mensche’ die vrede geweigerd had en zijn kost moest verdienen met zijn handen


114.2.2.9

HEESCH

Jan Loekens soen die het paard van Herman Suetericks ontvoerd had

Gheenken van Vucht had met een mes gegooid zonder iemand te verwonden

Claesken van der Vaert verwondde Henneken van Brede

Henneken Verreycken en Henneken van der Cuylen moesten zich verweren tegen Bauken den Wever en tijdens datverweer hebben ze Bauken verwond
114.2.2.10

NISTELRODE

ontvangst van twee verdwaalde beesten


BERLICUM

Willem Muys had zich vergrepen aan simpele zaken wat de hoogschout verrekent


114.2.2.11

Ryxken Meeus soen verwondde Arnt van Verlaer

Herman Pingen was gedaagd om getuigenis der waarheid te komen afleggen

Arnt Truden soen – idem


ALEM
114.2.2.12

MAREN

van gevonden zwermen en nl. 7 of 8 vervlogen zwermen aan de Maas


114.2.3.1

LITHOIJEN

Wouter van Loere die beloofd had in het recht te komen tegen Tuylen maar deed het niet

Jan Bock had Henryc Beken soen laten dagvaarden en sprak hem aan in de vierschaar
EIGEN

Claesken Werner Tielmans soen had een mes getrokken op Heyn Sensen


114.2.3.2

Thijs Hels en Arnt Heymen verwondden Wouter Toelincs soen Arnt Piinenborch die getuigenis der waarheid moets komen afleggen maar niet kwam omdat hij ziek was zoals men zei

Jan van Sochgel die ook moest komen getuigen
GROOT LITH

een zekere Stancen die beboet was vanwege erftalen


114.2.3.3

een deel kleine vervlogen zwermen gevonden

som van alle ontvangsten in deze rekening x l. xv s. ix d. gr. ii cromsterten
UITGAVEN van kwartierschout Henric van Lieshout als schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop.
114.2.3.4

vrvolg van de uitgaven o.a. een reis naar Brussel waar hij ontboden was bij de kanselier op de 1e woensdag van oktober volgens een brief van de hertog van 3 oktober waarvoor hij met een knecht en twee paarden 7 dagen onderweg is geweest

114.2.3.5

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van Sint Jansmisse 1434 tot en met Kerstmisse 1434 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 7 februari 1433 door Egon Vanderic procureur van de kwartierschout
114.2.3.6

OSS

Williken den Olislagher trok een mes op Quade Theuwen

Coelken Willems trok een mes op Gruyn Jan ende Ceelken aan arme knecht

Driesken van der Zoe zou een mes getrokken hebben

Claes den Ketel[er]bueter die een mes getrokken zou hebben op Payennenborch

Willem van den Perre verwondde Henken den Coster

Jan Teyen verwondde Coppen van Loen

Dirck Meyrinc verwondde Jan Mersman


114.2.3.7

Herman Teffeler verwondde Henneken Bauwens

Ruelen Mersman verwondde Emken Spirinx

van ‘vervologen bienstocken in Maeslant’ ‘die niet veel wert en waeren in den herfst overmits den groten reghen die doe was’


114.2.3.8

BERCHEM
114.2.3.9

HEESCH

Jan Plassaert en Zwert Heynvan Uden


NISTELRODE
114.2.3.10

BERLICUM

twee vreemde timmermlieden hadden elkaar verwond en ze waren ‘uter helden ende voirvluchtich om beden wil der kercmeesters want sy den godshuys dienden in timmeringhen soe lietse die scouthet pointen om ii nide arnems gulden’’

Willeken Heels verwondde een zekere Michiel


114.2.3.11

Art van Cleve diende een klacht in


ALEM
114.2.3.12

MAREN

Alert Peter Snyers soen verwondde Heyn Arts soen

Willem Bieken die was bekeurd door de gezworenen

114.2.4.1LITHOIJEN

Claesken van der Graft ‘dat hy uyten besetselvan Lithoyenwas gegangen’

verdwaalde kalveren die geschut was
114.2.4.2

EIGEN

GROOT LITH
114.2.4.3

Bertholomeus van Goberdinghen die de heemraad van Maasland tegengesproken had en was gearresteerd en door de Bossche schepenen veroordeeld tot een bedevaart

som van alle ontvangsten vii l. xvii s. viii d. gr. ii cromsterten
114.2.4.4

UITGAVEN van kwartierschout Henric van Lieshout schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop – Heer Goedert van den Eynde – aan 2 personen in de nabijheid van Grave en over de Maas die de heer geholpen hebben tegen diens vijanden


114.2.4.5

blanco pagina met aankondiging van de rkening van Henric van Lieshout eindigend Sint Jansmisse 1434


114.2.4.6

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van Kerstmisse 1433 tot en met Sint Jansmisse 1434 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 6 augustus 1434 (?) door Egon Vanderic procureur van de kwartierschout

criminele zaken:

Ceelen Oden soen die koren had weggehaald waar de hoogschout over afrekent

Jan Reynerss. die Jan Reynerss. zijn been in tweeën geslagen had

Gheen Wouterss. die met meer anderen Reynken Cupers dood geslagen had
114.2.4.7

OSS

Emont Spierinx en Henric Comens verwondden Ryxken Claes soen


114.2.4.8

Ghyb Winen die een zekere som beloofd had te betalen


114.2.4.9

Jacop Quattel die zich moest verweren en in dat verweer Heynken Muyl verwondde

Jan van Zeelant [dubieus] die zich misgrepen heeft ‘aen een ontscout int recht te doen teghen Jan Boerken ende die scouthet nam voerraet biden scepenen’
114.2.4.10

HEESCH

Henken Loeken die een mes getrokken zou hebben in dronkenschap en nu voortvluchtig is

Willem Jannus en Wellen Biezen soen die zich moesten verweren tegen Ruelen Doncker en verwondden hem tijdens dat verweer

Ruelen Doncker had Willem Jannes geslagen


114.2.4.11

NISTELRODE

Heyn Vleminc die een lang mes gedragen had


BERLICUM

Gheerlix soen van Cleve die een mes getrokken zou hebben


114.2.4.12

ALEM

Dirck Geritss. die een vonnis verloor tegen Remken Rovers soen [dubieus] met Henric en Goedert zijn broers

Dirck Gherits soen die beloofd had int recht te komen maar niet kwam
114.2.5.1

MAREN

LITHOIJEN

EIGEN
114.2.5.2

GROOT LITH

Wouter Loete dien zijn dijk had laten liggen


114.2.5.3 en 114.2.5.4

UITGAVEN van een kwartierschout van de kwartierschout onder hoogschout Philips van Gheldrop - Heer Goedert van den Eynde -


114.2.5.5

rekening van Henric van Lieshout schout van Maasland eindigend Sint Jansmisse 1435


114.2.5.6

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Philips van Gheldrop over de periode van Kerstmisse 1434 tot en met Sint Jansmisse 1435 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 13 oktober 1435 door Egon Vanderic procureur van de kwartierschout

criminele zaken:

Jan Cusen had zich misgrepen aan een vredebreuk in een geding tegen de kinderen van Wouter Toelmans waarover de hoogschout rekent

Gherit Wouters soen en zijn medehelpers die Staperss. te Rosmalen dood sloegen waarover de hoogschout rekent

Roeloff Arntss. die zich misgrepen had aan Dirck van den Steen
114.2.5.7

OSS

Heilken Kete[l]bueters die onzedig geweest zou zijn tegen Jan Gerytss. en haar mes voor de dag had gehaald om te steken

Peter Ketelbueter verwondde Jan Gerytssoen
114.2.5.8

Henric van Oyen dingde tegen Jan van Teffelen

Merten den Molner die een belofte aan Willem Janss. niet nakwam
114.2.5.9

BERCHEM

Bollen den Snyer die een mes trok op Meus Hermans

Henneken Bollen die ook een mes getrokken zou hebben

Willem Rombouts die ook een mes getrokken zou hebben op een vreemde knecht


114.2.5.10

HEESCH

de knaap van Jan Vilts die ook een mes had getrokken op …..[onduidelijk]

Claes Heyn Gheertruden soen die een mes trok op een vreemde man
NISTELRODE
114.2.5.11

Henneken Wyntkens verwondde Peter van Ruesvenne en was voortvluchtig

Jan Bogert tegen Goeken van Sochgel
BERLICUM

Jan die Bye tegen Cort Wouters wijf

114.2.5.12

ALEM


MICROFICHE 3 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.3.1.1

MAREN

LITHOIJEN

Rixken die Bye die een mes had getrokken op Willem Sterken


114.3.1.2

Gheryt van Tefelen die een mes had getrokken op een vreemde man

Goedert Willem Byekenss. [2x]
114.3.1.3

EIGEN

Jan Bogart verwondde Dirck Priem


GROOT LITH
114.3.1.4

Goessen Segers Soersdyck tegen Dirck van der Poirten

Bruys Aleyten soen
114.3.1.5 en 3.1.6

UITGAVEN van de kwartierschout onder hoogschout Ywan de Moll – Heer Goedert van den Eynde priester – reisgeld: de kwartierschout is ontboden te Brussel op 14 juni volgens een brief van 9 juni 1435 – 8 dagen onderweg met 2 paarden en een knecht


114.3.1.7

: historisch onderzoek -> Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 105 inventarisnummer 13016 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 116 inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 091 inventarisnummer 13004 – periode 1437-1458
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007 Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina