Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat WaterdienstDovnload 377.46 Kb.
Pagina2/11
Datum22.07.2016
Grootte377.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1INLEIDING


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding van het Wvo landelijk toezichtplan scheepswerven en de functies van een toezichtplan.
1.1Aanleiding


Binnen Rijkswaterstaat (RWS) is in het kader van de professionalisering van de milieuwethandhaving afgesproken dat voor alle ‘bronnen’ toezichtplannen worden opgesteld. Het begrip 'bron' moet hierbij ruim worden opgevat. Het kan om een bedrijf of een branche gaan, maar ook om een werk, een doelgroep, een activiteit, een (lozings)object of zelfs een wet of gebied.

Uit de landelijke Rijkswaterstaat risicoanalyse van 2007 voor de milieuwethandhaving, zijn scheepswerven als een belangrijke bron naar voren gekomen. Scheepswerven vormen een redelijk homogene groep die gelijksoortige activiteiten uitvoeren. Om deze redenen heeft Rijkswaterstaat er voor gekozen voor de scheepswerven een branche toezichtplan op landelijk niveau op te stellen.
1.2Functie toezichtplan


Een toezichtplan beschrijft de wijze waarop Rijkswaterstaat het toezicht uitvoert op een bepaalde bron. Het toezichtplan is een hulpmiddel om gestructureerd, uniform en transparant te werken maar ook om menskracht en middelen effectief en efficiënt in te zetten en in te plannen.

Een toezichtplan legt de link tussen te realiseren doelen en de milieurelevantie en milieuprestatie van ‘een bron’. In een toezichtplan staat de wijze waarop ‘een bron’ wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat. Aan het opstellen van een (nieuw) toezichtplan gaat in principe dan ook een nalevingsonderzoek en een risicoanalyse vooraf.Een toezichtplan heeft vier functies:  1. Inzicht geven in welke risico’s er zijn ten aanzien van de ‘bron’;

  2. Intern werkkader voor controle van ‘de bron’;

  3. Intern RWS hulpmiddel voor het plannen van menskracht en middelen;

  4. Instrument om gericht over en met de doelgroep te communiceren.Een toezichtplan is geen statisch document. Het heeft de elementen analyseren, verbeteren, plannen, uitvoeren en monitoren van de verbetercyclus in zich en wordt dus periodiek herzien. Hoe vaak dit is hangt van ‘de bron’ en de ontwikkelingen rond ‘de bron’ af.
1.3 Reikwijdte toezichtplan scheepswerven


Dit toezichtplan richt zich op de scheepswerven die een (mogelijke) emissie hebben naar Rijkswater. Dit zijn enerzijds scheepswerven met een Wvo vergunning van Rijkswaterstaat en anderzijds de scheepswerven die werkzaamheden aan of nabij water in beheer van Rijkswaterstaat uitvoeren.

Onder scheepswerven worden de bedrijven verstaan die zich bezighouden met scheepsbouw en/of -reparatie. De bijbehorende SBI-codes zijn in principe: DM3511; Nieuwbouw en reparatie van schepen (geen sport- en recreatievaartuigen), baggermateriaal, booreilanden, etc. en DM3512; Nieuwbouw en reparatie van sport- en recreatievaartuigen. Daarnaast vallen bedrijven met een andere SBI-code, die ook scheepsbouw en -reparatie werkzaamheden verrichten, onder de reikwijdte van dit toezichtplan.

Onder dit toezichtplan vallen niet jachthavens, plaatsen waar pleziervaartuigen in of uit het water worden gehaald, wachtplaatsen van binnenvaartschepen en andere plaatsen waar (mogelijk) incidenteel aan schepen wordt gewerkt (kleinschalige onderhoudswerkzaamheden).


1.3Opbouw van het toezichtplan


Het landelijk toezichtplan scheepswerven bestaat uit vier delen. Een strategisch deel, een tactisch deel, een operationeel deel en een (optioneel) regionaal deel.
Het eerste deel van het toezichtplan, het strategische deel, bevat algemene informatie over de doelen die Rijkswaterstaat nastreeft. Het deel geeft informatie over de branche scheepswerven (milieubelang en naleving) in relatie tot de doelen van Rijkswaterstaat. In het deel staat ook welke (potentiële) risico’s Rijkswaterstaat ziet ten aanzien van de branche scheepswerven.

Het tweede deel, het tactische deel, bevat informatie over de aanpak van Rijkswaterstaat en de in te zetten instrumenten (die logisch volgen uit het strategisch deel).

Het derde deel, het operationele deel, beschrijft de richtlijnen voor het toezicht.

De analyses en beschrijvingen in de voorgaande drie delen zijn generiek. In een vierde deel van het toezichtplan, het regionale deel, is ruimte om specifieke regionale en/of bedrijfsspecifieke aspecten te benoemen die afwijken van het landelijke beeld en waar(om) de toezichtsstrategie dus afwijkt van de landelijke aanpak.
1.4Monitoring


Een toezichtplan is geen statisch document maar wordt periodiek herzien. Om een toezichtplan te kunnen herzien, is het nodig om te weten waar de branche staat in relatie tot de gestelde doelen. Met andere woorden: worden de doelen die Rijkswaterstaat heeft gesteld voor de branche bereikt met het toezicht(plan)?

De doelen die Rijkswaterstaat wil bereiken met milieuwethandhaving zijn generiek; beheersen van de emissies door normconform gedrag. Herziening en evaluatie van het toezichtplan kan dan ook voor een belangrijk deel plaatsvinden op basis van de generieke monitoringsinformatie van Rijkswaterstaat zoals: resultaten van inspectiebezoeken, waargenomen overtredingen, analyseresultaten en soorten opgelegde sancties. Daarnaast is vaak ook meer specifieke informatie nodig. Deze informatie wordt in principe verkregen door de projectmatige instrumenten van het toezichtplan te evalueren (projectevaluatie). Het uitvoeren van een nalevingsmeting kan hierbij behulpzaam zijn (zie www.ivw.nl de rapporten Nalevingsmetingen in het waterbeheer en Nalevingsanalyse o.b.v. informatiesystemen).

Het toezichtplan scheepswerven wordt in principe elke 5 jaar herzien.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina