ModelformulierDovnload 52.33 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte52.33 Kb.
MODELFORMULIER

OPVOLGING VAN DE TOEKENNING VAN EEN LEVERINGSVERGUNNING VOOR ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS


VOORAFGAAND
 • Het moet alle informatie bevatten die de VREG in staat stelt na te gaan of de houder van een leveringsvergunning nog steeds voldoet aan de voorwaarden van Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (hierna “het Energiebesluit”). Wat betreft de financiële en technische gegevens, volstaan de cijfers van het laatste boekjaar, zijnde 2015. Wat de identificatiegegevens en de juridische aspecten betreft, moet alle relevante informatie tot en met 30 april 2016 opgenomen worden. • Het opvolgingsdossier moet volledig en behoorlijk ondertekend worden ingediend bij de VREG. Om redenen van administratieve vereenvoudiging volstaat één exemplaar. Het volledige opvolgingsdossier moet echter ook elektronisch bezorgd worden aan marktwerking@vreg.be. Beide versies moeten de VREG uiterlijk op 31 mei 2016 bereiken. • De VREG heeft in alle gevallen de mogelijkheid om bijkomende informatie en documenten op te vragen wanneer hij dit nodig acht om de opvolging van de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit en aardgas te beoordelen. Dit in toepassing van Artikel 13.1.2. §1 van het Energiedecreet. • De VREG legt de nadruk op het feit dat alle gegevens die door de houder van een leveringsvergunning worden verstrekt in het kader van de opvolging van de aanvraag, vertrouwelijk worden behandeld, in toepassing van Artikel 3.1.12. van het Energiedecreet. • Gelieve in het dossier de nummering zoals opgenomen in dit modelformulier over te nemen.
 • Ook leveranciers die nog niet geleverd hebben in 2015 moeten deze rapportering indienen.
 • Leveranciers die in 2015 voor het eerst vergund werden, vinden in artikel 2 van hun leveringsvergunning terug vanaf wanneer zij deze rapportering voor het eerst moeten indienen.
 • Leveranciers die geen vergunning van de VREG hebben, moeten geen opvolgingsdossier indienen.DEEL 1. DE HOUDER VAN EEN LEVERINGSVERGUNNING

Onder deze rubriek wordt algemene informatie opgevraagd aan de houder van een leveringsvergunning die de VREG een helder beeld moet bezorgen over de beheersstructuren van het bedrijf. Deze informatie strekt er niet toe na te gaan of de leverancier voldoet aan de voorwaarden van het Energiebesluit. Indien er echter wijzigingen plaatsvinden in deze gegevens, moeten de nieuwe gegevens dadelijk aan de VREG meegedeeld worden.


 1. Identificatie van de houder van een leveringsvergunning


Naam van de leverancier:
Vennootschapsvorm:
Ondernemingsnummer:
Is de maatschappelijke zetel sinds de vorige opvolging/aanvraag gewijzigd: Ja / Nee (schrappen wat niet past)
Zo ja, geef dan het nieuwe adres van de maatschappelijke zetel:

Straat:


Nummer:

Postnummer:

Gemeente:

Land:
Exploitatiezetel in België (eventueel en indien anders dan de maatschappelijke zetel)

Straat:

Nummer:


Postnummer:

Gemeente:


Officiële contactpersoon

Dit is een officiële vertegenwoordiger van het leveringsbedrijf die verbintenissen kan en mag aangaan in naam en voor rekening van de firma, bij voorkeur de gedelegeerd bestuurder (CEO) of een directeur. Officiële documenten zoals beslissingen en bepaalde kennisgevingen van de VREG worden naar deze persoon verstuurd.

Naam:

Functie:


Contactadres:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-mail adres:


Dossierverantwoordelijke (eventueel en indien anders dan de officiële contactpersoon)

Dit is een personeelslid van het leveringsbedrijf dat de dagelijkse contacten met de VREG onderhoudt en bij wie de VREG terecht kan voor algemene vragen en inlichtingen, ondermeer maar niet uitsluitend over het ingediende opvolgingsdossier. Minder formele brieven, documenten en e-mails worden naar deze persoon verstuurd.

Naam:

Functie:


Contactadres:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-mail adres:
Tot welk doelpubliek richt u zich als leverancier?

Bij de aanvraag van uw leveringsvergunning werd u gevraagd tot welke doelgroep uw bedrijf zich richt. In het kader van dit opvolgingsdossier willen we vragen dit opnieuw in te vullen ter bevestiging van deze gegevens. Deze vraag moet enkel ingevuld worden als dit gewijzigd is ten opzichte van het aanvraagdossier of opvolgingsdossier ingediend in 2015.

(U kunt een of meer hokjes aankruisen).
 grote ondernemingen (verbruik > 1 GWh per jaar):

http://www.vreg.be/leveranciers-voor-grote-ondernemingen


 overheden:

http://www.vreg.be/leveranciers-voor-overheden


 kmo’s:

http://www.vreg.be/leveranciers-voor-kmo-s


 zelfstandigen en vrije beroepen:

http://www.vreg.be/leveranciers-voor-zelfstandigen-en-vrije-beroepen


 huishoudelijke klanten:

http://www.vreg.be/leveranciers-voor-privegebruikers


Vul de gegevens van uw commerciële dienst of klantendienst in voor de doelgroep ‘privé’.
straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
telefoonnummer

     
faxnummer

     
e-mailadres

     
website

     Vul de gegevens van uw commerciële dienst of klantendienst in voor de doelgroep ‘professioneel’.

Als die contactgegevens overeenkomen met de gegevens voor de doelgroep ‘privé’, hoeft u deze vraag niet in te vullen.
straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
telefoonnummer

     
faxnummer

     
e-mailadres

     
website

     


DEEL 2. DOCUMENTEN DIE GEVOEGD MOETEN WORDEN BIJ HET OPVOLGINGSDOSSIER

 1. Financiële capaciteit

Conform het Energiebesluit onderzoekt de VREG de financiële capaciteit ondermeer aan de hand van een passende bankverklaring, jaarrekeningen en jaarverslagen. De VREG vraagt ook een beknopt businessplan om meer inzicht te krijgen in de markt en om de intenties van de leverancier te kennen.
Om de financiële capaciteit van de energieleveranciers op volgen, moeten volgende documenten aan de VREG ter beschikking gesteld te worden:


  1. Het recentste ratingrapport (Moody’s, Standard & Poors, …) van de houder van een leveringsvergunning voor zover beschikbaar. Indien geen rating werd toegekend aan uw bedrijf, volstaat het om dit te melden.

  2. Een recente bankverklaring (http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/3506.pdf).

  3. Goedgekeurde jaarrekening van de houder van een leveringsvergunning voor het boekjaar 2015 bevattende de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Indien de wetgeving van het land waar de houder van een leveringsvergunning gevestigd is geen bekendmaking van een jaarrekening voorschrijft, moet de interne rapportering - in de vorm van een jaarrekening én met voldoende details - worden overgemaakt met informatie betreffende omzet, operationeel, financieel en uitzonderlijk resultaat, eigen vermogen en externe financiering van het laatste boekjaar.

  4. Cashflow statement (kasstromenoverzicht) voor het boekjaar 2015. De kasstromen worden opgesplitst als volgt:

   • kasstroom uit operationele activiteiten (inclusief uitzonderlijke elementen en verandering in werkkapitaal)

   • kasstroom uit investeringen (netto-investeringen en desinvesteringen in IVA, MVA en FVA)

   • kasstroom uit financiering (financiële schulden op korte en lange termijn, werkelijk betaalde dividenden, kapitaalinjectie of –vermindering)

De kasstromen omvatten de werkelijk inkomende en uitgaande gelden gedurende het boekjaar. Voor het sjabloon kasstromenoverzicht, zie:

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/10333.xls (let op: 2 tabbladen)

  1. Jaarverslag van de houder van een leveringsvergunning van het boekjaar 2015.

  2. Kopie van de getekende certificatie van de commissaris over voornoemde goedgekeurde jaarrekening (indien niet opgenomen in het jaarverslag).

  3. Een beknopt business plan voor ten minste de boekjaren 2016-2017-2018, voor wat betreft de Vlaamse (of Belgische) markt. Dit businessplan geeft ondermeer weer hoe uw bedrijf de Vlaamse energiemarkt percipieert, wat de intenties zijn van uw bedrijf op de vrijgemaakte Vlaamse (of Belgische) energiemarkt en hoe zal worden ingespeeld op veranderende marktomstandigheden.

  4. Indien in het kader van de leveringsvergunning een bijstandsverklaring (Letter of Comfort) door een derde partij (bijvoorbeeld de moedermaatschappij of een technische partner) werd ondertekend en overgemaakt aan de VREG, verzoeken wij u om het recentste ratingrapport van deze partij te bezorgen. Indien deze partij geen officiële rating heeft, verzoeken wij u om de recentste financiële gegevens van deze partij (balans, de resultatenrekening, cash flow) over te maken.
 1. Technische capaciteit


ELEKTRICITEIT


  1. Productiepark: per installatie

   • productiewijze (bv. kernenergie, hernieuwbare energiebronnen, WKK, kolen, aardgas, stookolie, …)

   • het netto productievermogen

   • de netto productie (in GWh) in 2015. De VREG heeft deze informatie nodig om de HHI van de productiemarkt te kunnen berekenen.

   • het spanningsniveau waarop geïnjecteerd wordt;
  1. Evenwichtsverantwoordelijkheid:

een beschrijving van de manier waarop het evenwicht tussen geproduceerde en geleverde elektriciteit gerealiseerd werd in het afgelopen jaar met de naam of namen van de evenwichtsverantwoordelijken waarop afgelopen jaar beroep gedaan werd. Indien deze partijen op 30 april van dit jaar niet meer dezelfde zijn als afgelopen jaar, moet dit hier vermeld worden, samen met de naam van deze nieuwe evenwichtsverantwoordelijke(n) en de aard, het type en de duur van de relatie of overeenkomst met deze partij.


  1. Communicatie met de distributienetbeheerders:
   Een beschrijving van de manier waarop de leverancier zich georganiseerd heeft om te communiceren conform de in de UMIG beschreven EDIEL-communicatiestandaard. Indien voor deze taak beroep wordt gedaan op de technische bijstand van één of meerdere andere bedrijven (moederbedrijf, zusterorganisatie, uitbesteding, …) moet de vergunde leverancier, naast de naam van deze partner, onderstaande informatie met betrekking tot het partnerbedrijf ook verstrekken.

   1. Het (de) communicatiemedium(s) dat (die) gebruikt werd(en) en word(t)(en) voor deze berichtenuitwisseling (WEB-EDI van de distributienetbeheerders, directe lijn, ftp-server, VAN,…) met aanduiding van het medium dat het meest gebruikt werd (meest aantal berichten).

   2. Een opsomming van de certificaten per scenario die vanwege UMIX verkregen werden na het doorlopen van de hiervoor bedoelde certificatietesten en die aantonen dat uw bedrijf communiceert conform de huidig van kracht zijnde EDIEL-UMIG standaard (scenario’s met versieaanduiding van de MIG).


AARDGAS


  1. De aantallen vaste leveringscontracten en onderbreekbare (inclusief uitwisbare, niet-vaste, …) leveringscontracten met afnemers op distributienetten in Vlaanderen opgesplitst in laagcalorisch en hoogcalorisch gas en per type van onderbreekbaarheid.

  2. De bevrachter(s) waarmee in het afgelopen jaar samengewerkt werd voor overbrenging in België, en de aard van het contract met de bevrachter. Indien de situatie op 30 april van dit jaar niet meer dezelfde is als in het afgelopen jaar, moet dit hier vermeld worden samen met de naam van deze nieuwe bevrachter.

  3. Communicatie met de distributienetbeheerders:
   Een beschrijving van de manier waarop de leverancier zich georganiseerd heeft om te communiceren conform de in de UMIG beschreven EDIEL-communicatiestandaard. Indien voor deze taak beroep wordt gedaan op de technische bijstand van één of meerdere andere bedrijven (moederbedrijf, zusterorganisatie, uitbesteding, …) moet de vergunde leverancier, naast de naam van deze partner, onderstaande informatie met betrekking tot het partnerbedrijf ook verstrekken.

   1. Het (de) communicatiemedium(s) dat (die) gebruikt werd(en) en word(t)(en) voor deze berichtenuitwisseling (WEB-EDI van de distributienetbeheerders, directe lijn, ftp-server, VAN,…) met aanduiding van het medium dat het meest gebruikt werd (meest aantal berichten).

   2. Een opsomming van de certificaten per scenario die vanwege UMIX verkregen werden na het doorlopen van de hiervoor bedoelde certificatietesten en die aantonen dat uw bedrijf communiceert conform de huidig van kracht zijnde EDIEL-UMIG standaard (scenario’s met versieaanduiding van de MIG). 1. Professionele betrouwbaarheid en beheersmatige en juridische onafhankelijkheid

De houder van een leveringsvergunning moet in zijn dossier melden of er zich sinds de toekenning van de leveringsvergunning of sinds de indiening van het vorige opvolgingsdossier wijzigingen hebben voorgedaan in onderstaande aspecten van de onderneming:


  1. De rechtsvorm van de onderneming;

  2. De maatschappelijke zetel van de onderneming;

  3. De exploitatiezetel van de onderneming (indien van toepassing);

  4. De bijkantoren/succursalen van de onderneming (indien van toepassing);

  5. De contactperso(o)n(en) van de onderneming;

  6. Het aandeelhoudersschap van de onderneming en/of het belangenpercentage van de aandeelhouders in de onderneming;

  7. De samenstelling van het bestuursorgaan van de onderneming;

  8. De samenstelling van het orgaan belast met de dagelijkse leiding van de onderneming;

  9. De participaties die de onderneming aanhoudt in om het even welke andere vennootschap en/of het belangenpercentage van de participaties die de onderneming aanhoudt in om het even welke andere vennootschap;

  10. De bestuursfuncties die de onderneming zelf heeft opgenomen in andere vennootschappen;

  11. De bestuursfunctie die de bestuurders of de leden van het orgaan belast met de dagelijkse leiding van de onderneming hebben opgenomen in ondernemingen die actief zijn in de energiesector,

Indien deze gegevens opgenomen zijn in het jaarverslag van de onderneming is het voldoende te verwijzen naar de desbetreffende pagina van het jaarverslag.Ingeval melding gemaakt wordt van wijzigingen in één of meerdere van deze aspecten, die niet worden toegelicht in het bijgevoegde jaarverslag, moeten deze wijzigingen omstandig toegelicht worden in het dossier.
Ingeval deze toelichting al eerder gegeven werd (bijvoorbeeld ter gelegenheid van de informatieverlening die de houder van een leveringsvergunning moet verstrekken op basis van artikel 3.2.17. van het Energiebesluit), volstaat het naar deze eerdere toelichting te verwijzen.
Ingeval geen melding gemaakt wordt van wijzigingen, moet een verklaring op eer en geweten toegevoegd worden aan het dossier, ondertekend en gedagtekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de onderneming, waarin gemeld wordt dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan in één van de onder 3.1 tot en met 3.11 vermelde aspecten.

Bijkomende verklaring in kader van opvolging
(Voeg bij dit formulier een bewijs waaruit blijkt dat u ertoe gemachtigd bent om deze aanvraag te ondertekenen)
Ik verklaar dat:

 • als gevolg van overeenstemmende procedures in de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie de vennootschap niet in een staat van faillissement of van vereffening verkeert, de vennootschap geen aangifte van faillissement heeft gedaan, er geen procedure gerechtelijke reorganisatie werd opgestart ;

 • de vennootschap niet bij vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;

 • de huidige bestuurs- en directieleden van de vennootschap niet bij vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld werden voor een misdrijf dat hun professionele integriteit aantast;

 • de vennootschap voldaan heeft aan de verplichtingen met betrekking tot de betaling van de socialezekerheidsbijdragen en van belastingen die op hem rusten, overeenkomstig de Belgische wetgeving of de wetgeving van het land waar de vennootschap gevestigd is;

 • de vennootschap voldoet aan de voorwaarden, vermeld in titel III, hoofdstuk II van het Energiebesluit van 19 november 2010, voor de beheersmatige en juridische onafhankelijkheid van de houders van een leveringsvergunning ten opzichte van de netbeheerders;

 • ik ertoe gemachtigd ben om deze verklaring te ondertekenen.
ondertekenaar 1
ondertekenaar 2
ondertekenaar 3
ondertekenaar 4

datum

(dd.mm.jjjj)


     

     
     
     

handtekening

     
     
     
     

voor- en achternaam

     
     
     
     

functie
     

     
     
     

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina