Melder van de vondstDovnload 53.43 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte53.43 Kb.
MELDFORMULIER MARITIEME VONDSTEN


Dit gedeelte in te vullen door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Datum:


Contactpersoon Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:

Melding per telefoon / e-mail / brief*

Archiswaarnemings- en/of monumentnummer:

Dossier in archief:
MELDER VAN DE VONDST
Naam (persoon, vereniging :…………………………………………………………………………………………

of instantie) …………………………………………………………………………………………

Adres :…………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………

Telefoon privé / mobiel :…………………………………………………………………………………………

E-mail adres :…………………………………………………………………………………………

Werkadres :…………………………………………………………………………………………

Telefoon werk / mobiel :…………………………………………………………………………………………

Datum melding :…………………………………………………………………………………………
VINDER VAN DE VONDST
Naam (persoon, vereniging :…………………………………………………………………………………………

of instantie) …………………………………………………………………………………………

Adres :…………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………

Telefoon privé / mobiel :…………………………………………………………………………………………

E-mail adres :…………………………………………………………………………………………

Werkadres :…………………………………………………………………………………………

Telefoon werk / mobiel :…………………………………………………………………………………………

Datum vondst :…………………………………………………………………………………………


VONDSTOMSTANDIGHEDEN
Vondst aangetroffen tijdens: □ bagger- of graafwerkzaamheden

□ meetwerkzaamheden (sonar, diepteloding bijv.)

□ visserij

□ duikactiviteiten

□ anders, nl.………………………………………………………
Eerste aanwijzingen voor de vondst, bijv. haakpunt vissersnet, vastraken anker, stromingen in het water, sonarcontactpunten: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam van het (vaar)water:………………………………………………………………………………………………
Vondst gedaan in / op:
□ zeebodem □ geul □ rivier □ meer

□ bank □ rand van de geul □ rivieroever □ haven

□ plaat □ strand □ sloot □ anders, nl.:…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Het vondstcomplex

□ bevindt zich altijd onder water □ ligt vrij □ is samenhangend

□ valt droog bij laagwater □ ligt deels in de bodem □ ligt verspreid


Afmetingen vondstcomplex:……………x…………m.

steekt………m. in de bodem en ……… m. boven de bodem uit


Oriëntatie: voorsteven □ noord t.o.v. achtersteven □ noord

□ oost □ oost

□ zuid □ zuid

□ west □ west


Zicht bij aantreffen onder water:……………………………………………………………………………
Diepte: ……………m. + NAP……………m. –NAP

……………m. diepte bij HW / LW / kentering*


Minimale diepte vondst:……………cm.
Maximale diepte vondst:……………cm.
Intact bodemprofiel: □ ja □ nee □ onbekend
Textuur vondstlaag: klei / zand / veen / grind / zavel / overig, nl. ……………*
POSITIEGEGEVENS
De eerste (oorspronkelijke) positiebepaling, eventuele afgeleide of omgerekende positiebepalingen vermelden als “afgeleid”:

Geografische coördinaten …… ……', …… NB en …… ……', …… OL of

…… ……' ……" NB en …… ……' ……" OL
in □ WGS 84 □ ED 50
Coördinaten Rijksdriehoekmeting x: ……………… y:………………
Kruispeiling t.o.v. vaste punten: vast punt ……………………… op kompaskoers ……………°

vast punt ……………………… op kompaskoers ……………°

vast punt ……………………… op kompaskoers ……………°
Positie en afstand t.o.v. boeien,:……………………………………………………………………………………

tonnen, km-raaien, de wal etc. ……………………………………………………………………………………


Zeekaartnummer: ……………………………………………………………………………………
Editie: ……………………………………………………………………………………
VONDSTBESCHRIJVING
Vondst: □ scheepsresten

bouwkundige resten, nederzettingen

infrastructuur, haven

□ scheepswerf, -helling

□ anders, nl. ……………………………………………………………
Toestand: □ compleet

fragment


Materiaal: ………………………………………………………………………………………
(Scheeps)type: ………………………………………………………………………………………
Datering (bouwdatum, datum ………………………………………………………………………………………

vergaan/stranding, overstroming)……………………………………………………………………………………

Oorzaak van vergaan, ………………………………………………………………………………………

verdwijning: ………………………………………………………………………………………


Wat is bekend over het vondst- ………………………………………………………………………………………

complex? ………………………………………………………………………………………

Bij scheepswrakken: scheeps- ……………………………………………………………………………………… naam, thuishaven, bestemming, ………………………………………………………………………………………

eigenaar: ………………………………………………………………………………………

Is (een deel van) de lading, ………………………………………………………………………………………

inventaris of inboedel nog ………………………………………………………………………………………

aanwezig? ………………………………………………………………………………………
Is de vondst gemarkeerd boven ………………………………………………………………………………………

water, door wie en waarmee? ………………………………………………………………………………………


COLLECTIE
Welke vondsten zijn geborgen, ………………………………………………………………………………………

op welke manier en door wie? ………………………………………………………………………………………


In welke collectie bevinden de ………………………………………………………………………………………

vondsten zich? (Persoon, ………………………………………………………………………………………

instituut, vereniging, museum, ………………………………………………………………………………………

depot e.d.) ………………………………………………………………………………………


Onder welke vindplaats- en/of ………………………………………………………………………………………

inventarisnummers? ………………………………………………………………………………………


DOCUMENTATIE
Nummers van foto’s, dia’s, ………………………………………………………………………………………

tekeningen, sonarafbeeldingen: ………………………………………………………………………………………

Stuur indien mogelijk de docu- ………………………………………………………………………………………

mentatie mee. ………………………………………………………………………………………


Verslag, rapport: ………………………………………………………………………………………
De documentatie wordt beheerd ………………………………………………………………………………………

door: ………………………………………………………………………………………


BEKENDHEID MET DE VONDST
Welke personen weten eveneens van deze vondst? ……………………………………………………………

Instanties waar formeel de vondst is gemeld en op welke datum:…………………………………………
SITUATIESCHETS
Ruimte voor situatieschets van vindplaats en/of gevonden object, incl. schaal en noordpijl.


Dit formulier retourneren aan:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

T.a.v. Maritieme Archeologie

Johan Opdebeeck

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

* Doorhalen wat niet van toepassing is
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina