Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat WaterdienstDovnload 377.46 Kb.
Pagina5/11
Datum22.07.2016
Grootte377.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.4Beheersing van de emissies


De emissies vanuit de scheepswerven wordt op een aantal verschillende manieren gereguleerd en beheerst. Met wet- en regelgeving kan een verbod worden ingesteld op het mogen emitteren of toepassen van bepaalde stoffen (bronaanpak). Door het (laten) treffen van technische maatregelen (stand der techniek) kunnen emissies verregaand worden teruggedrongen. Verder is het instrument heffing van oudsher een goed instrument gebleken om de hoeveelheid geloosde zuurstofbindende stoffen en metalen mee terug te dringen.

2.4.1Bronaanpak


Vanuit het verleden werd tributyltin (TBT) en diuron als aangroeiwerendmiddel toegepast in scheepscoatings. Voor het conserveren van binnenvaartschepen werd vooral koolteer (bevat veel PAK) gebruikt.

Inmiddels is het niet meer toegestaan deze stoffen toe te passen. De toepassing van TBT in antifouling is in alle lidstaten van de EU sinds 2003 verboden (vanaf 1992 voor schepen kleiner dan 25 meter). Sinds juli 2005 is de toepassing van diuron in scheepscoatings verboden. Sinds 1997 is het in Nederland verboden om koolteer toe te passen op binnenvaartschepen. Wel zijn nog coatings met een laag PAK-gehalte toegestaan (bitumen).

In september 1999 heeft het CTB (College Toelating Bestrijdingsmiddelen) namens de minister van VWS besloten dat het gebruik van koperhoudende anti-fouling op schepen kleiner dan 25 meter verboden is. Alleen beroepsmatig gebruikte, zeegaande schepen en militaire vaartuigen waren uitgezonderd. Tegen dit besluit zijn de verffabrikanten in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Die rechter heeft de verffabrikanten gelijk gegeven. Daarom is het besluit sinds 6 maart 2003 weer van tafel.

2.4.2Technische maatregelen


De meeste van de stoffen die vrij (kunnen) komen bij scheepswerven, hechten zich goed aan onopgeloste bestanddelen en/of mengen niet (goed) met water. Deze stoffen laten zich goed afvangen met een olie- en slibafscheider. Daarnaast komen er stoffen vrij tengevolge van slijpen, stralen, spuiten etc. die zich diffuus verspreiden.

De technische maatregelen (meestal vastgelegd in een vergunningen) zijn vooral gericht op het beperken van de lozing van zwevend stof en minerale olie en de beperking van diffuse verontreiniging. De module C.6 Scheepsbouw en -reparatie van het werkboek metalektro, dat samen door branche en overheden is opgesteld, is aangewezen als best beschikbare techniek (BBT-document) en dient voor de overheid als basis voor de vergunningverlening. De modelregeling dok- en hellingvloer discipline is een belangrijk document om de diffuse verontreinigingen mee te (laten) beheersen.

Alle scheepswerven die een lozing hebben op oppervlaktewater dienen gereguleerd te zijn door middel van een Wvo-vergunning. In deze vergunning staan de aanwezige (zuivering)technische voorzieningen genoemd (meestal een olie- slibafscheider) en de beheersmaatregelen om diffuse verontreiniging van het oppervlaktewater mee te voorkomen (gebaseerd op de dok- en hellingvloer discipline). De goede werking van de zuivering wordt geborgd door lozingseisen. Om de dok- en hellingvloer discipline te kunnen controleren, is een meldingsplicht bij (uit)dokken nodig. Dit geldt voor dokken, scheepsliften en hellingen met een deur. Schroevendokken en -liften zijn in principe vrijgesteld.

Nog niet in alle gevallen blijken de Wvo vergunning voor scheepswerven adequaat te zijn.2.4.3Heffing


Bureau verontreinigingsheffing Rijkswateren (BVR) stuurt 69 scheepswerven een heffingsaanslag. De hoogte van de heffing wordt voornamelijk bepaald door de zuurstofbindende stoffen, gezamenlijk ongeveer 1000 vervuilingseenheden (ve). De heffing op metalen is nihil (minder dan de drempel van 10 ve).

Er zijn 2 scheepswerven met aanslagen van meer dan 100 ve. Er zijn 50 aanslagen van 10 ve of kleiner. Dat duidt op een forfaitaire aanslag (aanslag op basis van een tabel). Niet bij alle bedrijven die wel een aanslag krijgen, neemt Rijkswaterstaat afvalwatermonsters. Hoe de niet-forfaitaire aanslagen tot stand komen is niet bekend.

BVR heeft aangegeven de bedrijven met een forfaitaire aanslag (tabelbedrijven) voor de bemonstering op nul te willen zetten, met eens in de vijf jaar een actie om te kijken of de goede tabelindeling toegepast wordt. De juiste tabelindeling is van belang om de juiste hoogte van de heffing te kunnen vaststellen.


2.5Nalevinsganalyse


De nalevingsanalyse van de branche scheepswerven rust op een aantal pijlers; nalevingsbeeld van (een deel van) RWS, nalevingsbeeld volgens de branche zelf, informatie uit Wvo-info en de landelijke risicoanalyse sessie van Rijkswaterstaat.

Naleving volgens de Branche


De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft in 2007 door middel van een enquête aan de branche op basis van de Tafel van elf systematiek van het Ministerie van Justitie de mate van naleving van de Wvo door scheepswerven onderzocht (Nalevingmeting ‘Witte Vlekken’, IVW, mei 2007).

Van de 102 aangeschreven scheepswerven hebben er 38 de enquête ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat de naleving van de Wvo volgens de branche nog niet optimaal is. Ruim eenderde (36%) geeft aan de regels het afgelopen jaar wel eens te hebben overtreden. De deelnemers gaven aan te denken dat ook hun collega’s in één op de drie (31%) gevallen de regels niet (volledig) naleeft. Verder geven de deelnemende scheepswerven aan dat ze denken dat ongeveer de helft (47%) van hun collega bedrijven de regels niet goed kennen of begrijpen. Eén van de drijfveren voor de deelnemers om de regels wel na te leven, is de angst voor controles en sancties (37%).

De scheepswerven geven aan dat ze vinden dat het geven van advies en voorlichting een belangrijke taak van handhaving is. Een deel van de bedrijven vindt dat controleurs teveel op de details letten en te weinig op de grote lijnen. De scheepswerven vinden het verder belangrijk dat de controlerende ambtenaar het bedrijf kent.

Nalevingsbeeld RWS


Ook Rijkswaterstaat heeft een analyse gemaakt van de naleving door de doelgroep op basis van de ervaringen van drie diensten (DNH, DNN & DIJG) en eerder genoemde Tafel van elf systematiek. De resultaten van beide analyses staan weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 2

Resultaten risico analyses

Uit de figuur kan worden afgelezen welke aspecten de naleving van de regelgeving bevorderen, dan wel belemmeren (het naleefprofiel). De aspecten worden gescoord op een schaal van 1 tot 5. Hoe hoger de score, des te meer het betreffende aspect de naleving bevordert.
De bedrijven hebben diverse redenen om zich aan de wet te houden. De belangrijkste aspecten die de naleving bevorderen zijn:

  • belang imago (naleven van de regels levert maatschappelijke voordelen op)

  • fysieke controlekans (de partijen denken dat de fysieke controlekans groot is)

  • sanctiekans (de kans dat men na een overtreding een sanctie krijgt opgelegd wordt groot geacht).

Aspecten die de naleving belemmeren zijn onder andere:  • meldingskans (niet visuele overtredingen worden niet snel opgemerkt door de omgeving)

  • administratieve detectiekans (het is relatief gemakkelijk om de administratie niet op orde te hebben)

  • voordelen overtreden (overtreden van de regels levert financiële voordelen op)

  • kosten naleven (het kost de scheepswerven veel tijd, geld en moeite om zich aan de regels te houden). De branche ervaart dit meer belemmerend dan RWS.Risicoanalyse RWS


Rijkswaterstaat plant de handhavingswerkzaamheden onder andere in op basis van risico’s. Dit doet Rijkswaterstaat met het hulpmiddel RiAnTH. RiAnTH staat voor risico analysetool handhaving en is een methode om risico’s en naleeftekorten in beeld te brengen. De methodiek is ook gebaseerd op de Tafel van elf systematiek van het Ministerie van Justitie. De risico’s en de naleving worden op basis van ‘expert judgement’ en ervaringen gescoord. Rijkswaterstaat heeft in juli 2007 een landelijke risicoanalyse uitgevoerd met RiAnTH. De branche scheepswerven is in deze bijeenkomst als relevant naar voren gekomen. Gemiddeld scoorde de branche in het kwadrant rood, dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat een (relatief) hoog naleeftekort en een groot risico ervaart ten aanzien van de branche scheepswerven. Het risicobeeld verschilt echter per regionale dienst van Rijkswaterstaat. Op basis van het regionale risicobeeld kan een regionale dienst de landelijk vastgestelde aanpak zoals in dit toezichtplan (zie verder hoofdstuk 5) aanpassen.


Figuur 3

RiAnTH resultaten scheepswerven


Informatie Wvo-info


Rijkswaterstaat legt haar handhavingsinformatie vast in Wvo-info. In de periode 2005-2007 (tot december) is door Rijkswaterstaat binnen de branche één overtreding van een lozingseis waargenomen. In de periode heeft Rijkswaterstaat 18 waarschuwingsbrieven gestuurd, 8 keer proces-verbaal opgemaakt en 4 keer een (vooraankondiging) last onder dwangsom opgelegd. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het risico van niet naleven vooral ligt bij andere emissieaspecten dan het lozen van afvalwater. Te denken valt aan emissies ten gevolge van morsingen, conserveringswerkzaamheden, onvoldoende reinigen dok/helling etc.

In 2006 en 2007 zijn voor de scheepswerven ongeveer 300 inspectiebezoeken per jaar geregistreerd in Wvo-info. Tijdens deze bezoeken zijn ongeveer 20 overtredingen waargenomen (3% niet naleving). Rijkswaterstaat neemt dus minder overtredingen waar dan de branche zelf aangeeft te begaan. Op basis van de nalevingsinformatie van de branche zouden meer overtredingen te verwachten zijn. Het verschil zou verklaard kunnen worden doordat Rijkswaterstaat steekproefsgewijs en globaal controleert. Daarnaast kan er verschil in beleving bestaan ten aanzien van het begrip overtreding. Zo rekent bijvoorbeeld de ene dienst van RWS meerdere overschrijdingen in één afvalwatermonster tot één overtreding, terwijl een andere dienst alle overschrijdingen als afzonderlijk als overtredingen aanmerkt.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina