Modelbestek dienstenDovnload 120.51 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte120.51 Kb.


/ model


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MODELBESTEK DIENSTEN

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dit modelbestek is enkel van toepassing op opdrachten voor diensten die gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (OPZB).


Achteraan het modelbestek is tevens een model van offerteformulier toegevoegd.


De gecursiveerde passages zijn gebruiksinstructies – te verwijderen in uw bestek. Let ook op de instructies op het bijhorende offerteformulier.
Dit voorblad is tevens te verwijderen. De volgende pagina zal het voorblad van uw bestek vormen
Versie 18.04.2016


Vlaamse overheid
Beleidsdomein …
Departement … of Agentschap …Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

van diensten

Bestek nr. …

(Voorwerp van de opdracht weergeven in een beknopte titel)


Uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes:
op … om … u.

Inhoud


A.PLAATSING VAN DE OPDRACHT
5

A.1. VERPLICHTE UITSLUITINGSGEVALLEN EN RSZ- EN FISCALE VERPLICHTINGEN (ART. 61, §§ 1, 2 (5° en 6°), 3 EN 4, ARTS. 62 en 63 KB PLAATSING) 5

A.2. MODALITEITEN 7

A.3. OFFERTE – OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD 8

A.4. PRIJS 10

A.5. GUNNINGSCRITERIA 11

B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 12

B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 12

B.2. BETALINGEN 14

B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID 18

B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN 19

B.5. KEURINGEN EN OPLEVERING 20

B.6. UITVOERINGSVOORWAARDEN 21I. ALGEMENE BEPALINGEN

I.1. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING


De artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt, zijn:

 • ...


(In geval van afwijking van de arts. 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 44 tot 63, 66, 68, 70 tot 73, 78 tot 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 en 154 van het KB Uitvoering dient u de motivering van de afwijking bij de bewuste artikelen te vermelden.)

I.2. AANBESTEDENDE OVERHEID


 1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest (al naargelang de bevoegdheid in kwestie), vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van:

  • ofwel de Vlaamse minister bevoegd voor ... (de bevoegdheidssector vermelden, niet de titel van de minister die regelmatig wisselt);

  • ofwel (voor een departement) de secretaris-generaal van het departement ...;

  • ofwel (voor een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid) de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid ...;


(In geval van een intern of extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, VOI, e.d. wordt bovenstaande alinea vervangen door:
“Deze opdracht wordt uitgeschreven door … (naam entiteit), vertegenwoordigd door … (bv.: haar raad van bestuur)”) 1. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht:

Beleidsdomein …

Departement of Agentschap ...

...


...

(adres)
Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing van punt 3 hierna.


 1. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel (aan te passen in geval van een agentschap met rechtspersoonlijkheid).

Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot.

Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of inpandgegeven.
 1. (Facultatief – deze bepaling is enkel te gebruiken indien u wil optreden als aankoopcentrale (waarbij u aankopen doet, bestemd voor uzelf en voor andere entiteiten) of opdrachtencentrale (waarbij u opdrachten plaatst voor andere entiteiten). Meestal gaat het in het laatste geval om een raamovereenkomst waarbij u de mogelijkheid laat voor andere entiteiten om af te nemen.) 1

De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als (ofwel:) aankoopcentrale (ofwel:) opdrachtencentrale in de zin van art. 2, 4° van de Wet Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, en dit ten aanzien van volgende entiteiten:
(Zie in dit geval punt I.7.4.) 1. (In geval van een samengevoegde opdracht van verschillende overheden de meefinancierende overheden vermelden.)I.3. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT


(Beknopte titel en gedetailleerde beschrijving van de opdracht aangeven, evenals de CPV-classificatie, en indien percelen gebruikt worden een korte weergave ervan:)
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

I.4. GUNNINGSWIJZE


De gunning van deze opdracht gebeurt via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, op basis van artikel 26, § 1,… (vul aan met de precieze verwijzing naar het gebruikte toepassingsgeval) van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

I.5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN


Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk:


 • Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten);
 • Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing) 2 ; • Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); • Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013.

U kunt deze regelgeving terugvinden op:


http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten

I.6. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN


(Facultatief:)

(Opsomming geven van alle eventueel toepasselijke type- of standaardbestekken, dienstorders en omzendbrieven, technische en andere documenten, normen, enz...)

I.7. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN


 1. (Facultatief – Verlengingen.
  Opgelet: indien u zich in een toepassingsgeval met een begrensd bedrag bevindt, bv. 85.000 euro zonder BTW, mag de totale waarde van de opdracht inclusief de verlengingen dit bedrag niet overschrijden:)

  De opdracht heeft een initiële looptijd van … jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting.

  Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht … maal verlengd worden met een periode van … jaar, op basis van artikel 37, § 2 van de Wet Overheidsopdrachten.(Kies de gewenste wijze van verlenging:)

Deze verlenging wordt door de aanbestedende overheid medegedeeld via aangetekend schrijven, uiterlijk … maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.
(Ofwel:)
Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekend schrijven van de aanbestedende overheid uiterlijk … maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht. 1. (In geval van een raamovereenkomst: vermeld hier de modaliteiten ervan. Opmerking: enkel hoofdstuk 1 en de artikelen 61 tot 63 van het KB Uitvoering zijn van toepassing op de raamovereenkomst zelf. Op de opdrachten die op basis van de raamovereenkomst worden gesloten zijn wel alle bepalingen van het KB Uitvoering van toepassing.)
 1. (In geval van toepassing van punt I.2.4. – aankoopcentrale of opdrachtencentrale – hier en verder in dit bestek aangepaste bepalingen opnemen over de precieze wederzijdse taken en onderlinge verhoudingen tussen aanbestedende overheid, bestellende overheid en dienstverlener, onder meer over het verloop van de bestellingen en de betalingsprocedure.) 2. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid.

  Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen.

 3. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de anti-discriminatiewetgeving.
  Zie de bepalingen inzake non-discriminatie onder A.1. en B.6.1.
 1. (Eventuele andere algemene bepalingen.)II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN
 1. PLAATSING VAN DE OPDRACHT


A.1. VERPLICHTE UITSLUITINGSGEVALLEN EN RSZ- EN FISCALE VERPLICHTINGEN (ART. 61, §§ 1, 2 (5° en 6°), 3 EN 4, ARTS. 62 en 63 KB PLAATSING)


Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61, §1 en §2, 5° en 6° KB Plaatsing.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest en het attest van fiscale schulden via elektronische weg op conform art. 60, §1.
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die zich samen als een combinatie kandidaat stellen.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
(Opm.: attesten in verband met de bijdragen voor sociale zekerheid moeten niet voorgelegd worden door inschrijvers wanneer het geraamde opdrachtbedrag niet hoger ligt dan 30.000 euro zonder BTW. Schrap in dat geval het 2e en 4e streepje alsook de verwijzing naar een RSZ-attest onder het 3e streepje)


 • de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; • de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid. • de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling,…).
  Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
 • de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 62, § 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 63, § 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen;Non-discriminatie:
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:


 • het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

 • de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


Belangenvermenging:
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in art. 64 KB Plaatsing.

A.2. MODALITEITEN

A.2.1. PERCELEN (ARTS. 11, 54, § 2 EN 89 KB PLAATSING)


(Facultatief:)
Deze opdracht is als volgt verdeeld in percelen:

- ...


- ...

- ...
(Omschrijf de percelen hier of verwijs naar deel III)


De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen en eventueel opnieuw te gunnen op dezelfde of op een andere wijze.
(Kies of een inschrijver afzonderlijke offertes per perceel moet indienen ofwel de offertes voor meerdere percelen mag bundelen in één document:) De inschrijver mag voor meerdere percelen inschrijven door middel van het indienen van (ofwel:) afzonderlijke offertes per perceel (ofwel:) één document waarin hij de offertes voor al die percelen opneemt.
(Facultatief:) De inschrijver vermeldt in zijn offerte die hij voor meerdere percelen indient, zijn voorkeurvolgorde voor de gunning van deze percelen.

A.2.2. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING)


(Indien u gebruik maakt van één of meerdere verplichte of facultatieve varianten, benoem en omschrijf deze hier of verwijs naar deel III voor een omschrijving. Bij verplichte varianten moet u steeds een basisoplossing omschrijven naast één of meer varianten. Indien er enkel facultatieve varianten zijn, is het optioneel om één van de facultatieve varianten als basisoplossing aan te duiden.)
(Bij verplichte varianten:) De inschrijver is verplicht om zowel voor de basisoplossing als voor elke verplichte variante een bod te doen.
(Bij facultatieve varianten, kies één van beide onderstaande bepalingen:)

De inschrijver kan een offerte indienen voor één of meerdere facultatieve varianten. (Optioneel, indien er een basisoplossing aangeduid is:) De inschrijver is niet verplicht een offerte in te dienen voor de basisoplossing.(Ofwel)

De inschrijver is verplicht een offerte in te dienen voor de basisoplossing en kan een offerte indienen voor de andere facultatieve variante(n).


(Kies wat past:) Het indienen van vrije varianten is verboden / toegestaan.
(Indien vrije varianten toegestaan zijn bij een opdracht boven de Europese drempels, bepaal de minimumeisen waar deze aan moeten voldoen.)
De varianten worden ingediend met een afzonderlijke offerte / in een afzonderlijk deel van de offerte (kies wat past). De inschrijver geeft steeds duidelijk aan wat zijn basisofferte is en wat zijn varianten zijn.

A.2.3. OPTIES (ART. 10 KB PLAATSING)


(Indien u gebruik maakt van één of meerdere verplichte opties, benoem en omschrijf deze hier of verwijs naar deel III.)
(Bij verplichte opties:) De inschrijver is verplicht om voor elke verplichte optie een bod te doen.
Het indienen van vrije opties is verboden / toegestaan (kies wat past).
Het bod voor opties wordt afzonderlijk vermeld in de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

A.3. OFFERTE – OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD

A.3.1. OPENING EN INDIENING VAN DE OFFERTES


Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is ... om … uur.
De offertes worden overgelegd via e-mail op volgend e-mailadres: …
(Optioneel kunt u ook de indiening op papier of via e-tendering toestaan, of één van deze manieren verplichten. U kunt daarvoor de volgende bepalingen hanteren:)
De offertes worden overgelegd, ofwel:


 • schriftelijk via een postdienst verzonden naar of door een drager afgegeven op volgend adres: … (adres en persoon of exact lokaal vermelden).

  De inschrijver moet de offerte in een definitief gesloten envelop steken en daarop in grote drukletters vermelden: OFFERTE – NIET OPENEN.  Opmerking: het ondertekenen van de offerte is niet verplicht. • met elektronische middelen, via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

  Voor hulp bij het indienen van uw offerte kan u gebruik maken van de handleiding e-tendering.

  Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.

  Opmerking: het elektronisch ondertekenen van de offerte is niet verplicht

  (Opm.: het gebruik van e-tendering betekent in dit geval ook het gebruik van e-notification om de geselecteerde kandidaten of deelnemers digitaal uit te nodigen, ofwel worden de uitnodigingen per e-mail verstuurd maar met de nodige gegevens waarmee de inschrijvers toegang hebben tot de ruimte in e-tendering om hun offerte in te dienen.)
A.3.2. VORM EN INHOUD OFFERTE


(Het woord ‘inventaris’ telkens schrappen als men geen inventaris gebruikt. Een inventaris is enkel zinvol indien de prestaties gefractioneerd worden over afzonderlijke posten, waarvoor afzonderlijk prijs wordt gevraagd.)
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier.
Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de inventaris, bij de offerte gevoegd moeten worden:

- alle documenten in het kader van de uitsluitingsgevallen (zie A.1.);

- ...

A.3.3. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING)


(Facultatief - U kunt altijd eisen dat de inschrijver verplicht is om de identiteit van zijn onderaannemers kenbaar te maken. Het is aanbevolen om dit enkel te eisen wanneer de identiteit van de onderaannemers zeer relevant is voor uw opdracht:)
De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt.
De dienstverlener is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

A.3.4. VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING)


(Facultatief – zie voetnoot Error: Reference source not found bij I.5.)
(De verbintenistermijn bedraagt in beginsel 90 dagen, maar de opdrachtdocumenten kunnen in een afwijkende termijn voorzien:)

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes.


A.4. PRIJS

A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING)


Deze opdracht is (kies wat past:) een opdracht tegen globale prijs / een opdracht tegen prijslijst / een opdracht tegen terugbetaling / een gemengde opdracht.
(Ofwel, in geval van een raamovereenkomst:) De wijze van prijsvaststelling zal bij het plaatsen van de concrete opdrachten bepaald worden.
(Geef hier eventueel meer toelichting bij de gevraagde prijzen, bv. een gemengde opdracht.)

A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 16 KB PLAATSING)


a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier decimalen preciseren.
b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte.

A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 19, § 3 KB PLAATSING)


(Eventueel preciseren welke elementen nog allemaal – of juist niet – in de prijzen zijn begrepen.)

A.4.4. PRIJSHERZIENING (ART. 20 KB PLAATSING)


(Neem een prijsherzieningsformule op indien het een opdracht betreft met een geraamd bedrag van minstens 120.000 euro, of een opdracht waarvan de initiële uitvoeringstermijn minstens 120 werkdagen of 180 kalenderdagen beslaat. In gemotiveerde gevallen kan hiervan worden afgeweken. Werk ook de modaliteiten voor o.m. het aanvragen van de prijsherziening hier uit.)

A.4.5. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING)


Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken.

De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt.


A.5. GUNNINGSCRITERIA

A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE – GUNNINGSCRITERIA (ART. 107 KB PLAATSING)


De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht, in volgorde van afnemend belang / op voet van gelijkheid (kies wat past:):
(De gunningscriteria dient u hier te vermelden. Bij een opdracht vanaf de Europese drempels is een weging vereist.)

A.5.2. ONDERHANDELINGEN


De gunning van deze opdracht gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het bestuur heeft hierbij de mogelijkheid om op basis van een eerste beoordeling van de offertes over te gaan tot onderhandelingen met één of meerdere inchrijvers, zonder evenwel daartoe verplicht te zijn. Na deze onderhandelingen kunnen één of meerdere inschrijvers worden uitgenodigd om een aangepaste offerte in te dienen ("best and final offer")".

B. UITVOERING VAN DE OPDRACHTB.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN

B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING)


(De duur en de start van de – eventueel gedeeltelijke – uitvoeringstermijnen bepalen.)

B.1.2. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING)


(Eventueel de plaats of plaatsen vermelden waar de diensten moeten worden verleend.)

B.1.3. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING)


Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit:
a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering;
b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori

keuring;
c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen;


d) het opstellen van de processen-verbaal;
e) de opleveringen;
f) (Facultatief:) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn.

(In geval de functie van leidend ambtenaar wordt uitgeoefend door personen buiten de aanbestedende overheid, moet dit hier worden omschreven.

Normaliter is bovenstaande mandaatbeschrijving compatibel met de diverse delegatiebesluiten; te verifiëren binnen uw entiteit.)

B.1.4. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING)


(Een borgtocht wordt in principe niet geëist indien de uitvoeringstermijn niet langer is dan 45 dagen, indien het opdrachtbedrag kleiner is dan 50.000 euro zonder BTW, of indien het gaat om een opdracht voor diensten van de categorieën 3, 4, 18, 21 en 24 van bijlage II van de Wet Overheidsopdrachten.)

(Raamovereenkomsten: de borgtocht wordt gesteld per gesloten opdracht. De bovenstaande drempels zijn dan per gesloten opdracht van toepassing.


Bij raamovereenkomsten met één opdrachtnemer kan het bestek echter aangeven dat het toch om een globale borgstelling gaat en de berekeningswijze ervan bepalen.)

(Opdrachten in gedeelten: de borgtocht wordt gesteld per uit te voeren gedeelten, rekening houdende met bovenstaande drempels.)


 1. Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW.
  (Indien het een opdracht betreft zonder expliciet totaal offertebedrag, dient u hier de berekeningsbasis van de borgtocht te bepalen, zo niet bedraagt de borgtocht van rechtswege 5% van zes maal het geraamde maandelijkse bedrag van de opdracht.) 2. De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe.

  De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name:  1. in speciën;

  2. in publieke fondsen;

  3. in de vorm van een gezamenlijke borgtocht;

  4. via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende wetgeving.


Voor wat 1° tot en met 3° betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas.


 1. Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid.
  Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op
  de website van de Deposito- en Consignatiekas. 2. De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering.
  (Indien de borgtocht in meerdere delen zal vrijgegeven worden, beschrijf hier de manier waarop de vrijgave zal plaatsvinden.)B.1.5. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN (ARTS. 148 EN 151, § 5 KB UITVOERING)


(Indien in vaste of minimale hoeveelheden desgevallend voorzien worden, vermeld deze hier.)
Door het louter sluiten van de overeenkomst verkrijgt de dienstverlener het recht deze (vaste of minimale) hoeveelheden uit te voeren.

B.1.6. OVERDRACHT BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38 KB UITVOERING)


In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht, onder voorwaarden bepaald in artikel 38 van het KB Uitvoering, overgedragen worden naar een door de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers.

B.2. BETALINGEN

B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING)


(Kies de gewenste betalingswijze:)
De diensten worden betaald door maandelijkse betalingen in mindering. De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd tijdens de hele opdracht. Hij wordt vastgelegd bij bericht van de aanbestedende overheid, zo niet geldt de eerste dag van de maand. Een post tegen een globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte.
Ofwel:
De diensten worden betaald in percentsgewijze gedeelten:

- ...


- ...

- ...
Ofwel:


De diensten worden in globo betaald na de oplevering.
(Facultatief: de eventuele betaling van voorschotten, in zoverre art. 67 van het KB Uitvoering zulks toestaat, dient u desgevallend hier op te nemen.)

B.2.2. PROCEDURE (ARTS. 150, 156 EN 160 KB UITVOERING)


a) De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen.

De dienstverlener dient voorafgaand aan elke factuur een lijst van gepresteerde diensten in, die een overzicht biedt van de gefactureerde prestaties.

De lijst van gepresteerde diensten geldt als schuldvordering.

Na goedkeuring van deze lijst mag de factuur worden ingediend. De dienstverlener beschikt over een termijn van vijf dagen om de factuur in te dienen voor het goedgekeurde bedrag.


(Afhankelijk van uw opdracht kunt u het bovenstaande verwijderen. Een verificatietermijn, en daarmee samenhangend het indienen van een prestatiestaat, is immers niet nuttig bij bv. opdrachten tegen een forfaitaire globale prijs.)
b) (Ofwel, indien u voorzien hebt in een verificatietermijn door a) te behouden:)

De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de bovenvermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig opgemaakte factuur (en volgende vereiste documenten:…).


(Ofwel, indien u a) heeft verwijderd zodat er niet voorzien is in een verificatietermijn:)
Er wordt niet voorzien in een verificatietermijn.
De factuur geldt als schuldvordering.

(Desgevallend kunt u toch voorzien in de indiening van een afzonderlijke schuldvordering,)
De betaling vindt plaats binnen een termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van de factuur, of 30 dagen na het beëindigen van de diensten indien de factuur voor het beëindigen wordt ontvangen of de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat.

B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN


De opdrachtnemer kan op de volgende wijze factureren.
1. Elektronische facturatie (e-facturatie, e-invoicing)
Vanaf 1 januari 2015 mag u e-facturen zenden naar entiteiten van de Vlaamse Overheid.


 1. De elektronische factuur moet u indienen via het platform Mercurius. U kunt ofwel uw factuur gratis invoeren op het Mercuriusplatform, ofwel gebruik maken van een dienstverlener van uw keuze.

 2. Bijkomende informatie over de e-factuur, het Mercuriusplatform, de dienstverleners en de aangeboden ondersteuning vindt u op http://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

 3. U kunt gratis deelnemen aan een informatiesessie naar keuze. http://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers

 4. Alvorens u start met elektronisch factureren naar een entiteit van de Vlaamse overheid meldt u zich als leverancier eenmalig op e.procurement@vlaanderen.be

 5. U wordt als leverancier van de Vlaamse overheid ondersteund. Tijdens deze begeleiding ontvangt u alle informatie over de e-factuur en de wijze van verzending.

 6. De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro’s of andere schadelijke instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd.

Mede door een intense samenwerking rond e-facturatie tussen het Europese, Belgische en Vlaamse bestuursniveau zal e-facturatie in de komende jaren de standaard worden. De Vlaamse overheid wil tegen 1 januari 2017 nog slechts overwegend e-facturen ontvangen. Het is sterk aanbevolen hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen.


2. Facturen aangeleverd in het kader van de intelligente scanning en de digitale verwerking
(Facultatief)
In voorbereiding van een volledige elektronische facturatie gebeurt er in tal van entiteiten van de Vlaamse overheid ‘intelligente scanning’ van facturen en bijhorende digitale verwerking. Dit betekent dat uw facturen centraal ontvangen en gescand worden.
U dient steeds op de factuur (het ordernummer/projectnummer/ean-nummer… Vermeldt hier de extra informatie die uw financieel systeem vereist) apart te vermelden.


 1. U kunt uw factuur als pdf-bestand sturen naar het centraal e-mailadres:


(Voor Orafin-entiteiten:)

Postkamer Facturatie: postkamerfacturatie@fb.vlaanderen.be
 1. U kunt uw papieren factuur naar onderstaand adres sturen:


(Voor Orafin-entiteiten:)

(Naam van uw entiteit)

Postkamer Facturatie

Koning Albert II-laan 19 bus 8

1210 Brussel


Om de automatische verwerking van de facturen te optimaliseren, vragen we u tevens om de onderstaande richtlijnen te volgen:


 • Bezorg uw facturen in één exemplaar.

 • Gebruik geen nietjes. Als uw factuur uit verschillende pagina’s bestaat of bijlagen bevat, voegt u die los toe.

 • Vermijd gekleurde achtergronden.


3. Papieren factuur
(Indien uw entiteit geen gebruik maakt van intelligente scanning op een centraal punt zoals hierboven:)
De papieren factuur moet u naar onderstaand adres sturen:
(…)
De factuur moet volgende gegevens bevatten:
(…)

B.2.4. OVERIGE BEPALINGEN


 1. Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt.
 1. Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten.
 1. (Facultatief:)
  Betalingen aan de aanbestedende overheid worden uitgevoerd op rekeningnummer ... geopend op naam van de administratieve entiteit vermeld onder I.2.2.
 1. (Voor samengevoegde opdrachten van verschillende overheden volgende passage inlassen:)

De opdracht bestaat uit afzonderlijke delen voor rekening van de onder I.2.5. vermelde medefinanciers.


Iedere medefinancier betaalt enkel zijn deel en draagt daarvoor de uitsluitende aansprakelijkheid.

Bij ieder probleem of geschil i.v.m. de betalingen richt de dienstverlener zich uitsluitend en rechtstreeks tot de medefinancier in kwestie.

De dienstverlener maakt voor iedere medefinancier afzonderlijke facturen op, doch stuurt alle facturen naar de aanbestedende overheid.

B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID


(Voor meer informatie, zie het document ‘Modelbepalingen intellectueel eigendomsrecht’)

B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING)


a) (Bepaal of de aanbestedende overheid al dan niet de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden. Indien niet, bepaal voor welke behoeften en exploitatiewijzen de aanbestedende overheid een gebruiksrecht verkrijgt om de resultaten van de intellectuele prestaties aan te wenden.)
b) (De voorwaarden en de vergoeding omschrijven voor het commercieel of ander gebruik door de dienstverlener van de algemene gegevens over de opdracht en de verkregen resultaten.)c) (Facultatief:) De aanbestedende overheid verkrijgt de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht.

B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING)


De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties.
(Facultatief:)

De aanbestedende overheid wijst erop dat de volgende intellectuele eigendomsrechten nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht:(Vermeld de eventuele bestaande intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.)
De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen.

B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING)


(Facultatief:)
De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld.
De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft.

De dienstverlener dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen.B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN

B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING)


 1. Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere straffen).

Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45, §2, 1° en 2° van het KB Uitvoering.(Indien het gaat om een opdracht zonder expliciet totaal offertebedrag kunt u zelf de bedragen of de berekeningsbasis ervan vastleggen.)


 1. (Facultatief: u kunt tevens bijzondere straffen opnemen voor bepaalde inbreuken. Omschrijf de gevallen waarop zij van toepassing zijn of bepaal het bedrag of de berekeningsbasis.)B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING)


De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering.

(Desgevallend kunt u ook zelf de berekeningswijze opnemen.)
(Facultatief – Indien de uitvoeringstermijn een gunningscriterium vormt – kunt u zelf de berekeningswijze opnemen. Stel tevens een maximaal bedrag voor de boetes vast, in vorm van een percentage van de waarde van de diensten die met dezelfde vertraging uitgevoerd zijn. Het percentage moet vastgesteld worden in verhouding tot de relatieve belangrijkheid van het gunningscriterium, met een maximum percentage van 10%.)
(Facultatief – In geval de opdracht bestaat uit verschillende fases of delen, elk met een eigen uitvoeringstermijn en een eigen bedrag:)

Voor de toepassing van de vertragingsboetes wordt elk onderdeel van de opdracht gelijkgesteld met een afzonderlijke opdracht.


(Facultatief – In geval de opdracht niet bestaat uit fases of delen, maar wel dwingende gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bevat:)

De gedeeltelijke uitvoeringstermijnen, zoals bepaald onder B.1.1., zijn dwingend. Bij het niet in acht nemen ervan worden boetes opgelegd overeenkomstig de eerste alinea van deze bepaling.(Eventueel kunt u hier specifieke vertragingsboetes toepassen.)

B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING)


Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding.

B.5. KEURINGEN EN OPLEVERING

B.5.1. KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB UITVOERING)


(Facultatief:)
(De keuringen a priori en a posteriori – speciaal met het oog op de facturatie en betaling – , de eventuele keuringsinstanties en de berekeningswijze van de keuringskosten precies omschrijven.)

B.5.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING)


(Bepaal of er één definitieve oplevering zal plaatsvinden, of maak het onderscheid tussen de voorlopige en de definitieve oplevering, met omschrijving van de waarborgtermijn en -verplichtingen.)
(Bij de keuze voor één definitieve oplevering:)
Vanaf de datum van de volledige beëindiging van de diensten beschikt de aanbestedende overheid over een termijn van 30 dagen om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit van de lijst van gepresteerde diensten is gesteld.
Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, stelt de dienstverlener de leidend ambtenaar hiervan per aangetekende zending in kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan. In dat geval begint de termijn van dertig dagen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de dienstverlener.

B.5.3. KOSTEN VAN KEURING EN OPLEVERING (ART. 18 KB PLAATSING)(Facultatief - Indien u wil dat de kosten van de oplevering/keuring door de inschrijver inbegrepen wordt in de eenheidsprijzen en globale prijzen, bepaal hier de berekeningswijze.)

B.6. UITVOERINGSVOORWAARDEN

B.6.1. NON-DISCRIMINATIE


De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,…
De dienstverlener verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid).
De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,… mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard.
Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement.
Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid.
De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid.
De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in dit verband.
De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden.

III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
(Omschrijf hier de opdracht en de technische voorschriften die er op van toepassing zijn.)


IV. INVENTARIS

(Vermeld bij uw inventaris ook steeds de betekenis van de gebruikte afkoringen, bv.:

 1. voor de opdracht voor een globale prijs:

- “FH”: forfaitaire hoeveelheid, wanneer de hoeveelheid aangegeven is;

- “GP”: globale prijs, wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is;

 1. voor de opdracht volgens prijslijst:

- “VH”: vermoedelijke hoeveelheid.)

OFFERTEFORMULIER

(vermeld hier het besteknr., ev. het perceelnr. en de beknopte omschrijving van de opdracht)

A. IDENTITEIT INSCHRIJVER
OFWEL 3
De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):
OFWEL
De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):
vertegenwoordigd door (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger(s)):
OFWEL
De natuurlijke perso(o)n(en en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven) Error: Reference source not found :

combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name:

schrijft/schrijven in op deze opdracht tegen de som van:
(in cijfers, exclusief BTW, in euro):

(het BTW-tarief): ……… %


(het BTW-bedrag, in euro):

(in cijfers, inclusief BTW, in euro):

(in letters, inclusief BTW, in euro):
B. ALGEMENE INLICHTINGEN
(in geval van combinatie zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:)
- Ondernemingsnummer:

- BTW-nummer:

- RSZ-nummer:

C. ONDERAANNEMERS

(Facultatief: deze titel enkel aan het offerteformulier toevoegen indien u bij A.3.3. naar het gedeelte in onderaanneming en naar de identiteit van de onderaannemers vraagt:)
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE 4
Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven:

Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend (benaming, nationaliteit, ondernemingsnummer):D. PERSONEEL
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:
JA / NEE 5

Het betreft volgende EU-lidstaat 6 :E. BETALINGEN
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.:


 • Rekeningnummer (IBAN): …

 • Bankinstelling (BIC): …

 • Naam begunstigde: …


F. BIJLAGEN
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:
- alle documenten in het kader van de uitsluitingsgronden, overeenkomstig het bestek (zie hoofdstuk A.1.);
- de documenten die het bestek verplicht over te leg­gen
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.

1 Bij gebruik van de OPZB op basis van art. 26, § 1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten (goed te keuren bedrag ligt niet hoger dan bepaalde drempels), hou er rekening mee dat de gehele waarde van de opdracht niet hoger mag liggen dan deze drempels (bv. 85.000 euro zonder btw). Een OPZB gebaseerd op dit toepassingsgeval in combinatie met een aankoop- of opdrachtencentrale komt daarom minder voor, omdat men snel boven die drempel zitten als meerdere entiteiten afnemen.

2 Een aantal artikelen van het KB Plaatsing zijn, overeenkomstig het artikel 106 ervan, niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (OPZB). U kunt één of meerdere van deze artikelen opnemen in uw bestek, waardoor u deze wel van toepassing verklaart. Wees steeds bewust van de inhoud van deze artikelen en de impact ervan op (de soepelheid van) uw opdracht als u ze toch van toepassing zou verklaren. Het gaat met name om de artikelen:

 • 6 (e-mail is steeds toegestaan bij OPZB, tenzij expliciet uitgesloten);

 • 51 (ondertekening van de offerte is niet verplicht bij OPZB, tenzij expliciet verplicht – dit bestek legt geen verplichting op (zie A.3.1.). Indien u wel een verplicht oplegt, vermindert dit de soepelheid van de procedure;

 • 52 ( gebruik van elektronische middelen, enkel van toepassing te verklaren indien u e-tendering gebruikt);

 • 54 (in principe mogen inschrijvers meerdere offertes indienen bij OPZB);

 • hoofdstuk 5 (toegangsrecht en kwalitatieve selectie. De verplichte uitsluitingsgevallen en RSZ zijn wel steeds van toepassing, zie A.1).

Daarnaast is ook het artikel 57 (verbintenistermijn) in principe niet van toepassing, maar dit modelbestek bevat reeds een bepaling daaromtrent (zie A.3.4) waardoor het van toepassing wordt verklaard. U kunt die bepaling weglaten, indien u geen verbintenistermijn wenst te hanteren.

3 Doorhalen wat niet van toepassing is.

4 Doorhalen wat niet van toepassing is.

5 Doorhalen wat niet van toepassing is.

6 De inschrijver wordt erop gewezen dat, in navolging van art. 62, §2 KB Plaatsing) hij dient voldaan te hebben aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid overeenkomstig de wettige bepalingen van deze landen. Hiervoor dient de inschrijver een attest toe te voegen aan zijn offerte dat werd uitgereikt door de bevoegde overheden van de vermelde EU-lidstaten (zie ook het bestek, A.1.).

www.vlaanderen.be
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina