Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467


ps: men kende destijds de schouw van wegen, waterlopen, rivieren e.d. maar ook de tuinschouw en brandschouw [i.v.m. schoorstenen e.d.]Dovnload 488.38 Kb.
Pagina4/8
Datum26.08.2016
Grootte488.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ps: men kende destijds de schouw van wegen, waterlopen, rivieren e.d. maar ook de tuinschouw en brandschouw [i.v.m. schoorstenen e.d.]
114.4.5.11

BERCHEM

Arnt den Decker verwondde Deenken Ghenen


HEESCH
114.4.5.12

Jan Aleets die zijn tuinschouw niet gerepareerd had [opgemaakt]

Dirck Coelen soen ‘dat hy af gheleyde erffenisse aenverde dat verboden was op een lb. payment
NISTELRODE

MICROFICHE 5 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.5.1.1

Herman van Bruessel tegen Diric Haertsceerns

Wouter die Weert en Deenken die geen getuigenis der waarheid waren komen afleggen
BERLICUM
114.5.1.2

Ghielis van den Ham, TheuwenWegbecker, Herman van Lyt, Gielis Voegels

Heyn Nouts, Heyn Sannen en Gielis Voegels die gebden was de gemene Aa schoon te maken [te veghen]

Colt [of: Cole ?) den Molneer ‘die enen wech gheleydt waert tsynen erve’


ALEM
114.5.1.3

Jan Reynerssoen met een btealingsgelofte aan iemand anders die hj niet nakwam


MAREN

van verdreven ghevonden haute dat afgeslaghen was metten groeten water daer af quam tot myns heren deel iii arnems gulden’ [vermoedelijk dus refererend aan een overstroming]


114.5.1.4

LITHOIJEN

Henric Beken soen den smyt die eenvonnis verloor tegen de ‘kercmeesters vanLittoyen’

Claes van Gheffen, Dirck Deenkens, Jacop Jans soen, Arnt Ghiben en Ghibe Toelincs die bekeurd waren


114.5.1.5

EIGEN

Dirck Toelinc die op twee plaatsen zijn waterloop niet gepend had terwijl dat hem wel geboden was

Dirc van der Haghen, Groot Wellen, Lijsbeth Scerpincs (?) die ook hun waterloop ‘in wanwerck’ hadden laten liggen
GROOT LITH
114.5.1.6

Ghiben Dircs soen die een mes had getrokken

Rutger Zwalu - idem

Loeden van Kessel – idem

Back Jans soen Jan van Lent die een vonnis verloor

Theuwen Snoeck die een vonnis verloor

Peter van Spee die werd beboet

114.5.1.7

de dijk van Berkel niet gemaakt

de wetering van Joffrouw Huberts van Ghemert

Jan den Hollander beboet vanwege zijn dijk

idem de dijk van Goessen Heynen, Arnt Heynen en Dirck Deenkens

de dijk van Cock Heyn Wouters soen

de dijk van Dirc Judas Talem [dubieus]

de dijk van de kinderen van Heyn van den Velde

de tuinschouw op de dijk van Jan van Berkel


114.5.1.8

een zekere Merten die zijn ‘watergang’ niet geopend had

Stans Peters soen een Brusselse poorter

de dijk van Loenys van Erp in d’Eyghen

Jan Theus soen bekeurd vanwege zijn dijk

Gherit Vos - idem


114.5.1.9

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.5.1.10

vervolg van de uitgaven – Rutgher van den Berge – Katheline van Goerle


114.5.1.11

blanco pagina met vermelding van de rekening van Floreys van der Dussen schout van Maasland eindigend Kerstmis 1439


114.5.1.12

NIEUWE REKENING van FLOREYS VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1439 tot en met Sint Jansmisse 1440 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 12 augustus 1440 door Jo. Didden procureur van genoemde schout
114.5.2.1

OSS.

Janne Aelbrecht Cuperssone verwondde Janne Rombouts

Dieric Roelofssone verwondde Janne Robben Vilts sone

Peter Doncker verwondde Jacob Kneelbecker [dubieus]

Janne Lambert Snyders sone die aarde en land had uitgevoerd uit de vrijheid Oss
114.5.2.2

BERCHEM

Ryxken Deenken Ghenen sone verwondde Gheenken Hallen


HEESCH

Lauken Huben die een mes getrokken zou hebben op een ander

114.5.2.3

Janne Brugheler en Aert Brugheler en Jan die Seegher verwondden de zoon van Roelof Doncker en Claeus Best Mallinc [dubieus]

Roelof Hals vocht tegen Janne Bouwens
NISTELRODE
114.5.2.4

BERLICUM

de twee zonen van Wautger van Wamberch die elk een mes getrokken hadden

Janne den Laet verwondde Wautgher soen van Wamberch en deze Jan is gestorven ‘van den quaden haestigen zieckte’[= de pest]
Gheerit Balen die bezet goed aanvaard had volgens de schout

Heyn Luykens sone in een geding


ALEM
114.5.2.5

MAREN

Aert Deenkens sone in een gedingHerman Claeus sone vorster te Maren die zich in zijn dienst misgrepen had en die ook berucht was vanwege een doodslag
LITHOIJEN
114.5.2.6

EIGEN

Ghyben Vullinc, Jan Wouters en Wouterken zijn broer die dood hebben geslagen Gheelken van de Commen [dubieus]


114.5.2.7

GROOT LITH

Rychout Willems sone die een mes getrokken had

Ghyben Dierics sone – idem

Aert van Coelen – idem


114.5.2.8

Lambert van Beest [dubieus] kwam in een schouw en had een deel van een sloot niet gemaakt


114.5.2.9

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol – Rugher van den Berghe – Katheline van Ghoerle

114.5.2.10

NIEUWE REKENING van FLORES VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1440 tot en met Sint Jansmisse 1441 gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 9 maart 1440 door Jo. Didden procureur van genoemde schout
114.5.2.11

OSS

Aelbert den Molder verwondde Elyaes Weynsen

Claeus Claes Robben sone verwondde Emont Spierincs sone en pleegde vredebreuk

Janne Vilt van Littoien die gekort was door zijn gezworenen


114.5.2.12

BERCHEM

Heyn Heyn Ghyben sone die in armoede zijn mes getrokken zou hebben

Zegher Tappe verwondde Lambe[e]rt van den Poele
114.5.3.1

Janne Gherit Rychouts sone die zijn landweer niet gemaakt had


HEESCH

Rolof Doncker vrwondde Janne Brugheleer

Claeus van Beest verwondde Aert Brugheleer
114.5.3.2

NISTELRODE

Rolof sWolfs sone die klaagde over Henrick Jans sone

Janne Symoens die was bekeurd door de gezworenen van Nistelrode

Heyn den Vos van Uden – idem


114.5.3.3

BERLICUM

Goyken Wautgers sone van Wamberch had een mes getrokken

Aert van der Hautert – idem

Claeus die Dor – idem

Heyn Sannen sone – idem

twee slechte kalverkes die aangebracht zijn

Janne van den Woude die een mes getrokken had
114.5.3.4

ALEM

Daam Peters sone verwondde Dierick Gherits sone

Aert Tuylkens sone verwondde Claeus Mercelis sone

MAREN
114.5.3.5

Janne van Broekel/Brockel (?) ‘die verdingt hadde den dijck te maken dair die scouthet quam met scouwen der heemraeds opten achtersten dijck in Marensschevelt ende scouden ende vonden den dijck te vijf steden niet gemaict en was dair af ontfaen van der eerste stat enen rijnsch gulden ter anderen stat enen postulaetsgulden, ter derde een j schilt, ter iiiie i arnoldus gulden ende ter vijffte iiiij rode dijcx van elken roeden enen braspenninc’


LITHOIJEN

Meyken (?) Reyners had laten dagvaarden Godert van der Graft zijn zwager i.v.m. een deling van erfgoederen

Bernt van Hees beboet door de gezworenen
114.5.3.6

Broes Broes sone beboet door de gezworenen

Dieric den Molner – idem

Janne van Lent Goedertssone – idem

Dierick Muykens sone – idem
EIGEN

Gherit van der Schueren verwondde een knecht uit Den Bosch

Janne Keppen verwondde Janne Vilt

114.5.3.7

Henric van Mauberdingen beloofde voor de schepenen aan Aert van Brede een som geld ten behoeve van Peter Goyerts maar hield zijn belofte niet
GROOT LITH
114.5.3.8

om dat Bertelmeus die Wale die den scouthet was hem grotelic misgrepen heeft tegen myns genedigen heren hoghe heerlicheyt want hy dair enen scepen geset heeft den selven gheeedt ende banne ende vrede geboeden by hem selven, sonder den voirs. scouthet als voight mijns genedigen heren dair inne te kennen, dwelc also gewoenlic ende sculdich weer te geschieden, den welken die scouthet by bevele van myns genedigen heren wegen by hulpen ende toedoen des drossaerts knechten van Brabant aengetast ende gevangen hadde, mer waert hen genomen ende ontdronghen so dat hy doen voirtvluchtich wairt ende noch is om welken sake wille die voirs. scouthet van der stad van den Bossch grotelic gelast is om dat hoer poirter is dairomme hier - niet


114.5.3.9 en 5.3.10

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol – Rutgher van den Berghe – Katheline van Ghoerle – reiskosten:

den voirs. scouthet om te hebben gereden met zynen hulperen te diversen tyden in diversen steden om te soekenen ende te verdriven myns genedigen heren vyanden die van desen jaer vyant geworden zyn ende hebben in zynen lande gemoortbrant ende die voirs. scouthet dede hen hoere gheleye opseggen in Ghelrelant so datse nu ligghen tAlphen of dairomtrent dats die voirs. scouthet by affirmacie zynre conferencien (?) om verteert heeft x arnoldus gulden maken te ii s. vi d. gr. tstuck’
een geding tegen Willem Jans sone en een hoofdvonnis te Den Bosch
114.5.3.11

blanco pagina met tekst: rekening van Florys van der Dussen schout van Maasland eindigend Kerstmis 1440


114.5.3.12

enkele losse aantekeningen vanuit de Brusselse rekenkamer:

item is te weten ende te besien op die rekencamere dat Floreys van der Dussen scouthet van Maeslant sculdich is Katheline van Goerle van des lyftoch[t]s wegen van Oesterwyck van Ste Lambrechsdage 1438 - item heeft die voirs. scouthet betaelt van Ste Gheertruydendage 1438 ende van Sente Lambrechsdage 1439 – item is doe voirs. scouthet sculdich van Ste Gheertruydendage 1439 – item is die voirs. scouthet sculdich van Ste Lambrechs 1440 – sijn te samen iii terminen – item is te weten dat die scouthe tvan Oesterwyck van Sente Lambrechsdage 1438 tot Ste Lambrechsdage 1440incluis dat syn tsaemen v termine also Rutgher van den Berge mi gesent heeft na syn wetentheit – aldus soude gebreke Katheline van Goerle van viii termine tsaemen’
Zeger Tap verwondde Lambrecht van den Poele

hoofdvonnis op naam van Gheerde van Beest


114.5.4.1

NIEUWE REKENING van FLORES VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1440 tot en met de 18e dag van mei 1541, de dag waarop Floreys van der Dussen van het ambt is ontlast en Henric van Lieshout is aangesteld zoals de commissiebrief aangeeft gevolgd door de munten volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 9 augustus 1441 door Joh. Diden procureur van genoemde schout
114.5.4.2

OSS

Janne Peters Costers sone die een mes getrokken zou hebben


BERCHEM
114.5.4.3

HEESCH

Heynken Dieryc Coolen sone die een mes getrokken zou hebben


NISTELRODE

Janne van Trysselen zou een mes getrokken hebben


114.5.4.4

BERLICUM
114.5.4.5

ALEM

Mercelis Claes soens wijf


MAREN

een arme vreemde man die ‘onder een bedde versmonde dair af dbedde vercocht’


114.5.4.6

LITHOIJEN

EIGEN
114.5.4.7

GROOT LITH

som van alle ontvanhgsten uit deze rekening xxxviii s. iii d. gro. i yngh.


114.5.4.8

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol - Rutgher van den Berge – Katheline van Ghoerle


114.5.4.9

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode 18 mei 1441 tot en met Kerstmis 1441 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 27 februari 1441 door de schout zelf
OSS

Dirck Meynen verwondde Goessen Moels sone

Aert Zander sone verwondde Bolleken Peters

Claesken van der Horst verwondde Aert Costers


114.5.4.10

Aert Dollekin in een geding

Dirck Meynen in een geding
BERCHEM
114.5.4.11

Dirck die Roede die een mes trok op Aert Berouts sone

Aert Berouts sone die een mes trok op Dirck die Roede

Janne Peters sone vrwondde Lemken Jan Rolofs soen


HEESCH

Dirck Doncker die een mes getrokken zou hebben


114.5.4.12

NISTELRODE

Elyaes sone van Vorstenbosch die een knecht uit Veghel geslagen had maar Elyaes was een Brusselse poorter

Herman Heynen sone verwondde Ruelken Buwen
114.5.5.1 [bewogen camera]

BERLICUM

Dorren zoon die een mes getrokken had op Henneken van Cleve

Heynken Willems sone die een mes getrokken had

Aerken Abensone - idem

Everaert Aben sone –idem
ALEM
114.5.5.2

Janne Reyners dingde tegen Dirck Gheerits


MAREN

Ceel Graet, Jan Pauwels, Willem Bergens met hun helpers verwondden Loyen Daems sone en Gherit den Sot

Everaert Bouwen Berniers sone tegen Joffrouwe Margriet van Ghemert
114.5.5.3

LITHOIJEN

…..Henric Beken sone die vrede had geweigerd

Willem Heyn Wouters sone in een geding
EIGEN

114.5.5.4

Dirck Tolinc had een mes getrokken

Aert den Smit verwondde Gherit van der Schueren

Gheert van der Schueren verwondde Aert den Smit

Wouter Toelinc verwondde een knecht

Gherit Hels in een geding
GROOT LITH
114.5.5.5

Pape van Maeren en Willem Ceelkens sone met hun helpers – hun dijk is door de schout te Gewande ‘verdingt’


114.5.5.6

Janne Vonder op de Zegedijck (?) verdingt

Deenken Lucas

Goessen Keeners die zijn dijk had laten liggen


114.5.5.7

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol – lening t.b.v. de hertog van Orlyens op basis van een brief van 18 december 1440 – Peter van der Eycken rentmeester generaal van Brabant – betaling aan voorganger Floreys van der Dussen

114.5.5.8

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmis 1441 tot en met Sint Jansmisse 1442 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 19 september 1442 door Jo. Didden procureur van de genoemde schout
OSS

Maes den Smyt verwondde Heyn Gheenzeeben soen [dubieus]

Eerken den Sceeper van Scadewyc verwondde Heyns sone van ……
114.5.5.9

Heyn Laer in een geding tegen Claeus van der Horst

Ruelen Aerts sone in een geding
BERCHEM
114.5.5.10

Janne den Ruter tegen Heynken …..

Aeb Cloet [dubieus] tegen de gezworenen
HEESCH

Lemmen van den Stock die wilgenrijs afgehouwen had en meegenomen wat van Coppen van Loen was

Dirc Colen tegen Goyken Risen
114.5.5.11

NISTELRODE

Dirc Peter Jans sone verwondde Henric Rutgherssone


BERLICUM

Huben Hessels verwondde Aelbert of Alaert Dorren soen


114.5.5.12

Janne van Boxtel in een geding tegen Gheerit den Olysleeger

Peter Theeuwen sMoenincxsoen tegen Janne van Noddenvelt
ALEM

MAREN
MICROFICHE 6 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.6.1.1

LITHOIJEN

Reynken van der Graft tegen Wynken Heyen Sanders sone


EIGEN
114.6.1.2

Henric Gheritssoen verwondde Janne van Os


GROOT LITH

Aert van Gheele die zijn dijk niet gemaakt had

Heyn de zoon van Everaert Goderts had zijn dijk niet gemaakt
114.6.1.3

de dijk van de vrouw van Henric Gruters


UITGAVEN van de schout onder hoogschout Ywan de Mol
114.6.1.4

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1442 tot en met Kerstmisse 1442 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 22 januari 1442 door Jo. Didden procureur van de genoemde schout
OSS

Janne Gherits die een mes getrokken zou hebben

Aert Lemmens die een mes getrokken zou hebben

Emont Spierincx die naar iemand gegooid had met een kan


114.6.1.5

Byeken Bekens/Vekens sone tegen Coppen Keelbreker


BERCHEM

Lemken Jan Rolofs sone die het goed aanvaard had van Roelken zijn broer

Janne Vilt ‘die der gemeynten te nae gegraven soude hebben’
114.6.1.6

HEESCH

Aert Ghyben die te Oss, Berchem, Heesch, Eigen en Nistelrode de gevonden zwermen gekocht zou hebben

Janne Wouters sone die zijn wetering te Vinkel niet goed uitgegraven had
NISTELRODE

114.6.1.7

Henneken Elyaes sone en zijn broer verwondden Dyrick Molners sone

Willem Kyevits verwondde iemand anders


BERLICUM

Janne van Bladel verwondde Luyken van den Hamme die hem uit zijn huis had geroepen


114.6.1.8 [bewogen camera]

Ceel Berniers


ALEM

Heynken van Os


MAREN
114.6.1.9

Peter den Snyder ‘die een voellen aenveerde’ waarvan Jan die Wever dacht dat het van hem was


LITHOIJEN

Goessen die Bye die een mes getrokken zou hebben

ontvangst van twee gevonden kalveren
EIGEN
114.6.1.10 [bewogen camera]

….Daems sone verwondde Wynken Seynsen soen [dubieus]

Copken Heer Gielis soen en Heynken van Vechel …..

Peter den Cort in een geding

een verdwaald klein rund dat te Rosmalen werd gevonden
GROOT LITH

Goessen Bilants had zijn dijk niet gemaakt


114.6.1.11

Vale Jans soen heeft zijn dijk niet gemaakt

Aert Bostants [dubieus] – idem

Peter den Snyer - idem


UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol
114.6.1.12

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1442 tot en met Sint Jansmisse 1443 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 29 juli 1443 door Johannis Didden procureur van de genoemde schout
OSS

Ceelken den Molder trok een mes op zijn knaap [= knecht]


114.6.2.1

Janne Corten tegen Janne Corten zijn neef

Coppen Corten tegen Byeken Beecken

Claeus Robben sone tegen een koopman van Zittert


114.6.2.2

BERCHEM

Lemken Rolofs die niet was gekomen om van de waarheid te getuigen


116.6.2.3

Lemken Rolofs die een man haver had beloofd maar die belofte niet nakwam


HEESCH

Peter Dircs sone van Geffen tegen Aert den Brouwer te Heesch


NISTELRODE
114.6.2.4 [bewogen camera – nauwelijks leesbaar]

BERLICUM
114.6.2.5

ALEM

MAREN

Willem van Bakel tegen Alaert van den Boem


114.6.2.6

Aert Bastairts die de kerk een betalingsgelofte had gedaan maar kwam die niet na


LITHOIJEN

Aernt van Kessel die een mes getrokken zou hebben op Quade Rycxken

Janne van Duer [dubieus] die een wilg had omgehakt die op de gemeynt stond
EIGEN
114.6.2.7

Herman Ariken die een mes getrokken zou hebben op Ruelen den Weert

Joh. Berken/Borken [dubieus] verwondde aernt Knoden
GROOT LITH
114.6.2.8

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol

114.6.2.9

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1443 tot en met Kerstmisse 1443 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 21 januari 1443 door Johannis Didden procureur van de genoemde schout
OSS

Ruelen Zanders Oyen soen die een mes getrokken zou hebben op Sander Aerts Sanders soen

Claesken Robben verwondde Gheenken Dueren
114.6.2.10

Sander Aerts soen verwondde Dyrck Roelofs soen

Henneken …..Horsde [dubieus] verwondde de knaap van genoemde schout
BERCHEM

Dyrck den Roeden verwondde Sander Oyen soen


114.6.2.11

Johannes Bortan [dubieus] verwondde Arnt Knoeden

Ruelen Jan Rolofs soen omdat hij zijn geschutte koe weer ophaalde zonder goedkeuring van de schutter
HEESCH

Zeebben Donckers trok zijn mes op Claeus den Besten


114.6.2.12

NISTELRODE

Aertken van Broessel omdat hij verboden geld uitgegeven zou hebben

Lemmen den Decker omdat hij niet ‘int recht quam’
BERLICUM
114.6.3.1

Zeeb Coolen die tegen een schepenvonnis sprak

de gevonden zwermen zijnverkocht aan Heyn Seyne of Soyne
ALEM

MAREN
114.6.3.2

Boye Daems soen met een betalingsgelofte aan Rutgher Kouwe maar kwam deze niet na


LITHOIJEN

Bryen Henrix die goed liet wegvoeren dat ‘onder den heer beset was’


EIGEN

de knaap van Jan van Langeren [dubieus] die een mes getrokken zou hebben op Henneken van Empel

114.6.3.3

Ceelken Dimert [dubieus] die in het geding zei dat hij niet gedingd was

Peter opten Papendijck die niet ‘int recht quam’
GROOT LITH

de Molder van Kessel die is beboet

Lemmen Pynghen van d’Eygen die had beloofd zijn wetering te vegen maar dat niet had gedaan
114.6.3.4

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Moll


114.6.3.5

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1443 tot en met Sint Jansmisse 1444 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 29 januari 1444 door genoemde schout
OSS

Gherit Olysleger had ’s nachts een mes getrokken op Emont Spierincx

Dyrck Meynen trok een mes op Sander Aerts soen
114.6.3.6

Dyrck Hartsteen met een betalingsgelofte aan Florys van der Dussen maar kwam die niet na


BERCHEM

Lemken Rolofs trok een mes op Dyrck den Roeden


114.6.3.7

HEESCH

Ruelen Doncker die een mes trok op Janne Rooverss.

Wynken Truyen trok een mes op Wellen Byts soen

Aert Royen en Peter Roefs verwondden Thoenis en zijn broer

Thoenis den Snyder verwondde Peter Corf soen

Zeeb Ruelen Donckers soen dingde tegen Aert Broessoen


114.6.3.8

NISTELRODE

BERLICUM
114.6.3.9

Ghysken van Lenxvelt verwondde Dorven soen waarbij Dorven soen zich moest verweren

Goyken Wouters soene van den Wamberge verwondde Loyen op Couwater [dubieus]
ALEM

MAREN

114.6.3.10

Wouter Ruysschen soen verwondde Thys Loyen soen

Thys Loyen soen sloeg Ruysschen soen


LITHOIJEN

Dyrcxken Willems soen verwondde Reyntken van der Graft

Janne Goorts soen dingde tegen Bryenen Henricx soen
EIGEN
114.6.3.11

Henneken Blaffaert en zijn gezellen

Lemken van Byerchem [dubieus] of Berlichem

Goessen van Oesterhout dingde tegen Aernt Jans soen1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina