MilieudienstDovnload 96.48 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte96.48 Kb.
GEMEENTE GRIMBERGEN Grimbergen, vrijdag 27 juni 2008.

MILIEUDIENST

Adviesnota i.v.m het herstel en de ontwikkeling van het

trage wegennetwerk in de zone Humbeek

Deze nota geeft de beknopte lijst met aanbevelingen en suggesties voortvloeiend uit het overleg rond het trage wegennetwerk in de zone Humbeek dat plaatsvond op dinsdag 10 juni 2008. Tijdens dit publiek afwegingsproces bespraken bewoners en gebruikers de verschillende wegjes afzonderlijk en werd gezocht naar unanieme en constructieve conclusies en voorstellen rond het trage-wegenpatrimonium van de zone Humbeek. Naast de opmerkingen weg per weg worden in deze nota ook een aantal algemene opmerkingen en suggesties voor een trage-wegenbeleid naar voren geschoven.

De werkgroep trage wegen hoopt dan ook dat een aantal belangrijke en prioritaire voorstellen die uit deze intensieve rondvraag naar voor zijn gekomen zullen worden geïmplementeerd in het trage-wegenbeleid van de gemeente. De vzw Trage Wegen, die het proces mee begeleidde, heeft de nota eveneens grondig doorgenomen en aangevuld waar nodig.
Volgende verenigingen en gebruikersgroepen namen deel aan deze evaluatie:


 • Land- en tuinbouw

 • milieuraad

 • ruiters

 • Scouts Nieuwenrode

 • GECORO Grimbergen

 • fietsers

 • wandelaars


Algemene opmerkingen
1 Gebruik en onbruik van buurtwegen
- Het gros van de trage wegen die op de evaluatiekaart van Humbeek voorkomen en die tijdens het overleg besproken werden, zijn opgenomen in de Atlas der buurtwegen. Deze wegen behoren tot het openbaar domein en de gemeente is verplicht om de wegen te onderhouden en de toegankelijkheid ervan te verzekeren. Enkel wanneer een aanhangsel bij de kaartleggers is gevoegd, waaruit blijkt dat een bepaalde buurtweg officieel werd opgeheven (na het doorlopen van de afschaffingsprocedure), vervalt de gemeentelijke verplichting tot onderhoud en openstelling.

Een belangrijk aantal van deze buurtwegen zijn vandaag op het terrein niet meer terug te vinden of niet langer over hun volledige lengte toegankelijk. Dat deze wegen in onbruik zijn geraakt, betekent weliswaar niet dat ze hun openbaar statuut hebben verloren1. De gemeente heeft in feite de "normatieve plicht" de buurtwegen toegankelijk te houden. Dat deze buurtwegen op basis van dit statuut opnieuw in gebruik kunnen worden gesteld, is goed nieuws, gezien de grote vraag naar trage wegen in het projectgebied. Tijdens de overlegvergadering van 10 juni 2008 kwam duidelijk naar voor dat verschillende gebruikersgroepen vragende partij zijn voor meer trage wegen, telkens met een specifieke voorkeur inzake de inrichting: landbouwers (nadruk op los- en veldwegen voor zwaar materieel), ruiters (zijn op zoek naar zó natuurlijk mogelijke wegen), fietsers (focus op langere afstanden met een comfortabele rijbedding), wandelaars (vooorstander van een fijnmazig netwerk met veel mogelijkheden voor wandellussen) en zelfs recreatieve 4x4-bestuurders. Het lijkt dus aangewezen om omzichtig om te springen met het patrimonium aan buurtwegen en waar mogelijk zoveel mogelijk potentieel bruikbare trage wegen in ere te herstellen.


In het geval van de buurtwegen kan de gemeente zich beroepen op het provinciaal reglement der buurtwegen van de provincie Brabant, art. 12:

"De schepencolleges, de veldwachters en vooral de wegencommissarissen-districtchefs en de wegencommissarissen-adjunctdistrictchefs waken er over dat de wegen in goede staat gehouden worden. Zij gaan ook na of zich geen wederrechtelijke aanmatigingen of inbezitnemingen hebben voorgedaan.

Indien het vrij verkeer belemmerd wordt moeten de gemeenteoverheden de plaatsen in hun oorspronkelijke staat herstellen.

De wegencommissarissen-districtchefs en de wegencommissarissen-adjunctdistrictchefs moeten er ook voor zorgen dat de werken ten laste van particulieren zoals het snoeien van bomen en hagen, op de bepaalde tijdstippen uitgevoerd worden; gans in het bijzonder trachten zij te beletten dat men aarde, zoden, stenen en andere aan de wegen toebehorende bouwstoffen zou wegnemen en dat men er uithollingen zou in graven. Tenslotte worden al de aan het verkeer toegebrachte hindernissen onmiddellijk door hen aangegeven bij de plaatselijke besturen die gelast zijn dienvolgens maatregelen te nemen."


Deze bepaling is geen loutere bevoegdheidsverdeling tussen provincie en gemeente, maar geldt als een verplichting die aan de gemeente opgelegd wordt. Het gaat om een normatieve verplichting, waarvan het niet-nakomen een fout uitmaakt die door de burgerlijke rechter kan worden gesanctioneerd. De desbetreffende sanctie kan bestaan uit een herstel in natura, het vrijmaken van de wegen. Voor het uitvoeren van deze verplichting, kent de Wet op de buurtwegen het College van Burgemeester en Schepenen politiebevoegdheid toe in deze. Met andere woorden: de lokale politie kan gevorderd worden om de weg open te maken door de burgemeester.
- Tijdens de overlegvergadering van 10 juni 2008 werd meermaals verwezen naar de normatieve verplichting van de gemeente om de toegankelijkheid van buurtwegen te verzekeren. Verschillende gebruikersgroepen benadrukten dat de gemeente aan deze verplichting dient te beantwoorden. Met het oog op het hoge aantal in onbruik geraakte wegen en het gebrek aan een eigentijdse opvulling van bepaalde tracés, nuanceerde de overlegvergadering deze normatieve plicht en werd een onderscheid gesuggereerd:

 • Enkel voor de situaties waarbij een buurtweg sinds lange tijd in onbruik is geraakt en geen duidelijke meerwaarde meer heeft naar de toekomst toe, gaf de overlegvergadering het duidelijke signaal dat herwaardering niet tot de prioriteiten behoort. In die gevallen heeft de gemeente de volgende keuze:

- De huidige situatie blijft behouden. De desbetreffende weg wordt dus niet als dusdanig afgeschaft, waardoor een eventuele herwaardering naar de toekomst toch mogelijk blijft.

>>> Voorbeelden van trage wegen waarbij dit een optie lijkt: 9a, 14abc, 18a, 26c

- De situatie waarbij de openbare weg niet langer toegankelijk is, wordt geregulariseerd. Dit kan door een officiële, formele afschaffingsprocedure van de buurtweg op te starten en de meerwaarde van de grond te innen van de aangelanden die de wegbedding ondertussen hebben ingenomen.

>>> Voorbeelden van trage wegen waarbij dit een optie lijkt: 4b, 8a, 8c, 21a, 27 • Voor buurtwegen die vandaag (gedeeltelijk) in onbruik zijn geraakt, maar nog een toekomstige functie hebben, besloot de overlegvergadering dat de mogelijkheden tot herwaardering dienen onderzocht te worden. Het gaat bijvoorbeeld over de wegen 3a, 5ac, 9b, 12abe, 18c, 20b, 21c, 24, 26b, 28, 34d. Deze trage wegen vertonen een duidelijk knelpunt, zijn volledig of gedeeltelijk onzichtbaar op het terrein of werden jarenlang verwaarloosd. Een herwaardering van deze wegen wordt desondanks als wenselijk of zelfs prioritair (wegen 5c, 12e, 24, 26b, enz.) beschouwd. In veel gevallen kan het openbaar gebruik van deze buurtwegen met relatief weinig inspanningen gerealiseerd worden, aangezien de weg langs perceelsgrenzen kan worden ingericht. In het algemeen wordt aan het gemeentebestuur gevraagd de mogelijkheden in dit verband te onderzoeken. Meer specifieke voorstellen worden hieronder weg per wegweergegeven.


2 Aansluiting van trage wegen op autowegen
Trage wegen die aansluiten op straten waar gemotoriseerd verkeer met aanzienlijke snelheden voorkomt, kunnen aanleiding geven tot verkeersonveilige situaties. Om autobestuurders attent te maken op de aansluiting of oversteekplaats voor trage-weggebruikers, kan langs de rijweg een waarschuwingsbord worden geplaatst. Deze maatregel werd o.a. gesuggereerd voor de volgende wegen:

- Waarschuwingsbord langs Zijpstraat (ter hoogte van aansluiting met 4a)

- Waarschuwingsbord langs Kruisstraat (ter hoogte van aansluiting met 5c)

- Waarschuwingsbord langs Zijpstraat en Molenstraat (ter hoogte van aansluiting met 6)

- Waarschuwingsbord langs Kruisstraat (ter hoogte van aansluitingen met 12a of 12b)

- Waarschuwingsbord langs Benedestraat (ter hoogte van aansluiting met 17)

- Waarschuwingsbord langs Driesstraat/Warandestraat (ter hoogte van aansluiting met 19)

- Waarschuwingsbord langs Benedestraat (ter hoogte van school en sportterreinen: wegen 26 en 29)

- Waarschuwingsbord langs Humbeeksesteenweg (ter hoogte van aansluiting met 28)

Naast waarschuwingsborden kunnen ook fietssluizen bijdragen aan een verkeersveilige aansluiting van een trage weg met een rijweg.Voorbeeld fietssluis

3 Plaatsen van naambordjes langs trage wegen
De trage wegen kunnen beter in de kijker geplaatst worden als ze in een trage-wegennetwerk (thematische wandeling, fietsroute, enz.) opgenomen worden of wanneer sensibilisatie rond het gebruik ervan plaatsvindt. De mogelijkheid bestaat om de trage wegen te voorzien van een (door Trage Wegen vzw) speciaal ontworpen naambordje met trage-wegenlogo en vermelding van de gemeente. Deze bordjes werden voordien ook al in Riemst, Wetteren, Rotselaar, Grobbendonk, Wommelgem en Neerpelt gebruikt en hebben meerdere functies:

 1. door de oude naam van een weg aan te brengen breng je ook een brok erfgoed en cultuurhistorie op een duurzame manier onder de mensen, ook inwijkelingen bijvoorbeeld

 2. door de trage wegen aan te duiden met een bordje is het voor iedereen duidelijk dat het om openbare wegen gaat en dat ze dus gerust kunnen gebruikt worden

 3. door dezelfde format als in de andere gemeenten te gebruiken hebben de bordjes ook een symbolische en draagvlakvergrotende waarde (het logo ‘trage weg’ wijst op een erkenning en vraag tot respect voor dit traag patrimonium) voor de rest van Vlaanderen.Ompmerkingen weg per wegwegnummer

opmerking

te onderzoeken door:

1aen 1b

Weg 1 is een officiële buurtweg waarvan bepaalde stukken nog op het terrein zichtbaar en toegankelijk zijn (het met steenslag bedekte stuk 1a). De weg is echter niet over haar ganse lengte vlot openbaar toegankelijk, waardoor de verkeersveilige verbinding tussen de Zijpstraat en de Bosstraat verloren is gegaan. Volgens gebruikers is deze weg interessant, vooral in combinatie met weg 3. Er wordt gesuggereerd om contact op te nemen met Kapelle-op-den-Bos.


2Weg 2 is op het terrein niet meer zichtbaar en dient niet opengesteld te worden. De wegstukken 2b kunnen bewaard blijven in de huidige toestand

De wegstukken 3a en 3b (officiële Buurtwegen) vormen een belangrijke verkeersveilige verbinding tussen de Molenstraat en de Zijpstraat. Wegstuk 3a was ook een degelijk ruiterpad vóór de bouw van de huizen aan de Zijpstraat. Dit stuk werd pas onlangs onrechtmatig afgesloten en de toegankelijkheid kan met weinig inspanningen gegarandeerd worden. Er wordt gesuggereerd om concrete oplossingen te zoeken, in constructieve dialoog met aangelanden, om deze trage weg terug over haar ganse lengte te herwaarderen en open te stellen.

Het wegstuk 3c (gekend als de Driesveldweg) is een mooie aardeweg die zeker bewaard moet worden.


3a en 3b


- Wegstuk 4a vormt een belangrijke verbinding tussen de Crenaertstraat (weg 6a) en een trage weg op het grondgebied van Beigem (die binnen het overleg in Beigem de nummer 2 meekreeg). Een tiental meter na de glooiing ter hoogte van de Zijpstraat verdwijnt de weg echter in de aanpalende akkers. Er wordt voorgesteld dat aan de landbouwers wordt gevraagd om deze openbare weg niet te bewerken.

- Wegstuk 4b was een officiële Buurtweg die niet meer op het terrein is terug te vinden. Het herstellen van deze weg zou ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende landbouwpercelen en is niet verantwoord. De eventuele toekomstige gebruikswaarde van de weg is nl. beperkt, aangezien weg 5 voor een valabel alternatief kan zorgen. Deze publieke rondvraag is een goede gelegenheid om de afschaffing van deze weg te regulariseren.

- Wegstukken 4c en 4d zijn doodlopende trage wegen die kunnen behouden worden in de huidige toestand

4


- Wegstuk 5a is onderdeel van een officiële Buurtweg en kan ingeschakeld worden in een lang, verkeersveilig traject parallel aan de drukke Zijpstraat. Het biedt een valabel alternatief voor de verdwenen weg 4b. De gebruikers suggereren dat onderzocht wordt hoe deze verbinding tussen trage weg 3b enerzijds en de Crenaertstraat anderzijds opnieuw tot stand kan worden gebracht.

- 5b is een belangrijke trage weg die start aan de Crenaertstraat en iets verder splitst in twee armen (waarvan 5c de linkerarm vormt)

- 5c wordt net als 5b als zeer belangrijk ervaren. De weg ligt in het verlengde van 5b, maar loopt dood op een weide. De afstand tot aan de Kruisstraat is dan nog zo'n 200 m. Tussen de huizen aan de Kruisstraat zijn nog sporen te zien van de aansluiting met deze officiële Buurtweg. Wegstuk 5c kan mogelijks met weinig inspanningen heropend worden, bijvoorbeeld door het tracé langs de weidegrens en langs de huizen te verplaatsen. Gezien het belang van deze verbinding, wordt voorgesteld dat onderzocht wordt hoe deze verbinding in ere hersteld kan worden.

5


6De wegstukken 6a (Crenaertstraat) en 6b zijn zeer belangrijk als trage verbinding tussen Beigem en humbeek
7

- Weg 7a is niet langer toegankelijk, maar is nog gedeeltelijk zichtbaar op het terrein. Een herwaardering van de weg lijkt mogelijk, aangezien het oorspronkelijke tracé zich grotendeels langs perceelsgrenzen bevindt. Bij herstelling kan deze officiële Buurtweg een onderdeel vormen voor een lokale wandellus (bijv. voor de bewoners van de Molenstraat).

- Wegstuk 7b is zichtbaar vanaf weg 6b, maar loopt dood op een erf.


8

- Wegstuk 8a was een officiële Buurtweg die niet meer op het terrein is terug te vinden. Het herstellen van deze weg lijkt niet wenselijk. De eventuele toekomstige gebruikswaarde van de weg is nl. beperkt, aangezien weg 6 voor een valabel alternatief zorgt. Deze publieke rondvraag is een goede gelegenheid om de afschaffing van deze weg te regulariseren.

- Wegstuk 8b (gekend als de Beekveldweg) is een belangrijke trage weg die zeker moet behouden worden. Er wordt gewezen op het gebrekkig onderhoud van deze weg. De wegbedding in kiezel en grind is bovendien niet uitmuntend voor ruiters en wandelaars. Er wordt gesuggereerd om na te gaan hoe de kwaliteit van de wegbedding geoptimaliseerd kan worden. Een ander aandachtspunt is het vrijwaren van een vlot toegankelijke aansluiting ter hoogte van de verkaveling aan de Meiskensbeekstraat.

- Wegstuk 8c was een officiële Buurtweg die niet meer op het terrein is terug te vinden. Het herstellen van deze weg lijkt niet wenselijk. De eventuele toekomstige gebruikswaarde van de weg is nl. beperkt, aangezien weg 11 voor een valabel alternatief zorgt. Deze publieke rondvraag is een goede gelegenheid om de afschaffing van deze weg te regulariseren.

9

- Wegstuk 9a doorkruist een weiland en het opnieuw in gebruik nemen van de wegbedding zou de landbouwvoering verstoren. De parallelle weg 10 a biedt bovendien een mooi alternatief. Dus geen prioritaire trage weg.

- 9b is een stuk officiële Buurtweg die zeker een functie kan hebben in de toekomst. Het zorgt voor een goede verbinding met het Gravenbos en laat toe om het verharde deel van de Hof Ter Wilderlaan te vermijden. Vooral in combinatie met trage weg 7a zijn er interessante perspectieven. Weg 9b is momenteel niet meer op het terrein terug te vinden, maar een herwaardering lijkt haalbaar, aangezien de bedding zich min of meer achter de percelen aan de Driesstraat bevindt. Er wordt gesuggereerd om na te gaan of het gebruik van deze openbare weg opnieuw kan veiliggesteld worden.


10

- Weg 10a is een belangrijke trage weg, parallel aan de drukke Driesstraat, die een mooie verbinding geeft richting Gravenbos. De wegbedding bevindt zich in een slechte staat (putten, uitpuilende stenen, enz.).

- Weg 10b kan behouden worden in de huidige toestand.11

Weg 11 (Hof ter Wilderlaan) is een belangrijke trage weg (verbinding centrum Humbeek met 's Gravenbos). Vroeger was dit een volledig landelijke weg. Sinds een stuk werd verhard, wordt ook autoverkeer op de weg gesignaleerd. Er wordt gesuggereerd om de weg te 'ontharden' om het gebruiksconfort te verhogen en storend sluipverkeer te weren.
12

- Wegstukken 12a en 12b behoren tot het officiële Buurtwegennetwerk, maar zijn op het terrein niet meer toegankelijk. Door één van die twee stukken te herwaarderen kan in combinatie met 12e een mooie verbinding tot stand worden gebracht met aansluiting tot Beigem, het Limbos en de scholen van Grimbergen. Deze parallelle verbinding aan de Molenstraat kan mogelijks met weinig inspanningen hersteld worden, aangezien het oorspronkelijke tracé van de buurtweg nagenoeg samenvalt met perceelsgrenzen.

13


Weg 13 (Oudemolenweg) is een belangrijke trage weg waarvan het openbaar gebruik moet gevrijwaard blijven. Aandachtspunten hierbij zijn een duidelijke, voldoende brede aftekening van de weg tussen de bloemenkwekerij en de verkaveling ter hoogte van de Cederlaan.
14

De wegstukken 14a, 14b en 14c zijn in onbruik geraakt en bevinden zich in landbouwgebied. het openstellen van deze wegen is niet wenselijk, aangezien dit zou leiden tot disproportionele last voor de landbouwwerkzaamheden. Deze publieke rondvraag is een goede gelegenheid om de afschaffing van deze weg te regulariseren.
15

- 15a en 15b zijn belangrijke trage wegen voor alle trage-weggebruikers, met mooie verbindingsmogelijkheden en mooie uitzichten over het weidse landschap.

- De officiële Buurtweg met nummer 15b loopt dood ter hoogte van een bosje, waar sluikstort wordt gemeld. Door een klein gedeelte van weg 24 als trage weg in gebruik te nemen, kan een gemakkelijke verbinding tussen trage wegen15b en 17 mogelijk worden gemaakt. Er wordt voorgesteld om te onderzoeken hoe deze korte verbinding kan gerealiseerd worden.

- Er wordt gesuggereerd om de wegen 15a en 15b een zo natuurlijk mogelijk karakter te geven en hun landschappelijke meerwaarde te beschermen. De grove steenslag is niet uitermate geschikt voor fietsers en ruiters en het lijkt wenselijk te kiezen voor een comfortabele halfverharding die ook een ecologische meerwaarde oplevert.

16

Weg 16 is een mooie trage weg die de Daalstraat verbindt met de Steeneikstraat langs de Steeneikkapel. Er wordt gesuggereerd om de weg in een zo natuurlijk mogelijke toestand te behouden, zodat storend sluipverkeer geweerd kan worden.

17

Weg 17 is een mooie aardeweg en een belangrijke verbindingsweg voor alle trage-weggebruikers. Bij regenweer wordt de weg snel drassig. Dit wordt verder in de hand gewerkt door landbouwers die bepaalde delen van de weg mee inploegen. Er worden ook motocrossers gesignaleerd op deze weg.
18

- Weg 18a is niet meer zichtbaar op het terrein en een herwaardering van deze weg lijkt overbodig, gezien het valabele alternatief dat wordt geboden door weg 19.

- Weg 18b is een officiële Buurtweg waarvan de openbare toegang zeker gevrijwaard dient te worden. Er is sprake van onrechtmatige afspanningen en er wordt gevraagd dat de gemeentelijke diensten deze situatie rechtzetten.

- Weg 18c is een officiële Buurtweg die op het terrein moeilijk is terug te vinden, maar met weinig inspanningen opnieuw hersteld kan worden. Op die manier wordt een interessante verbinding met de vaartdijk doorgetrokken.

19


- Trage Weg 19 is een belangrijke, vaak gebruikte verbindingsweg met Kapelle-op-den-Bos en kan behouden blijven in de huidige toestand.
20

- De wegen 20a en 20b zijn belangrijke officiële Buurtwegen waarvan het openbaar gebruik gevrijwaard dient te worden. Er is sprake van onrechtmatige afsluitingen en barrières en er wordt gevraagd dat de gemeentelijke diensten deze situatie rechtzetten.

- Het is uitermate belangrijk om de rust en landschappelijke charme van deze wegen te behouden: verhardingen en gemotoriseerd verkeer zijn uit den boze.


21

- Weg 21a is op het terrein verdwenen in een verkaveling en kan niet terug opengesteld worden

- Weg 21b is een belangrijke trage weg en dient behouden te blijven

- Weg 21c is een officiële Buurtweg, die echter op verschillende plaatsen is afgesloten. Er wordt aan de gemeente gevraagd om deze situatie recht te zetten.

22

- Weg 22a is een landelijk wegje langs de Meiskensbeek en dient in zijn natuurlijke, landschappelijk waardevolle toestand bewaard te blijven

- Weg 22b (5de Linieweg) is een veel gebruikt, belangrijk voetwegje in de dorpskern.23

- Weg 23 is een mooie aardeweg en een belangrijke verbindingsweg tussen humbeek en de Humbeeksesteenweg. De weg mag behouden blijven in de huidige toestand; enkel ter hoogte van de aansluiting met de humbeeksesteenweg is de grove steenslag wat storend voor trage-weggebruikers.
24

Weg 24 is een officiële Buurtweg waarvan de bedding niet langer over het ganse tracé zichtbaar is. Het stuk van weg 24 dat start aan de splitsing met weg 17 en zuidwaarts loopt, is pas onlangs in onbruik geraakt. Het zou de aansluiting kunnen verzorgen met een bestaand stuk trage weg dat start aan trage weg 16 en parallel loopt met de Lintkasteelstraat. Het terug toegankelijk maken van weg 24 zou een prachtige verbinding met het Limbos en het Lintkasteel mogelijk maken. Er wordt voorgesteld om te onderzoeken hoe dit kan gerealiseerd worden.

25

Weg 25 betreft het niet-verharde deel van de Slikkestraat. De weg is niet erg kwalitatief ingericht (verhard, grove steenslag, putten, enz.), kent hinderlijk gemotoriseerd verkeer en heeft te kampen met sluikstorten. Vooral wanneer deze weg in combinatie met weg 26b wordt ontwikkeld ter ontsluiting van de gemeentelijke sporttereinen, zijn dit belangrijke aandachtspunten. Een dergelijke ontwikkeling is wenselijk en prioritair.
26

- Weg 26a ligt in het gemeentelijk sportcomplex en maakt een gewaardeerde verbinding tussen de Benedestraat en de Sint-Rumoldusstraat, langss de voetbalvelden

- Weg 26b is op het terrein niet langer toegankelijk, maar zou een ideale verbinding vormen tussen het dorpscentrum (via weg 25) en het school- en sportcomplex. Het herwaarderen van deze officiële Buurtweg is belangrijk en absoluut prioritair. Dit is zeker het geval wanneer de herinrichting van de wegen 26c en 27 uitblijft of onhaalbaar blijft. De gebruikers vragen dat het stadsbestuur hier dus werk van zou maken.- Het terug toegankelijk maken van de inmiddels in onbruik geraakte, officiële Buurtweg 26c is minder prioritair indien het tracé van 26b geherwaardeerd wordt.
27

- Weg 27 is een niet meer bestaande trage weg met weinig toekomst: de weg begint en eindigt op bebouwde percelen en loopt dwars door sportterreinen en weiden.
28

Van weg 28 is enkel het verharde stuk van de Holbroek (dat aansluiting geeft met weg 23) nog terug te vinden. Voor de rest van het tracé zijn her en der nog sporen van de bedding terug te vinden. Het oorspronkelijke tracé loopt bovendien grotendeels langs perceelsgrenzen en kan iets verder worden afgebogen langs een losweg (die aansluit met de Benedestraat en parallel loopt aan de Slikkestraat). Deze trage weg kan m.a.w. relatief gemakkelijk in ere hersteld worden. Hoewel deze trage weg tijdens de overlegvergadering niet als prioritair werd beschouwd, wordt voorgesteld de mogelijkheid voor openstelling in de toekomst te vrijwaren.

29

Weg 29 is een bestaande doorsteek naar het voetbalveld die veel wordt gebruikt (de weg situeert zich iets meer noordwaarts dan op de trage-wegenkaart is aangeduid).

30

- Weg 30 betreft het fiets- en wandelpad langs de Willebroeksevaart. Tijdens de overlegvergadering kwamen een aantal aandachtspunten en vragen naar boven:

 • Er moet worden nagegaan in welke mate de toegangkelijkheid over de volledige lengte is gegarandeerd (er is sprake van boomresten en struikafval).

 • Wat zijn de mogelijkheden om het jaagpad langs de Oostvaartdijk in te richten voor fietsers. Bepaalde stukken (vb. tussen de brug en de Kluisweg) zijn immers al verkeersvrij gemaakt.

 • Langs het fiets- en wandelpad bestaat een relatief brede strook die gebruikt zou kunnen worden als ruiterpad. Wat zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld een brede aardeweg aan te leggen tussen Humbeek en de Verbrande Brug.

 • Er kan worden nagegaan welke ontwikkelingsmogelijkheden voor trage wegen bestaan langs het kanaal. Naast de jaagpaden, zijn ook de tracés van een aantal Buurtwegen er gesitueerd. Dit biedt opties om verschillende 'gebruikersstroken' (fietsers, ruiters, enz.) naast elkaar te ontwikkelen.31

Trage weg 31 is een prachtige, belangrijke trage weg die leidt naar het Kattemeuterbos. Te behouden in de huidige toestand.


32

- Weg 32 kan in combinatie met weg 34 als uitgelezen verbinding tussen het Kattemeuterbos en de woonwijken van Humbeek fungeren. Van weg 32a zouden onlangs stukken zijn afgesloten. Wegstuk 32b kan met relatief weinig inspanningen geherwaardeerd worden langs perceelsgrenzen. Het is wenselijk dat de toegang tot 32a gevrijwaard blijft (het het oostelijke been van 32 a kan via weg 34 doorgetrokken worden tot aan de Steenstraat)


33

Weg 33 is een bestaande trage weg die in de huidige toestand kan bewaard blijven.

34

- Weg 34a en 34b behoren tot een officiële Buurtweg en een GR-parcours en zorgen voor een mooie aansluiting met weg 35. Een belangrijke weg met een duidelijke landschappelijke meerwaarde.

- Wegstukken 34c en 34d behoren tot een officiële Buurtweg die oorspronkelijk doorliep tot aan de Bergstraat. Het is wenselijk om deze weg opnieuw over de volledige lengte voor openbaar gebruik mogelijk te maken. Tot aan de Aalbeek is een stuk van het tracé nog zichtbaar, vervolgens wordt een perceelsgrens gevolgd en ter hoogte van de Aalbeek bevindt zich een brug. Aan de andere kant van de Aalbeek kunnen opnieuw perceelsgrenzen worden gevolgd tot aan de Bergstraat, waar de aansluiting met trage wegen 32 en 33 voor de hand ligt.
35

Weg 35 is een belangrijke verbinding met Zemst. Deze weg dient zeker in haar natuurlijke staat bewaard te blijven.

36- Wegen 36a en 36b zijn mooie landelijke wegen die voor een verbinding met Zemst-Eppegem zorgen.
37

- Wegen 37a en 37b zijn belangrijke trage verbindingen tussen Zemst, het Bos van Aa en de Oostvaartdijk.

Wouter van Winckel Voor akkoord,

Milieuambtenaar Hilde De Stordeur

Diensthoofd

1Volgens art. 12 op de wet op de buurtwegen kan een buurtweg niet verjaren (en haar openbaar recht van doorgang verliezen), zolang zij dient tot het openbaar gebruik. De formulering "dienen tot" betreft een bestemming: zolang een buurtweg nog steeds bestemd is voor openbaar gebruik, kan hij dus niet verjaren. Het effectieve, feitelijke gebruik/onbruik op het terrein heeft daar a priori niet veel mee te maken. Verkrijgende verjaring door aangelanden kan bovendien evenmin als de weg slechts sporadisch of toevallig gebruikt wordt. Eén persoon die de weg gebruikt om de 30 jaar is voldoende om die verjaring te stuiten. Indien een stuk van de wegbedding zichtbaar blijft op het terrein, is het eveneens moeilijk de verjaring hard te maken. Het is ook zo dat de aangelande of eigenaar die een buurtweg als volledig privé domein wil gebruiken, een "welvoeglijkheidsvergoeding" (meerwaarde) moet betalen omwille van de teloorgang van de openbare rechten van doorgang. Een impliciete desaffectatie van de buurtweg kan eventueel, maar alleen op voorwaarde dat het orgaan dat desaffecteert ook bevoegd is voor het nemen van de beslissing om de erfdienstbaarheid op te heffen. (Cass. 4/5/68). In het geval van buurtwegen is dit de Provincie.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina