Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467Dovnload 488.38 Kb.
Pagina3/8
Datum26.08.2016
Grootte488.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode van Sint Jansmisse 1435 tot en met Kerstmisse 1435 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 13 februari 1435 door Egon/Eyghen Vanderic procureur van de kwartierschout
criminele zaken:

Matheus Gheritss. die zich misgrepen had tegen WillemReuwen waarvan de hoogschout rekent


114.3.1.8

OSS

Dirck Meynen die een mes trok op Coelken Willems

Robben Kersmeker en Dirc van Loen en meer anderen medehelpers verwondden Brien Claessoen en Peter Doelvoet wat ’s nachts gebeurde

Brien Claes soen en Ruelen Merssen zijn strijdig geweest en iemand verwond


114.3.1.9

Daam van de Kerckhoff dingde tegen de kerkmeesters van OssBERCHEM
114.3.1.10

Folken soen die iemand naliep met een bijl om hem dood te slaan

Lemken Campens verwondde een schaapherder

Peter die Wilde had samen met twee van zijn buren, zijn waterlaat niet geveegd


114.3.1.11

HEESCH

Dirck die Verwer trok zijn mes op Eerken Heynen den bastaard


NISTELRODE
114.3.1.12

Deenken Wageman en zijn broer verwondden Elyaes Loemelman en Henneken zijn zoon

Elyaes Loemelman verwondde Henneken Wageman
BERLICUM
114.3.2.1

ALEM

MAREN
114.3.2.2

LITHOIJEN

EIGEN
114.3.2.3

Willeken Hels die zich moest verweren tegen Claes Toelinc en tijdens dat verweer trok hijzijn mes

Heynvan Gassel verwondde Claes Jans Sloessen soen

Ermert Goyaerts verwondde Spapen soen van Nulant


114.3.2.4

GROOT LITH

Peter Goederts Wateringhe ‘die in wanwerck was bliven liggen’


114.3.2.5

Peter Goyarts Weteringhe ‘die in wanwerc was bliven ligghen tot Lithoyen omtrent xviii royen ende was verdingt te maken elc roye om enen auden boddregher’

Arnt Heymen veroordeeld door de heemraad vanwege zijn dijk
114.3.2.6

UITGAVEN van kwartierschout Henric van Lieshout onder hoogschout Ywan de Mol – Heer Godert van den Eynde priester


114.3.2.7

rekening van Henric van Lieshout van een half jaar eindigende Kerstmis 1435


114.3.2.8

rekening van Henric van Lieshout beginnende Kerstmis 1435 en eindigende 1 augustus 1436


114.3.2.9

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LIESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode van Kerstmisse 1435 tot en met 1 augustus 1436 de dag waarop hij uit dat ambt is ontzet en Arnt Heymen is aangesteld gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op ……
criminele zaken voor rekening van de hoogschout:

Jan Tengnagel, Hubert Seybenss., Jan Reynerss. en van der Hoesschen die zich misgrepen hadden aan Yken Feenskens te Berchem

Dirc van den Steen tegen Roeloff Arntss. te Oss

Dirc Haertsteen, Jan en Gorys kinderen van Ermbert Gorys en Heyn Tymmerman die zich hebben misgrepen te Geffen aan Bercken den Wert


civiele zaken
114.3.2.10

OSS

Dirc Meynen trok zijn mes op Theuwen

Heyn Hubemn trok zijn mes op Cort Gerit

Henneken Aelbert sCuperssoen verwondde Jan Gielis soen

Heinric van der Straten verwondde Heinric Zasse enwa svoortvluchtig en een arme knecht
114.3.2.11

Aernt Vilt in een geding vanwege wantalen

Aernt Vilt ‘hadde Rob Hennen een huus verhuert ende daer stont enen brauwketel in ende dien had Aernt voirs. ut laten breken ende daer had Rob hem voir doen dagen’
BERCHEM
114.3.2.12

Henneken van den Poel die ‘buyten besetsel ghinck’

Jan boekens, Heinric ende Hein Gheven hadden schapen bezet die van Rut Stopers waren

Ghyben den Smyt omdat hij een wilgenboom had omgehakt die niet van hem was

Aernt Lauwen vanwege wantalen
114.3.3.1

HEESCH

Windken Truyden had zijn mes getrokken

Claesken van der Meet die een mes getrokken zou hebben op Henneken Loekens

Heyn Vlemync ‘van dat hy die wake niet voert gecondicht en hadde’ [het waken niet had voort gezegd]


114.3.3.2

NISTELRODE

Pauwels Quessen soen zou zijn mes getrokken hebben

Daem Top in een geding

van enen ouden misseliken vrouwen persoon die alrehande woerden geroepen ende gesproken hadde daer voerse die scouthet aengesproken woude hebben om beden wil van goeden mannen liet hise pointen om ii arnems gulden’


114.3.3.3

BERLICUM

van Dorren twee soenen ende een ander knecht om dat zy elc een mess egetogen souden hebben des die heer gheen waerheit en had’

Henneken en Emont van Cleve verwondde Lijsken Corstkens

Mutsen stak Henneken Aben

Theuwen Tymmermans verwondde Herbert Jans soen
114.3.3.4

ALEM

MAREN
114.3.3.5

LITHOIJEN

Rykout die Bye verwondde Coppen Willems

Coppen Willems verwondde Rykout
EIGEN
114.3.3.6

Gheerit Poels ‘die aengesproken was int recht van brieven die hy onder hadde die hy uutreycken soude ende die scouthet becalengierde hem van xvii l. of ii merken want daer gheen scepenenbrieve gelesen en werden ende woirde gepoint voir den vonnisse om twee peters tot myns heeren behoef


GROOT LITH
114.3.3.7

van diere van den Eydendonckdyck ‘die in wanwerck was bliven liggen’


114.3.3.8 em 114.3.3.9

UITGAVEN van de kwartierschout onder hoogschout Ywan de Mol de hoogschout – Heer Godert van den Eynde priester – Peter van der Eycken als ontvanger generaal van Brabant


114.3.3.10

NIEUWE REKENING van Arnt Heymen schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode van 1 augustus 1436 toen Henric van Lieshout uit dit ambt is gezet tot en met Kerstmisse 1436 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 3 januari 1437
criminele zaken voor rekening van de hoogschout:

Henneken Bruys had zich misgrepen te Geffen

van een zekere Wyndken die zich misgrepen had te Geffen

Laurens den Hollander die zich misgrepen had te ’s-Hertogenbosch

Henric Jan Arnts soen die zich misgrepen had aan diefstal
114.3.3.11

OSS

Jan die Cuper die een mes getrokken had op Qauy Damen

Quade Damen verwondde Jan die Cuper

Peter Seryssoen verwondde Gherut Rob Hennen soen

Jan Sander Oeden soens soen sloeg Gielis van der Soe en dankzij Jan van der Dussen werd hij als arm knecht werd hij slechts beboet voor iiii l. payment

Sebert Doncker verwondde Peter Aben

Henneken Coster verwondde Henric Sassen
114.3.3.12

Heyn Boghert is in het recht aangesproken

Laurens Symons soen
114.3.4.1

BERCHEM

Sebert van den Kerckhoff verwondde Deenken den Snyer


114.3.4.2

HEESCH

‘van enen verstanden perdeken dat siin geboeden inder kerken’


114.3.4.3

NISTELRODE
114.3.4.4

BERLICUM

Henric van den Hoevel verwondde Lenert van Oerscot

Willeken Hels een arme knecht verwondde Pauwels van den Brande
ALEM
114.3.4.5

MAREN

Peter van den Born was beboet omdat hij hooi had gemaaid wat hem niet veroorloofd was


114.3.4.6

LITHOIJEN

EIGEN

Willem Hels verwondde Willem Rusen


114.3.4.7

Goeken Daems soen die was beboet omdat hij ten onrechte turf had aanvaard

Giben van Empel voor eenzelfde overtreding beboet

‘beleyden van weghen, waterloepen, landweren, beken ende rivieren – nyet gevallen
GROOT LITH
114.3.4.8

van gevonden bijenzwermen in Maasland

ontvangsten i.v.m. het dijkrecht –nyet
114.3.4.9

UITGAVEN van de kwartierschout onder hoogschout Ywan de Mol – Heer Goedert van den Eynde priester – kwitantie te Brussel afgegeven m.b.t. Henric van Lieshout zijn voorganger op 2 augustus 1435


114.3.4.10

blanco pagina met slechts de tekst: rekening van Aert Heymen schout van Maasland beginnende 1 augustus 1436 en eindigende Kertsmis 1436


114.3.4.11

NIEUWE REKENING van Arnt Heymen schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode van Kerstmisse 1436 tot en met 25 maart daaraan volgend de dag waarop Arnt Heymen uit het ambt is gezet en Floreys van der Dussen is aangesteld gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 11 april januari 1437

114.3.4.12OSS

Heyn van Loet tegen Herman Heer Jans zoen

Dirc van Heze Ghenen zoen die met meer anderen vrwondde Bouwen Peter Bouwens zoen

Bouwen en zijn medehelpers verowndden Dirc van Heze


114.3.5.1

Jan Diericx zoen die de gevonden zwermen had gepacht


114.3.5.2

BERCHEM

Rutgher van den Cruys

Jan van den Ghelenberch verwondde Lambrecht van den Poel

Theeus zoen van Asten had een betalingsgelofte gedaan aan Jacob van Deckeler maar niet nagekomen


114.3.5.3

Heyn Ghenen die zijn landweer ‘ín wanwerc’ had laten liggen


HEESCH

114.3.5.4

Gherit Dirics zoen die zijn beesten op de gemeynt van Heesch had laten lopen

Jan van Uden – idem

114.3.5.5

NISTELRODE

Heyn …..die een mes getrokken heeft op Goerken van der Wijst

Jacop Jacopsoen beboet vanwege wantalen

Thijs van Herwerden en Symon Wouters ‘waeren jonge kinderen ende gingen aen enen biestock ende aten een of twee roeten hoonychs ende die scouthet woudse becalengieren ende huer vaders gaven den scouthet i clinckert tot myns heeren behoef’

114.3.5.6

Arnt Deenkens soen die een bijenstok uitgevoerd had dat tegen een oude schild verboden was, maar Arnt was een Bossche poorter en daarom is hij door de schout inden Bosch aangesproken over dit feit en is beboet tot 1 nieuwe arnhemse gulden

Arnt Sachgelman, Lemmen van Tiel en Zelbert Buelen zijn bekeurd
114.3.5.7

BERLICUM

Henneken Aben zoen die een mes getrokken ha dop een zekere Laurens zoen

Herman Pinghen had de gevonden zwermen gepacht van de schout van Maasland
114.3.5.8

ALEM

Vale Jans zoen tegen Goedert van Middegael

Jan Reyners zoen tegen Rutgher Cauwen
114.3.5.9

MAREN_114.4.3.1__LITHOIJEN'>MAREN

Jan van Berkel, Daem Diericx soen en Arnt Brienen soen tegen Rutgher Cauwen


114.3.5.10

LITHOIJEN
114.3.5.11

EIGEN

Peter Roelens knaap zou zijn mes getrokken hebben op Gherit Janssone

Henneken Vlemminck verwondde de knaap van Gherong

Heynvan Volkel had Ghybkens goet van Loe laten bezetten

Heyn Luten omdat hij de waak niet ‘voert gecondicht en hadde’
114.3.5.12

GROOT LITH


MICROFICHE 4 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.4.1.1

andere ontvangsten binnen deze rekening


114.4.1.2 en 4.1.3

UITGAVEN van de kwartierschout Arnt Heymen onder hoogschout Ywan de Mol – Heer Goedert van den Eynde priester – eindsaldo


114.4.1.4

blanco pagina met louter de tekst: rekening van Arnt Heymen schout van Maasland beginnende Kerstmis en eindigend 25 maart 1436


114.4.1.5

NIEUWE REKENING van FLORES VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode 25 maart 1436 tot en met Sint Jansmisse 1437 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 1 juli 1437 door de kwartierschout zelf

criminele zaken:

Robbrecht Robben Hennen soens soen die zich misgrepen had aan dieverij
114.4.1.6

OSS

Bauwen Peterss. verwondde Jan den Cuper

Dirc Gherits soen van Heze en Jan Arnt Zanders soen waren strijdig tegen genoemde Bauwen en Jan

Heyn Stricken ‘dien die schouthet becaellengierde dat hy enen ban van iii s. payment sculdich was ende hy dair mede ontstreken was uytten gedinghe daer hy ane bruecte drie merke als die schouthet die ban hem genomen siin tot myns heeren behoeff


114.4.1.7

Gheryt den Hoyer dingde tegen Peter Coster

een klein rund is aangebracht bij de schout
114.4.1.8

BERCHEM

Gheryt Quattel verwondde een knecht in d ehei

Jacop van Deckelaer die ook een ban schuldig was
114.4.1.9

HEESCH

Arnt van Sochgel zou een me sgetrokken hebben op Claes van Sochgel en was voortvluchtig


NISTELRODE
114.4.1.10

BERLICUM

Eerken Ghiben soen en Olivierken verwondden Jan Pingen


114.4.1.11

ALEM

MAREN
114.4.1.12

Reynken van den Loeten die ‘den gezworenen die beesten ontjaghen woude die sy opghehalt ende ghescut nae hoeren koeren welc hy niet en wiste dat sy die beesten ghecoert off opghehaelt hadden’


LITHOIJEN
114.4.2.1

EIGEN

Heyn Sanders tegen Wautghert van Wambergen

ontvangst van een klein gevonden rund
114.4.2.2

GROOT LITH

ontvangsten i.v.m. het dijkrecht

onderaan de pagina informatie over een hoofdvonnis dat blijkbaar tijdelijk niet is uitgevoerd…..?
114.4.2.3

UITGAVEN van Flores van der Dussen als schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol – Heer Goedert van den Eynde priester – kwitantie i.v.m. een betaling van de vorige kwartierschout


114.4.2.4

blanco pagina met opschrift: rekening van Floreys van der Dussen schout van Maasland beginnende 25 maart 1436 en eindigende Sint Jansmisse 1437


114.4.2.5 [heel erg lichte inkt!]

NIEUWE REKENING van FLORES VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1437 tot en met Kerstmisse 1437 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op…..[niet leesbaar]
criminele zaken:

hierbij worden genoemd Robbrecht Rob Hennen soens soen en Willeken Hels


OSS
114.4.2.6

Heyn Spronck de molenaar die zijn mes getrokken had op Robben Vilt

Herman Gherit Hermans soens soen verwondde Wellen van Brede

Jan Aelbert Cupers soen verwondde Jan van Essche

Ceelen Weynsken tegen Lucas van der Ahorst
114.4.2.7

Theuwen Gherits soen dingde tegen Claes Robben

Claes Robben beboet vanwege wantalen
114.4.2.8

BERCHEM

Denken Deenken den Coster verwondde een vreemde man

Arnt Broekens soen een schaapherder verwondde een andere schaapherder Evert geheten

Mathijs Hornken [dubieus] verloor een vonnis tegen Peter den Wilde


114.4.2.9

HEESCH

Dirc Arnts soen die een mes getrokken zou hebben op een schaapherder Claes soen van Sochgel

Bits Doncker dingde tegen Claes van Kuyck
114.4.2.10

NISTELRODE

Goessen Weert had Dirck Doncker laten dagvaarden

Dirck Plassert tegen zijn zwager
BERLICUM
114.4.2.11

Gheen Rutten sloeg Mychiel Gheritss.


ALEM

Jan Reyners soen tegen Rutgher Cauwen


114.4.2.12

Arnt Brienen soen tegen Rutgher Cauwen in de periode dat Arnt Heyn schout van Maasland was

Jan van Berkel tegen Rutgher Cauwen ook in de periode dat Arnt Heym schout was
MAREN
114.4.3.1

LITHOIJEN

Jan Maech cintra Jan Beken soen


EIGEN
114.4.3.2

Wouter Emonts soen tegen Dirc Wouter Toelincs soen


GROOT LITH

Henneken Kempperts trokeen mes op Ghybken Dirck Muykens soen


114.4.3.3

dijkrecht:

Daem Ghegel die zijn dijk had laten liggen

Heyn Arnts soen, Peter van den Barn en Jan die Hoel i.v.m. de schouw beboet


114.4.3.4

UITGAVEN van kwartierschout Flores van der Dussen – Heer Goedert van den Eynde priester [doorgehaald] - Katheline van Goerle op basis van een brief uit Brussel van 23 oktober een reis gemaakt met 2 paarden en een knecht en 6 dagen onderweg geweest


114.4.3.5

blanco pagina met louter d etekst: rekening van Floris van der Dussen schout van Maasland over een half jaar eindigend kerstmis 1437.


114.4.3.6

NIEUWE REKENING van FLORES VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1437 tot en met Sint Jansmisse 1438 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op…..[niet leesbaar]
criminele zaken waarover de hoogschout rekent:

Jan van der Heyen die met meer anderen destijds Yken Stenskens dochter te Berchem hadden willen ontvoeren


114.4.3.7

OSS

Jan den Sluyter had een mes getrokken op Ruelen den Goirter

Ruelen den Goerten verwondde Jan de Sluyter

Peter Jans soen tegen Godscalc Peters


114.4.3.8

Rob Hennen soen in een vonnis tegen Arnt Vilt

Heyn Doncker is beboet

Heyn van Laete is beboet vanwege het uitvoeren van rogge dat verboden was


114.4.3.9

BERCHEM

Deenken Ghenen verwondde Lambert Lamberts soen

Mathijs Boerken tegen Peter den Wilden
114.4.3.10

HEESCH

Arnt Bruggeler,Jan van Loeken,Dierick van Uden en Jan Willemss.


NISTELRODE
114.4.3.11

Dirck Plassert had tegen het verbod in rogge uitgevoerdBERLICUM
114.4.3.12

ALEM

MAREN
114.4.4.1

LITHOIJEN

Rieken Lysbethen soen die niet gedaan had wat het vonnis hem voorschreef

Daem Top beboet
114.4.4.2

EIGEN

Wouter Emonts soen die jiet deed wat het vonnis hem voorschreef

Dirck Priem betreffende een erfdeling
GROOT LITH
114.4.4.3

Bieken Herberts soen

het dijkrecht:

Ghybken Loyen soen van Maren wiens dijk was blijven liggen


114.4.4.4

UITGAVEN van Flores van der Dussen schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol – Heer Goedert van den Eynde priester – uitgaven aan enige geheime personen in Brabant i.v.m. het in het oog houden Brabantse vijanden en die bij nacht te schaduwen want ze wilden de dijk doorsteken in het grote water – de schout is geholpen door de ‘scutten van Os’ [vgl. schutterijlieden]


114.4.4.5

blanco pagina met opschrift: rekening van Flores van der Dussen schout van Maasland eindigend Sint Jansmisse 1437


114.4.4.6

NIEUWE REKENING van FLORES VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1438 tot en met Kerstmisse 1438 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op…..[niet goed leesbaar]
OSS
114.4.4.7

Jan Lemken Jacops soen verwondde Huybken Roeden soen

Baxck Jan Rombouts soen verwondde Heinric van Haemborch

Jan die Ruyter tegen Jan van der Aftert

Merten van Woenssel deed niet wat hem via een vonnis was opgedragen
114.4.4.8

BERCHEM

Jacop Jans knaap verwondde Dirc Willems

Deenken Gheenen soen, Geen Hillen en Heyn Ghenen soen beboet
114.4.4.9

kleine kwitantie met de tekst: Floreys van der Dussen schout van Maasland is schuldig te betalen van de termijn van Sint Lambrechtsdag 1438 Katheline van Goerle van Weert daer men gheen quitancie af en vinden en sal


114.4.4.10

HEESCH

Claes van Cuyck tegen Huben Abels


114.4.4.11

NISTELRODE

Jan van den Esprylle [dubieus] die dingde tegen Hube Claes soen en Jan van Coergenare [dubieus]


114.4.4.12

BERLICUM

Joest Mercelis een boete van ii l. payment

Willem Mys een boete van een ½ pond

Janne Sonne een beoete van een ½ pond


114.4.5.1

ALEM

MAREN
114.4.5.2

LITHOIJEN

EIGEN

Roelof Gherys soen


114.4.5.3

Dieric van den Kolc


GROOT LITH

Bieken Herbertssoen


114.4.5.4

ontvangsten via het djkrecht en heemraad van Maasland

Jan Croeders soen z’n dijk is blijven liggen

Peter van den Born – idem

Goessen Gerbrants – idem
114.4.5.5

UITGAVEN van de kwartierschout van Maasland Floreys van der Dussen onder hoogschout Ywan de Mol – Rutgher van den Berge om Katheline van Goerle te betalen

die schouthet die getogen was met xlii gesellen tot Geffen daer Peter Goedaerts soen heer is om enen Heer Henric priester ende capellaen tot Geffen ende den coster te brengen tot in helden ten bevele van mynen genedigen heer met sinen besloeten brieven gegeven tot Bruessel xix dage in octobris daer die voirs. schouthet om verteerde mit costen vanden pape voirs. die daer drie dagen was in helden ix arnems gulden
114.4.5.6

die voirs. schouthet die getogen was tot Herpen tot Uden te Meghen te Groetlyt tot Empel tot Merwijc om te tellen die vuersteden te bevele van myns genedigen heeren met sinen besloten brieven gegeven ter Vueren opten lesten dach van novembri daer o mdie schouthet uut was met xv knechten ende geselle iiii dagen ende verteert tot elken dage iiii gulden’


van verteer van enen knecht die die schouthet ……..hadde te wachten vijf ruyters die op Brakent stedighen wouden met meer hulpeners ende die selve knecht bracht die boetscap dat sy quamen aen den schouthet ende aenden scepenen vanden Bossch ende dat was inden tyden doe die stat mynen genedigen heer niet eens en was dair an die schouthet uut leyde ii rijnsgulden
114.4.5.7

kwitantie met de volgende tekst:

Cont sij dat ic Johannis soen Aerts kenne ende lide dat ic ontfaen hebbe van Floreins van der Dussen scoutheit van Maeslant by handen Henricx tolleneer die somme van liiii nuwe penningen geheiten stuvers van iii payment en die de scoutheit voirs. sculdich was van lijftochs wegen van Oesterwijck van Joffr. Kathelinen wegen van Goerle in affcorten van vijf s. onder groete ten lijve der vors. Joff. Katheline, van welken iii paymenten voirs. den lesten trmyn was Ste. Lambrschs dach lest leden ende scheilde daer af …..Floreins ende Henric voirs. ende allen anderen des ….behoerende van desen termine ende van allen voirledenen termine in oirconden der waerheit hebbe ic minen zeghel hier op gedruct ter den Joffr. Kathelinen voirs. int jaer ons heren dusent vierhondert ende xl twintich dage in februari’

114.4.5.8NIEUWE REKENING van FLORES VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1438 tot en met Kerstmisse 1439 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 26 januari 1439 door Eyghen van Vanderic procureur van genoemde schout
criminele zaken waarvan de hoogschout rekening en verantwoording aflegt:
Arnt van Bergelen die zich misgrepen had tegen Robben van Gheffen

Goedert Willem Biekens soen die zich misgrepen had aan een os die hij bij Jan van Kessel ‘ondreven’ had [vermoedelijk weggehaald]


civiele zaken
OSS
114.4.5.9

Arnt van den Bergelen die een mes getrokken zou hebben op een man

Peter Coster verwondde Ceelken den Molneer te Oss

Ywaen Sanders verwondde Mercelis Vysschers


114.4.5.10

Lemmen Beckers kinderen die bekeurd waren omdat ze hun brood te licht gebakken hadden

ontvangst uit de vindst van 10 vervlogen zwermen

Valc van Os, Willem Janss., Jan Steghman en Jan Hels die hun waterlaten ongemaakt hebben laten liggen

Roeloef Jan Arntss. die siin tuynscouwe in wanwerck had laten ligghen’


: historisch onderzoek -> Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 105 inventarisnummer 13016 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 116 inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 091 inventarisnummer 13004 – periode 1437-1458
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007 Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina