Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Forensische Zorg 2014



Dovnload 185.99 Kb.
Pagina1/3
Datum16.08.2016
Grootte185.99 Kb.
  1   2   3

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directie Forensische Zorg 2014





Aanwijzing Controleprotocol

Forensische Zorg DBBC 2014
Omzet goedgekeurde gefactureerde DBBC’s 2014, afgesloten maar nog niet gefactureerde en/of nog niet goedgekeurde gefactureerde (ANG) DBBC’s per 31 december 2014, onderhanden werk (OHW) DBBC’s per 31 december 2014, omzet NHC 2014 IFZ en TBS en opzet/bestaan AO/IB DBBC 2014

Inhoud


 1. Inleiding

 2. Doelstellingen accountantsonderzoek, procedure, object van controle en normenkader

 3. Materialiteit en controletolerantie

 4. Onderhandenwerk DBBC’s 2014

 5. Afgesloten nog niet gefactureerde DBBC’s en Afgesloten nog niet goedgekeurde gefactureerde DBBC’s (ANG) 2014

 6. Goedgekeurde gefactureerde DBBC’s Forensische Zorg omzet 2014

 7. Omzet NHC 2014 IFZ en/of TBS

 8. Opzet en bestaan Administratieve Organisatie / Interne Beheersmaatregelen

 9. Interne controle

 10. Accountantscontrole op de verantwoordingsoverzichten op cliëntniveau

 11. Modelteksten controleverklaring



1. Inleiding

Voor de uitvoering van de bepalingen die zijn opgesteld ten behoeve van het onderzoek naar de naleving van subsidievoorwaarden en inkoopafspraken in het kader van de forensische zorg is het gewenst aan de controlerende accountant aanwijzingen te verstrekken. In dat kader wordt door de Minister van Veiligheid en Justitie als onderdeel van de subsidievoorwaarden en inkoopafspraken aan de zorgaanbieders een aanwijzing gegeven ten behoeve van zijn met de controle belaste accountant in de vorm van een Controleprotocol Forensische Zorg DBBC 2014. Daarin gaat het om de reikwijdte en diepgang van de controle met betrekking tot de naleving van de voorschriften verbonden aan de besteding van de beschikbaar gestelde middelen en de rapportering daarover. Het doel van het protocol is niet de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.


Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

Het controleprotocol Forensische Zorg DBBC 2014 is ten opzichte van het jaar 2013 op de volgende punten gewijzigd:



 • De omzet DBBC en de omzet NHC zijn aparte verantwoordingen geworden maar maken allebei wel deel uit van de verklaring.

 • De foutentolerantie is van toepassing op het totaal OHW, ANG en facturatie. Tevens is de goedkeuringstolerantie aangescherpt.

 • De instelling verantwoord zich over de mate waarop invulling is gegeven aan de kaderregeling AO/IC DBBC Forensische Zorg 2014, de accountant beoordeelt of deze verantwoording verenigbaar is met hetgeen de accountant bekend is naar aanleiding van de controle van de DBBC verantwoording.

Dit protocol geeft aanwijzingen voor de door een externe accountant uit te voeren controle naar de juistheid van:



 1. het verantwoorde (totaal) bedrag van de OHW DBBC’s per 31 december 2014;

 2. het verantwoorde (totaal) bedrag van de afgesloten nog niet gefactureerd DBBC’s per 31 december 2014 en gefactureerde maar nog niet goedgekeurde DBBC’s per 31 december 2014;

 3. het verantwoorde (totaal) bedrag van de in het jaar 2014 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s

 4. de verantwoorde (totaal) dagen in het kalenderjaar 2014 met betrekking tot de contractjaren 2013 en 2014.

Dit protocol is van toepassing op alle zorgaanbieders waarvoor zorgafspraken in DBBC’s zijn gemaakt in de contractjaren 2011 tot en met 2014. Het betreft zowel de inkoop forensische zorg (contractsoorten OFZ, FZG en JVZ) en de gesubsidieerde forensische zorg voor de TBS (FPC’s) als wel voor de inkoop TBS plaatsen (FPK’s en Hoeve Boschoord).


Voor het kalenderjaar 2014 dient per door de zorgaanbieder (afgesloten) contractnummers (contractjaren 2011 / 2012 / 2013 / 2014) en de daarmee corresponderende contractsoorten (OFZ/FZG/JVZ en/of TBS regulier/TBS tender), de omzet in DBBC’s exclusief de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) 2014 te worden verantwoord. De omzet in DBBC’s (exclusief NHC’s) 2014 wordt bepaald door de volgende onderdelen:

 1. de mutatie in het saldo bedrag van het OHW tussen de peildata 31 december 2013 en 31 december 2014 (per contractnummer en per contractjaar);

 2. de mutatie in het saldo bedrag van de ANG tussen de peildata 31 december 2013 en 31 december 2014 (per contractjaar en per contractsoort);

 3. het totaalbedrag van de in het kalenderjaar 2014 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s (per contractjaar en per contractsoort).

Tevens dient voor het kalenderjaar 2014 per door de zorgaanbieder (afgesloten) contractnummers (contractjaren 2011 / 2012 / 2013 / 2014) en de daarmee corresponderende contractsoorten (OFZ/FZG/JVZ en/of TBS regulier/TBS tender), de omzet in NHC’s 2014 te worden verantwoord.

De omzet in NHC’s 2014 wordt bepaald door het volgende onderdeel:


 1. het totaalbedrag in het kalenderjaar 2014 de verantwoorde (totaal) dagen met betrekking tot de contractjaren 2013 en 2014 afgezet tegen het daarvoor geldende tarief.

De zorgaanbieder stuurt de door de Raad van Bestuur1 en door de externe accountant gewaarmerkte verantwoordingsdocument (en) vergezeld van een controleverklaring van de externe accountant vóór 1 juni 2015 op aan de Directie Forensische Zorg (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.



2. Doelstellingen accountantsonderzoek, procedure, object van controle en normenkader
2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen van het accountantsonderzoek. Tevens worden de werkwijze en de verantwoordelijkheidsverdeling bij het onderzoek tussen zorgaanbieder, externe accountant en het ministerie van Veiligheid en Justitie beschreven. Ten slotte worden in dit hoofdstuk de objecten van de controle en het normenkader benoemd.



2.2 Doelstellingen accountantsonderzoek

De doelstelling van het accountantsonderzoek is te komen tot een oordeel, uitgedrukt in één van de voorgeschreven teksten controleverklaringen (zie ook hoofdstuk 11), omtrent de juistheid van de door de zorgaanbieder in de DBBC verantwoording(en) 2014 verantwoorde totaalbedrag(en) inzake de DBBC omzet 2014.




 1. de juistheid van de eerder verantwoorde stand OHW peildatum 31 december 2013 conform de geldende definities

 2. de juistheid van de eerder verantwoorde stand ANG peildatum 31 december 2013 conform de geldende definities

 3. het verantwoorde (totaal) bedrag van het onderhandenwerk DBBC’s per 31 december 2014;

 4. het verantwoorde (totaal) bedrag van de afgesloten nog niet gefactureerd DBBC’s en de gefactureerde maar nog niet goedgekeurde DBBC’s per 31 december 2014;

 5. het verantwoorde (totaal) bedrag van de in het boekjaar 2014 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s.

 6. het totaalbedrag in het kalenderjaar 2014 op basis van de verantwoorde (totaal) dagen betrekking hebbend op de contractjaren 2013 en 2014 afgezet tegen het daarvoor geldende tarief.

Voor de opzet en het bestaan van de Administratieve organisatie en de Interne Beheersmaatregelen beoordeelt de accountant of de door de instelling het tabblad “Onderdeel AO-IB DBBC 2014” van het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) ingevulde vragenlijst inzake opzet en bestaan van de AO/IB, verenigbaar is met de door de accountant waargenomen situatie (marginale toets).


De externe accountant zal voor zijn werkzaamheden voor zover mogelijk steunen op de interne controle van de zorgaanbieder. Dit protocol biedt derhalve ook aanknopingspunten voor de taakuitvoering van de interne controle functie. De accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in een controleverklaring. Hierbij maakt hij gebruik van één van de voorgeschreven modelteksten voor de controleverklaringen (zie hoofdstuk 11).

2.3 Procedure

De procedure van het accountantsonderzoek naar de juistheid van de totaal verantwoorde omzet DBBC’s Forensische Zorg 2014 ziet er als volgt uit:



 • DForZo stuurt medio januari 2015 de definitieve facturatiestand uit het Controle Facturatie Systeem (verder afgekort als FCS) van DForZo.

 • De zorgaanbieder stelt vast dat de stand uit FCS aansluit met de eigen interne administratie en draagt anders zorg voor een aansluiting dan wel geeft een toelichting op de afwijking.

 • De zorgaanbieder stelt het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) op conform de voorschriften en het normenkader. Het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) bevat de volgende tabbladen:

 • voorblad Inkoop Forensische Zorg (hierna IFZ), totaal omzet DBBC’s inkoop forensische zorg (OFZ/FZG/JVZ/VD);

 • NHC omzet IFZ;

 • voorblad TBS, totaal omzet DBBC’s TBS (regulier en tenders);

 • NHC omzet TBS;

 • Stand OHW, verantwoordingsoverzicht inzake de (totaal) stand OHW peildatum 31 december 2014, gespecificeerd per SKN (per contractjaar en per contractsoort),

 • Stand ANG, verantwoordingsoverzicht inzake de (totaal) stand van het ANG peildatum 31 december 2014, gespecificeerd per SKN (per contractjaar en per contractsoort)

 • Stand Goedgekeurde facturatie, verantwoordingsoverzicht inzake het (totaal) saldo van de in 2014 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s, gespecificeerd per SKN (per contractjaar en per contractsoort).

 • het tabblad “Onderdeel AO-IB DBBC 2014”

 • De zorgaanbieder dient het ingevulde verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) eerst door DForZo te laten controleren of de SKN opgenomen is in OHW, ANG dan wel facturatie. DForZo koppelt de eventuele hieruit voortkomende issues terug aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder draagt zorg voor de juiste verwerking van de door DForZO teruggekoppelde issues.

 • De zorgaanbieder geeft de externe accountant opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de juistheid van het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV). In de opdracht aan de externe accountant betrekt de zorgaanbieder de in dit protocol genoemde objecten van onderzoek.

 • De externe accountant rapporteert aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder daarbij over alle tijdens de controle gevonden fouten.

 • De zorgaanbieder brengt, voor zover mogelijk, correcties aan in de gecontroleerde en gewaarmerkte versies van het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV).

 • Indien geconstateerde fouten niet zijn gecorrigeerd, dient de accountant er op toe te zien dat de zorgaanbieder de niet gecorrigeerde fouten kwantificeert en toelicht. De accountant dient deze toelichting te waarmerken en beoordeelt wat de gevolgen van niet gecorrigeerde fouten zijn voor de strekking van de controleverklaring. Niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden dienen in een paragraaf te benadrukking te worden opgenomen in de controleverklaring.

 • De accountant waarmerkt het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) en de eventuele toelichting. Met waarmerking wordt in deze bedoeld: een stempel van het controlerend accountantskantoor.

 • De zorgaanbieder stuurt het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) vergezeld van de door de externe accountant afgegeven controleverklaring en het hieraan gekoppelde tabbladen uit het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV), vóór 1 juni 2015 op aan de Directie Forensische Zorg (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • De Directie Forensische Zorg houdt de mogelijkheid open een review te verrichten op de werkzaamheden van de externe accountant van de zorgaanbieder. Doelstelling van een dergelijke review is om vast te stellen dat de Directie Forensische Zorg kan steunen op de verrichte werkzaamheden van de externe accountant.

Het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) is te downloaden van de website van de Directie Forensische Zorg: www.forensischezorg.nl



2.4 Object van onderzoek en normenkader
Object van onderzoek
Het object van onderzoek is het door de zorgaanbieder opgestelde verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV), met de daarin opgenomen tabbladen:

 • voorblad Inkoop Forensische Zorg (hierna IFZ), totaal omzet DBBC’s inkoop forensische zorg (OFZ/FZG/JVZ/VD);

 • Omzet NHC IFZ;

 • voorblad TBS, totaal omzet DBBC’s TBS (regulier en tenders);

 • Omzet NHC TBS;

 • Stand OHW, verantwoordingsoverzicht inzake de (totaal) stand OHW peildatum 31 december 2014, gespecificeerd per SKN (per contractjaar en per contractsoort),

 • Stand ANG, verantwoordingsoverzicht inzake de (totaal) stand van het ANG peildatum 31 december 2014, gespecificeerd per SKN (per contractjaar en per contractsoort)

 • Stand Goedgekeurde facturatie, verantwoordingsoverzicht inzake het (totaal) saldo van de in 2014 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s, gespecificeerd per SKN (per contractjaar en per contractsoort).



Normenkader

De Nederlandse Zorgautoriteit (verder afgekort als NZa) is verantwoordelijk voor het vaststellen van prestaties en tarieven voor de forensische zorg. In dit kader heeft de NZa Beleidsregels en Nadere regels voor de forensische zorg opgesteld (zie hiervoor ook www.nza.nl).


DForZo heeft in dit controleprotocol een normenkader opgenomen. Dit normenkader is gebaseerd op diverse voorschriften in het kader van de omzet in DBBC’s voor zowel de gesubsidieerde TBS en de op basis van inkoop bekostigde forensische Zorg. De voorschriften2 zijn terug te vinden in de onderstaande documenten (verder genoemd als “de voorschriften”):

 • de Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra 2014 (Handleiding planning & control particuliere FPC’s, gesubsidieerde TBS) en/of

 • de Handleiding Financiering en Registratie 2014 (inkoop forensische zorg).

 • Uitvoeringsregels DBBC’s, opgesteld door DforZo (Onderhanden werk bepaling DBBC voor de forensische zorg en uitvoeringsregel Tender- en aanbestedingsregels voor de forensische zorg).De uitvoeringsregels zijn terug te vinden op de website www.forensischezorg.nl onder de map documenten 2014 / Verantwoording 2014.

 • Kaderegeling AO/IB DBBC Forensische Zorg 2014, zie ook website www.forensischezorg.nl

 • Beleidsregels, opgesteld door de NZa, zie hiervoor de laatst opgestelde Beleidsregels Forensische zorg van de NZa (www.nza.nl)

 • Nadere regels, opgesteld door de NZa, zie hiervoor de laatst opgestelde nadere regels forensische zorg van de NZa (www.nza.nl)

 • De uitvoeringsregels bevatten de uitwerkingen van de bekostigingssystematiek voor de forensische zorg 2014. Deze uitvoeringsregels gelden voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gecontracteerd. Deze contracten, tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de zorgaanbieders, zijn de juridische grondslag voor de uitvoeringsregels.

Deze voorschriften vormen de context waarbinnen de instelling dient te opereren. Van de accountant wordt niet verwacht deze voorschriften integraal te controleren. De werkzaamheden van de accountant zijn gericht op de zaken die als toetsingscriteria in dit protocol zijn beschreven.



2.5 Toetsingscriteria

Om de juistheid van de financiële realisatie productie 2014 vast te stellen moet de accountant in ieder geval vaststellen dat:



 • de gedeclareerde zorg is geleverd aan de cliënt op basis van uren/dagen;

 • de cliënt over een geldig indicatiebesluit beschikt;

 • de gedeclareerde zorg niet valt buiten de duur van een van de –geldige- forensische zorgtitels.

Voor specifieke toetsingscriteria wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 tot en met 7 van dit protocol.



2.6 Definities
Hieronder zijn de door DForZo geformuleerde en door de zorgaanbieders te hanteren definities van de aan de DBBC gerelateerde onderwerpen en verantwoordingsoverzichten weergegeven.
Van onderstaande definities kan door zorgaanbieders niet worden afgeweken.
Boekjaar:

Het boekjaar is het kalenderjaar en heeft betrekking op het jaar waarin de factuur is goedgekeurd.


Contractjaar:
Het contractjaar is het jaar dat de DBBC’s is gestart. De uitvoering kan over een kalenderjaar heen gaan, afhankelijk van de start en einddatum van een DBBC. De looptijd van een DBBC’s bedraagt maximaal 365 dagen.
Onderhandenwerk (OHW) DBBC’s:

Onder het OHW 2014 wordt verstaan alle DBBC’s die per 31 december 2014 nog niet zijn afgesloten. Dit kan van toepassing zijn over meerdere contractjaren. (DBBC’s die langer dan 365 dagen openstaan staan alleen administratief open. Er kan immers nooit meer dan 365 dagen worden gefactureerd op 1 DBBC).


Afgesloten nog niet gefactureerd DBBC’s en nog niet goedgekeurde gefactureerde DBBC’s per 31 december 2014 (ANG):

Onder de ANG per 31 december 2014 worden verstaan:



 • alle DBBC’s die zijn afgesloten, maar nog niet zijn gefactureerd in boekjaar 2014 en

 • alle DBBC’s die zijn afgesloten en gefactureerd maar waarvan de factuur nog niet is goedgekeurd in 2014.

Onder de ‘nog niet goed gekeurde gefactureerde DBBC’s wordt derhalve verstaan:
Alle in boekjaar 2014 gefactureerde DBBC’s waarop in het kalenderjaar 2014 bij de zorgaanbieder nog geen retourinformatie/omschrijving ‘goedgekeurd’ is ontvangen. Hierbij geldt ook dat het kan gaan over meerdere contractjaren.
Goedkeurde gefactureerde DBBC’s (per SKN)

Onder goedgekeurde gefactureerde DBBC’s wordt verstaan: Alle DBBC facturen die bij DForZo in het kalenderjaar (boekjaar) 2013 of 2014 (betrekking hebbende op de contractjaren 2011,2012, 2013 en 2014) zijn ingediend maar waarbij de zorgaanbieder de retourinformatie ‘goedgekeurd’ in het kalenderjaar 2014 heeft ontvangen. Inhoudende dat: indien de datum van de retourinformatie/omschrijving ‘goedgekeurd’ na afloop van het kalenderjaar 2014 is ontvangen (in 2015), dient de waarde van de gefactureerde DBBC’s opgenomen te worden onder ANG 2014.


Bepaling opbrengstwaarde

Voor de bepaling van de opbrengstwaarde voor het onderdeel “behandeling” bij het OHW (alleen van toepassing op het contractjaar 2014) dient de zorgaanbieder het eigen intern bepaalde uurtarief te hanteren3. Voor al de overige onderdelen van het OHW dienen ter bepaling van de opbrengstwaarde OHW, de tarieven te worden gehanteerd die door de NZa zijn afgegeven met betrekking tot de DBBC’s. Voor nadere bijzonderheden zie ook paragraaf 5.3.2.



3. Materialiteit en controletolerantie



3.1 Inleiding
Voor de controle van de standen OHW, ANG en Facturatie en overige onderdelen dient de accountant uit te gaan van een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 97%. Dit betekent dat de controle zodanig moet worden ingericht dat met een betrouwbaarheid van 95% kan worden vastgesteld dat niet meer dan 3% van het totaalbedrag per totaalstand OHW, ANG en Facturatie en overige onderdelen over 2014 niet juist is.
De externe accountant dient zijn controle zodanig in te richten dat een redelijke mate van zekerheid wordt bereikt. De externe accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de verantwoording de volgende goedkeuringstoleranties:


Soort Controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de verantwoording

< 3%

> 3% en

< 5%

N.v.t.

> 5%
















Onzekerheden in de controle en de verantwoording

< 3%

> 3% en <10%

> 10%

N.v.t.

Voor de bepaling van de materialiteit wordt voor alle contractjaren en de daarmee corresponderende contractsoorten tezamen uitgegaan van:



 1. de totale mutatie in het bedrag van het OHW in 2014;

 2. de totale mutatie in het bedrag van de ANG in 2014;

 3. het totaal bedrag van de in het boekjaar 2014 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s.

 4. het totaal bedrag NHC van de in het boekjaar 2014 verantwoorde dagen per beveiligingsniveau maal het daarbij behorende tarief.



3.2 Fouten en onzekerheden
De accountant rapporteert de uit zijn onderzoek geconstateerde onjuistheden aan de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder deze dient te corrigeren. Alle fouten moeten in het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) door of namens het bestuur van de zorgaanbieder worden gecorrigeerd en onzekerheden in het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) moeten nader worden onderzocht.
Fouten

Van een fout in de nacalculatie opgave is sprake wanneer gebleken is dat -een gedeelte van-

een post niet in overeenstemming is met de toetsingscriteria.

Fouten worden in absolute zin opgevat, saldering van fouten is daarom niet toegestaan.


De foutevaluatie dient op SKN-niveau plaats te vinden.
Fouten zijn bijvoorbeeld:

Ad a: de gedeclareerde zorg is niet of gedeeltelijk niet geleverd aan de cliënt;

Ad b: voor de gedeclareerde zorg is geen geldig indicatiebesluit aanwezig terwijl dit wel het geval zou moeten zijn;

Ad c: de geleverde zorg viel niet binnen de duur van een –geldige- forensische titel.

Ad b:

Het kan voorkomen dat de financiële realisatie een bedrag bevat waar voor nog geen indicatiebesluit(en) aanwezig is (zijn), maar waarvoor wel (een) indicatiebesluit(en) is (zijn) aangevraagd. Dit bedrag dient door de zorgaanbieder in de toelichting bij de nacalculatie opgave 2014 te worden vermeld. De accountant dient deze toelichting te betrekken bij zijn controle. Voor de evaluatie van deze post moet een nog te verkrijgen indicatie voor het jaar 2014 als onzekerheid worden aangemerkt.


Ad c: bij de vraag of de geleverde zorg aan een cliënt binnen de duur van een –geldige- forensische titel is geleverd, dient te worden nagegaan of productie wordt gedeclareerd die buiten de duur van een –geldige- forensische titel valt. Zorg geleverd buiten de duur van een –geldige- forensische titel niet vergoed.
Incidentele/structurele fouten

Bij fouten in het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) kan onderscheid gemaakt worden in incidentele en structurele fouten. Van een incidentele (geïsoleerde) fout is sprake als het een toevallige fout betreft. Bij incidentele fouten wordt op prestatieniveau onderzocht of deze fout eenmalig voorkomt of op meerdere momenten in het jaar (totale controleperiode). Het totaalbedrag van de fout op prestatieniveau wordt gecorrigeerd.


Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout is gelegen in (onderdelen van) het systeem van uitvoering, waardoor fouten met een (zeker) herhalingskarakter (kunnen) optreden. Structurele fouten moeten niet alleen verder worden uitgezocht en in

totaliteit worden gecorrigeerd, maar ook het systeem van uitvoering waardoor de fouten zijn ontstaan dient te worden geëvalueerd (opname in risicoanalyse, aanpassing systeem).


Onzekerheden in de controle/in het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV)

Een onzekerheid in de controle/in het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) doet zich voor als gebleken is dat onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar is om en – gedeelte van een – post als goed of fout aan te merken.


Zorgaanbieder

De zorgaanbieder dient alle geconstateerde incidentele en structurele fouten te corrigeren in het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV). Dit geldt dus ook voor fouten die onder de tolerantie blijven. Niet gecorrigeerde fouten op prestatieniveau dienen in de toelichting bij het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) door de zorgaanbieder gekwantificeerd te zijn opgenomen. De accountant moet hierover in zijn controleverklaring een paragraaf op nemen ter benadrukking van deze aangelegenheid. Fouten en onzekerheden in het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) die de zorg aanbieder om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, vermeldt de zorgaanbieder in de toelichting bij het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) met vermelding van de objectieve verhindering om te kunnen corrigeren. Deze toelichting wordt door de NZa betrokken bij de vaststelling van het budget.


Accountant

De accountant dient na te gaan of de zorgaanbieder de geconstateerde incidentele en structurele fouten heeft gecorrigeerd en met de onzekerheden in het verantwoordingsdocument DBBC 2014 def (incl CV) is omgegaan zoals hierboven is vermeld.


De accountant neemt de niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden mee in zijn oordeelsvorming in de controleverklaring.


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina