Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467Dovnload 488.38 Kb.
Pagina8/8
Datum26.08.2016
Grootte488.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

HEESCH

vuistslagen van:

Heyn Peters soen

Steven Heyns Stevens soen

Willem Stevenssoen

Willem van den Stock

Willem Dirick Wautgers

Heyn Arnt Claessoen

‘van twee cleynn sceperkens van dat zy deen den anderen geslagen hadden met hoeren sceperscuppen’
114.13.1.2

NISTLRODE
114.13.1.3

Woytken van Vorstenbosch ‘van dat hy befaemt geweest heeft te hebben gespannen eenen armborst om ennige mede te vresen’

Gherit Loen/Leen die verboden wapens had gedragen
114.13.1.4

BERLICUM

Dries van den Brande verwondde Heyn van Lengvelt

Luyken van den Hamme verwondde Janne Peters soen

Janne Hermans was een belofte niet nagekomen


114.13.1.5

ALEM

Henrick Drafbart/Drafvart die een mes getrokken had


114.13.1.6

MAREN

Janne Abensoen die een mes getrokken had

ontvangst van vijf gevonden varkens die op de dijk liepen
LITHOIJEN
114.13.1.7

Dierick den Decker die een mes trok

Reyner Goyart soen trok een mes op Goyart Wynincx

Dierick den Decker trok een mes op Beernt Aerts son

Peter Willems soen, Reynken van Berms (?) en Goyart Wynkens vrwondde een man in het veld

Peter van Couwen dingde tegen den heer

Daem Top die gedaagd was

114.13.1.8

Merten Delys kwam een belofte niet na

Mychiel Symons tegen Henric Udn son

Jacop Hubrechtssoen die zich misgrepen had met woorden

Janne van Hoemen die en betalingsbelofte niet nakwam


114.13.1.9

EYGHEN

Gherit Willems trok een mes op Janne Wonder

Janne Lenarts op Aert Henricssoen

Janne van Bom verwondde Huybn Wouters

Janne van Watermale ‘van dat hy goet uten besedtsel hadde gevuert ontfangn want hy hm absent hielt ende oec poerter ten Bossche was’
114.13.1.10

Everart van Beerse ‘dat hy over had laten ghaen enen zekeren dach ten welken hy geloeft hadde te betalen seker ghelt op enen banduyn’

‘enen verstandenen peerde vercocht’

Janne Wautgers ‘van eenre conden die hy voer tgerichte leyde ende die scepenen hem in enen brief besegelt overghaven’

een gvonden rund
GROOT LITH
114.13.1.11

Janne Kolff die een mes getrokken had

gevonden bijenzwermen te Oss

idem binnen Berghem

idem te Nistelrode

idem te Berlicum


114.13.1.12

lijst van andere ontvangsten


114.13.2.1

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.13.2.2

vervolg van de uitgaven – met notitie over Mercelys van Uden – gesloten 3 september 1463


114.13.2.3NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1461 tot en met Sint Jansmisse 1463 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 4 april 1464 voor Pasen door de schout van Maasland zelf

114.13.2.4OSS

Heyn Vilt vanwege een vuistslag

Arnt van der Stegen trok zijn mes op Peter den Snijer

Cort Jan die ook een mes had getrokken

Deenken Rutten idem

Arnt van der Stegen op Peter den Snijer

Janne Wier op Willem Weylen

Willem Weylen op Kerstken Dierics sone en diens zoon had Janne Peters verwond

Ghys Jans Sanderss. idem
114.13.2.5

Zeelken van Hees en Arnt Kelner verwondden Mase van Liebergen

Jan Hannart verwondde Willem Hennenson

Jacop Corten verwondde de knaap van Peter Doncker

Maes van Liebergen verwondde Janne den Volder

Arnt van der Stegen verwondde Willem Jacopss.

Henrick Lemmens verwondde Claas Damen

Jan Zenssen tegen Zeel Willemss.


114.13.2.6

Jan van Zochel liet iemand dagen

Jan Rutten

Maes den Smet

Alart Goyartssone tegen Katheline Sanders
114.13.2.7

BERGHEM

Gherit Jans Hermanssoen trok zijn mes

Zeelken die Quade idem
114.13.2.8

Willem Jacobss. verwondde Denken

Maes den Gruyter verwondde Henrick den Roede

Willem Zanders verwondde Jan van Schyndel

Cort Coel verwondde Maes Bauwens

Arnt van Oerd tegen een man van buiten

Bolleken Doncker in een geding
114.13.2.9

HEESCH

messentrekkers:

Ghyben den Volder, Goyaert van Hees, Huyken den Writer, Jan Jacopss.

Zeger van Brede verwondde Roelken Doncker

Arnt Peterss. verwondde Willem van Brede

Goessen Eertborre verwondde Huypken die Wryter


114.13.2.10

Peter van den Kuyle verwondde Janne Wouterss.

Marie Kervers dingde tegen Lambert Wouterss.

de vrouw van Roelken Willems

Gherit Leen

Robben Hermans

Willem Karner

Heyn Gherits


114.13.2.11

Diericsken Lubrechts dingd tegen Lauwen Scoenmaker


NISTELRODE

Willem den Molder trok een mes op Lemmen Korstkens


114.13.2.12

Ghysken den Wolf dingde tegen Merten Monnick

ontvangst uit een verdwaald schaap

Gherit Leen in een geding

Willem Dobbelere tegen een zekere Thijs

ontvangsten van verdwaalde beesten


114.13.3.1

BERLICUM

van drie personen die een mes getrokken hadden

een knecht die een mes getrokken had

een zekere de Ruyter idem

Claes van den Venne idm

Heyn den Corten

Arnt Pels idem

Dries Pauwels sone idem

Claes Janssen idem

Heyn van der Hagen idem

Merten Machiels
114.13.3.2

Janne van Bladel

de Ruyter verwondde Quade Korstken

Peter Muys verwondde Lambert Thijssen

Heyn Ziben

Jan Wouterss.

Peter Muys ‘om dat hy des heemraets thuyn gestopt heeft’

Gherit van den Broeke tegen de heemraad

114.13.3.3

een man die een ander in zijn lip beet

Heyn Arnts sone tegen Heyn van Uden
ALEM

Meeus Ghiben en Gherit Ruyssen hebben een mes getrokken

Bauken Lambrechts sone verwondde de koster

114.13.3.4MAREN

Daam Heynen verwondde Evert Bauwens

Rutgher Loyen verwondde Spierinc Ruysschen en een man uit Geffen

Gherit Ruys verwondde Henric Ghiben sone


114.13.3.5

Agnes van Loeten klaagde over een man uit Heusden

Willem van Bakel en Rutgher Kerys ‘om dat zy kyvelic waeren met dreigende woorden’

Loyen Colen sone die een hek had opengebroken dat een banhek was

Ghyben Loyen die een erfdeling begeerde
LITHOIJEN

Jan Peterss. trok en mes

Jan Bekenss. idem

Arnt Maech idem op Dierick Roevers


114.13.3.6

Herman van Tefelen die een betalingsgelofte niet nakwam

Dierick Roevers trok zijn mes

Lambrecht Zelen

Lambrecht van Hees

Peter van Couwen


114.13.3.7

Willem Henricss. omdat hij ‘een geleyd gedaen hadde’

Cort Jan ‘die eenen onrechten aenvanck gedaen had’

Jan Wynkens tegen een keur van de heemraad

Reynken van Berms ‘die een geleyt gedaen hadde by Reyner Goyartss., Willem Janss. en Rikout de Bie’

Broes Peterss. idem

Ghiben Lubbe of Luwe idem
EYGHEN

10 personen beboet vanwege de straatschouw


114.13.3.8

Korsten den Snijer trok een mes op Roelen van der Hagen

Henrick van der Hagen verwondde een man

Thijs van Lent verwondde twee mannen

Thijs van Lent ‘omdat hij eenen onrechten aenvanghe gedaen hadde’
114.13.3.9

GROOT LITH

Gevonden zwermen binnen de tijd van deze rekening binnen de prarochie van Oss
114.13.3.10

Idem van de zwermen bijen te Rosmalen

Lijst van andere ontvangsten [zie vorige rekeningen]
114.13.3.11

‘Van den ghenen die ten oexstwaerheyden niet en comen en zijn’

Dierick de Rode, Wouter van den Vorstenbosch
114.13.3.12

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.13.4.1

Vervolg van de uitgaven o.a. vanuit de rekening van Mercelis van Uden


114.13.4.2

Vervolg van de uitgaven met notitie over Mercelis van Uden


114.13.4.3

NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1463 gevolgd tot en met Kerstmisse 1463 door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 1 april 1464 voor Pasen door de schout van Maasland zelf

OSS

Korstken die Vogeleer trok zijn mes op een zekere Willem


114.13.4.4

Rover Goyaersdie Vogeleer trok zijn mes op Claes…….

Heyn Symes trok zijn mes

Jan Nyertss. trok zijn mes op Willem Weilen

Willem Batenss. trok zijn mes

Claas den Becker verwondde Reynken in de Naelde

Rolen, Henric en Diederick broers kinderen van Jan Jongers verwondden Ghysbert Arntss.
114.13.4.5

BERGHEM_114.13.4.6_Jan_Noot_trok_zijn_mes_op_Ghysken_Quattel_Jacop_Sander[s]_idem_Lambrecht_Zebrechtss._idem_maar_is_‘utlendich’_HEESCH'>BERGHEM
114.13.4.6

Jan Noot trok zijn mes op Ghysken Quattel

Jacop Sander[s] idem

Lambrecht Zebrechtss. idem maar is ‘utlendich’


HEESCH

114.13.4.7

Willem Zeben trok zijn mes op Gherit Ruysen

Henrick Ruysen trok tweemaal zijn mes

Dirick Lambrechtssoen op Zeelken Romboutssoen

Henrick Arntssoen op Willem Zeben

Goessen van Eerbor dingde tegen Ghysbrecht Bouwenss.
114.13.4.8

NISTELRODE

Herman van Tefelen trok een me sop Gherit Emons


114.13.4.9

BERLICUM

Thys van Gerwen dingde tegen de gezworenen


114.13.4.10

ALEM

MAREN
114.13.4.11

Goessen Janss. trok zijn mes op Roelof Zelen

Arnt Hermanss. op Goessen Janss.

Gherit Diericss. op Gherit Janss.

Janne Willemss. op [niet vermeld]

Peter Alartss. trok driemaal zijn mes

Dierick Damen verwondde Goessen Janss.
114.13.4.12

Aelbrecht Damen

Hollanders kinderen die onderling een werfdeling hebben begeerd
LITHOIJEN

Claes Damen sloef Willem Peterss.

Goyaert Huessen trok zijn mes

Jacop Stock idem


114.13.5.1

Henrick Willemss. trok zijn mes

Jan Sterck verowndde Herman Teeffelman

Reynken de Nael verwondde Clase Arnt Ellekens

Willem Huysman ‘omdat hy gheen ruyminge inden verbode vanden geleyden gedaen en hadde niet tegenstaende dat het geboden was

Herman Teeffelman

Jan Bekenss. in een geding

Wouter van Luec ‘dat hy nyet ter waerheyt comen was’


114.13.5.2

EYGHEN met Nuland en Rosmalen

Gherit Muys trok in de nacht zijn mes

Korstken de Cleermaker verwondde iemand

Jan van der Hellen verwondde een vrouw

Merten Janss. verwondde Janne Willemss.
114.13.5.3

GROOT LITH

ontvangsten van de zwermen die gevonden zijn


114.13.5.4

overizcht van alle andere ontvangsten zoals iemand een geleide geven, doden en misdadigers op gewijde grond begraven etc. etc. [zie een van de vorige rekeningen]


114.13.5.5

vervolg van de andere ontvangsten

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol
114.13.5.6

vervolg van de uitgaven


114.13.5.7

NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1463 tot en met Sint Jansmisse 1464 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 3 oktober 1464 door Johannes van Aerle in naam van de schout van Maasland
OSS

Woltken Crabbart trok een mes op Alart Wynen

114.13.5.8

Meeusken Jans Meyskenss. verwondde Janne Zebensoen

Ghyben Aerts Ghybenss. en Henrick Aerts Symonss. die Dirick Jans Jongenss. verwondden

Wyn Rob Wynen soen verwondde Janne den Loiger


114.13.5.9

Goesen Loykens is poorter geworden te Oss


BERGHEM

Gherit Claess. verwondde Willem Jacobss.

Heyn Stryck verwondde Gherit Jan Hermanss.
114.13.5.10

Bolleken Doncker had Janne Aertss. een som gelds beloofd

Willem Jacobss. ‘die besedt hadde Hilleken Gherit Mollerns soens wijf boven recht’

‘van bestaden beesten ontvangen’


HEESCH
114.13.5.11

Jacob Gheritss. die in de nacht zijn mes had getrokken op Aert Gissel

Lambrecht den Wert trok een mes

de Gastnmeeste rvan Heesch trok een mes in het veld op Zeger van Brey

Janne Willemss. dingde tegen Alyt Scouen
114.13.5.12

NISTELRODE

Peter Ley trok zijn mes op zijn vrienden

Janne Valen trok ook zijn mes in de nacht

Janne van den Broecke wonende ‘opte palen van den lande’ idem

Arent Gerits en Ebert Kerpert wonende in een ander land idem

Roelof Wollef ‘hadde sich doen setten in een goet’

Willem Peterss. idem
MICROFICHE 14 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.14.1.1

BERLICUM

Lemmen Pyngh verwondde Peter Waltgerts

Heyn Geritss. tegen Peter Andries
114.14.1.2

Rut Koppen Siepen dingde tegen Janne den Mollenaer


ALEM

MAREN

Goesen Jans trok zijn mes

Gherit Brynenss. idem
114.14.1.3

Deenken Jan Geritss. idem

Albert Damen verwondde Goesen Jans

Reynaer Loigen


LITHOIJEN

Janne van Tefellen trok een mes


114.14.1.4

Weyren Claess. verwondde Rutger van Mamen [dubieus]

Symon Damen beboet

Peter Janss. dingde tegen den heer


114.14.1.5

EYGHEN met Nuland en Rosmalen

Jacob Janss. ‘eenen utlendich knecht’ verwondde Evert van Lent

Willem Wouters is bezet geweest en er uitgegaan en woont in een land van een andere heer

Ruelen Scrijnmakers heeft in het recht gestaan en is onschuldig bevonden


114.14.1.6

GROOT LITH

114.14.1.7

lijst van andere ontvangsten [zie een van de vorige rekeningen]
114.14.1.8

vervolg van de andere ontvangsten


114.14.1.9

UITGAVEN van de schout van Maasland onde rhoogsvchout Ywan de Mol


114.14.1.10

vervolg van de uitgaven


114.14.1.11

NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1464 tot en met Sint Jansmisse 1465 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 3 …… 1465 door Johannes van Aerle in naam van de schout van Maasland
OSS

Dierick de Junxter [dubieus] verwondde Goessen Wissen

Ruelen de Junxter [dubieus] verowndde Goessen Wissen

114.14.1.12

Dierick de Junger verwondde Goessen Wissen

Willem Bauwens verwondde Jan den Cuyper

Rycxken den Hopcoeper verwondde Janne de Smet
BERGHEM
114.14.2.1

Jacop Zanders trok een mes op Claes van Luet

een geheten Kerchof had een som gelds beloofd aan Pauwels Vilt
HEESCH

Heyn Bruyne tegen Heyn die Best


114.14.2.2

Peter Ravens dingde tegen Lijsbeth de vrouw van Jan Claes

Lijsbeth de vrouw van Jan Claes dingde tegen Peter Ravens
NISTELRODE

Janne Noelart [dubieus] had een kan gegooid naar Aernt ……


114.14.2.3

BERLICUM


Peter Ghenen trok een mes op Janne Zebertss.

Gherit Claes ‘van dat hy gecoeren was van der gebueren wegen mit den vorster den onraet te setten van myns genedigen heren wegen den welken hy ongehoirsam was’

114.14.2.4

ALEM

Willem Willemss. Luken Buch/Buel [dubieus]

Roelof Valckenss. verwondde iemand anders

Ghysbert Loiegen ‘dat hy enen onrechten aenvanck gedaen hadde’


MAREN

Willem van Bakel sloeg Geert de Wit en verwondde hem

Gherit die K……verwondde Geryt Janss.
114.14.2.5

Aernt van Lueten dingde tegen Willem Rutgers

Peter de Tymmerman die een onrechtmatig vonnis begeerde contrarie het landrecht
LITHOIJEN

Willem van Konnen trok zijn mes op Lambert Peterss.

Claes Damen op Udo van Brouwys

Willem Jan Wyntkenss. op Claes Daemen

Henrick de Snyder verwondde Jacop Steeck [mogelijk Sterck bedoeld]
114.14.2.6

Stemken Stemkenss. dingde tegen Janne Biekenss.

Wyntken Jan Wyntkenss. die Claes Damen een som geld had beloofd
EYGHEN met Nuland en Rosmalen

Dierick ende Lemmen Heyn Willemss. trok een mes op Janne Diericss.

Janne Robben verwondde Willem Willems Daneelss.

Henrick Veraster verwondde iemand

Gheryt de Bruyn verwondde Henneken Jan Willemss.
114.14.2.7

Melys Janss.

een kalf dat aan de heer was verkocht
GROOT LITH
114.14.2.8

lijst van ondere ontvangsten die niet zijn voorgevallen in de periode van deze rekening


114.14.2.9

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.14.2.10

vervolg van de uitgaven

114.14.2.11

NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1465 tot en met Kerstmisse 1465 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 5 februari 1465 door Jan van Aerle in naam van de schout van Maasland
114.14.2.12

OSS

Wynken van den Heck dingde tegen Arnt Lambertss.

Jan Rembolt dingde tegen Dirick Haertsen

Wyn Rob Wynen sone trok een me sop Janss. van der Dussen

S[pieringe op Coppen Arntss.

Deenken Rutten idem bij avond

Willeken Bocken sone idem

Coppen van Loon verwondde Gheenken Beerten en Berten zijn broer


114.14.3.1

Zebert Doncker verwondde Weyndelken

Loen Gielis Verspanck verwondde Dirick Bolle

Alart Winen sone verwondde Claes Zipken [dubieus]

Jan Brienen stak een knecht uit een andere land

Vranck van den Lande omdat hij poorter geworden is

Ryxken ……idem
114.14.3.2

BERGHEM

Gherit van Megen die zijn mes had getrokken

Willem Jacobs op Gerit Jacobss.

Henrick Ghysbrecht had ook een mes getrokken

Pauwels Vilt verbeurde een boete aan de rentmeester van Megen

Rutten Strick dingde tegen Peter Schoen Jans

Henrick Zeberts had de gezworenen zijn beesten ontnomen

Gherit Quattel had zich tweemaal misgrepen tegen een schepenvonnis


114.14.3.3

Jan Boterman dingde tegen Gherit den Mulder


HEESCH

Job Stevens trok zijn mes

Willem Goeyens dingde tegen Jan Gorts sone

Wynken Merten Rutten sone tegen Gherit van den Poel


114.14.3.4

NISTELRODE

Dirick van der Steegen dingde tegen Gherit Emonts

Rut en Peter Strick broers dingde tegen Loy CoppenBERLICUM

Gheenken Lukens trok zijn me sop Dierick van den Aey


114.14.3.5

Rutten Symons trok ook zijn mes

Theeuwen van der Heyghen verwondde iemand

Jan van Nodvelt verwondde Dirick van den Aey

Willem van den Aey verwondde Rutten Symons

Melis Janssen dingde tegen Henric Geritss.


ALEM

MAREN
114.14.3.6 [bewogen camera]
114.14.3.7

LITHOIJEN

Claes Damen sloeg Hermen Tefelman in zijn gezicht

Jan Damen en Dierick Damen trok hun mes

Dirick den Becker idem

Jan Zeberts sone
114.14.3.8

EYGHEN met Nuland en Rosmalen

Broest Everts verwondde Kerstken van Roesmale

Coppen Arnts sone verwondde Spierincx

van beesten verkocht aan de heer


114.14.3.9

GROOT LITH

gevonden zwermen


114.14.3.10

lijst van andere ontvangsten zoals doden en misdadigers op gewijde grond begraven etc. etc. – niet voorgevallen


114.14.3.11

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.14.3.12

vervolg van de uitgaven


114.14.4.1

NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1465 tot en met Kerstmisse 1466 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 2 december 1466 door Zeger ……gemachtigd door de schout van Maasland
114.14.4.2

OSS

Willem Corten sloeg Janne Joewrdens

Jan Reynaerts trok een mes op Claes Triphouder [dubieus]

Jan Joerdens op Willem Corten

Deenken Rutten idem

Peter Coster verwondde Ghyb Ghybende schoolmeester verwondde Claes van Brecht

Dien van Elsen verwondde Henneken Scut [dubieus]

Jacop Mersman verwondde de schoolmeester
114.14.4.3

Line Comens [dubieus] dingde tegen Jannen van Erp

Ghyb Creet idem

Rut Jans dingde tegen Gherit Lemmens

Lijsbeth Beyers ‘dat zy rys in den poel geworpen hadde’

Oye van Hees ‘dat zy hoer scapen op die lantweren gejaeght hadde’

Peter Marmen sone ‘van dat hy ter onscouw gewesen was’
114.14.4.4

Arnt van der Spanc

een zekere Valke
BERGHEM

Gherit Jan Hermanss. trok zijn me sop Lemmen Zeberts

Lemmen Zeberts op Gherit Janss.

Bulleken Pin trok zijn mes – ‘een arm broetbidder’

Rut Loekens verwondde Janne van Zeelant
114.14.4.5

HEESCH

Henrick Lamerts trok een me sop Willem Arnt Ghijben

Jan den Smit idem

Arnt Ghyssels knaap idem

Willem Lauwreyns verwondde Willem Gherits

Jan Janss. van den Poel verwondde Willem Weltghen en Arnt van den Wijst

Gherit Ruys verwondde Weltghen en Arnt zijn broer

Henneken Henric verwondde Gherit Ruys

Aernt Janss.
114.14.4.6

Arnt Bouwens ‘ter onschout gewesen’

Jan Lamberts ‘dat hy opte lantweren gevaren hadde’

Melys Janss. beboet

een zeker iemand die doof was ‘dat hy die lantweren nyet gem….en hadde’
NISTELRODE

Heyn Hermanss. verwondde Jan Willemss.

Henric Hermanss. idem

Heyn Aerntss. trok zijn mes tegen Dierick Verwijst

Goessen van Eertbruggen trok een mes op Dierick Verwijst

Aernt Henricss. op Dirc Winen


114.14.4.7

Marie van Hoeps verwondde Jannen die Weert / gebloetreyst

Heyn Ghyben
BERLICUM

Arnt Haerschoen trok zijn mes

Ghyben den Snyder verwondde Lemmen Thijs

Luyken Henrics en zijn broer verwondden Meeus Buyck

Jan Aelbrechtss. die niet ter waarheid kwam

Rutten Coppens, Arent Hertschoen, Peter Walters en Beltzen dingden tegen Peter van Berlichem


114.14.4.8

Zeelen Mertens kwam niet ter waarheid

Aelbrecht Nesen ….

Jan Bernts dingde tegen Heyn Gherits

Peter van Berlichem dingde tegen Rut Coppen

Willem Peters kwam niet ter waarheid

Heyn Muys kwam ook niet ter waarheid

Harmen Pyn idem


114.14.4.9

ROSMALEN

Jacob Aertss. trok een mes

Janne Deenkens verwondde Heyn Lemmens

Henneken Luykes verwondde Sceel Heyn


ALEM

MAREN
Meeus Ghiben sloeg Wouter Dircs
114.14.4.10

Heyn Versluysen heeft Mette Bauwens met een kan geslagen

Peter Dyelis trok een mesGherit Diericss. verwondde Aernt Hermanss.

Heyn Wyne verwondde Goesen Janss.

Janne Damen verwondde Henrick Janss.
LITHOIJEN

Jacop de Goey trok een me sop Willem de Kuyper

Peter van Couwen verwondde Dirick den Becker
114.14.4.11

Dirick den Decker trok een mes

Willem Zeeberts

Wyneken Janss. tegen Wouter van Lyt


EYGHEN

GROOT LITH
114.14.4.12

Herman van Dyc

Janne Priem en Ghyb die Smet die ten onrecht bomen hadden gekapt

109 zwermen binnen ´desen bedrive´ gevonden


114.14.5.1

lijst van andere ontvangsten


114.14.5.2

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.14.5.3

NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1466 tot en met Sint Jansmisse 1467 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 2 december 1467 door Zeger Suweels gemachtigd door de schout van Maasland
OSS
114.14.5.4

Aert van Goer trok een mes

Peter Janssoen trok tweemaal een mes

Aertken Aert Ghyben zoen verwondde Peter den Coster


114.14.5.5

Goyen Vos is viermaal ‘ut den besetsel gegaen’


BERGHEM

Gielys Jans zoen trok een mes


114.14.5.6

Janne Aelbrechs zoen beboet

Goert Merteman verwondde Bolleken Doncker

Wilem Meeus dingde tegen een ander


114.14.5.7

HEESCH

Heyn Aert Claes soen in een geding


NISTELRODE

Lenaert Clais trok een mes


114.14.5.8

Janne Heyn Gheenkens heeft Aernt van der Bolst met een bijl gedreigd

Janne Aerts soen verwondde iemand

Heynken op Vorstenbosch die bomen had omgehakt op de gemeynt

Gheenken Heyskens ‘ut den besetsel gegaen’

Janne Tueskens [dubieus] ‘ut den besetsel gegaen’


114.14.5.9

BERLICUM

Peter Mertes had een mes getrokken

Heyn van Uden idem

Janne van der Hagen idem

Peter Muys ‘ontvangen van ruydigen beesten’
114.14.5.10

ROSMALEN

Willem van Lene trok een mes

Ghyben Engberts idem

Janne Wilems zoen idem

Goyen Vos beboet via de heemraad
114.14.5.11

ALEM

Janne van Ghestel verwondde Henneken Danen en Gherit Danen


114.14.5.12

MAREN

Janne die Bie trok een mes


LITHOIJEN

Janne van TeefelenMICROFICHE 15 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.15.1.1

EYGHEN


GROOT LITH
114.15.1.2

lijst van andere ontvangsten


Janne Snavel die poorter was geworden

Janne Baeck die poorter was geworden


114.15.1.3

Aert van den Ghoer die poorter was geworden


114.15.1.4 en 114.15.1.5

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
: historisch onderzoek -> Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 105 inventarisnummer 13016 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 116 inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 091 inventarisnummer 13004 – periode 1437-1458
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007 Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina