Moerasvogels soorten beschermingsplan 1990-2008Dovnload 17.91 Kb.
Datum09.12.2017
Grootte17.91 Kb.

Moerasvogels soorten beschermingsplan 1990-2008


Soort


Voedsel1


Landelijke trend sinds 1990 (percentage toe- en afname per jaar)2

Habitat3


Blauwe kiekendief
Hen Harrier
Circus cyaneus


Vooral jonge en volwassen zangvogels, jonge nestvlieders, kleine knaagdierenmatige afname (- 6%)


In de broedtijd heidevenen, graslanden, duinen, moerasgebieden en akkers.Grote karekiet
Great Reed Warbler
Acrocephalus arundinaceus

Insecten en andere ongewervelden. In herfst ook bessen.sterke afname (- 6%)


Uitgestrekte rietvelden in moerassen en langs meren


Baardman
Bearded Tit
Panurus biarmicus

In zomer insecten en andere ongewervelden, in winter uitsluitend zaden van riet

matige afname (- 2%)


Uitgebreide rietvelden, overjarig gemengd met jong riet


Porseleinhoen
Spotted Crake
Porzana porzana

Voornamelijk kleine ongewervelden en plantedelen, waaronder algen en waterplanten.

matige afname (-2%)


In broedseizoen in moerassen, vennen, laagvenen en andere natte goed begroeide gebieden, bij voorkeur met ondiep helder zoet water.

Zwarte stern
Black Tern
Chlidonias niger

In de broedtijd voornamelijk insecten en andere ongewervelde dieren; ’s winters ook vis.

stabiel (-1%)


Broedt in moerassen met drijvende planten, waar nest op gebouwd wordt. Op trek en ’s winters op meren en langs de kust

Snor
Savi’s Warbler
Locustella luscinioides

Ongewervelden, die voornamelijk opgespoord worden op de grond of in lage vegetatie

matige toename (+ 1%)


Dichte aaneengesloten rietgebieden, brede rietranden langs meren en rivieren.Roerdomp
Great Bittern
Botaurus stellaris

Voornamelijk vis, amfibieën en insecten, ook kleine vogels, zoogdieren en ongewervelden

matige toename (+ 2%)


Beperkt tot laaglandmoerassen met flinke rietvelden
Moerasvogels soortbeschermingsplan 1990-2008


Soort

Voedsel

Landelijke trend sinds 1990 (percentage toe- en afname per jaar)

Habitat

Blauwborst
Bluethroat
Luscinia svecica

Voornamelijk ongewervelden, maar eet ook bessen en zaden. Fourageert op de grond of laag in vegetatie

matige toename (+ 4%)


Natte gebieden met veel struiken en bomen als wilgen, vlier en berken. Ook vaak in dichtgegroeide slotenWoudaap
Little Bittern
Ixobrychus minutus

Voornamelijk vis, amfibieën en insecten.matige toename (+ 5%)


Bewoont rietranden langs meren en poelen, zoetwatermoerassen, riviergebieden, bij voorkeur daar waar riet gemengd is met andere planten, struiken of bomen

Purperreiger
Purple Heron
Ardea purpurea

Fourageert op vissen en insecten. Neemt ook wel kleine zoogdieren en amfibieën.

matige toename (+ 6%)


Ondiepe, voedselrijke wateren met vlakke bodem en zonder rotsen en dergelijke, meestal omgeven door dichte, opgaande vegetatie

Lepelaar
Eurasian Spoonbill
Platalea leucorodia

Vooral kleine vis, maar verder allerlei ongewervelden en andere kleine gewervelden, zoals kikkers

sterke toename (+ 8%)


Nestelt in rietmoerassen op de grond bij meren en rivieren, maar plaatselijk ook in bomen en struiken.Krooneend
Red-crested Pochard
Netta rufinaZoekt duikend en grondelend plantaardig voedsel, soms ook waterinsecten, kleine vis en kikkers, garnaaltjes en schelpdieren

sterke toename (+ 20%)

Bij voorkeur grote, met riet omrande en vrij diepe meren, maar in West-Europa ook op kleinere plassen met dichte oeverbegroeiïng.Kwak
Black-crowned Night Heron
Nycticorax nycticorax

Voornamelijk amfibieën, vis en insecten


sterke toename (+ 21%)


Heeft voorkeur voor ondiepe meren, poelen, lagunes, rivieren, moerassen en andere waterrijke gebieden met ondiep zoet stilstaand of langzaam stromend water
1 Bron: Soortenbank.nl

2 Bron: NEM (SOVON, CBS).

3 Bron: Soortenbank.nl

© ETS Nederland bv

23-04-2010De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina