Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 116 inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467Dovnload 368.82 Kb.
Pagina1/7
Datum25.08.2016
Grootte368.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107

computerbestand 116

inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467

14 microfiches

Rekeningen van de KWARTIERSCHOUT van OISTERWIJK

PS


deze eerste rekening wordt integraal opgenomen, voor zover leesbaar en dient vervolgens dan als basis voor alle volgende rekeningen, die voor het grootste gedeelte vooral GENEALOGISCH bewerkt worden…..tenzij er aanleiding is om andere bijzonderheden expliciet te vermelden – personen met titulatuur zijn steeds vetgedrukt in een iets groter lettertype – de vermeldingen zijn kort en bondig en de genealoog die hierin voorouders vindt adviseer ik om het originele document te raadplegen op de aangegeven pagina…..116.1.1.1 betekent computerbestand nr. 116, fiche 1, regel 1 en blad 1
MICROFICHE 1 inventarisnummer 13024 periode 1429-1467
116.1.1.1

titelpagina rekeningen der schouten van Oesterwyck synt vi novembris xiiiic xxix tot Sint Jansmisse int jair xiiiic lxvii


116.1.1.2

Rekeninghe WILLEM BLOCKES [ook Bloc[ke]s] scouthet van Oesterwyck onder Philips van Ghedrop scouthet vaden Bossche van allet dat die voirscreven scouthet ontfanghen ende weder ut heeft ghegeven van den foirfeyten vervalle ende opcominghe den voirscreven scouthedomme toebehoerende synt den visten dach in novembris anno xiiiic xxix dat WOUTER DIE BIE ontset waer – Ende die voirscreven scouthet int voirscreven ampt ghesettet es tot Kersmisse xiiiic ende xxx die welc rekenynghe ghemaect ende ghevalueert es in gueden sterken Brabantschen gelden te weten een croen vranc[rijc]x enen peter tot v s. iiii d. gr., enen beyers gulden iii s. iiii d. gr., enen nyden Arnes gul[den] tot iii s. ii d. gr., een Bosch l [= pond] pay[ments] xx d. gr. ende alle andere munten daer nae volghen op hoer werde
ende es te weten dat die voirscreven scouth van live of van leden of van criminelen saken nyet en rekent om dat die hogescouthet daer vcan rekent daer om hier – nyet
van Gherit Sceynen of Sceyven van enen meyneet daer af die hogescouthet rekent – nyet

van Peter Bouens [dubieus] goede die Elen dootsloech daer die hogescouthet rekent - nyet

van Arnts Hanne van Wyck daer af die hogescouthet rekent – nyet
ONTFANCK van kueren bruecken ende alrehande penningboeten bynent scouthedomme gevallen
vander draperien bynent scouthedomme gevallen nyet want die hogescouthet daer af rekent
OESTERWYCK die vryheit die banck metten scependomme al mynen ghenedigen heer toenehoerende ende gaet te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende bruecken useren sy nae hoere bancrecht ende volgen oec der voirscreven banck die dorpen ende prochien hier na volgende
eerst van den ghenen die poirters siin woirden daer af elc sculdich es die poirter woirdt enen petere half mynen heer ende half der vryheit van Oesterwyck
116.1.1.3

van Emken Jan Wellens soen dat een arm knecht was ende wairt poirter daer af yerst bededinget om enen halven nyden scilt qui valet ii s. i d. gr.

van Heyn Wouter Francken enen nyden arnems gul. om dat hy poirter waert qui valet iii s. ii d. gr.

van Claes vander Locht die poirter waert daer af enen nyden aernems gul. valet iii s. ii d. gr.

van Gherit vander Lysdonck die poirter waert daer af enen beyers gul. valet iii s. iiii d. gr.

van Ghijsken Vessen zwager die poirter waert daer af een halve croen vranx qui valet ii s. viii d. gr.


brueken van v s. – van vuystenslagen ende andere dyergelike – nyet gevallen
andere brueken van xlv s. payment van messen te trecken
van Thijs van Hoekelem om dat hy siin messe getoghen soude hebben op Henneken die Bort of Vort (?) des die scouthet geen waerheit ende hadde daer af heeft hy gegeven een pont payment valet xx d. gr.
van Goeken Coppen soen die een messe getoghen soude hebben op Dirc die Vette des die scouthet oec gheen waerheit en hadde daer af heeft hy gepointet op ghenaye om ij l. payment valent ii s. vi d. gr.
andere brueken van xvii l. payment van erftalen daer scepenbrieve op ghelesen werden of scepen getuych op ghelesen woirdt ter waerheit die dan vellich blyft die bruct den heer x l. ende elken scepen een l. payment ende des gelycs van erftalen
van Gherit Boiten of Voiten (?) myds dat hy waerheiden soude hebben gheleidt tegen scepen conde daer af hem die scouthet bestoerde van xvii l. payment datwaert ghepointet voer den vonnisse biden scepenen om v l. payment want die scouthet anxt had datten heer tfonisse nyet mede gheloepen en soude hebben gehadt qui valent viii s. iiii d. gr.
116.1.1.4

van Gherit Sceynen/Sceyven myds dat hy conde ende waerheide geleydt had teghen scepen ghetuych daer af hem die scouthet opseggende was dat hy hem verwantaelt had endee ghebruect xvii l. payment dat laten pointen om twee nyde scilde voir den vonnisse by rade der scepenen qui valent viii s. iiii d. gr.


van Wouter den Bieden die vellich bleef van enen ghericht dat hy had doen doen op Gherit Witen daer Gherit niet …ht teghen seide ende Wouter voirs. had voer trecht bededynget metten scouthet om een croen vranx of hem tfonnisse teghen ginck anders en hedde hijs nyet doen richten daer voer hier een croen vr. qui valent v s. iiii d.
van Gheertruyt wijf wilneer Gherit Bryenincks Gijsbert Goedert Arnt ende Berten hoere kinderen die een vonnisse verloeren van wrftalen teghen Arnt Arnts soens soen daer sy aen bruecten elc x l. payment den heer daer voer vijftich pont payment qui valent iiii l. iii s. iiii d. gr.
andere brueken van xlv s. van erftalen big heen scepenbrieve opghelesen en werden
van Heynen van Lucel die had doen daghen Claes Sceynen van erftalen ende hy en sprac hem nyet aen int recht daer die scouthet hem bestoerde van xlv s. payment daer af ghegeven enen nyden arnems gulden qui valent iii s. ii d. gr.
andere bruecken van xlv s. van onrechten aenvanghen
van Claes Sceynen/Sceyven dien de scouthet op seggende was dat hy Heynen van Lucel had doen besetten op enen merctdach daer hij aen ghebruect soude hebben als boven dat laten pointen om ij croen qui valent ii s. viii d. gr.
andere brueken van bandunen die alsoe vele draghen als daer sy op gheloeft werden
116.1.1.5

van Eelken van Kuyck die geloeft had een segghen te hauwen op iii cronen ende dat woude hy hebben gehauwen met hy quam totten scouthet en seide woude hy enen gulden hebben tot myns heren behoef hy waude dat segghen wedersegghen ende doe nam die scouthet den arnems gulden qui valent iii s. ii d. gr.


van Heyn Voiten [dubieus] dien de scouthet opseggende was dat hy enen peen ghebruct soude hebben van xv cronen myds eenen gheloeften aen des voirsters hant dat laten pointen om xii cronen vrancrycx. want die scouthet anxt had dat hem dat vonnisse teghen soude hebben gegangen valent lxiiii s. gr.
andere brueken van in die kerke geboeden werden
van Gherit Witen siin waterlate nyet en had gegraven dat verboden was op een pont payment daer voer hier een l. payment qui valent xx d. gr.
van tween verdeenden perden die hoer volle verboedinge hadden inder kerken die nyemant onderstanden en woude daer af comen es boven den coste tot myns heren deel viii nyde arnems gulden valent xxv s. iiii d. gr.
van gevonden gueden

van een deel cleynre gevonden zwermen daer af comen es tot myns heren deel iii nyde arnems gulden want die gheen diese vindt half toebehoeren qui valent ix s. vi d. gr.


ENSCIT dat dorpe die prochie almynen genedigen heren toebehoeren ende onder der banck van Oesterwyc ende alle kueren ende brueken als boven
116.1.1.6

brueken: van xlv s. van messen te trecken , van xvii l. als boven, van x l. vrede te weygeren, van bandunen, van diversen aventueren, van verdeenden gueden, van gevonden gueden – nyet gevallen


BERKEL tdorp die prochie al mynen genedigen heer toebehoeren ende onder der banck van Oesterwyck ende alle kueren en brueken als boven
brueken: van xlv s. van messen te trecken, vanxvii l. als boven, van x l. vrede te weygeren, van bandunen, van diversen aventueren, van verdeenden gueden, van gevonden gueden – nyet gevallen
HAREN tdorp die prochie al mynen heer toebehoeren ende onder der banck van Oetserwyck ende alle kueren en brueken als boven
brueken: van xlv s. van messen te trecken, vanxvii l. als boven, van x l. vrede te weygeren, van bandunen, van diversen aventueren, van verdeenden gueden, van gevonden gueden – nyet gevallen
HOGHEMIRDE die prochie die banck metten scependomme almynen genedigen heer toebehoeren ende gaet te hoefde tAntwerpen ende alle kueren ende brueken useren sy nae hoere bancrecht ende volgen oec der voirs. banc die dorpe hier nae volgen
116.1.1.7

brueken van v reyalen met staven te slaen daer yser aen es yemant daer mede te quetsueren


van Herman Deelen dien de scouthet opseggende was dat hy op Reyndken Eten doere ghestoten soude hebben met enen stave mer die scouthet en hedts nyet wael connen betghen ende oec was hy uytten weghe soe heeft hy gepointet om iii nyde arnems gulden qui valent xii s. viii d. gr.
van Heynen Dijckmans dien de scouthet betychte dat hy met enen stave geslaghen soude hebben nae Woutken Nouyts des die scouthet nyet en soude hebben connen betughen daer af ghepointet op ghenaye om iii nyde arnems gulden qui valent ix s. vi d. gr.
van Peter Speldemeker om dat hy gheslaghen soude hebben nae Jan Dijckmans ende hem nyet en bloetreysde daer af gegeven ii nyde arnems gulden valet vi s. iiii d. gr.
van Peter Dijckmans dien de scouthet opseggen was dat hy ghesteken soude hebben met een re pieken ende nyemant en had geque[t]st ende die scouthet en hadde geen waerheit soe heeft hy gepointet om ii nydes arnems gulden qui valent vi s. iiii d. gr.
andere brueken van xxvii s. payment van erftalen
van Heynen van der Kunder of Kuyder om dat enen wech met nacht over siin erve waert gegangen daer af hy die brueke met v s. betalen woude of hy woude daer dat recht af hebben soe liete hem die scouthet pointen om een l. payment bossch gelts vale[n]t xx d. gr.
ende van allen anderen kueren ende brueken nyet gevallen bynnen der tyt van deser rekenynghen - nyet
116.1.1.8

LEEGHEMIRDE tdorpe al mynen genedigen heer toebehoeren ende onder der banck van Hogemirde ende alle kueren ende brueken als boven
brueken van v s. van vuystslagen, van xxvii s. met staven te slaen daer yser aen es, van xxvii s. te slaen met staven opheiligen daghen of op merctdaghen die dobbelen, van bandunen, van diversen aventueren, van ii reyalen, van v reyalen, van lx reyalen met boghen en pieken te slaen – nyet gevallen
HULSELT tdorp al mynen genedigen heer toebehoeren ende onder der banck van Hogemirde ende alle kueren ende brueken als boven
brueken van v s. als boven, van xxvii s. als boven, van bandunen, van diversen aventueren, van ii reyale, van v reyale, van vii reyale, van lx reyale als boven – nyet
zy vervolght ix of x personen syn voirster hem overgegeven ende des hy meynde dat in erftalen aensprake stonden dair doen elc van hen verboert soude hebben xxvii boddregher zo zy …..ter naester rekening
somme van der banck van Hogemirde xxxvi s. vi d. gr.
116.1.1.9

BEKE tdorp die banck metten scependomme half toebehoeren mynen genedigen heer van Brabant ende half den Joncker van Petershem ende alle kueren end ebrueken te daghen van hoge ende neder half ende half alsmen seghet ende gaet te hoefde ten Bossch
brueken van iii l. payment van erftalen te deilen als boven
van Peter Ghenen die een vonnisse verloer van erftalen teghen Jan Mys dar voir hier ij l. payment valent ii s. vi d. gr.
van Jan Jueten die een ghericht op dede hauwen van enen erfpande dat Claes die Voecht had doen haelen op siin erve daer voir hier ij l. payment valent ii s. vi d. gr.
van Emmen Willen die een vonnisse verloer teghen Heyn Ansems van erftalen daer voir hier ij l. payment valent ii s. vi d. gr.
van Claes Sceynen die een vonnisse verloer van erftalen teghen Scelleken Bax van enen erfpande daer voir hier ij l. payment valent ii s. vi d. gr.
van Jan Jueten die een vonnisse verloer van erftalen teghen Goedert van Dunne daer voir hier ij l. payment valent ii s. vi d. gr.
van Scelleken Bax die een vonnisse verloer van erftalen teghen Claes Sceynen/Sceyven daer voir hier ij l. payment valent ii s. vi d. gr.
van Wouter Otten die een vonnisse verloer van erftalen teghen Jan Jueten dat es gepointet om ii l. totter heren behoef daer voir hier i l. payment valent i s. viii d. gr.
brueken van vonden gueden, van bandunen, van diversen aventueren – nyet
RIELLE den hertganck half toebehoeren mynen genedigen heer ende half den Joncker van Petershem ende onder der banck van Beke en alle kueren en brueken als boven
116.1.1.10

brueken – van iii l. te deilen als boven, van erftalen, van iii l. payment van quetsueren, van vonden gueden, van bandunen, exploiten van diversen aventueren – nyet gevallen


DIESSEN daer alle kueren ende brueken siin te deilen half ende half ende onder der banck van Beke
brueken – van iii l. als boven, van vonden gueden, van bandunen, van diversen aventueren – nyet gevallen
somme van der banck van beke xvi s. viii d. gr.
HELVOERT tdorpe die banck metten scependomme al mynen ghenedighen heer toebehoerende ende gaet te hoefde ten Bossch ende alle kueren ende brueken useren sy nae haere banckrecht
brueken – van v s. met vusten te slaen, van xlv s. van erftalen, van xlv s. van beset gueden aen te verden, van xvii l. van erftalen daer af x l. den heer ende van vii l. den scepenen, van x l. vrede te weygeren, van vonden gueden, van stragierden gueden, van bandunen, van diversen aventueren - nyet gevallen
116.1.1.11

ESSCHE tdorpe die banck metten scependomme al myne genedigen heer voirs. toebehoeren ende gaet t hoeofde ten Bossch ende alle kueren ende brueken als boven
brueken – van v s. als boven, van xlv s. als boven, van xvii l. als boven, van x l. als boven, van gevonden gueden, van stragierden gueden, van bandunen, van diversen aventueren
somme van alden ontfanck compt op xiiii l. vi s. vii d. gr.
UTGHEVEN Willem Block scouthet van Oesterwyc van dat hy weder uyt heeft gegeven bynnen der tyt van dese rekeninge
Eerst Jan van der Dussen scouthet van den Bossch om daer mede te betaelen den hertoge van Cleve siin vi peters die hem bewist siin op die ampten ende reynten van den Bossch daer af gheset es jaerlics te betalen den voirs. scouthet l. peters half tot bamisse ende half tot paesschen daer om hier van den termine anno xiiiic ende xxx die voirs. scouthet betalen xxv peters qui valent vi l. xiii s. iiii d. gr.
Arnt Stamelaert van Uden scouthet ten Bossch heeft ontfangen om daer mede te betalen den hertoge van Cleve nae der ordinancien als boven van den termine van bamisse xiiiic xxx die somme van xxv peters ten prise als boven valent vi l. xiii s. iiii d. gr.

116.1.1.12

sekere personen wonende tot Bruessel ende anderswaer die men noch jaerlics sculdich es op die Meyerie van Oesterwyc daer af gheset es den voirs. scouthet jaerlics te betalen x blau cronen ende xxvi boddregher brabants gelts vallende halg tot Ste. Gheerdendaghe end ehalf tot Ste. Lambertsdage daer om hier van den termine van Ste. Geerdendage anno xiiiic xxix ende van den termine van Ste. Lambertsdage xiiiic xxx die voirscreven scouthet heeft betaelt tsamen x blau cronen ende xxvo boddregher brabants gelts qui valent xxxvii s. viii d. gr.
andere utgheven
Janne Baliaert rentmeester generalevan Brabant heeft ontfanghen van den voirscreven scouthet die somme van viertich cronen vrancrijcx vierentwentich cromstert voir elc Crone gherekent als dat blyct metten openen brieven des voirs. Jan Baliaerts – Ghegeven xviii dage in januario anno xiiiic xxix nae gewoente des scryvens der stat van sHertogenbossch qui valent x l. xiii s. iii d. gr.
somme van den utgeven xxv l. xvii s. viii d. gr.
reste dat men den voirs. schouthet hier sculdich blyft xi l. xi s. i d. gr. [Franse sotregel vanuit de rekenkamer]
116.1.2.1

blanco pagina excl. het opschrift: yerste rekening Willem Blocs schouthet van Oesterwyck beginnende vi novembris xiiiic xxix ende eyndende te kersmisse xiiiic xxx


116.1.2.2

NIEUWE REKENING van WILLEM BLOCKES schout van Oisterwijk over de periode Kerstmisse 1430 tot en met Sint Jansmisse 1431 gevolgd door de muntwaarden volgens de bestaande koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op de 17e …..1431
vanaf hier volgen slechts genealogische gegevens en eventuele specifieke of opvallende bijzonderheden die in de rekening staan vermeld…….alle personen met titulatuur worden vet gedrukt in een iets groter lettertype
poorters te Oisterwijk:

Henneken de Vette


116.1.2.3

Claes van der Maessen

Driesken Heijen
Jan die Brauwen die zijn mes trok op Gherit Pauwels soen [Oisterwijk]

Windekin Bac op Henneken Plumen [Oisterwijk]

Coppen Dirc Jacops soen verwondde Lemmen die Vet [Oisterwijk]

Heyn Elsen verwondde Henneken Plumen [Oisterwijk]

Heyn Elsen sloeg Bac Windekens met een stoel [Oisterwijk]

116.1.2.4

Willeken Kolen tegen Ceelen Hautappels [Oisterwijk]
116.1.2.5

116.1.2.6

Goeken Gheen Baten zoen tegen Heyn Wouter Staets soen [Hogemierde]
116.1.2.7

Denys Willen Reydkens soen [Hilvarenbeek]

Vosken Gielis soen tegen Jan van der Spaendonck [Hilvarenbeek]

Jan Jueten [Hilvarenbeek]

Wouter Otten tegen Jan Jueten [Hilvarenbeek]

Arnt van den Leser tegen Ghijb Betten [Hilvarenbeek]

Jan Jueten tegen Claes die Voecht [Hilvarenbeek]

Ceelken Peters [Hilvarenbeek]


116.1.2.8

Willem Berchmans tegen Goedert van Duyn [Hilvarenbeek]

Willem Berchmans tegen Arnt Vrancken [Hilvarenbeek]

Ghiselhem Ghisels soen sloeg Heyn van Brecht [Hilvarenbeek]


116.1.2.9

116.1.2.10

UITGAVEN van de kwartierschout van Oisterwijk

Philips van Geldrop hoogschoutHeer Goedert van den Eynde priester om enige personen te Brussel te betalen
116.1.2.11

NIEUWE REKENING van WILLEM BLOCKES schout van Oisterwijk over de periode Sint Jansmisse 1431 tot en met 2 oktober 1431 toen HENRIC BRIENINCK in het ambt is gezet en Willem eruit ontzet was gevolgd door de muntwaarden volgens de bestaande koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 15 januari 1431 door ….de Vendric procureur van de kwartierschout
poorters te Oisterwijk:

Gheret Pauwels zoen


1161.2.12

Aelbrecht Lipprechts sloeg Peter den Boer [Oisterwijk]

Henric Lipprechts tegen Peter van der Haghen [Oisterwijk]

Arnt Aernts soen tegen Gheetruden Gherit Brienyncs wijf en haar 4 kinderen [Oisterwijk]

Aernt Ackerman tegen Heer Peter van der Haghen [Oisterwijk]

Wouter Rubbens [Oisterwijk]

Wouter Back tegen Heer Peter van der Haghen [Oisterwijk]

Mergriet Konyncs tgen Lijsbeth Bruijsten en Merten haar zoon [Oisterwijk]

Arnt Arnts soen [Oisterwijk]
116.1.3.1

Ghysbert, Goyaert en Aernt kinderen van wijlen Gherit Brienyncs [Oisterwijk]

Jan den Cuper [Oisterwijk]

Ghysbert, Goedert en Aernt kinderen van wijlen Gherit Brienyncs [Oisterwijk]

Dirc van den Werde [dubieus] dingde tegen Jan van Kaywijc m.b.t. kerkelijke goederen [Oisterwijk]
116.1.3.2

116.1.3.3

Lauken Lauwers soen stak Willem Lauwers zijn broer met een klein ‘scheymesse’[Hogemierde]
116.1.3.4

Jan Berchman tegen Jan van der Spaendonck [Hilvarenbeek]

Heer Jan Emmens in de vierschaar tegen Peter Witbol [Hilvarenbeek]
116.1.3.5

116.1.3.6 en 1.3.7

UITGAVEN van de kwartierschout
116.1.3.8

blanco met opschrift rekening van Willem Blocs Sint Jan 1431 tot 2 oktober 1431


116.1.3.9

NIEUWE REKENING van HENRICK BRIENYNCKS schout van Oisterwijk over de periode 2 oktober 1431 tot Kerstmisse 1431 toen WILLEM BLOCK uit het ambt is ontzet gevolgd door de muntwaarden volgens de bestaande koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op ……..
geen ingeschreven poorters
116.1.3.10

Ghysbert Brienyncs zwager dingde tegen Gherit [Oisterwijk]


116.1.3.11

116.1.3.12

116.1.4.1

116.1.4.2

som van alle ontvangsten uit deze rekening xxxi s. viii d. gr.
116.1.4.3 - blanco met opschrift rekening van de schout van Oisterwijk 2 oktober tot kerstmis 1431
116.1.4.4 – blanco
116.1.4.5

NIEUWE REKENING van WILLEM BLOCK schout van Oisterwijk over de periode Sint Jansmisse 1432 tot en met Kerstmisse 1432 gevolgd door de muntwaarden volgens de bestaande koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 1 januari 1432 door Egon de Vandric als procureur van de kwartierschout
poorters te Oisterwijk:

Henneken Hollen


116.1.4.6

Henneken Lynen trok een me sop Wouter den Tymmerman [Oisterwijk]

Ghyb Gruter trok een mes op Arnt den Greve [Oisterwijk]

Lemmen Toeyte [Oisterwijk]

Jan die Byen tegen Wellen Scilder [Oisterwijk]

Tyelen den Vet tegen Jan van Katwijk [Oisterwijk]

Jan den Ridder tegen Loenys van Meghen [Oisterwijk]

ngelbrecht van Ny tegen Jan van Katwijc [Oisterwijk]


116.1.4.7

Ghiben van den Scapsdijc tegen Heynen van Ghils [Oisterwijk]

Heinric van Eten tegen Willem Block [Oisterwijk]

Arnt Peter verwondde den Barbier [Oisterwijk]

Claes Peters [Oisterwijk]
116.1.4.8

116.1.4.9

Wouter Noeyten dingde tegen Reyndken Eten [Hogemierde]

Henneken Heyn Neven tegen Wouter Heyn Neven [Hogemierde]


116.1.4.10

Borchman tegen Jan van der Spaendonck [Hilvarenbeek]

Margriet vrouw van Mercelis van den Brekelen tegen Jan van den Brekelen [Hilvarenbeek]

Claes van Scripenborch tegen Huybken den Coster [Hilvarenbeek]

Gherit van den Brekelen tegen Jan van den Brekelen [Hilvarenbeek]

Lijsken Cnops dingde tegen Neesken Gysels [Hilvarenbeek]

Thijs Otten tegen Eelken Hannen [Hilvarenbeek]

Gherit van den Brekelen tegen Jan van den Brekelen [Hilvarenbeek]

Jan Grieten sloeg Wyten Delien [Hilvarenbeek]
116.1.4.11

Jan van Gorpe verwondde Ansem Melys [Hilvarenbeek]


116.1.4.12

van des Cappelaens soen die een mes trok op Henneken Copken [Esch]


116.1.5.1

UITGAVEN van de kwartierschout

Philips van geldrop is hoogschout

Heer Goedert van den Eynde i.v.m. personen te Brussel


116.1.5.2

opschrift: rekening van Willem Blocs van een half jaar tot Kerstmis 1432


116.1.5.3

NIEUWE REKENING van WILLEM BLOCK schout van Oisterwijk over de periode 12 januari 1431 toen HENRICK BRIENYNC uit het ambt is ontzet en de genoemde schout erin gezet was tot en met Sint Jansmisse 1432 gevolgd door de muntwaarden volgens de bestaande koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 14 augustus 1432 door Egon de Vandric als procureur van de kwartierschout
116.1.5.4

poorters te Oisterwijk:

Heinen Jans Leeus soen

Remken Bits

Henric van Kuytvoirt

Gherit Pauwels soen van der Rite [dubieus]
Woutken Arnt Brocken soen trok zijn me sop Arnt van Laerhoven [Oisterwijk]

Gherit den Lathouwer trok zijn mes in een gevecht [Oisterwijk]


116.1.5.5

Goedert Sibben want zijn zoon Sibbe had Henneken Alit Aerlmans geslagen [Oisterwijk]

Ermbert Witen tegen Godert van der Scueren [Oisterwijk]

Wouter den Byen tegen Mysken Mys soen [oisterwijk]

Jan die Clerc ‘die een hencxt pertken liet gangen opter gemeinten van Oesterwyc dat verboden was’ [Oisterwijk]
116.1.5.6

116.1.5.7

Heinken Spilmeker had Herman Remkens geslagen [Hogemierde]
116.1.5.8

116.1.5.9

Godert van Duyn tegen Wouter den potter [Hilvarenbeek]
116.1.5.10

Katelin Sibben tegen Jan Dorken [Hilvarenbeek]

Gherit den Haen tegen Jan van Brecht [Hilvarenbeek]

Ghyb Witen tegen Herman van der Heyen [Hilvarenbeek]

….Stevens tegen Heer Arnt van Tulden en Heer Jan Suijs en van Sprewel [Hilvarenbeek]

Henneken van brecht sloeg Neesken Gisels [Hilvarenbeek]

Jan Gibe Witen soen sloeg Herman van der Heyen [Hilvarenbeek]

Peter Jacops soen stak Jan Beys [Hilvarenbeek]

116.1.5.11

116.1.5.12

Gherit Berkelman tegen Claus Berkelman [Helvoirt]

Jan Berkelman tegen Gherit Berkelman [Helvoirt]
MICROFICHE 2 inventarisnummer 13024 periode 1429-1467

116.2.1.1

116.2.1.2

UITGAVEN van de kwartierschout


116.2.1.3

opschrift: rekeninge Willem Blocs schouthet van Oetserwyck beginnende xii january xiiiic xxxi ende eyndende tSintJansmisse xiiiic xxxii


116.2.1.4


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina