Michiels, stroeykens & pelgrims geassocieerde Notarissen Boudewijnlaan 19 3200 aarschotDovnload 38.9 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte38.9 Kb.

MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS

Geassocieerde Notarissen

Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT

Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66

Burgerlijke BVBA - RPR Leuven – BTW BE 0471.669.428

info@notarissen-msp.be - www.michiels-stroeykens-pelgrims.beVerkoopovereenkomst BOUWGROND

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

#

BTW-nummer : #.Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd.

EN

#

BTW-nummer : #.Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

De verkoper verklaart bij deze te verkopen onder de gewone waarborg van daad en recht en om afgele­verd te worden voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire in- en over­schrijvingen of andere welkdanige lasten aan de koper, hande­lende voor hem of voor command, die verklaart in aankoop te aanvaarden het nabeschreven onroerend goed in volle eigendom, te weten:BESCHRIJVING VAN HET VERKOCHTE GOED

Stad/#Gemeente # - Afdeling #.

Een perceel BOUWGROND, gelegen aan de #, ter plaatse genaamd "#", gekadastreerd sectie # nummer # voor een oppervlakte van #.VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Eigendom_ _Gebruik.

De koper zal het eigendom, genot en werkelijk gebruik van het verkochte goed bezitten vanaf het verlijden van de notari­ële akte.

De verko­per verklaart dat het vrij is van gebruik en dat het met geen enkel conventioneel voor­koop  of voorkeur­recht of recht van wederin­koop is be­zwaard.

2. Lasten.

De koper draagt, voor wat het lopend fiscaal dienstjaar betreft, zijn deel in de onroerende voorheffing, alsook in de bestaande of nog gebeurlijk te vestigen gemeen­tebelas­tingen vanaf de ingenottreding. Hij neemt nadien alle belastingen voor zijn rekening. De verkoper verklaart geen achterstal­lige gemeen­tebelastingen te hebben.3. Staat van het goed - Oppervlakte.

De koper zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoe­ding of vermindering van de hierna vastgestelde prijs,

noch wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond, noch wegens misrekening in de hoger aangeduide opper­vlakte. Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werke­lijke, al overtrof het één/twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de koper blijven, zonder verhaal tegen de verkoper. Dit alles onvermin­derd hetgeen hierna vermeld onder de rubriek "Bodemsanering".

4. Erfdienstbaarheden.

Het goed wordt verkocht met al zijn lijdende en heersen­de, durende en niet voortdurende, zicht- en onzichtbare erfdienst­baarheden, waarmee het belast of bevoor­deeld zou kunnen zijn. Het staat de koper vrij zich tegen de nadelig te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico. De verkoper verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in het voor- of nadeel van het bij deze verkochte goed, en geen kennis te hebben van dergelijke erfdienstbaarhe­den, #met uitzondering van de erfdienstbaarheid opgenomen in de akte verleden voor notaris # te # waarvan sprake in de eigendomsoorsprong, en hierna letterlijk weergegeven : #.

De koper wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat in hogervermelde bepalingen, voor zover nog van toepassing en betrekking hebbende op het verkochte goed, zonder dat onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze voortspruitende uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet.

5. Afsluitingen op grenslijn.

Het wordt tevens verkocht met alle rechten en verplich­tingen inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitma­ken tussen het verkochte goed en de aanpalende eigendommen.6. Stedenbouw.

De verkoper verklaart :

* dat het goed bij zijn weten niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, noch het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing;

* dat het goed is gelegen in een #gebied volgens het # (plan);

* dat voor het goed #geen #volgende vergunningen zijn afgeleverd: #.

De verkoper verklaart dat het verkochte goed in aanmerking komt als bouw­grond :#OFWEL verkavelingsvergunning : ingevolge niet-vervallen verkavelingsvergun­ning, afgeleverd voor # loten door het college van burgemees­ter en schepenen van de Stad/#Gemeente # op #, na vooraf­gaandelijke goedkeu­ring door de diensten van steden­bouw op #, onder de verwij­zing #, onder de voorwaarden vermeld op de vergunning en de bijlagen # en #, en deze vermeld op het verkavelings­plan.

De verkavelingsakte werd verleden voor notaris # te # op #, overgeschreven op het # hypotheekkantoor te # op # onder formaliteit nummer #.

De koper verklaart een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verkavelingsakte met bijlagen zijnde de verkavelingsvergunning en -plan, en de stedenbouwkundige voorschriften. Hij zal desbetreffende gesubrogeerd zijn in de rechten en verplichtingen van de verkoper.

De verkoper verklaart dat deze verkaveling niet vervallen is.#OFWEL stedenbouwkundig attest : ingevolge stedenbouwkundig attest afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente # op #, met verwij­zing #, naar de referte van stedenbouw en onder de voor­waarden erop vermeld.

De koper verklaart in het bezit te zijn van een eenslui­dend afschrift van gemeld attest en hiervan een volledig kennis te hebben. Hij zal desbetreffende gesubrogeerd zijn in de rechten en verplichtingen van de verkoper. Hij is ervan op de hoogte dat dit stedenbouwkundig attest slechts een beperkte geldigheidsduur heeft; indien er binnen deze geldigheidsduur geen stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd conform de voorschriften van dit attest zal de koper zich bij eventuele latere weigering van vergunning niet kunnen verhalen op de verkoper.

De koper verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van art. 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, houdende opsomming van alle vergunningsplichtige werken en handelingen.

7. Monumenten, stads- of dorpsgezichten - Landschappen - Bos.

De verkoper verklaart dat hij geen kennis heeft gekre­gen betref­fende het feit dat voor gemeld goed beschermings­maatrege­len zouden zijn ontworpen of getroffen overeenkomstig de wetgeving op de monu­menten, stads- en dorpsgezichten en land­schappen.#OFWEL : onbeboste bouwgrond :

Hij verklaart eveneens dat het verkochte goed geen bos is, zodat de bepalingen van het bosdecreet niet van toepassing zijn op deze verkoop.#OFWEL : beboste bouwgrond :

De koper erkent door de verkoper te zijn ingelicht over het feit dat voorschreven goed valt onder de bepalingen van het bosdecreet en van alle verplichtingen op grond van de artikelen 13, 16, 22 tot en met 25, 43, 81, 85, 87, 88, 90 bis, 105 en 107 van dit decreet en zijn respectievelijke uitvoeringsbesluiten.

Voormelde bepalingen houden onder meer de volgende verplichtingen in :

- artikel 13 : de verplichting tot teruggave van subsidies toegekend aan bosbeheerders in geval van niet-naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan;

- artikel 16 : de naleving van de criteria door de Vlaamse Regering bepaald inzake beheer en toegankelijkheid van milieubeschermende bossen;

- artikelen 22 tot en met 25 : de naleving van de regels vastgelegd voor de aangewezen bosreservaten, houdende onder de verplichting

. om elke interventie die afwijkt van de door het Bosdecreet en de Vlaamse Regering opgelegde doeleinden ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering, de Raad en de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud;

. om eventuele bijzondere beschermings- en beheersmaatregelen na te leven;

. om de desbetreffende erkenningsvoorwaarden na te leven, op straffe van intrekking van de erkenning en de daarmee verband houdende vergoedingen zoals bepaald in artikel 25 van het Bosdecreet;

. om een beheersplan op te stellen binnen een periode van drie jaar die aanvangt op de datum van het besluit tot erkenning of aanwijzing als bosreservaat;

- artikel 43 : de verplichting tot het opstellen van een beheersplan (volgens de vorm en modaliteiten bepaald door de Vlaamse Regering), met de mogelijkheid voor het Bosbeheer om in de plaats te treden van de eigenaars van een openbaar bos indien zij dit plan niet voorleggen binnen een termijn van zes maanden na de ingebrekestelling door het Bosbeheer, dit alles op kosten van de eigenaars. Voor privé-bossen dient het beheersplan te worden opgesteld indien het een bos van ten minste vijf hectare betreft; voor kleinere bossen kan eveneens een beheersplan worden opgesteld. Ook hier kan het Bosbeheer, zoals voormeld, in de plaats treden van de eigenaars en op hun kosten het plan opstellen indien deze laatsten in gebreke blijven. Het beheersplan verbindt de opeenvolgende bosbeheerders zolang geen gewijzigd beheersplan werd ingediend en goedgekeurd en wordt opgenomen in een register dat berust bij het Bosbeheer;

- artikel 81 : de meldingsplicht voor kappingen en de verplichting om, binnen een termijn van zes maanden na het uitvoeren van kappingen een voorstel tot herstelmaatregelen in te dienen, bij gebreke waarvan het Bosbeheer de werken op kosten van de bosbeheerders kan laten uitvoeren;

- artikel 85 : de verplichting inzake het opstellen van een beheersplan voor samengevoegde boseigendommen met een totale inbreng van meer dan vijf hectaren;

- artikel 87 : de verplichting tot teruggave van subsidies voor beplantingen met houtachtige gewassen van minstens een halve hectare (desgevallend na het verkrijgen van de vereiste vergunningen) in geval van niet-naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, de meldingsplicht bij rooiing en de adviesplicht bij bebossing van bepaalde gronden;

- artikel 88 : de verplichting van goedkeuring van een lange-termijnplanning met het oog op subsidiëring;

- artikel 90 bis : het verbod van ontbossing behoudens naleving van de voorschriften van de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw en na advies van het Bosbeheer, desgevallend mits compensaties of herbebossingsplicht;

- artikel 105 : de verplichting het publiek in kennis te stellen van brandgevaar en de naleving van door de Vlaamse Regering opgelegde maatregelen om de bewaking en de bescherming van bedreigde bossen te waarborgen;

- artikel 107 : de naleving van de door de Vlaamse Regering opgelegde maatregelen ter bescherming van het bos, de bomen en de organismen van het natuurlijk milieu tegen biotische en abiotische bedreiging.

De koper kan over voormelde verplichtingen informatie inwinnen bij de provinciale dienst van het bosbeheer van de provincie Vlaams Brabant, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos en Groen, Waaistraat 1 bus 6 te 3000 Leuven, tel. 016 21 12 32.

De koper zal zelf het nodige moeten doen indien hij wenst over te gaan tot ontbossing, zonder tussenkomst van de verkoper. Hij is ervan op de hoogte dat ontbossing binnen woon- en industriegebieden conform de decretale bepalingen terzake slechts mogelijk is mits naleving van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing dd. 26 november 1999, dat voorziet in compenserende bebossing of de betaling van een vergoeding. Voor bouwgronden gelegen in andere dan woon- en industriegebieden dient bovendien voorafgaandelijk een ontheffing van het ontbossingsverbod aan de Minister te worden gevraagd.8. Bodemdecreet (voor zover het geen risicogrond betreft; in het andere geval mag dit model niet gebruikt worden).

1. De koper erkent vóór het sluiten van deze overeenkomst op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op #, met referte# A-# R-#, waarvan de inhoud luidt als volgt :De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

2. De verkoper verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006.

3. De verkoper verklaart met betrekking tot het verko­chte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot ge­bruiksbe­perkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover deze verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.

9. Waterparagraaf.

De verkoper verklaart dat het goed #niet ligt in een risicozone voor overstromingen zoals bedoeld in artikel 129 § 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Ingevolge het decreet op het integraal waterbeleid vermeldt de verkoper dat het goed als #niet #effectief #mogelijks overstromingsgevoelig wordt geklasseerd en dat het #niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

10. Opschortende voorwaarden.

a. De verkoop wordt afgesloten onder opschortende voorwaarde dat er geen hypothecaire inschrijvingen, noch bevelen, beslagen of fiscale notificaties bestaan of worden betekend aan de verkoper of aan de instrumenterende notaris voor een bedrag hoger dan de verkoopprijs. Indien dit toch het geval zou zijn kan de koper de verkoop als niet-bestaande beschouwen indien de desbetreffende schuldeisers niet uiterlijk acht dagen vóór de uiterste datum van de notariële akte opheffing of doorhaling zouden hebben gegeven van hun in- of overschrijving, bevel of notificatie. Deze opschortende voorwaarde is bedongen in het belang van de koper, die de enige is die zich erop kan beroe­pen.

b. Partijen zijn op de hoogte van het feit dat de Belgische wetten, doch vooral de gewestelijke decreten en ordonnanties verschillende voorkooprechten hebben tot stand gebracht. Indien onderhavige verkoop aan een voorkooprecht zou onderworpen zijn, dan wordt hij afgesloten onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkooprecht door de instantie die zich hierop zou kunnen beroepen. De instrumenterende notaris wordt desgevallend gelast en gemachtigd met de aanbieding van het desbetreffende voorkooprecht.

Ter informatie : door een wijziging van artikel 85 van de Vlaamse Wooncode zijn sedert 5 april 2008 van het recht van voorkoop uitgesloten:

1° de woningen die deel uitmaken van een gebouw met meerdere woningen, waarbij de verkoop mede-eigendom over gemeenschappelijke delen doet ontstaan;

2° afzonderlijke garages;

3° afzonderlijke loten van een goedgekeurde verkaveling;

4° de aankoop van een eerste woning of een perceel bestemd voor woningbouw door een of meer natuurlijke personen, op voorwaarde dat deze verkrijgers geen andere woning of ander perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de dag van het sluiten van deze overeenkomst.

Ingevolge artikel 8 van het decreet houdende harmonisering van de Vlaamse voorkooprechten zijn in alle gevallen van het recht van voorkoop uitgesloten:

1° bepaalde familieleden van de verkoper (te weten de echtgenoot, de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de eigenaar, alsmede de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de echtgenoot van de eigenaar, waarbij de wettelijk samenwonenden of zij die minstens één jaar feitelijk samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren worden gelijkgesteld met echtgenoten);

2° de mede-eigenaar, ongeacht of de onverdeeldheid ophoudt of niet, alsmede de echtgenoot, de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de mede-eigenaar en de de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de echtgenoot van de mede-eigenaar (met zelfde gelijkstelling van voormelde samenwonenden met echtgenoten);

3° de echtgenoten van voormelde afstammelingen of geadopteerde kinderen (met zelfde gelijkstelling van voormelde samenwonenden met echtgenoten);

4° de pachter die het recht van voorkoop overeenkomstig de pachtwet uitoefent, alsmede de pachter die kan bewijzen dat hij reeds minstens één jaar pachter is.

Er wordt gepreciseerd dat het goed, voorwerp van deze overeenkomst,

#OFWEL: niet onderworpen is aan enig voorkooprecht (#vermits de koper zich in een uitsluitingsgeval bevindt, namelijk #), zodat deze opschortende voorwaarde geacht wordt te zijn voldaan.

#OFWEL: onderworpen is aan volgend# voorkooprecht#en : #, dat de instrumenterende notaris derhalve zal aanbieden.11. Notariële akte.

De partijen die weten dat zij ieder het recht hebben, zonder bijkomende kosten, hun notaris aan te stellen, hebben voor het opstellen van de authentieke akte aangesteld als instrumenterende notaris, te weten:

- de verkoper: notaris #

- de koper: notaris #

De notariële akte zal verleden worden op een datum vastgesteld door de instrumenterende notaris op verzoek van de koper binnen de #vier maanden te rekenen vanaf heden.

12. Kosten.

Alle kosten, rechten en erelonen van de notarië­le akte zijn ten laste van de koper. Te zijnen laste zijn eveneens de eventuele kosten van opmeting, afpaling en deelname in de kosten van de verkavelingsakte.

De leveringskosten zijn lastens de verkoper.

#De koper verklaart #niet in aanmerking te komen voor het abattement van artikel 2.9.3.0.2, §1 Vlaamse Codex Fiscaliteit.13. Prijs.

Deze verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor de prijs van # euro (€ #,#).

De prijs is betaalbaar bij het ondertekenen van de authen­tieke akte (onder aftrek van het voorschot waarvan hierna sprake), bij middel van een cheque uitgeschreven door een in België gevestig­de bank of door haar gecertificeerd maximum vijf dagen vóór de ondertekening van de akte.

De koper overhandigt hierbij aan de verkoper een cheque getrokken op rekening nummer # op naam van notaris # voor een bedrag van # euro (€ #,#) als waarborg voor de uitvoering van zijn verbintenissen. De notaris-bewaarnemer zal de gelden plaatsen op een rubriekrekening, geopend op naam van de koper, tot bij de ondertekening van de authentieke akte. Op dat ogenblik zullen deze gelden worden aanzien als een voorschot op de prijs, waarbij de interesten toekomen aan de verkoper. Indien de opschortende voorwaarden vermeld in deze overeenkomst niet gerealiseerd worden mag dit bedrag door de notaris-bewaarnemer worden terugbetaald aan de koper met inbegrip van de interesten.

Volgens de verklaring van de koper zal het saldo van de prijs via rekening # bij “# Bank” worden betaald.

14. Sancties.

Ingeval van vertraging in betaling zal er door de koper een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn op de nog verschul­digde koopprijs van 10 procent 's jaars.

In geval van niet-naleving door één der partijen van de bij deze aangegane verbintenissen en na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, welk zonder gevolg gelaten werd gedurende een periode van 15 dagen, zal deze koop van rechtswege ontbonden zijn.

In dit geval zal een som gelijk aan tien procent van de verkoopprijs aan de niet-in gebreke gebleven partij toekomen ten titel van schadever­goeding, onder aftrek of na terugbeta­ling van de door de koper gestorte voorschotten.

De partijen behouden zich nochtans het recht voor de gedwon­gen uitvoering van deze overeenkomst te vervolgen.

15. Verzekering in geval van overlijden bij ongeval van de koper (enkel van toepassing indien de verkoopovereenkomst wordt ondertekend in aanwezigheid van de notaris met betaling van een waarborgsom van 5 %).

De koper erkent dat notaris # te Aarschot, die de verkoopsovereen­komst heeft opgesteld, hem op de hoogte gebracht heeft van een ongevallenverzekering onder­schreven bij de C.V. Verzekeringen van het Notariaat ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna weerge­geven worden:

- de verzekering is kosteloos voor de koper;

- verzekerd risico: overlijden door ongeval;

- verzekerde personen: kopers natuurlijke personen;

- verzekerd kapitaal: bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds betaald werden voor dat het risico zich voordeed en met uitsluiting van de bijkomende rechten en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie vastgestelde meerwaarde;

- algemene beperking: 250.000 € per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, welk ook het aantal afgeslo­ten verkoopsovereenkomsten zij;

- duur van de dekking: vanaf het ondertekenen van de ver­koopsovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van vier maanden na ondertekening van de verkoopsovereenkomst of de verwezenlijking van de schorsende voorwaarden die in de verkoopsovereenkomst zouden voorkomen.

Indien het overlijden zich voordoet in deze periode van vier maanden, moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die op het overlijden volgen.
Opgemaakt in zoveel exemplaren als partijen en waarvan elk der partijen verklaart één exemplaar te hebben ontvangen te # op #.

DESGEVALLEND :

Ter bevestiging van het feit dat onderhavige ver­koopovereenkomst op hogervermelde datum werd ondertekend in aanwezigheid van notaris Michiels, notaris Stroeykens, notaris Pelgrims of één van hun medewerkers wordt hierna de stempel van het notariskantoor aange­bracht met vermelding van de datum.Een afzonderlijke kwijting is overhandigd aan de koper voor de betaling van de waarborgsom hierboven vermeld.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina