Model van bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013Dovnload 15.63 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte15.63 Kb.
Model van bericht voor de bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 20131


  1. Identiteit van de emittent
Firmanaam
Maatschappelijke zetel
Ondernemingsnummer  1. Gegevens vereist voor de identificatie van de effecten die te koop worden aangeboden
Aard van de effecten

 aandelen  obligaties  winstbewijzen  rechten van deelneming/BEVAK

 voorkeursrechten  certificaten  kasbons

andere effecten, te verduidelijken : …………………………………………………….

ISIN-code of elke andere code aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd
Uitgiftedatum (indien beschikbaar)
De voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid van de effecten, van welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden  1. Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden (bepaald op basis van de, onder de verantwoordelijkheid van de emittent, verrichte reconciliatie)


  1. Markt op dewelke de verkopen zullen plaatsvinden
 Gereglementeerde markt  Alternext  Vrije markt  Openbare veilingen (niet genoteerde effecten)
  1. De uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden de effecten dienen te deponeren bij de emittent of bij één of meer door de emittent in dit bericht aangewezen erkende rekeninghouders


  1. De gegevens betreffende de identiteit van de rekeninghouder(s) bij dewelke de effecten dienen te worden gedeponeerd vóór de verkopen
Firmanaam
AdresDe verkopen kunnen slechts aanvangen na het verstrijken van minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht2 op de website van de marktonderneming Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen3.


Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013

§ 1. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden.


§2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent.

Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden.1 B.S. 31/12/2013

2 De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad kan echter later vallen, meer bepaald omwille van de termijnen van bekendmaking. Dit is de reden waarom de datum van publicatie niet in acht zal worden genomen om de termijn van één maand te berekenen.

3 De openbare veilingen worden, voor zover die dag een werkdag is, elke dinsdag georganiseerd.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina