Ministerie van Veiligheid en Justitie Divisie ForZo jji (dji) 2015Dovnload 193.86 Kb.
Pagina1/3
Datum24.08.2016
Grootte193.86 Kb.
  1   2   3

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Divisie ForZo JJI (DJI) 2015

Aanwijzing Controleprotocol

Omzetverantwoording DBBC’s 2015
Omzet goedgekeurde gefactureerde DBBC’s 2015, afgesloten maar nog niet gefactureerde en/of nog niet goedgekeurde gefactureerde (ANG) DBBC’s per 31 december 2015, onderhanden werk (OHW) DBBC’s per 31 december 2015, omzet NHC 2015 inzake de Inkoop Forensische Zorg (IFZ) en de TBS en de vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) DBBC’s 2015

Inhoud


 1. Inleiding

 2. Doelstellingen, procedures en normenkader

 3. Materialiteit, fouten en onzekerheden

 4. Onderhanden werk DBBC’s (OHW) 2015

 5. Afgesloten nog niet gefactureerde DBBC’s en Afgesloten maar nog niet goedgekeurde gefactureerde DBBC’s (ANG DBBC’s) 2015

 6. Goedgekeurde gefactureerde DBBC’s 2015

 7. Omzet NHC 2015 (IFZ en/of TBS)

 8. Vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Beheersing

 9. Modelteksten controleverklaring1. Inleiding

Voor de uitvoering van de bepalingen die zijn opgesteld ten behoeve van het onderzoek naar de naleving van subsidievoorwaarden en inkoopafspraken in het kader van de forensische zorg is het gewenst aan de controlerende accountant aanwijzingen te verstrekken. In dat kader wordt door de Minister van Veiligheid en Justitie aan de zorgaanbieders een aanwijzing gegeven ten behoeve van zijn met de controle belaste accountant. Voor de controle op de bekostiging in DBBC’s 2015 betreft dit een aanwijzing in de vorm van het Controleprotocol Omzetverantwoording DBBC’s 2015.


Dit controleprotocol stelt eisen aan het door de accountant uit te voeren onderzoek naar:
a. de juistheid van de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 en
b. de verenigbaarheid van de ‘Vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) DBBC’s 2015’ (en indien van toepassing de bijbehorende toelichting bij de vragenlijst) met de Omzetverantwoording DBBC’s 2015.
Dit protocol is van toepassing op de accountantscontrole bij zorgaanbieders waarvoor in 2015 en eerdere jaren zorgafspraken in DBBC’s zijn gemaakt en uit dien hoofde (nog) verantwoordings-verplichtingen hebben richting de divisie ForZo /JJI (DJI) onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit kader wordt opgemerkt dat het hier betreft de inkoopafspraken voor zowel de inkoop forensische zorg (hierna IFZ genoemd en betreft de contractsoorten OFZ, FZG, JVZ en Verdiepingsdiagnostiek, hierna VD) en de gesubsidiëerde forensische zorg voor de TBS (FPC’s) als wel voor de inkoop TBS plaatsen (diverse FPK’s en de stichting Trajectum).
Het controleprotocol Omzetverantwoording DBBC’s 2015 is ten opzichte van het jaar 2014 in het bijzonder op de volgende punten gewijzigd:

a. het voorschrijven van en de keuzeverplichting voor de zorgaanbieder met betrekking tot de te hanteren berekeningssystematiek voor de bepaling van de verwachte opbrengstwaarde van de behandelcomponent OHW DBBC’s (zie paragraaf 4.3.2);

b. de controle op de levering van zorg (verblijf, behandeling en dagbesteding).
De controlecriteria in dit kader zijn ten opzichte van de voorgaande jaren aangescherpt en/of nader toegelicht en geconcretiseerd (zie paragraaf 6.3).
De onderzoeksaanpak is de primaire verantwoordelijkheid van de accountant. Het doel van dit controleprotocol is niet om de aanpak van de controleopdracht voor te schrijven. De accountant betrekt bij zijn controle onder andere de risicoanalyse, de Administratieve Organisatie (AO) en de Interne Beheersing (IB) van de zorgaanbieder en bepaalt zelfstandig de in te zetten controle-middelen.
De accountant hanteert dit controleprotocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast voert de accountant zijn controle uit in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) en dit controleprotocol. De controle van de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 is een controleopdracht (NV COS 805).
De accountant is zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende werkzaamheden ter verkrijging van voldoende controle informatie dat de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 juist is.
Met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2015 dient vóór 1 juni 2016 door de zorgaanbieder voor zover van toepassing en afzonderlijk in de webapplicatie ForZa van de divisie ForZo/JJI (DJI) een Omzetverantwoording DBBC’s 2015 te worden ingediend inzake de IFZ (contractsoorten (OFZ/FZG/JVZ/VD) en/of de TBS (gesubsidiëerdereTBS en inkoopplaatsen TBS).

De omzet in DBBC’s (inclusief de omzet NHC’s) 2015 wordt bepaald door de volgende onderdelen: 1. de mutatie in het totaal saldo van het bedrag van het OHW DBBC’s tussen de peildata 31 december 2014 en 31 december 2015;

 2. de mutatie in het totaal saldo van het bedrag van de ANG DBBC’s tussen de peildata 31 december 2014 en 31 december 2015;

 3. het totaal bedrag van de in het kalenderjaar 2015 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s.

In de webapplicatie ForZa wordt de totale omzetverantwoording DBBC’s als volgt gedifferentiëerd:

a. Totaalsheet (voorblad) inzake de DBBC omzet 2015 (exclusief NHC’s). De cijfers van dit totaalsheet worden binnen de webapplicatie ForZa automatisch gegenereerd en zijn ten behoeve van de bepaling van de DBBC omzet 2015 (exclusief NHC’s) gebaseerd op de onderliggende DBBC sheets (OHW, ANG en goedgekeurde facturen).

b. Totaalsheet (voorblad) inzake de NHC omzet 2015. De cijfers van dit totaalsheet worden binnen de webapplicatie ForZa automatisch gegenereerd en zijn ten behoeve van de bepaling van de NHC omzet 2015 gebaseerd op de verblijfsdagen vallend in het boekjaar 2015 (contractjaren 2014/2015) en de onderliggende DBBC sheets (OHW, ANG en goedgekeurde facturen).2. Doelstellingen, procedures en normenkader
2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen van het accountantsonderzoek. Tevens worden de werkwijze en de verantwoordelijkheidsverdeling bij het onderzoek tussen zorgaanbieder, externe accountant en het ministerie van Veiligheid en Justitie beschreven. Ten slotte worden in dit hoofdstuk de objecten van de controle en het normenkader benoemd.2.2 Doelstellingen accountantsonderzoek

De doelstelling van het accountantsonderzoek is te komen tot een oordeel, uitgedrukt in één van de voorgeschreven teksten voor de controleverklaring (zie hoofdstuk 9), omtrent de juistheid van de door de zorgaanbieder ingediende Omzetverantwoording DBBC’s 2015.


De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van de kaders die de divisie ForZo/JJI (DJI) in dit controleprotocol geeft.
Tevens beoordeelt de accountant of de door de instelling in te dienen Vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) DBBC’s 2015, verenigbaar is met de Omzetverant-woording DBBC’s 2015. In dit kader wordt volledigheidshalve opgemerkt dat de vragenlijst AO/IB geen apart onderdeel vormt van de controle op de Omzetverantwoording DBBC’s 2015.
De accountant wordt alleen geacht de verenigbaarheid van de vragenlijst met de verantwoording te toetsen. De accountant stelt in dit kader vast dat de informatie in de vragenlijst niet strijdig is met de informatie in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015. Indien blijkt dat de antwoorden van de zorgaanbieder in de vragenlijst niet in lijn zijn met de informatie in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 vermeldt de accountant dit in de controleverklaring in de paragraaf Verklaring betreffende de vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) DBBC’s 2015

2.3 Procedure van het onderzoek en de verantwoording 2015

De procedure van het onderzoek naar de juistheid van de omzetverantwoording DBBC’s Forensische Zorg 2015 (inclusief de totstandkoming van de verantwoording in de webapplicatie ForZo) ziet er als volgt uit: • De divisie ForZo /JJI (DJI) draagt er zorg voor dat in de maand januari 2016 ten behoeve van de zorgaanbieders in de webapplicatie ForZa een gespecificeerd overzicht beschikbaar wordt gesteld inzake de in het kalenderjaar 2015 goedgekeurde DBBC facturen (betreft DBBC facturen met de retour informatie goedgekeurd in kalenderjaar 2015).
  De specificatie van de door de divisie ForZo /JJI (DJI) in het jaar 2015 goedgekeurde DBBC facturen en de daarmee corresponderende stand zal geschieden op basis van het Controle Facturatie Systeem (verder afgekort als FCS)

 • De zorgaanbieder stelt vast dat de door de divisie ForZo /JJI (DJI) beschikbaar gestelde saldo opgave (specificatie) van de stand van de goedgekeurde DBBC facturen 2015 (conform FCS) aansluit met de eigen interne administratie en draagt anders zorg voor een aansluiting na afstemming van verschillen met de divisie ForZo /JJI (DJI). De door de divisie ForZo /JJI (DJI)) verstrekte saldo opgave (specificatie) m.b.t. het (totaal) bedrag van de in het boekjaar 2015 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s is hierbij leidend voor de verantwoording.

 • De zorgaanbieder stelt het verantwoordingsdocument DBBC’s 2015 op conform de voorschriften en het normenkader. De vereiste gegevens inzake de OHW DBBC’s, ANG DBBC’s en de verdeling van de verblijfsdagen naar de diverse beveiligingsniveau’s (dit ter bepaling van de omzet NHC’s), worden door de zorgaanbieder ingevoerd in de webapplicatie ForZa van de divisie ForZo /JJI (DJI).

 • De zorgaanbieder dient voorafgaande aan de definitieve invoer van de gegevens inzake de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 in ForZa, een aantal gegevens af te stemmen met de divisie ForZo /JJI (DJI). Het betreft hier een afstemming m.b.t. de juistheid van de DBBC’s die worden opgenomen in de stand OHW DBBC’s en de stand ANG DBBC’s. De divisie ForZo /JJI (DJI) koppelt de eventuele hieruit voortkomende issues terug aan de zorgaanbieder.
  De af te stemmen gegevens hebben in het bijzonder betrekking op de juistheid van de goedgekeurde facturatiestand 2015 en de juistheid van de SKN’s opgenomen in de stand OHW DBBC’s 2015 en ANG DBBC’s 2015.
  De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de terugkoppeling door de divisie ForZo /JJI (DJI) inzake diverse issues correct worden verwerkt in de DBBC verantwoording 2015.

 • De zorgaanbieder geeft de externe accountant opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de juistheid van het verantwoordingsdocument DBBC’s 2015. In de opdracht aan de externe accountant betrekt de zorgaanbieder de in dit protocol genoemde objecten van onderzoek.

 • De zorgaanbieder brengt, indien nodig en voor zover mogelijk, correcties aan naar aanleiding van de door de accountant uitgevoerde controle op het verantwoordingsdocument DBBC 2015.
  Fouten en onzekerheden in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 die de zorgaanbieder om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, vermeldt de zorgaanbieder in een toelichting bij de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 met vermelding van de objectieve verhindering om te kunnen corrigeren.

 • De accountant dient na te gaan of de zorgaanbieder de geconstateerde incidentele en/of structurele fouten heeft gecorrigeerd en met de onzekerheden in de Omzetveantwoording DBBC’s 2015 is omgegaan zoals hierboven is vermeld. De accountant neemt de niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden mee in zijn oordeelsvorming in de controleverklaring.

 • De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de onderstaande gegevens en documenten vóór 1 juni 2016 in de webapplicatie ForZa van de Divisie ForZo / JJI (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn ingevoerd en/of geupload:
  1. de gegevens (bedragen en aantallen verblijfsdagen) inzake OHW DBBC’s en ANG DBBC’s.
  In dit kader wordt opgemerkt dat de verantwoordingsgegevens inzake de beginstanden OHW DBBC’s 2015 en ANG DBBC’s 2015 (de eindstanden 2014) en de stand van de goedgekeurde gefactureerde DBBC’s 2015 door DJI in de webapplicatie ForZa worden verwerkt (ingevuld).
  Tevens worden de totaal bedragen inzake de omzet in DBBC’s (exclusief NHC’s) 2015 en de omzet in NHC’s 2015 automatisch door de webapplicatie ForZA gegenereerd en wel op basis van de onderliggende deelverantwoordingen OHW, ANG en goedgekeurde gefactureerde DBBC’s 2015.

2. de door de Raad van Bestuur1 ondertekende totaalsheet (ondertekenblad) inzake de omzetverantwoording DBBC’s 2015.
Dit ten behoeve van de accordering van de omzetverantwoording DBBC’s 2015.
In dit kader wordt opgemerkt dat het totaalsheet inzake de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 tevens voorzien dient te zijn van een stempel van de controlerend accountantskantoor. Dit ten behoeve van de waarmerking door het accountantskantoor.

3. de vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) DBBC’s 2015 (indien van toepassing aangevuld met een toelichting) welke tevens ondertekend is door de Raad van Bestuur.

4. de door de externe accountant afgegeven controleverklaring inzake de Omzetverantwoording DBBC’s 2015.
5. (indien van toepassing) een bijlage waarin de zorgaanbieder niet gecorrigeerde fouten en (voor zover mogelijk) onzekerheden in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 kwantificeert en toelicht. Deze bijlage dient tevens gewaarmerkt te zijn door de accountant.
Het verantwoordingsdocument inzake de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 is te downloaden vanuit de webapplicatie ForZa en terug te vinden onder de menu optie Handleiding/Info, opties Handleiding verantwoording en download lege invulsheet verantwoording.
Ten slotte wordt opgemerkt dat de Divisie ForZo/JJI (DJI) conform de met de zorgaanbieder aangegane overeenkomst en haar reviewbeleid de mogelijkheid heeft een review te (laten) verrichten op de werkzaamheden van de externe accountant. Doelstelling van een dergelijke review is vast te stellen dat de Divisie ForZo/JJI (DJI) kan steunen op de verrichte werkzaamheden van de externe accountant.

2.4 Object van onderzoek en normenkader
Object van onderzoek
Het object van onderzoek is de door de zorgaanbieder opgestelde Omzetverantwoording(en) DBBC’s 2015 inzake de Inkoop Forensische Zorg (hierna IFZ, betreft de contractsoorten OFZ/FZG/JVZ/VD) en/of de TBS (de gesubsidiëerde TBS en de inkoopplaatsen TBS).
Voor de omzetverantwoording DBBC’s 2015 inzake de IFZ en de TBS worden de onderstaande verantwoordingsheets in de webapplicatie ForZa onderscheiden:

a. Totaalsheet (voorblad) inzake de DBBC omzet 2015 (exclusief NHC’s). De cijfers van dit totaalsheet worden binnen de webapplicatie ForZa automatisch gegenereerd en zijn ten behoeve van de bepaling van de DBBC omzet 2015 (exclusief NHC’s) gebaseerd op de onderliggende DBBC sheets (OHW, ANG en goedgekeurde facturen).

b. Totaalsheet (voorblad) inzake de NHC omzet 2015. De cijfers van dit totaalsheet worden binnen de webapplicatie ForZa automatisch gegenereerd en zijn ten behoeve van de bepaling van de NHC omzet 2015 gebaseerd op de verblijfsdagen vallend in het boekjaar 2015 (contractjaren 2014/2015) en de onderliggende DBBC sheets (OHW, ANG en goedgekeurde facturen).

c. Verantwoordingssheet stand OHW DBBC’s, betreft een detail verantwoordingsoverzicht inzake de totaal stand OHW DBBC’s peildatum 31 december 2015.

d. Verantwoordingssheet stand ANG, betreft een detail verantwoordingsoverzicht inzake de totaal stand van het ANG DBBC’s peildatum 31 december 2015.

e. Verantwoordingssheet stand Goedgekeurde facturatie, verantwoordingsoverzicht inzake het saldo van de in 2015 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s. De gegevens inzake de in 2015 goedgekeurde gefactureerde DBBC’s, worden in de webapplicatie ForZa door de DJI vooraf ingevuld (verwerkt).Normenkader

De Nederlandse Zorgautoriteit (verder afgekort als NZa) is verantwoordelijk voor het vaststellen van prestaties en de maximum tarieven voor de forensische zorg. In dit kader heeft de NZa Beleidsregels en Nadere regels voor de forensische zorg opgesteld (zie hiervoor ook www.nza.nl).


DJI heeft in dit controleprotocol een normenkader opgenomen. Dit normenkader is gebaseerd op diverse voorschriften in het kader van de omzet in DBBC’s voor zowel de gesubsidieerde TBS en de op basis van inkoop bekostigde forensische Zorg. De voorschriften2 zijn terug te vinden in de onderstaande documenten (verder genoemd als “de voorschriften”):

 • de Handleidingen Planning & Control particuliere FPC’s en Rijks FPC’s (gepubliceerd op www.forensischezorg.nl);

 • de Handleiding Financiering en Registratie 2015 (betreft inkoop forensische zorg inclusief de inkoopplaatsen TBS, gepubliceerd op www.forensischezorg.nl) ).

 • Kaderegeling AO/IB DBBC Forensische Zorg 2015, gepubliceerd op www.forensischezorg.nl;

 • De Spelregels Forensische Zorg 2015 (DBBC-registratie Forensische Zorg, zie hiervoor de publicatie op www.nza.nl).

 • Beleidsregels, opgesteld door de NZa, zie hiervoor de laatst opgestelde Beleidsregels Forensische zorg van de NZa (de publicatie op www.nza.nl);

 • Nadere regels, opgesteld door de NZa, zie hiervoor de laatst opgestelde nadere regels forensische zorg van de NZa (publicatie op www.nza.nl).

De voorschriften vormen de context waarbinnen de instelling dient te opereren. Van de accountant wordt niet verwacht deze voorschriften integraal te controleren. De werkzaamheden van de accountant zijn in het bijzonder gericht op de zaken die als toetsingscriteria in dit protocol zijn beschreven. Hoe de accountant de controle verder vormgeeft wordt overgelaten aan zijn professional judgement.


2.5 Toetsingscriteria
Om de juistheid van de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 vast te stellen dient de accountant in zijn controle in ieder geval de diverse toetsingscriteria genoemd in dit controleprotocol te betrekken. Voor de uitwerking van de specifieke toetsingscriteria wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 tot en met 8 van dit protocol. Hoe de accountant de controle verder vormgeeft wordt overgelaten aan zijn professional judgement.
2.6 Definities
Hieronder zijn de door de divisie ForZo/JII (DJI) geformuleerde en door de zorgaanbieders te hanteren definities van de aan de DBBC gerelateerde onderwerpen en verantwoordingsoverzichten weergegeven.
Van onderstaande definities kan door zorgaanbieders niet worden afgeweken.
Boekjaar:

Het boekjaar is het kalenderjaar en heeft betrekking op het jaar waarin de factuur is goedgekeurd.


Contractjaar:
Het contractjaar is het jaar dat de DBBC is gestart. De uitvoering kan over een kalenderjaar heen gaan, afhankelijk van de start en einddatum van een DBBC. De looptijd van een DBBC bedraagt maximaal 365 dagen.
Onderhanden werk (OHW) DBBC’s:

Onder het OHW 2015 wordt verstaan alle DBBC’s die per 31 december 2015 nog niet zijn afgesloten.


Afgesloten nog niet gefactureerde DBBC’s en nog niet goedgekeurde gefactureerde DBBC’s per 31 december 2015 (ANG):

Onder de ANG per 31 december 2015 worden verstaan: • alle DBBC’s die zijn afgesloten, maar nog niet zijn gefactureerd in boekjaar 2015 en

 • alle DBBC’s die zijn afgesloten en gefactureerd maar waarvan de factuur nog niet is goedgekeurd in 2015.

Onder de ‘nog niet goed gekeurde gefactureerde DBBC’s wordt derhalve verstaan:
Alle in boekjaar 2015 gefactureerde DBBC’s waarop in het kalenderjaar 2015 bij de zorgaanbieder nog geen retourinformatie/omschrijving ‘goedgekeurd’ is ontvangen. Hierbij geldt dat het kan gaan over meerdere contractjaren.
Goedkeurde gefactureerde DBBC’s (per SKN)

Onder goedgekeurde gefactureerde DBBC’s wordt verstaan: Alle DBBC facturen die bij DJI in het kalenderjaar (boekjaar) 2015 zijn ingediend en de zorgaanbieder de retourinformatie ‘goedgekeurd’ in het kalenderjaar 2015 heeft ontvangen. Inhoudende dat: indien de datum van de retourinformatie/omschrijving ‘goedgekeurd’ na afloop van het kalenderjaar 2015 is ontvangen (in 2016), de waarde van de gefactureerde DBBC’s opgenomen dient te worden onder ANG DBBC’s 2015.3. Materialiteit, fouten en onzekerheden3.1 Materialiteit
De externe accountant dient zijn controle zodanig in te richten dat een redelijke mate van zekerheid wordt bereikt. Dit wil voor het onderhavige onderzoek zeggen dat met een zodanig zekerheidsniveau moet worden gecontroleerd dat met 95% betrouwbaarheid gesteld moet kunnen worden dat niet meer dan 3% van het totaalbedrag van de omzet in DBBC’s 2015 (inclusief NHC’s) zijnde de som van de goedgekeurde gefactureerde DBBC’s 2015 + de mutatie van het OHW DBBC 2015 + de mutatie van de ANG DBBC 2015 + het bedrag voor de NHC’s 2015 inzake de in het boekjaar 2015 verantwoorde aantal verblijfsdagen (per beveiligingsniveau), onjuist is.
Voor de strekking van de controleverklaring gelden de volgende toleranties, die uitgedrukt zijn in een percentage van het totaal van de te toetsen bedragen van de omzet in DBBC’s 2015:


Soort Controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de verantwoording

< 3%

> 3% en

< 5%

N.v.t.

> 5%
Onzekerheden in de controle en de verantwoording

< 3%

> 3% en <10%

> 10%

N.v.t.3.2 Fouten en onzekerheden
De accountant rapporteert de uit zijn onderzoek geconstateerde onjuistheden aan de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder deze dient te corrigeren.

Fouten moeten voor zover mogelijk in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 door of namens het bestuur van de zorgaanbieder worden gecorrigeerd en onzekerheden in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 moeten nader worden onderzocht.


Fouten

Van een fout in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 is sprake wanneer gebleken is dat

– een gedeelte van – een post niet in overeenstemming is met de toetsingscriteria. Fouten worden in absolute zin opgevat, saldering van fouten is daarom niet toegestaan.
Incidentele en structurele fouten

Bij fouten in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 kan onderscheid gemaakt worden in incidentele en structurele fouten. Van een incidentele (geïsoleerde) fout is sprake als het een toevallige fout betreft. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat in principe geen herhaling optreedt van de geconstateerde fout. Hierbij neemt de accountant de bepaling van Standaard 530.13 in acht.


Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout is gelegen in (onderdelen van) het systeem van uitvoering, waardoor fouten met een (zeker) herhalingskarakter (kunnen) optreden.

Structurele fouten moeten niet alleen verder worden uitgezocht en worden gecorrigeerd, maar ook het systeem van uitvoering waardoor de fouten zijn ontstaan dient te worden geëvalueerd (opname in risicoanalyse, aanpassing systeem).


Onzekerheden in de controle en de Omzetverantwoording DBBC’s 2015

Een onzekerheid in de controle en/of de Omzetverantwoording DBBC’s 2015

doet zich voor als gebleken is dat onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar is om

een –gedeelte van een– post als goed of fout aan te merken.


Zorgaanbieder

De zorgaanbieder dient voor zover mogelijk alle geconstateerde incidentele en structurele fouten te corrigeren in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015. Dit geldt dus ook voor fouten die onder de tolerantie blijven. Fouten en onzekerheden in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 die de zorgaanbieder om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, vermeldt de

zorgaanbieder in de toelichting bij de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 met vermelding van de objectieve verhindering om te kunnen corrigeren.

Accountant

De accountant dient na te gaan of de zorgaanbieder de geconstateerde incidentele en structurele fouten heeft gecorrigeerd en met de onzekerheden in de Omzetverantwoording DBBC’s 2015 is omgegaan zoals hierboven is vermeld. De accountant neemt de niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden mee in zijn oordeelsvorming in de controleverklaring.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina