Memorie van antwoord 76/10 d voorgestelde behandelingDovnload 37.14 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte37.14 Kb.

Memorie van antwoord 76/10 D

Voorgestelde behandeling:PS-vergadering

:

10 december 2010


Onderwerp

'2018Brabant|Samen Culturele Hoofdstad';

Investeringsvoorstel eerste tranche investeringsstrategie‘s-Hertogenbosch

Datum

3 december 2010DIS-nummer

2368721


Directie

Economie & MobiliteitBijlage(n)Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Inleiding

Op 26 november jl. hebben verschillende Statencommissies van uw Staten de investeringsvoorstellen voor de eerste tranche besproken (PS 59/10, 76/10, 77/10, 78/10 en 79/10). Op een aantal punten heeft u nadere toelichting gevraagd. Voor elk Statenvoorstel is daartoe een Memorie van Antwoord opgesteld. In deze inleiding wordt eerst ingegaan op algemene punten; daarna komen de specifieke aandachtspunten bij dit Statenvoorstel aan de orde.


Betrokkenheid van Provinciale Staten

Om de kaderstellende rol van uw Staten optimaal vorm te geven, zijn Provinciale Staten op verschillende manieren en op verschillende momenten betrokken bij de investeringsstrategie. Wij onderscheiden daarin de volgende stappen:
Wanneer

Wat

Toelichting

12 feb. 2010

Statendag

Opiniërende bespreking over de Agenda van Brabant (profiel, kerntaken en rollen provincie)

11 juni 2010

PS-vergadering

Vaststelling van de Agenda van Brabant (incl. investeringsstrategie en -domeinen)

17 sept. 2010

Statendag

Opiniërende bespreking over de investeringsstrategie

11 nov. 2010

PS-vergadering

Vaststelling Kadervoorstel investeringsstrategie eerste tranche (ijkpunten, onderwerpen investeringsvoorstellen eerste tranche, spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur)

26 nov. 2010

Commissievergaderingen

Bespreking investeringsvoorstellen eerste tranche

10 dec. 2010

PS-vergadering

Besluitvorming over de investeringsvoorstellen eerste tranche

2011

Commissies/PS

Bespreking nadere uitwerking investeringsvoorstellen eerste tranche


Financiële verdeling tussen investeringsvoorstellen

Op basis van het Kadervoorstel eerste tranche investeringsstrategie hebben uw Staten € 300 miljoen gereserveerd voor een eerste tranche investeringen. U heeft daarbij investeringsdomeinen en vervolgens vijf investeringsvoorstellen benoemd. Vervolgens is de inhoudelijke onderbouwing van de voorstellen leidend geweest voor het bedrag per investeringsvoorstel. Er is dus niet op voorhand een verdeling gemaakt.


Op basis van de bespreking van het Kadervoorstel investeringsstrategie eerste tranche en de begroting op 11 en 12 november jl. is, op verzoek van Provinciale Staten, het investeringsvoorstel voor energietransitie aangevuld met elektrisch rijden/slimme netwerken (€ 10 miljoen). Het totaalbeeld voor de eerste tranche ziet er daarmee als volgt uit:


Investeringsvoorstel

Bedrag

Energietransitie (inclusief elektrisch rijden/slimme netwerken)

€ 71,2 mln

BrabantStad Culturele Hoofdstad

€ 50 mln

Olympisch Plan Brabant

€ 40 mln

Grootschalige cultuurhistorische complexen

€ 61,5 mln

Landschappen van allure

€ 56,2 mln

Totaal

€ 278,9 mln

Op uw verzoek is de financiële onderbouwing per voorstel in het Memorie van Antwoord nader toegelicht.


2018Brabant: De kunst van het samen leven

Tijdens de gezamenlijke commissievergadering ‘Zorg, Welzijn en Cultuur’ en ‘Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid’ van vrijdag 26 november jl. heeft u op de volgende punten nadere informatie verzocht voor het voorstel ‘2018Brabant: De kunst van het samen leven’:
 1. Gewenste SMART-heid t.a.v. doelen en resultaten;

 2. Meerwaarde van dekking van dit voorstel t.l.v. de investeringsstrategie;

 3. Nadere toelichting op € 5 mln per direct beschikbaar te stellen, t.b.v. bidbook, campagne, etc;

 4. Nadere toelichting op bestuurlijke aspecten & inbedding en de organisatie;

 5. Scenario’s i.r.t. de positie van de provincie, indien een van de betrokken partners afhaakt.

Hieronder vindt u een nadere toelichting hierop. De beantwoording van deze vragen plaatsen wij tegen de achtergrond van het meerjarenperspectief 2018 Brabant.1. Gewenste SMART-heid t.a.v. doelen en resultaten

2018Brabant is een programma met een looptijd van 10 jaar. Met de Koersnota is hiervoor een koers uitgezet. In deze fase van het programma zijn de maatschappelijke effecten op een algemeen niveau geformuleerd: • Vergrote trots van Brabanders op hun provincie;

 • Cultuur in Brabant naar een hoger niveau;

 • Brabant aantrekkelijker voor mensen en bedrijven om zich te vestigen;

 • een duurzaam betere culturele infrastructuur;

 • structureel meer toeristen naar Brabant;

 • structureel meer bezoekers culturele sector in Brabant;

 • groeiend aantal culturele activiteiten (ook na 2018).

In het bidbook zal een verbijzondering van de koers worden uitgewerkt. De maatschappelijke effecten zullen op dat moment concreter worden en meer SMART worden gedefinieerd. Pas dan is de vraag aan de orde om gelden te besteden. Op dit moment gaat het over het bestemmen ervan.


2. Meerwaarde van dekking van dit voorstel t.l.v. de investeringsstrategie

De inhoudelijke argumentatie waarom dit voorstel onderdeel uitmaakt van de investeringsstrategie: het bovenregionale, zelfs internationale karakter van 2018Brabant, het concept mozaïekmetropool en de drager ‘De Kunst van het Samen Leven’ maken dat 2018Brabant past bij de doelstellingen van de Agenda van Brabant en bij de nieuwe rol van de provincie.


3. Toelichting op € 5 mln per direct beschikbaar te stellen, t.b.v. bidbook, campagne, etc

Met 2018Brabant werken provincie en de vijf BrabantStadsteden samen aan een meerjarenplan dat loopt tot en met 2020. Deze periode is te verdelen in verschillende fasen: 1. Bidbookfase 2011-2013

 2. Aanloopfase 2013-2017

 3. Piek rondom 2018

 4. Verankering > 2018

Het komende half jaar worden Raden en Staten gevraagd: • de intentie uit te spreken om samen Culturele Hoofdstad te willen worden;

 • in te stemmen met de Koersnota als inhoudelijke basis voor het bidbook;

 • financieel bij te dragen.

De provincie neemt met het huidige investeringsvoorstel als eerste de stap zich inhoudelijk en financieel te committeren. Medio 2011 hebben alle partners zich uitgesproken over deelname.


Uitgaande van totaal budget van € 100 miljoen voor 10 jaren, zal de piek van de bestedingen rond 2018 liggen De gezamenlijke kosten voor de totstandkoming van het bidbook zijn geraamd op € 5,5 miljoen1, grofweg als volgt verdeeld:

  • bidbook € 1 miljoen

  • communicatie € 1,1 miljoen

  • onderzoek en onderwijs € 0,4

  • draagvlak projecten: € 1 miljoen

  • organisatie: € 2 miljoen

Voor de aanloopfase is nu ongeveer € 16 miljoen geraamd, € 70 miljoen voor de piek en vervolgens € 10 miljoen voor de verankering nadien.
Provinciale inzet

GS vraagt PS nu om € 50 miljoen te bestemmen voor 2018Brabant.

Voordat deze middelen daadwerkelijk ingezet zullen worden, zal PS medio 2011 een uitwerking worden voorgelegd van het huidige voorstel met daarin onder andere een afsprakenkader tussen steden en provincie aangaande de financiële samenwerking 2018Brabant. Zie Statenvoorstel 76/10 A Investeringsvoorstel 2018Brabant p. 14.
Voor € 5 miljoen van het totale budget van € 50 miljoen wordt gevraagd een uitzondering te maken en deze direct beschikbaar te stellen:

€ 2 miljoen van de provinciale middelen zullen in 2012 – 2013 worden aangewend voor co-financiering van de gezamenlijke kosten in de bidbookfase.


€ 3 miljoen is bedoeld voor financiering van projecten van internationale allure. In samenspraak met de artistiek leider zal de provincie hierin keuzes maken. Daarbij zal tevens uitwerking worden gegeven aan de motie van D66 (d.d. 11-12 november 2010) over continuïteit van programma’s en projecten. Door deze middelen in deze fase beschikbaar te stellen, is het namelijk ook mogelijk om een aantal initiatieven en activiteiten die op korte termijn plaatsvinden, te continueren die de provincie reeds eerder onder de titel Culturele Hoofdstad heeft gesteund.
Gemeentelijke inzet

De gemeenten zullen januari/februari 2011 de gemeenteraden het besluit voorleggen zich te committeren aan deelname 2018Brabant en financieel bij te dragen aan de bidbookfase voor onder andere campagne, draagvlak, onderzoek en organisatie.

In het verlengde hiervan zullen gemeenten besluitvorming voorbereiden om in het voorjaar van 2012 een beslissing te kunnen nemen over het daadwerkelijk indienen van het bidbook en de gefaseerde inzet van het resterende deel van de benodigde financiën.
4. Toelichting op bestuurlijke aspecten & inbedding en de organisatie

De bestuurlijke samenwerking is van groot belang voor 2018Brabant. Samen hebben we een bijzondere propositie die ook voor de ontwikkeling van andere stedelijke regio’s in Europa van belang kan zijn. En alleen samen lukt het om voldoende gelden vrij te maken voor een serieus en aantrekkelijk bid.


De steden besluiten in januari / februari 2011 over inhoudelijk en financieel commitment aan 2018Brabant. In het verlengde daarvan zal de komende maanden samen met de steden worden gewerkt aan een uitwerking van het huidige investeringsvoorstel. Zo zal over:

 • de financiële verdeling en inzet nadere afspraken worden gemaakt;

 • een voorstel worden uitgewerkt om tot oprichting van een zelfstandige rechtspersoon over te gaan;

 • een plan van aanpak worden opgesteld om (financiële) participatie van ‘derden’ te bevorderen.

(Zie investeringsvoorstel pag. 14.)

Aan de hand van deze uitwerking zal GS medio 2011 bij u terug komen en vragen om de nu onder voorwaarden bestemde gelden voor 2018Brabant beschikbaar te stellen.


5. Scenario’s i.r.t. de positie van de provincie, indien een van de betrokken partners afhaakt

In de overleggen over 2018Brabant heeft geen van de partners signalen gegeven die er op duiden dat de kans bestaat dat een partner afhaakt.


Er zijn drie heroverweegmomenten i.r.t. provinciale deelname aan 2018Brabant:

 1. Medio 2011 bij de uitwerking van het huidige voorstel met daarin het afsprakenkader tussen steden en provincie aangaande de financiële samenwerking 2018Brabant;

 2. Medio 2012 bij de vaststelling van het bidbook en het besluit om het bidbook in te dienen;

 3. Eind 2013 bij de beslissing van de jury; op dat moment zullen alle partners worden gevraagd een nieuwe weging maken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,


Voorzitter, Secretaris,


Auteur: H.L.A. Duenk, (073) 680 85 091 Dat is inclusief de € 1,5 miljoen die PS eerder beschikbaar hebben gesteld voor 2010 en 2011 ten behoeve van o.a. het gezamenlijke programmabureau.

/5

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina