Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat WaterdienstDovnload 377.46 Kb.
Pagina8/11
Datum22.07.2016
Grootte377.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.3Samenvatting in te zetten instrumenten


In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de instrumenten (aard en frequentie) die Rijkswaterstaat in principe jaarlijks (of periodiek) inzet om doelstellingen voor de branche scheepswerven op het gebied van naleving en emissies te kunnen realiseren. Tevens is een inschatting gegeven van de benodigde capaciteit (uren). Deze inschatting kan gebruikt worden bij het opstellen van het jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

De tabel is een richtlijn waar gemotiveerd van kan worden afgeweken (zie ook regionaal deel van het toezichtplan).

Tabel 5

In te zetten instrumenten

Jaarlijks in te zetten instrumenten per scheepswerf door RWS (planning)
Instrument

Aantal per jaar

Toelichting
Opleverings

bezoek


Indien nodig

Alleen indien een vergunningenprocedure is doorlopen. Een opleveringsbezoek valt in de categorie toezichtbezoek middel.
Toezichtbezoek licht

1-6

Controle op (uit)dokkingen en monsterneming vergunningparameters (indien relevant). Minimaal 1x per jaar en maximaal 6x per jaar. Leidraad voor het aantal is 20% van de (uit)dokkingen.
Toezichtbezoek middel

1

Gericht op één specifiek onderdeel in samenwerking en afstemming met andere handhavingspartners en uitvragen gebruik reinigingsmiddelen (soort).
Controle MJR

1

Controle van de milieujaarrapportages (MJR) van de bedrijven die verplicht zijn deze op te stellen (focus cijfermatig deel).
Controle M&R systeem

0,25

Alleen wanneer een wettelijke rapportageverplichting van toepassing is (Besluit mjv, E-PRTR of heffing). 1x in de 4 jaar een controle van het meet- en registratiesysteem (M&R systeem) van de scheepswerven met een rapportageplicht.
Sancties

0,1 – 0,6

Uit de nalevingsanalyse en praktijkervaring is te verwachten dat op ongeveer elke 10 bedrijfsbezoeken een onregelmatigheid (mogelijke overtreding) is te verwachten. Uitgaand van x bedrijfsbezoeken: aantal waarschuwingsbrieven = x/10, aantal processen-verbaal = x/20 en aantal dwangsommen = x/40.Tabel 6

In te zetten projecten

Periodiek in te zetten projectmatige instrumenten door RWS
Project inzicht emissies

2009

Projectgericht op het vergroten van het inzicht in de emissies (zowel vergunde als niet vergunde stoffen, heffingsparameters en E-PRTR stoffen). Project wordt gezamenlijk (RWS, BVR & VNSI) voorbereid en medio 2009 uitgevoerd. De benodigde monsters worden als onderdeel van het reguliere toezicht genomen.
Voorlichting

2008 & 2009

Samen met de branche verzorgen van gerichte voorlichting. Voorlichting wordt daarna onderdeel van het reguliere toezicht.4OPERATIONEEL DEEL


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit hoofdstuk beschrijft richtlijnen voor het toezicht en geeft praktische handvatten voor de inspecteur die de controles uitvoert. Het hoofdstuk kan gebruikt worden bij de voorbereiding en uitvoering van het reguliere toezicht. Het hoofdstuk is een nadere uitwerking van het protocol toezichtbezoek; bedrijfsbezoek Wvo specifiek voor scheepswerven.
4.1Voorbereiding


Elk project, bezoek of actie begint met een goede voorbereiding. Natuurlijk is het nodig om te weten waar de verschillende scheepswerven zich bevinden en hoe hun vergunningsituatie er uitziet. Deze informatie is te vinden op de klantenkaart uit Wvo-info. Daarnaast dient onderzocht te worden of er verder nog bijzonderheden zijn ten aanzien van het bedrijf of de branche. Denk aan landelijke projecten, aandachtspunten vanuit vergunningverlening of een vorige controle, afspraken met het Wm bevoegd gezag etc.

De controles van scheepswerven zijn in principe van een licht niveau (toezichtbezoek licht) tenzij het gaat om een gezamenlijke controle met bijvoorbeeld het Wm bevoegd gezag, een opleveringsbezoek (toezichtbezoek middel) of een controle van het meet- en registratiesysteem (toezichtbezoek zwaar). Zoek in de planning op (het HUP en/of individuele planning) hoeveel bedrijfsbezoeken van welke type zijn ingepland voor de verschillende scheepswerven.

Om de controles bij scheepswerven goed te kunnen uitvoeren, is enige kennis van het reilen en zeilen op een scheepswerf nodig. Wanneer de inspecteur zelf (nog) over te weinig kennis beschikt, is extra voorbereiding nodig en/of dient een aantal van de controles gezamenlijk met een voldoende ervaren collega te worden voorbereid en uitgevoerd. Belangrijke milieu-informatie over de branche is te vinden in module C6 Scheepsbouw en -reparatie van het werkboek Metalelectro.

De controlebezoeken aan de scheepswerven worden in principe vooraf niet aangekondigd door Rijkswaterstaat. Alleen wanneer de controle niet (goed) kan worden uitgevoerd zonder een (substantiële) bijdrage van het personeel van de scheepswerf, wordt een afspraak gemaakt voor de controle. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer administratieve bescheiden moeten worden gecontroleerd.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina