Moerasoeverontwikkeling Galecopperwetering te verwachten soortenDovnload 23.26 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte23.26 Kb.
Moerasoeverontwikkeling Galecopperwetering

- te verwachten soorten -
Algemeen

De bodem van het gebied behoort tot de kalkloze Drechtvaaggronden met grondwatertrap II (gemiddeld hoogste grondwaterstand in het voorjaar tot in het maaiveld, gemiddeld laagste grondwaterstand in de zomer 50 – 80 cm. – mv. De kalkloze Drechtvaaggronden maken deel uit van het Rivierkleigebied en worden gekenmerkt door een dikke kalkarme kleilaag op veen.

Volgens een rapport van bureau Waardenburg uit 1996 is de waterkwaliteit Galecopperwetering redelijk (voedselrijk landbouwwater). De redelijke kwaliteit hangt samen met het optreden van kwel.

Het gebied ligt geisoleerd tussen de stadsranden van Utrecht en Nieuwegein en is ook begrensd door de A12, de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. In de Galecopperwetering zijn beneden- en bovenstrooms stuwen aanwezig. Bovenstrooms ook een gemaal dat uitslaat op het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierdoor zijn de migratiemogelijkheden van land- en watergebonden soorten naar het gebied beperkt. De ontwikkeling met nieuwe soorten moet daarom op kortere termijn vooral gezocht worden in de soortgroepen vogels, vleermuizen, insecten en ook moerasplanten en in mindere mate in de soortgroepen vissen, amfibieën / reptielen en kleine landgebonden zoogdieren.Flora

Te verwachten is een moerasoevervegetatie van het type Typho Phragmitetum. Onderstaand een kleine selectie van te verwachten soorten in de moerasoever: • Riet (Phragmitis australis)

 • Kleine Lisdodde (Typha latifolia) (mogelijk ook Grote Lisdodde)

 • Moeraswalstro (Galium palustre)

 • Mattenbies (Schoenoplectus lacustris)

 • Waterscheerling (Cicuta virosa)

 • Grote egelskop (Sparganium erectum)

 • Stomp fonteinkruid (Potamogeton obtusifolius)

 • Gele plomp (Nuphar lutea)

 • Moerasandoorn (Stachys palustris)

 • Waterzuring (Rumex hydrolaphatum)

 • Gele lis (Iris pseudacorus)

 • Liesgras (Glyceria maxima)

Mogelijk ook de beschermde Zwanebloem (Butomus umbellatus) die elders in het gebied is aangetroffen (natuurtoets).
*De soorten die eerder zijn geinventariseerd (natuurtoets) zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de slootvegetaties in het weiland. Deze soorten zullen niet allemaal optreden in de wetering.

Bovenstaande soorten zijn een selectie van mogelijke soorten, deze selectie is zeer onvolledig.Moerasandoorn

Aquatische macrofauna

Aquatische macrofauna zijn de ongewervelde waterdieren. In het gebied zijn bij inventarisaties (natuurtoets) aangetroffen:

Gewone eendenmossel (Lepas anatifera),

Posthoornslak (Planorbarius corneus),

Poelslak (Lymnaea stagnalis)

Poelslak

Vissen

Volgens een rapport van bureau Waardenburg uit 1996 zijn vegetatieminnende en tolerante vissoorten in het gebied / omgeving aangetroffen. Te verwachten in de moerasoever zijn soorten uit de hoofdgroep “vegetatieminnende soorten” die ook stagnofiel zijn (typisch voor stilstaand tot langzaam stromend water). Dit zijn onder andere: • Karper (Cyprinus carpio),

 • Ruisvoorn of Rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus),

 • Zeelt (Tinca tinca),

 • Snoek (Esox lucius).

Tijdens inventarisaties (natuurtoets) zijn ook aangetroffen Stekelbaarsjes:

- Tiendoornige Stekelbaars (Pungitius pungitius)

Te verwachten maar niet aangetroffen is:


 • Kleine Modderkruiper (Cobitis taenia).Zeelt

Amfibieen

Te verwachten zijn de algemene soorten die ook bij inventarisatie (natuurtoets) zijn aangetroffen. Het zijn:


 • Groene Kikker Complex met:

  • Meerkikker of grote Groene Kikker (Pelophylax ridibundus),

  • Poelkikker of kleine Groene Kikker (Pelophylax lessonae),

  • Middelste Groene Kikker (Pelophylax kl. esculentus); een hybride van de bovenste twee groene kikkers,

 • Bruine Kikker (Rana temporaria),

 • Gewone pad (Bufo bufo),

 • Kleine Watersalamander.

In de omgeving komt de zeldzamere Kamsalamander voor. Het gebied is als biotoop redelijk geschikt. Of deze soort in de toekomst het gebied kan bereiken is echter zeer de vraag. De Rugstreeppad is vroeger in het gebied waargenomen maar weer verdwenen (pioniersoort). Een opnieuw optreden van de Rugstreeppad is niet te verwachten. Vroeger was ook de Ringslang in het gebied / in de omgeving aanwezig maar nu niet meer. Een opnieuw optreden van de Ringslang is ook niet te verwachten.Meerkikker

Kleine Zoogdieren

Te verwachten in de moerasoever zijn de kleine zoogdieren die bij eerdere inventarisatie (natuurtoets) zijn aangetroffen zoals:

Foeragerende Vleermuizen:


 • Gewone Dwergvleermuis (Pipistrelllus pipistrellus),

 • Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus Nathusii),

 • Laatvlieger (Eptesicus serotinus).

Muizen:

 • Bosspitsmuis (Sorex araneus),

 • Aardmuis (Microtus agrestis),

 • Dwergspitsmuis (Sorex minutus).

Overige kleine zoogdieren in het gebied zoals Haas, Konijn, Mol en Egel zijn in de moerasoever niet direct te verwachten. De geïsoleerde ligging van het gebied beperkt de migratie van andere grondgebonden soorten naar het gebied.

Ruige Dwergvleermuis

Vogels

Te verwachten in de moerasoever zijn oevervogels en rietland- en ruigtevogels met geringe / matige verstoringsgevoeligheid (stadsrandgebied). Aangetroffen in het gebied (inventarisatie Vogelwacht Utrecht 2006 / 2007) en te verwachten in de moerasoever en wetering zijn onder andere: • Knobbelzwaan (Cygnus olor),

 • Nijlgans (Alopochen aegyptiacus),

 • Canadese Gans (Branta canadensis),

 • Wilde Eend (Anas platyrhynchos),

 • Waterhoen (Gallinula chloropus),

 • Meerkoet (Fulica atra)

 • Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)

 • Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

 • Rietgors (Emberiza schoeniclus).

Daarnaast zijn ook steltlopers aangetroffen (foerageren op weinig begroeide natte oevers.):

 • Scholekster (Haematopus ostralegus),

 • Tureluur (Tringa totanus).

Na ontwikkeling van de moerasoever zijn ook andere vogels te verwachten zoals:

 • Slobeend (Anas clypeata),

 • Fuut (Podiceps cristatus),

 • IJsvogel (Alcedo atthis)

De Oeverzwaluw (Riparia riparia)zal mogelijk terugkomen in het talud langs de moerasoever.

Kleine Karekiet
Vinders en Libellen

Door de Vogelwacht Utrecht zijn in het verleden waarnemingen gedaan aan dagvlinders en libellen in het gebied. De dagvlinders vinden we vooral in drogere bloemrijke milieus. De libellen daarentegen juist in de natte milieus.Waargenomen en te verwachten libellen zijn:

 • Variabele Waterjuffer (Coenagrion pulchellum)

 • Lantarentje (Ischnura elegans)

 • Grote Roodoogjuffer (Erythromma najas)

 • Grote Keizerlibel (Anax imperator)

 • Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)

 • Gewone Oeverlibel (Orthetrum cancellatum)

 • Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)WatersnuffelDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina