Met de uitspraakDovnload 16.41 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte16.41 Kb.
Openingstoespraak Wolter Koster op Nationale Probusdag van 7 november 2013
“Met de uitspraak “Het gaat goed met Probus in Nederland; we kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien!” mocht ik onze Nationale Probusdag in 2011 afsluiten. Welk een voorrecht deze dag, precies twee jaren later met eenzelfde uitspraak te kunnen openen! In dat besef heet ik u, Dames en Heren, gewaardeerde Probusleden, namens de bestuursleden van de Stichting Probus NL Informatie Centrum, in het verdere betoog kortweg Probus Nederland genoemd, van harte welkom.”
Een bijzonder woord van welkom aan een collega bestuurslid uit België, de heer Yvan Vandewalle in zijn functie als voorzitter van de Stichting Probus Benelux. Deze stichting is recentelijk opgericht met als hoofddoel het bewaken en beschermen van ons Probuslogo middels het merkenrecht.

Auch herzlich Willkommen für unsre Gäste aus Deutschland, die Herren Dirk de Goede und Uwe Neundorf. Sie vertreten die Deutsche Abteilung von Probus Deutschland und sind selber Mitglied von Probusclub Dorsten. Ich weiß dass beide Herren die Holländische Sprache verstehen, so Ich rede, mit ihre Genehmigung weiter in meine Muttersprache.

Wij zijn ook blij een Probus fotograaf ter beschikking te hebben, Wim Ritman.

U ziet ook een nieuw gezicht achter de bestuurstafel, want onze zeer gewaardeerde en innovatieve ICT-bestuurder Ronald van Maas, is onlangs opgevolgd door de ICT-deskundige Michel Hoevenaars. Hartelijk dank, Ronald, en hartelijk welkom Michel!


Inderdaad gaat het ons goed. Met onze algemene doelstelling van “het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap, door het regelmatig ontmoeten van elkaar” voorziet de Probus-formule in een hedendaagse manifeste behoefte. Dat moge blijken uit onze gestage groei tot anno heden een totaal van 416 PC’s met nog een achttal PC’s in het stadium van oprichting. Moge elders sprake zijn van afname van ledenaantallen, waar het verenigingen en serviceclubs betreft, de Probus-formule blijkt ook vandaag te voorzien in een behoefte bij diegenen, die zoals zo plastisch is weergegeven “een maatschappelijk verantwoordelijke functie of positie hebben bekleed”. Dat dit niet inhoudt dat hier sprake is van een selecte groep van zelfvoldane vijfenzestigplussers, die vanaf de zijlijn de maatschappij bekritiseren blijkt uit de vele activiteiten, die vanuit een Probusclub worden georganiseerd. Zowel de bezoeken aan bedrijven en organisaties alsmede de presentaties binnen een Probusclub geven blijk van een grote interesse in onze hedendaagse, moderne samenleving. Opvallend daarbij is de schat aan ervaring en kennis en de grote mate van betrokkenheid bij juist de hedendaagse maatschappelijke dynamiek. Dat daarbij ook sprake is van vele initiatieven van individuele Probusleden moge blijken uit de vele boeken en geschriften die zij uitgeven en waarmee de redactie van onze Nieuwsbrief frequent wordt geconfronteerd.
Ook de alweer enige jaren geleden ingezette automatisering binnen onze Probusgemeenschap ontwikkelt zich tot een niet meer weg te denken fenomeen. Inderdaad is het nog slechts een zestal jaren geleden, dat dit thema aan de orde werd gesteld binnen het toen geheel vernieuwde bestuur. Hoewel voortvarend ter hand genomen moesten toentertijd wel degelijk enkele barricades worden genomen, immers niet elke PC erkende destijds de dwingende noodzaak. Thans beschikken wij over onze eigen website, die steeds meer mogelijkheden voor het verkrijgen van informatie biedt en ook een uitstekend medium vormt voor het onderling uitwisselen van clubgegevens etc. Ik denk daarbij aan het toenemend gebruik van het prikbord. De koppeling met websites van de PC’s vordert gestaag met de daarbij behorende kinderziektes. Gelukkig weten wij ons als bestuur van Probus NL daarbij altijd weer gestimuleerd door onze eigen automatiseringsdeskundige binnen ons bestuur, ondersteund door enkele Probus vakgenoten, door ons de “Probus support club” genoemd. Dat wij hiermee op de goede weg zijn is te zwak uitgedrukt; het is de enige weg die wij kunnen bewandelen, willen wij ook in de toekomst een moderne en volwassen organisatie blijven, die voldoet aan de hedendaagse eisen en verwachtingen.

Zie hier ook de reden dat wij, samenvallend met deze bijeenkomst een tweetal parallelsessies organiseren, waar geïnteresseerden zich verder kunnen laten scholen en voorlichten omtrent opzet en inrichting van een eigen clubwebsite, waarbij wij zelfs al een onderscheid kunnen maken tussen beginners en gevorderden.


Dat Probus meer is dan louter een praat- en gezelligheidsclub bewijst de St. Probus Golf, verbonden aan de Ned. Probusclubs. Ook dit jaar mocht ik getuige zijn bij hun jaarlijkse Probus Golfdag, ditmaal op de fantastische golfbaan “De Batouwe” in Tiel. Dat ook deze dag voorziet in een stijgende behoefte bewijst het aantal gegadigden, dat het maximaal aantal toelaatbare spelers oversteeg.
Geheel nieuw was de organisatie van de eerste Probus Bridgedrive; een initiatief, voortkomend uit diverse verzoeken, welke ons daaromtrent bereikten, met name uit de regio Midden-Nederland. Dankbaar hebben wij gebruik gemaakt van de ons geboden gastvrijheid in het eigen bridgedomein van Bridgeclub “De vrije Heeren” in Vianen. Het enthousiasme voor dit initiatief alsmede de voortreffelijke voorbereiding en leiding droegen bij tot het welslagen van deze eerste Probus Bridgedrive. Afgesproken is dat ook het komend jaar een dergelijk evenement zal worden georganiseerd, dit vanwege de door vele bridgers geuite wens.
Concluderend kunnen wij spreken van een succesvolle ontwikkeling op meerdere fronten binnen Probus NL. Maar zoals vaak bij succes moeten wij ook acht slaan op factoren, die mogelijk afbreuk zouden kunnen doen aan dat succes, zij het ook in zeer geringe mate.

Maar voordat ik daarop doorga even de positionering van Probus NL en haar verhouding tot de landelijke PC’s. Probus NL Informatie Centrum kent de stichtingsvorm en heeft dus geen leden. Het betreft hier een facilitaire organisatie t.b.v. de PC’s. Daarmee zij tevens gezegd dat elke PC, eenmaal toegelaten dankzij het verkrijgen van het Certificaat ven Erkenning een geheel autonome PC is en dat moet ook vooral zo blijven!


Bij de toekenning van het Certificaat van Erkenning wordt een aantal regels gehanteerd, welke borg moeten staan voor de kwaliteit en levensvatbaarheid van een op te richten PC; daarbij is ook een rol weggelegd voor de sponsorclub(s). Ook die procedure is duidelijk vastgelegd in ons Protocol van oprichting. Maar wie garandeert dat, na toekenning van het officiële Certificaat na vele jaren deze PC nog steeds voldoet aan de regels, zoals die golden bij de uitreiking ervan? Ook wij als Probus NL hebben ons die vraag gesteld. Dat wij hier wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben en ook voelen, spruit voort uit onze statuten, waar in artikel 2 lid 1 wordt gesproken over onze doelstelling als volgt: ”het bevorderen van de gezamenlijke identiteit van de PC’s en voorts (nu komt het!) al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords!’ (einde citaat).
Mede op grond hiervan hebben wij het initiatief genomen om u voor te stellen om periodiek te toetsen of er nog sprake is van de uitgangspunten - zo u wilt voorwaarden - zoals deze bij oprichting gelden. Wij hebben u daarover geïnformeerd met de nota “De kwaliteit van een Probusclub”, ons wel bewust van het feit dat wij hiermee de aandacht op ons zouden vestigen, doch ons niet bewust van de enorme hoeveelheid reacties, welke op ons afkwamen, overigens getuigend van een grote betrokkenheid. Vanwege de qua inhoud zeer gevarieerde reacties, van uitgesproken positief tot dito afwijzend en het gehele scala daar tussen, hebben wij een extra nieuwsbrief uitgegeven, waarin hopelijk reeds enkele vragen en zelfs misverstanden zijn beantwoord c.q. opgelost.

Ook is een agendapunt opgenomen voor de discussie, waarbij er overigens wel van wordt uitgegaan dat u de recente nieuwsbrief over deze materie grondig heeft gelezen. Toch wil ik er nu reeds een enkele opmerking over maken.

Opmerkelijk en ook wel teleurstellend vonden wij de veelvuldig verwoorde angst voor aantasting van de autonomie van een PC. Daarvan is en zal ook nooit sprake zijn. Wel stellen wij, dat de eisen, welke bij de oprichting van een Probusclub worden gesteld, ook daarna van toepassing moeten blijven. Indien zulks het geval is verandert er helemaal niets.

De door diverse clubs geuite bezorgdheid omtrent de workload welke wij over ons zouden afroepen zou ons tevreden kunnen stellen, doch getuigt ook van een verkeerde inschatting.

Het gaat hier immers, zo leert de praktijk over een gering aantal clubs, welke op enigerlei wijze advies, begeleiding of hulp van derden nodig hebben; dit aantal blijft naar onze inschatting beheersbaar. Mogelijk heeft ook het gebruik van het woord certificeren verkeerde associaties opgeroepen. Inderdaad is in onze samenleving het certificeren naast noodzaak ook een omslachtige procedure geworden, waarvoor zelfs specifieke organisaties met vele specialismen zijn opgetuigd. Zover gaan onze intenties al helemaal niet.
Laat ik het tot slot nog eenmaal benadrukken. Wij beogen slechts dat de organisatie Probus bekend blijft als een degelijke organisatie van betrokken en gemotiveerde leden, die met hun levensvatbare Probusclub gezamenlijk staan voor vriendschap, uitwisselen van kennis en ervaring en garant staan voor onderlinge dienstbaarheid. Zolang die garantie bestaat c.q. kan worden gegeven is onze missie geslaagd! Uit de reeds vele reacties kan worden afgeleid dat wij hiervoor reeds veel begrip en ook steun mogen ervaren en ontvangen.

Dames en Heren,

Inderdaad hebben wij onze maatschappelijke carrière achter ons. Maar dat betekent geenszins een op de plaats rust! Met het zinvol invulling geven aan de derde levensfase blijven wij actief betrokken bij de snelle ontwikkelingen in de wereld om ons heen; gelukkig speelt uw eigen PC daarbij een wezenlijke rol. Daarbij geldt immers: “elkaar ontmoeten, waarbij o.a. verbreding van kennis, interesse en ontspanning bindende elementen vormen”. Ook op deze Nationale Probusdag voldoen wij daaraan.
Het is ons een voorrecht vanmiddag welkom te mogen heten Prof. Dr. Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde. Ik ben ervan overtuigd dat zijn referaat “Voortgang of Vooruitgang” u niet alleen zal aanspreken, maar ook vele momenten zal bevatten van herkenning van persoonlijke ervaringen. Ik hoop prof. Pleij na de lunch nader aan u voor te stellen.

Probus NL wenst u een aangename, tevens ook zinvolle dag. U allen dank ik voor uw gewaardeerde aandacht.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina