Model gemotiveerde gunningsbeslissing (+ gunningsverslag)Dovnload 51.65 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte51.65 Kb.
VLAAMSE OVERHEID
DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN
AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN

MODEL
GEMOTIVEERDE
GUNNINGSBESLISSING
(+ GUNNINGSVERSLAG)

OPDRACHTEN BOVEN 67.000 EURO


OPDRACHTEN BEKENDGEMAAKT VANAF 25.2.2010

vierde versie 15.4.2010

(VLAAMSE GEMEENSCHAP) of (VLAAMS GEWEST) of (IVA met RP) of (EVA)

(naam van de administratieve entiteit die met de opvolging van de opdracht is belast)

(naam van de deelentiteit)

Overheidsopdracht voor aanneming van (werken) of (leveringen) of (diensten)(titel van de opdracht)

Bestek nr.(gunningswijze)


Gemotiveerde gunningsbeslissing

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikels (voor aanbestedingen: 15, 65/4 en 65/5) of (voor offerteaanvragen: 16, 65/4 en 65/5) of (voor onderhandelingsprocedures: 17, §…, 65/4 en 65/5);


Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak, in het bijzonder artikel 18;
Gelet op (elke andere vermelding i.v.m. regelgeving die op de gunningsbeslissing betrekking heeft, bv. op het vlak van de – gedelegeerde – bevoegdheid van de ondergetekende);
Gelet op de principiële beslissing d.d. tot uitvoering van de opdracht en keuze van de als gunningsprocedure;
Gelet op de bekendmaking van de opdracht (d.d. … in het Publicatieblad van de Europese Unie en) d.d. in het Bulletin der Aanbestedingen;
Gelet op de gemotiveerde selectiebeslissing d.d. (bij tweestapsprocedures);
Gelet op het bestek nr. d.d. ;
Gelet op het proces-verbaal van de opening van de offertes d.d. ;
Gelet op … (eventueel elke andere vermelding i.v.m. documenten die op de gunningsbeslissing betrekking hebben);
Gelet op het gunningsverslag d.d. , dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt (wat betreft het opmaken van een gunningsverslag: zie punt 5.10.1 van de Initiatietekst en zie het gunningdraaiboek op de webstek van de afdeling Overheidsopdrachten);
(alle ‘Gelet op’ vormen de motivering in rechte)
Overwegende dat de motivering en het besluit van het bovenvermelde gunningsverslag geheel wordt onderschreven;
(alle ‘Overwegende dat’ vormen de motivering in feite)

Besluit

De opdracht (titel van de opdracht) (bestek nr. ) wordt gegund aan voor een bedrag van (incl. BTW).(plaats en datum),
Namens de (Vlaamse Regering) of (raad van bestuur),

(handtekening)

(naam)

(titel of functie ondertekenaar)

BIJLAGE A (open procedure)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP) of (VLAAMS GEWEST) of (IVA met RP) of (EVA)
(naam van de administratieve entiteit die met de opvolging van de opdracht is belast)

(naam van de deelentiteit)
Overheidsopdracht voor aanneming van (werken) of (leveringen) of (diensten)

(titel van de opdracht)

Bestek nr.(Openbare aanbesteding) of (Algemene offerteaanvraag)

Gunningsverslag

A. Ontvangen offertes
(opsomming van de offertes die op het uiterste indieningstijdstip werden ontvangen en desgevallend van de laattijdig ontvangen offertes)

B. Samenstelling beoordelingsteam

C. Onderzoek en beoordeling offertes
(zie deel A (stap A.9.6) van het gunningdraaiboek op de website van de afdeling Overheidsopdrachten)
(bij het onderzoek en de beoordeling komen achtereenvolgens de punten belangenvermenging en kwalitatieve selectie, formele regelmatigheid, materiële regelmatigheid, evaluatie, uitsluitingsgevallen aan bod)

D. Besluit en voorstel
Komt/komen niet voor selectie in aanmerking: .
De offerte van volgende inschrijver(s) is onregelmatig:
De offerte van volgende inschrijver(s) is niet gekozen: .
Het voorstel van het beoordelingsteam is om de opdracht te gunnen aan .

Opgemaakt te (plaats), op (datum),(handtekeningen)


(naam van de beoordelaars)
BIJLAGE B (beperkte procedure)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP) of (VLAAMS GEWEST) of (IVA met RP) of (EVA)
(naam van de administratieve entiteit die met de opvolging van de opdracht is belast)

(naam van de deelentiteit)
Overheidsopdracht voor aanneming van (werken) of (leveringen) of (diensten)

(titel van de opdracht)

Bestek nr.(Beperkte aanbesteding) of (Beperkte offerteaanvraag)

Gunningsverslag

A. Ontvangen offertes
(opsomming van de offertes die op het uiterste indieningstijdstip werden ontvangen en desgevallend van de laattijdig ontvangen offertes)

B. Samenstelling beoordelingsteam

C. Onderzoek en beoordeling offertes
(zie deel B (stap B.15.5) van het gunningdraaiboek op de website van de afdeling Overheidsopdrachten)
(bij het onderzoek en de beoordeling komen achtereenvolgens de punten formele regelmatigheid, materiële regelmatigheid, evaluatie, uitsluitingsgevallen aan bod)

D. Besluit en voorstel
Komt/komen niet voor selectie in aanmerking: .
De offerte van volgende inschrijver(s) is onregelmatig:
De offerte van volgende inschrijver(s) is niet gekozen: .
Het voorstel van het beoordelingsteam is om de opdracht te gunnen aan .

Opgemaakt te (plaats), op (datum),(handtekeningen)


(naam van de beoordelaars)

BIJLAGE C (onderhandelingsprocedure

zonder bekendmaking)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP) of (VLAAMS GEWEST) of (IVA met RP) of (EVA)
(naam van de administratieve entiteit die met de opvolging van de opdracht is belast)

(naam van de deelentiteit)
Overheidsopdracht voor aanneming van (werken) of (leveringen) of (diensten)

(titel van de opdracht)

Bestek nr.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Gunningsverslag

A. Uitgenodigde deelnemers en ontvangen offertes
(opsomming van: - de deelnemers die werden uitgenodigd om een offerte in te dienen;

- de offertes die op het uiterste indieningstijdstip werden ontvangen;

- desgevallend de laattijdig ontvangen offertes)

B. Samenstelling beoordelingsteam

C. Onderzoek en beoordeling offertes
(zie deel C (stap C.9.5) van het gunningdraaiboek op de website van de afdeling Overheidsopdrachten)
(bij het onderzoek en de beoordeling komen achtereenvolgens de punten ontvankelijkheid, evaluatie, onderhandelingen, RSZ-attest aan bod)

D. Besluit en voorstel
Voldoet/voldoen niet aan de RSZ-verplichtingen: .
De offerte van volgende inschrijver(s) is niet ontvankelijk: .
De offerte van volgende inschrijver(s) is niet gekozen: .
Het voorstel van het beoordelingsteam is om de opdracht te gunnen aan .

Opgemaakt te (plaats), op … (datum),(handtekeningen)


(naam van de beoordelaars)

BIJLAGE D (onderhandelingsprocedure

met bekendmaking)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP) of (VLAAMS GEWEST) of (IVA met RP) of (EVA)
(naam van de administratieve entiteit die met de opvolging van de opdracht is belast)

(naam van de deelentiteit)
Overheidsopdracht voor aanneming van (werken) of (leveringen) of (diensten)

(titel van de opdracht)

Bestek nr.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Gunningsverslag

A. Ontvangen offertes
(opsomming van de offertes die op het uiterste indieningstijdstip werden ontvangen en desgevallend van de laattijdig ontvangen offertes)

B. Samenstelling beoordelingsteam

C. Onderzoek en beoordeling offertes
(zie deel E (stap E.15.5) van het gunningdraaiboek op de website van de afdeling Overheidsopdrachten)
(bij het onderzoek en de beoordeling komen achtereenvolgens de punten ontvankelijkheid, evaluatie, onderhandelingen, uitsluitingsgevallen aan bod)

D. Besluit en voorstel
Komt/komen niet voor selectie in aanmerking: .
De offerte van volgende inschrijver(s) is niet ontvankelijk: .
De offerte van volgende inschrijver(s) is niet gekozen: .
Het voorstel van het beoordelingsteam is om de opdracht te gunnen aan .

Opgemaakt te (plaats), op (datum),(handtekeningen)


(naam van de beoordelaars)
: sites -> bz.vlaanderen.be -> files -> documenten
documenten -> 3 varianten: 1 Indicatoren en kwaliteit
documenten -> Wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector
documenten -> Handleiding eretekens Diensten van de Vlaamse overheid (versie 6 december 2012) Inleiding
documenten -> Adressenlijst: voorzitters overlegstructuren van de Vlaamse overheid (bbb): stand van zaken op 27 oktober 2009
documenten -> Vlaamse overheid
documenten -> Aanbevelingen voor projectmanagement Vlaamse Overheid naar aanleiding van de workshops
documenten -> Vraag entiteit Welke verplichtingen bestaan er inzake privacy bij het uitwerken van een databank? Advies Afdeling Regelgeving (dbz)
documenten -> Afdeling “/” betekent: niet van toepassing = betrokken afdeling van de administratie
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina